ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ЕФЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2011 г.

 

 

№ 08-00-69/07.02.2012 г.

 

Утвърдил:              / п /

          ДИМИТЪР НИКОЛОВ

         Кмет на Община Бургас

 

 

  ОТЧЕТ НА ПЛАНА

 ЗА ЕФЕКТИВНО  И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ

НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2011 г.

 

Планът за ефективно и прозрачно управление за 2011 г. кореспондира с Общинския план за развитие (2007- 2013), Стратегическа цел 3: "Повишаване стандарта на живота и привлекателността на жизнената среда", Приоритет 1: "Изграждане на конкурентна общинска икономика", Специфична цел 1.3. "Подобряване ефективността на управление на общинската администрация"

Включените дейности в Плана представляват надграждане на досега постигнатите резултати от внедрени добри практики и подходи за осъществяване на добро управление в сътрудничество с местната общност. Особено постижение е, че Община Бургас се класира първа в категорията "Най-прозрачна общинска администрация" при връчването на годишните награди на "Фондация за прозрачни регламенти" през 2011 г.

 

През 2011 г. Бургас заслужи още няколко награди за активната дейност на общинската си администрация:

 • МРРБ връчи най-престижното отличие "Най-активна община по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013";
 • МРРБ удостои Община Бургас с грамота за най-добро изпълнение на реализираните проекти по ОП "Регионално развитие";
 • Награда за политиката на общината в областта на туризма - "Кмет, утвърдил общината като туристически център";
 • Отличие "За социално-отговорна политика и принос за социалното и европейско развитие на България". В категория "Общини" е наградена единствено Община Бургас, защото през последните 4 години са разкрити 15 нови социални услуги;
 • Първа награда за принос в пътната безопасност за 2011 г. в категорията "Представител на местната администрация" от номинираните 12 общини;
 • Бургас влезе в ТОП 30 на европейските награди "Достъпен град" и е единствен класиран представител на България;
 • Отличие в категория "Община" при връчване на награди "Проспорт" за личности и институции, оказали подкрепа за развитието на спорта за хората с увреждания;
 • Бургас е обявен за "Най-зелен град в България за 2011 г." в категория за градове с над 200 000 жители. Общината е отличена за активната си политика за популяризиране на велосипедния транспорт;
 • Спечелена е специалната награда за "Устойчиво развитие на зелената система";
 • Културен център "Морско казино" спечели престижната награда на публиката в юбилейното десето издание на Националния конкурс "Сграда на годината". Официално се валидира пощенска карта с изображение на възстановеното Морско казино с ограничен тираж - 880 бр.

По всички точки от Плана се работи усърдно през изминалата 2011 г., а именно:

 

Контролна дейност на служителите в администрацията по превенция и противодействие на корупцията

 

Освен, че се използваха каналите за получаване на информация и сигнали за корупция от гражданите чрез провеждане на анкетни проучвания в сайта на Общината, обработваха се сигналите от горещия телефон и кутиите за сигнали и жалби, разположени във фоайето на сградата на Общината и във фронт-офиса, в Община Бургас сe предприеха и изпълниха много други антикорупционни мерки:

 

 • Стремеж към електронни административни услуги - пусната електронна справка за данъкоплатците за финансови задължения, пуснати електронни административни регистри, поддържани в Община Бургас;
 • Внедрен нов софтуерен продукт в дирекция "МПДТР"
 • Все по-често използване на Публично-частното партньорство;
 • В община Бургас е въведена система, работеща на принципа на "едно гише" - зала, където гражданите, потребители на административни услуги;
 • Пуснат е автоматичен вход на телефонната централа, което изключително много улеснява и служителите и гражданите, желаещи да се свържат директно с даден специалист. Структурата на общинската администрация и контактите за връзка са публикувани в сайта на общината;
 • Община Бургас осигури още една възможност на бургазлии да подават сигнали за нередности и проблеми денонощно - на аналогов и мобилен телефонен номер, обявени чрез сайта на общината;
 • Всеки служител излезе от анонимност и всички служители задължително носят баджове, идентифицирайки се с имена и длъжност.
 • Подобрено е функционирането на документооборотната система, като към регистрираните документи се добавят сканирани оригинали; издаваните заповеди са включени в системата; автоматизиран е процесът по издаване на клиентите на бележки с входящ номер и код за достъп ПКД за проверка през интернет.
 • Информационни киоски, поставени в Центъра за административно обслужване и  до централния вход на сградата на Община Бургас са в помощ на гражданите.

