Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране

СЪОБЩЕНИЕ 2020

 

ВАЖНО !!!

 

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 30 АПРИЛ 2020 ВКЛЮЧИТЕЛНО!

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с " Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори"

Ви информираме, че:

 

  1. Предоставянето на ръкописи ще се осъществи в периода 01.02.2020 - 31.03.2020 година /60 календарни дни/.
  2. Работата на експертната комисия ще започне от 01.04.2020 година и ще завърши на 15.05.2020 година/45 календарни дни/.
  3. След приключване на работата, Експертната комисия ще предостави на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност към Общински съвет - Бургас своите предложения за финансиране.

 

*Забележка: Ръкописите се подават съгласно изискванията на Правилника чл. 4 и чл.5, в Деловодството на Община Бургас, ул. "Александровска" 26, за г-жа Диана Саватева, Зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт".

 

"Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори"

 

ІІ. УСЛОВИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

 

Чл.3. Авторите, кандидатстващи за финансово подпомагане от Община Бургас трябва да са с постоянен адрес на територията на Община Бургас.

Чл.4. (1) За кандидатстване по настоящия правилник в информационния център на Община Бургас се представят следните документи:

4.1. Цялостен ръкопис в три екземпляра - напечатан, на хартиен носител, съобразно машинописния стандарт: 30 реда х 60 знака, шрифт Times New Roman, 12 пункта, при възможност да се представи и на електронен носител.

4.2. Кратка анотация на произведението, с което се кандидатства.

4.3. Формуляр за кандидатстване по образец.

4.4. (изм. Протокол №41/24.04.2018 г.) Оферта от издателство, съдържаща техническите параметри, (тираж до 300 броя, обем до 250 стр.) и проекто-стойност за издаване на книгата.

4.5. Творческа биография на кандидата.

Чл.5. Документите по чл.4 се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка и върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност електронен адрес. За гарантиране анонимността на кандидата при оценяване на произведението му, в плика се поставят два отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

5.1. Плик №1 с надпис "Произведение", в който се поставят документите по чл.4 III, т.4.1., 4.2 и 4.4.

5.2. Плик № 2 с надпис "Информация за автора", в който се поставят документите по чл.4 III, т.4.3. и  4.5.

 

СЪОБЩЕНИЕ 2019

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори"

Ви информираме, че:

1.Подаването на ръкописите ще се осъществи в периода 01.02.2019 - 31.03.2019 година (60 календарни дни).
2.Работата на експертната комисия ще започне от 01.04.2019 година и ще завърши на 15.05.2019 година (45 календарни дни).
3.След приключване на работата Експертната комисия ще предостави на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност към Общински съвет - Бургас своите предложения за финансиране.

*Забележка: Ръкописите се подават съгласно изискванията на чл. 4 и чл.5 от Правилника в Деловодството на Община Бургас, ул. "Александровска" 26, за г-жа Йорданка Ананиева, Зам.-кмет "Култура и образование".

 

 

СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с " Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори"
Ви информираме, че:

1.Предоставянето на ръкописи ще се осъществи в периода 01.02.2017 - 31.03.2017 година /60 календарни дни/.
2.Работата на експертната комисия ще започне от 01.04.2017 година и ще завърши на 15.05.2017 година/45 календарни дни/.
3.След приключване на работата, Експертната комисия ще предостави на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност към Общински съвет - Бургас своите предложения за финансиране.

•Забележка: Ръкописите се подават съгласно изискванията на Правилника чл. 4 и чл.5, в Деловодството на Община Бургас, ул. "Александровска" 26, за г-жа Йорданка Ананиева, Зам.-кмет "Култура и образование".

 

СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с " Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори"
Ви информираме, че:

1. Предоставянето на ръкописи ще се осъществи в периода 15.02.2016 - 15.04.2016 година /60 календарни дни/.

2. Работата на експертната комисия ще започне от 16.04.2016 година и ще завърши на 31.05.2016 година/45 календарни дни/.

3. След приключване на работата, Експертната комисия ще предостави на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност към Общински съвет - Бургас своите предложения за финансиране.

• Забележка: Ръкописите се подават съгласно изискванията на Правилника чл. 4 и чл.5, в Деловодството на Община Бургас, ул. "Александровска" 26, за г-жа Йорданка Ананиева, Зам.-кмет "Образование и култура".

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с " Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори" 

Ви информираме, че:

1. Предоставянето на ръкописи ще се осъществи в периода 01.04.2014 - 31.05.2014 година /60 календарни дни/.

2. Работата на експертната комисия ще започне от 01.06.2014 година и ще завърши на 15.07.2014 година/45 календарни дни/.

3. След приключване на работата, Експертната комисия ще предостави на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност към Общински съвет - Бургас своите предложения за финансиране.

• Забележка: Ръкописите се подават съгласно изискванията на Правилника чл. 4 и чл.5, в Деловодството на Община Бургас, ул. "Александровска" 26, за г-жа Йорданка Ананиева, Зам.-кмет "Образование и култура".

 

свали като pdf разглеждания: 11407 последна промяна: 12:46:43, 22 април 2020