 

            Община Бургас премина успешно акредитирана сертификация по стандартите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 пред Международната сертифицираща организация Bureau Veritas Certification. Не се констатираха никакви несъответствия, не се отбелязаха забележки, а работата на администрацията бе високо оценена, че поддържа една стабилна система, ръководена от принципите на модерното управление.

Правила, регламентиращи дейността на отдел "Организиране на обществени поръчки и концесии". Представители на  медиите  да присъстват като наблюдатели при отваряне на офертите по търгове и обществени поръчки.

            През 2011 год. в Агенцията за обществени поръчки има обявени 65 броя обществени поръчки с възложител община Бургас. Това обхваща обществени поръчки стартирани по реда на ЗОП и НВМОП, където предвидената стойност за изпълнение е по- висока и съответно степента на засягане на обществения интерес е по- голяма. С оглед изпълнение на законово регламентираното право на участниците или техните упълномощени представители, същите могат да присъстват на заседанията на комисиите при отваряне на оферти и ценови оферти. Присъствие на представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел е предвидено само за процедури, открити по реда на ЗОП. Въпреки липсата на изрична регламентация за същите лица да присъстват на процедури, които се  провеждат по реда на НВМОП, волята на възложителя, с оглед постигане на по- голяма прозрачност в работата на администрацията  и в частност при разходването на бюджетни средства е тези лица да бъдат допускани и при провеждане на процедури по този ред. Документацията за обществени поръчки, които се провеждат като процедури по реда на ЗОП и НВМОП се публикува на сайта на община Бургас. В обявлението за откриване се съдържа информация за мястото, датата и часа на отваряне на офертите. Информация за отварянето на ценовите оферти се публикува на сайта на община Бургас, раздел "Обществени поръчки", като по този начин се обезпечава възможността, съответните лица да присъстват. Заседанията се излъчват онлайн от залата на Община Бургас.

            Бюджетни средства се изразходват и чрез реализиране на малки обществени поръчки при условията на чл. 2 от НВМОП. Отново с оглед спазване на основните принципи при провеждане на обществени поръчки, визирани в чл. 2 от ЗОП, в частност спазване на принципа за публичност и прозрачност, възложителят е взел решение информация за тези поръчки да се публикува на сайта на община Бургас.

 

            Канали за проучване на наболели проблеми и информираност на гражданите

 

         Кметът на Община Бургас редовно посещава кметствата към община Бургас и на място се обсъждат и решават с кметовете и кметските наместници наболелите проблеми на населените места. Под внимание се вземат приоритетните задачи и те влизат като обекти в Капиталовата програма на общината.

         Важно е всяко мнение и всяка забележка за бъдещите намерения. С директорите на териториални дирекции освен на седмичните оперативки, почти ежедневно кметът е във връзка с тях и се обсъждат и решават както текущи, така и предстоящи задачи. Затова и бюджета и капиталовата програма се обсъждат подробно с цялото население на общината. Създаден и огласен е график за провеждане на срещите на ръководството на общината с гражданите. За максимална прозрачност и отчитане на ефективни идеи в разпределението на общинските средства за 2011-та година бюджетът на Бургас се обсъжда публично. Дискусии за парите на местната власт се проведоха както в Бургас, така и в по-големите съставни селища на общината, със съсловни организации и представители на бизнеса.

        По този начин се изпълнява политиката за открито и отговорно управление на средствата, в което участие вземат и самите хора, които са пряко зависими от финансирането на различни сектори.

        Обществените обсъждания на Бюджет 2011 г. се проведоха по точно определен график и място за провеждането им, обявен по различни информационни канали.

        Във връзка с проведените срещи, коментари и разясняване на предприети мероприятия и намерения, в местния печат и електронните медии имаше много интервюта на кмета и на заместник- кметовете на общината.

        В мандатния отчет на Кмета на Община Бургас, който се приема от Общинския съвет, е включен и отчета на кметовете на всички кметства и кметски наместничества.

 

Регулярно огласяване на мерките за прозрачност в управлението на общината и осигуряване на постоянна информираност на гражданите и бизнеса за дейността на администрацията

 

Продължи разпространението на сборника за добро управление, открита администрация и активни граждани. В него са поместени най-новите европейски стандарти за административно обслужване, Харта на клиента и Етичен кодекс за поведение на служителите от общинска администрация. Идеята на сборника с документи е да подобри качеството на административното обслужване и да повиши доверието на гражданите към общинските органи.

 

Атрактивни снимки на 58 обекта влязоха в илюстрован туристически пътеводител на Община Бургас. Пътеводителят съдържа кратка информация за областта и общината, за архиологически обекти и паметници на културата на два езика - български и английски. Очертани са новите велоалеи и маршрути, по които може да се стигне до забележителностите. Пътеводителят се разпространява безплатно на туристите и жителите на Бургас.

 

Заседанията на Общинския съвет са открити и се предават пряко по местния радиовъзел и по кабелни телевизии.

 

През 2011 г. се активизира дейността на Общинско радио. Започна излъчването на ново радиопредаване "Барометър", предавано пряко по кабел и онлайн чрез сайта: www.radioburgas.net, като идеята е бургазлии да получат възможност за обратна връзка с институциите, като споделят впечатленията си от случващото се в града или поставят въпроси към управляващите. Общинското радио озвучава и излъчва по радиоточката за гр.Бургас и онлайн в интернет сесиите на Общинския съвет. Като специален подарък за Великден Общинско радио Бургас извърши безплатно радиофициране на голяма част от пенсионерските клубове на територията на Бургас.

 

За първи път Община Бургас инициира своеобразно провеждане на мероприятието Ден на отворените врати чрез камерата на телевизия Канал 0. Водещият на предаването "Лице в лице"  обходи с камера и микрофон работните места на общинската администрация. Материалът се излъчи в навечерието на Коледа. Бургаските граждани имаха възможност да надникнат в кабинетите на администрацията, да присъстват на живо в работния процес и да приемат пожеланията за Коледа и Нова година от общинските служители директно.

 

Интернет-страницата с контролиран достъп за публикуване на информация, навременно информира бургаските граждани за събитията в общината, предоставя електронни услуги и подробна информация за услугите, предоставяни от общинската администрация, като посещаемостта й е нараснала с 15% спрямо 2010 г. и е посетена 3208000 пъти през 2011 г. Тя се поддържа в процес на непрекъснато развитие и обновяване.

 

В сайта на Общината:

 • в раздел СТОИТЕЛСТВО има информация, относно разработени проекти, които предстои да се реализират;
 • в раздел ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ е дадена подробна информация относно възможностите за финансиране, проектопредложенията, текущите проекти и реализираните проекти.
 • Капиталовата програма е публикувана и всеки може да види предвидените обекти за годината и начините за финансирането им.
 • След приемане от Общинския съвет на размера на таксите и цените на услугите, предоставяни от Община Бургас, същите се публикуват в сайта, а също така се отпечатват  и брошури, които се предоставят на служителите, гражданите и фирмите. След всяка промяна, корекцията се отразява веднага в сайта на общината.

 

Много са  подадените проекти по Програмата за публично-частни партньорства на Община Бургас, финансираща дейности по благоустрояване, озеленяване и поддържане на открити вътрешно-квартални, междублокови и алейни пространства. С всяка изминала година интересът към програмата става все по-голям. Някои от хората, възползвали се от общинската програма за ПЧП през миналата година, кандидатстват с нови проекти и през 2011-та. 

Желание да кандидатстват отново по програмата имат и в гр. Българово, където  през 2010 г. по линията на публично-частните партньорства е облагородена градската градина. Със спечелен проект по същата програма и жителите на Брястовец са облагородили парка в селото си през 2010-та. Той е стоял занемарен близо 40 години - без ограда, без алеи, посещаван повече от домашни животни, отколкото от хора. В момента паркът е подходящ както за разходка, така и за игра, особено през лятото, когато селото се пълни с деца. През 2011 г. с. Брястовец кандидатства с два нови проекта - за ремонт и изграждане на тротоарни настилки.

Повечето от хората, които подават проекти за ПЧП, са научили за програмата от интернет. Подробна информация относно условията за участие гражданите намират на уебсайта на Общинската агенция за приватизация.

За 2011 г. общата сума за финансиране на малки благоустройствени проекти по линията на ПЧП беше 100 000 лева. Сумата, за която можеше да се кандидатства с един проект, беше на стойност между 1 000 и 10 000 лв. При одобрение на проектното предложение 75 % от средствата се осигуряват от Общината, а останалите 25 % са дялово участие на инициаторите. Програмата за ПЧП на Община Бургас е безсрочна. Проектните предложения се разглеждат и одобряват поетапно. Чрез одобрени  проекти е извършено: благоустрояване на околоблоковото пространство при бл. 455 в ж.к. "Меден рудник", бл. 21 вх. 8 в ж.к. "Изгрев", бл. 15 в ж.к. "Лазур", бл.70 в ж.к. "Славейков", ул. "Пробуда" N 27, ремонтиране на дворните пространства в ЦДГ "Изгрев", ЦДГ "Детелина" и ЦДГ "Моряче" и др.

Комплименти от Общината за хората, които правят Бургас красив. Община Бургас поощрява символично всеки свой гражданин за самоинициативността и вложените лични средства в подобряването и разкрасяването на междублоковите пространства, входове и градинки и огласява тяхната добра инициатива чрез текст и снимков материал в сайта.

 

            В сайта на общината в раздел ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, под-раздел Неправителствени организации има подробна информация за работата на Община Бургас с НПО. Тясното сътрудничество с неправителствените организации, извършващи дейност на територията на община Бургас остава един от приоритетите на Общината. Изпълняват се следните дейности:

 • Поддържане на регистърът на НПО с актуални данни на организациите публикуван на интернет страницата на Община Бургас се актуализира непрекъснато. До момента са регистрирани 119 организации.
 • Регулярно изпращане на информация до организациите за отворени програми за финансиране, покани за участие в различни събития и др. по електронна поща.
 • Предоставяне на консултации за подготовка на проекти.
 • Участие като партньор в проектни предложения и подкрепа на проекти, разработвани от неправителствени организации. Община Бургас е подкрепила над 10 проектни предложения.
 • Съ-финансиране на проекти на НПО по реда на Правилника за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти на НПО

 

Поддържа се актуализирана информация за всички проекти, по които общината работи:

През 2011 година, Община Бургас приключи успешно четири инфраструктурни проекта,  финансирани по Оперативните програми "Регионално развитие 2007 - 2013" и Околна среда "2007-2013 г." и три международни проекта, финансиран по програма "Интелигентна Енергия" - Европа, Финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство и  Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България и Румъния.

Продължи работата по шест от проектите, финансирани по Оперативните програми "Регионално развитие 2007-2013", "Околна среда 2007-2013" и Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013" и шест международни проекта, в които Община Бургас е партньор.

Двадесет и един са новите проекти, чиято реализация започна през 2011 година, от които пет, финансирани по Оперативните програми "Регионално развитие 2007-2013", "Околна среда 2007-2013" и Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013" и Техническа помощ 2007-2013 г., осем от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и девет, финансирани по програмите Трансгранично сътрудничество "България - Турция", Красива България, Оперативна програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013", Оперативна програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІVС, Интелигентна Енергия - Европа и др. Общата стойност на проектите, чието изпълнение стартира през 2011 година е 52 169 305,95 лева.

В процес на оценка от Управляващите органи са шестнадесет проектни предложения на обща стойност 72 640 794,62 лева, насочени към изграждане и подобряване на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в квартали на град Бургас, изграждане на социални жилища за маргинализирани групи, подобряване на управлението чрез въвеждане на иновативни модели за прозрачно управление, подобряване на социалната и образователната инфраструктура, подпомагане на бизнеса чрез създаване на бизнес инкубатор и офис за технологичен трансфер.

 

Организиране на събития, форуми, кръгли маси и др.:

 

1.Дискусионен форум на тема "Екологията на Бургас - проблеми и решения"

Дискусионен форум на тема "Екологията на Бургас - проблеми и решения" се проведе в Община Бургас на 10 март 2011г. Кметът Димитър Николов презентира пред гостите Програмата на Община Бургас за подобряване качеството на живот, запазване на биоразнообразието и опазването на околната среда в региона и начерта основните приоритети - подобряване качеството на атмосфния въздух, системата за управление на отпадъците, подобряване на ВиК-инфраструктурата и намаляване на шумовото замърсяване.

 

2.АКЦИЯ ПО ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛАЖА ЧАСТ ОТ ПРОЕКТ "МИСЛИ ЗЕЛЕНО, БЪДИ МЛАД"

На 9 април, 2011г. над 20 ученици участваха в акция по почистване на плажната ивица в района от капаните до солниците. Акцията бе част от проекта "Мисли Зелено, Бъди Млад", финансиран по програма "Младежта в действие" изпълняван от Община Бургас и Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива. В събирането на боклука се включиха и случайни граждани заразени от ентусиазма на младите хора.

 

3.ДЕН НА ЕВРОПА, 9 май, 2011 г.

За да отбележи Деня на Европа, тази година Община Бургас организира конкурс за фотография на тема "Европа в моя град". Целта на конкурса бе да се покажат резултатите от реализираните проекти с европейско финансиране на територията на общината и тяхното значение и въздействие върху нашето ежедневие.

 

4.международното изложение "Европа за нас".

Община Бургас  представи опита си в реализирането на европейски проекти и примери за добри практики в рамките на международното изложение "Европа за нас", което се проведе в периода 13 - 15 май 2011 г. в гр. София. Изложението се провежда за първи път в България по инициатива на Български икономически форум, със съдействието на министъра по управление на средства от Европейския съюз и Представителството на ЕК в България.

 

5.ЗЕЛЕНИТЕ ДНИ В БУРГАС (1 - 6 юни 2011 г.) са част от кампанията "Зелен бъди в Бургас" на БФБ- Клон Странджа и Община Бургас, която се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация "Чарлз Стюарт Мот" чрез фондация "ЕкоОбщност", Програмата Интелигентна енергия, както и с подкрепата на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез ФМ на ЕИП. Партньори в отделните инициативи са и: БДЗП, ДПП "Странджа", РИОСВ Бургас, АСУ Делфи", Фондация "Астика" и др.

 

6.УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ НА 20 МЛАДЕЖИ ОТ БУРГС ПО ПРОЕКТ "МИСЛИ ЗЕЛЕНО, БЪДИ МЛАД"

20 младежи от 4 бургаски училища взеха участие в международна среща, посветена на борбата с климатичните проблеми. Домакин беше гр. Десио, Италия, а форумът се проведе от 10 до 17 юли 2011 г. в рамките на проект "Think Green, Think Young", финансиран по програма "Младежта в действие".

 

7.РАБОТНА СРЕЩА НА ТЕМА "РОЛЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ В РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА"

За първи път Община Бургас е инициатор на такова събитие, кото във форума се представиха туристическите центрове на градове от цялата страна.

 

8.УЧАСТИЕ В ИНТЕРАКТИВНОТО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ ПО ПРОГРАМА "БЪЛГАРИЯ ВИ ОЧАКВА" В ГР. ЛИЙДС

 

9.УЧАСТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ "НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА БЪЛГАРСКОТО ЮЖНО ЧЕРНОМОРИЕ"

Форумът премина с участието на унгарски туроператори.

 

10. НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА "ПОДГОТОВКА И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА СТРАТЕГИЯ 2020"

Обществен дебат, организиран от Синдика на българските учители при КНСБ и МОМН, със съдействие и домакинство на Община Бургас.

 

11.КРЪГЛРА МАСА ПО ВЪПРОСИТЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ

Темата - "Културен туризъм-предизвикателства и възможности", а срещата, проведена в КЦ "Морско казино" беше отворена за всички заинтересувани.

 

12.ОТКРИВАНЕ НА ПРИЕМНА НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

По покана на Община Бургас КРС откри приемна в сградата на общината, посветена на трудностите, които потребителите на електронни съобщителни услуги срещат с преносимостта на номерата на мобилните телефони между различните оператори.

 

13.ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ "ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ"

Поредно обществено обсъждане по обхвата на този проект - дейности, финансови параметри на общински дълг, адаптиране към хората с увреждания

 

14.ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНАТА ЗОНА

Проведена конференция на тема "Индустриален и логистичен парк Бургас - по-добрата концепция" и разменени мнения и идеи за постигане на максимално ефективно сътрудничество в рамките на пилотния проект. Конференцията бе организирана от Община Бургас, "Национална компания Индустриални зони" и вестник "Стандарт" и на нея участие взеха представители на големи фирми от региона и общината, търговски аташета, почетни консули, представите на бизнеса от Италия, Холандия, Турция, Индия, Русия, Румъния, Унгария, Беларус, Корея и др.

 

15.ПРОВЕДЕНА ТУРИСТИЧЕСКА БОРСА "ВАШАТА ВАКАНЦИЯ" - ДОМАКИН ОБЩИНА БУРГАС

Участниците бяха 31. Представена беше новата визия на рекламните материали на ТИЦ Бургас.

 

16.РАБОТНА СРЕЩА НА ТЕМА "РОЛЯТА НА ТИЦ В РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА. ОБМЯНА НА ДОБРИ ПРАКТИКИ"

Инициатор на срещата беше Община Бургас, като се обсъдиха общи проблеми и интересни идеи, реализирани в различните региони.

 

17. общината отново отвори туристически инфо център на летището

За четвърта поредна година Община Бургас откри съвместно с ръководството на Летище Бургас ТИЦ за летния сезон, където туристите получават адекватна информация и съдействие от общински служители, владеещи по два езика.

 

18.ПРОЕКТЪТ НА "АЛЕКСАНДРОВСКА" ПРЕДСТАВЯ СТРАНАТА НА ИЗЛОЖБА В ЯПОНИЯ

След проведен национален конкурс, Съюзът на архитектите в България изпрати в Токио постер, илюстриращ реализацията на първи етап от проекта за реконструкция и благоустрояване на централната пешеходна зона в Бургас.

 

            През 2011 година, Община Бургас продължи да членува и да участва във форуми и събития, инициирани от организациите, в които членува, както следва:

 • Сдружение "Черноморски Еврорегион (BSER).
 • ICLEI International council for Local Environmental Initiative.
 • EUROCITIES.
 • BALCINET Balkan Cities Network - мрежа на най-големите балкански градове от 8те държави на Балканите.
 • NEEBOR The Network of Eastern External Border Regions.
 • ECAD European Cities Against Drugs- Европейски градове срещу дрогата.
 • Асоциация "Големи европейски градове - ИТ група".
 • European Federation of Local Solidarity - Европейската федерация за солидарно съседство.

 

Изградени са и се поддържат седем зони със свободен интернет достъп: сградата на Община Бургас, площадът пред Община Бургас, Туристическия Информационен Център, Гаров площад, площад "Тройката", площадът пред Операта, Летния театър и района около него.

 

На базата на Споразумението за сътрудничество между Община Бургас и Българска академия на науките продължи съвместната работа чрез обмен на информация, разработване и изпълнение на общи програми и проекти.

           

Развитие на информационната система за електронен документооборот.

 

            В сайта на общината има подробна информация относно административните услуги в различните направления:

Още през 2009 г. се направи спецификация с обозначения и номерация на всички административни услуги, извършвани в Община Бургас. Изготвиха се технологични карти според тази спецификация. Картите са на разположение на общинските служители и всеки служител по всяко време може да направи справка за нормативното основание, технологичния път, цена и срок на дадена административна услуга. През 2011 г. на сайта на Общината се качи подробна информация за услугите в Раздел Административни услуги и от там гражданите на Бургас могат да се запознаят с прикачените заявления, бланки, удостоверения и т.н. и имат възможност предварително да ги принтират и попълнят.

 

Продължаване на Програмата за обучение на служителите по проблемите на корупцията, конфликтите на интереси и професионалната етика

 

            В Община Бургас от 01.01.2009 г. е създаден регистър по ЗПРКИ, който включва общинските служители. Във връзка с този закон е проведено обучение от Асоциацията на българските черноморски общини на тема: "Местните власти и ЗПРКИ" и служители от Община Бургас са присъствали на този семинар.

            Във връзка с доброто обслужване на гражданите, спазването на приетия етикет и стил, служители от общината са участвали в семинари на теми:

 • Контрол на основните рискови канали за корупционно въздействие при процедурите за обществени поръчки;
 • Изисквания за стил на административните документи;
 • Методи и практики за мониторинг и оценка на корупцията;
 • Стил, етикет, протокол и правила за поведение

 

Взаимодействие и координация на Община Бургас и обществения посредник по защита правата и интересите на гражданите и организациите в условията на пълна прозрачност

 

            И през 2011 г. отношенията на Обществения посредник с Кмета и общинската администрация се характеризират с динамика и активен диалог при търсене решение на сложните проблеми от ежедневието на жителите на общината и осигуряване на по-голяма прозрачност и предвидимост в работата на публичните органи на властта.

           

Омбудсманът през м. февруари публикува публичен анализ на данните от замърсяването на въздушната среда на територията на общината през 2010 г. Анализът е изпратен до председателя на Общинския съвет, кмета, до всички медии и е публикуван в страницата на обществения посредник.

На заседание през м. февруари Общинския съвет обсъди и прие отчета за работата на общественият посредник през 2010 г. Отчетът е размножен в 400 екз. и разпространен сред гражданите и институциите, публикуван е и на страницата на сайта на общината.

През м. март се проведе среща на кмета на общината и омбудсмана с ръководството на "Лукойл Нефтохим Бургас", на която присъстваха и граждани от кварталите и съставните селища на общината. В началото на м. юни се осъществи посещение на представителите на гражданите от Бургас, кв. Долно Езерово, кв. Горно Езерово, с. Братово и служители от общинската администрация в района на "Лукойл Нефтохим Бургас". Там ръководството на фирмата уведоми за практическата работа  по намаляване на вредните емисии и опазване и възстановяване на околната среда.

Проведени са срещи-дискусии по проблемите на правата на гражданите и ролята на институцията на омбудсмана в Европейския съюз и България с ученици от горните класове на математическата гимназия и младежката организация на Ротари клуб.

През м. март са публикувани писмо на омбудсмана и отговора на Главния секретар на Министерството на правосъдието за незавидното състояние на сградата на бившия съд, в която се намират важни звена на структурата на министерството обслужващи хиляди граждани.

През м. април по покана на неправителствена организация на гражданите с увреждания на посещения в общината беше Националният омбудсман Константин Пенчев, който на 12.04.2011 г. организира приемна с гражданите от общината и областта.

В началото на м. май в отговор на жалби на граждани свързани с действия на съдия изпълнители е разработен и публикуван от омбудсмана информационен материал "Нашите права като длъжници".

През м. май беше заключителния етап от втория проект на тема "Моите права-отговорност на европейски гражданин", който по инициатива на Детски и младежки парламент омбудсмана реализира съвместно. В рамките на проекта участниците в него извършиха граждански мониторинг на качеството но обслужване в транспортна къща "Бургасбус", НАП-Бургас и Регионалния инспекторат по образованието.

През м. юни е направен публичен анализ на жалбите на гражданите срещу шумовото замърсяване през 2010 г., изпратени до институциите-Община Бургас, МВР, РЗИ, Обществен посредник. Анализът е изпратен до кмета и председателя на Общинския съвет.

м. юни - Внесен в Общинския съвет анализ на жалбите на гражданите през първото полугодие на годината и неговото съдържание е публикувано чрез бургаските медии.

м. август - Информирани са гражданите за сравнителния анализ на техните обаждания на Единния европейски номер за спешни обаждания за първото полугодие на 2011 г.

м. ноември - Отпечатани 5 хил. екземпляра от Закон за управление на етажната собственост и предоставени на териториалните дирекции в помощ на управителите на етажната собственост. Публикуване на коментар по гласуваните изменения в него.