ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА БУРГАС

ПРОЕКТ “ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАДСКАТА МОБИЛНОСТ - І ЕТАП”

Проектното предложение се изготвя в изпълнение на одобрената Инвестиционна програма 2014 - 2020 на Община Бургас, която се финансира по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020г.

Проектното предложение се разработва на база изготвени пред проектни проучвания за надграждане на системата от Бързи автобусни линии и изграждане на система от паркинги, обвързани с основните трасета на обществения транспорт. В проектното предложение са включени няколко компонента:

КОМПОНЕНТ 1: НАДГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМАТА НА БЪРЗИТЕ АВТОБУСНИ ЛИНИИ С ВЪВЕЖДАНЕ НА БЪРЗ АВТОБУСЕН КОРИДОР

Обект на интервенция са трасетата на ул. "Булаир", бул. "Демокрация" и бул. "Стефан Стамболов".

Участък от кръговото кръстовище при бул. "Проф. Яким Якимов" до кръстовището с ул. "Тракия": Предвижда се преасфалтиране на участъка и нова организация на движение с обособяване на самостоятелни ленти за автобуси на градския транспорт, както и обновяване на спирконавесите и изграждане на достъпна среда за хора с увреждания. (Приложение: Ситуация 1).

Участък от кръговото кръстовище с бул. "Николо Петков" до кръстовището с бул. "Струга": Предвижда се преасфалтиране, нанасяне на нова хоризонтална маркировка за обособяване на ленти за автобуси и оптимизиране на действието на светофарните уредби с приоритет на Бързата Автобусна Линия.

Участък по бул. "Ст. Стамболов" от ул. "Струга" до кръстовището с бул. "Демокрация": В зоната на кръстовището се прави частична промяна на хоризонталната маркировка, с цел да се включи новобособеното трасе на бързата автобусна линия по бул. "Демокрация".(Приложение: Ситуация 2)

Участък от бул. "Стефан Стамболов" до ул. "Копривщица": Предвижда се преасфалтиране н нова маркировка, изграждане на паркинг за 17бр. автомобили с косо паркиране между ул. "Батак" и ул. "Калофер", оптимизиране действието на светофарните уредби, обновяване на спирковите платформи с достъпна среда за хора със затруднена мобилност. На пешеходната пътека при ул. "Батак" се поставя пешеходен светофар. (Приложение: Ситуация 2)

Участък от ул "Копривщица" до бул. "Сан Стефано" - Предвижда се извършване на цялостна реконструкция на този участък, която включва:

Дейности по западното платно: Цялостна реконструкция на пътното платно с изграждане на нова настилка за тежко движение, нова организация на движението и маркировка, с обособяване на лента за автобуси, позволяваща смесено движение в участъка до ул. "Дунав". Обособяват се 60бр. места за надлъжно паркиране в зоната между ул. "Дунав" и ул. "Сан Стефано". Предвижда се обновяване на спирко навесите и изграждане на достъпна среда за хора с увреждания. Пешеходната пътека при ул. "Места" е светофарно регулирана. (Приложение: Ситуация 3)

Дейности по Източно платно: Предвижда се изграждане на отделена лента за автобусите на обществения транспорт с габарит 3,50м., нов разделителен остров, 46 бр. места за надлъжно паркиране и две активни ленти за движение на МПС. Реконструкцията на пътното платно включва изграждане на нова настилка за тежко движение и нова хоризонтална маркировка. Обновяват се спирконавесите и се осигурява достъпна среда за хората със затруднена мобилност. При пешеходната пътека на ул. "Места" се изгражда светофар за пешеходци.  Оптимизира се действието на светофарните уредби. (Приложение: Ситуация 3)

Участък от бул. "Сан Стефано" до ул. "Генерал Гурко": Предвижда се цялостна реконструкция на този участък с полагане на нова настилка. Изграждат се две изцяло отделени ленти за автобусите на обществения транспорт с ширина 3,50м. и разделителни ивици с ширина по1,50м., общо 86 бр. паркоместа. Въвежда се нова организация на движението с нова хоризонтална маркировка и оптимизация на светофарите. Обновяват се спирконавесите и се осигурява достъпна среда за хората в неравностойно положение. На пешеходната пътека на ул. "Иван Богоров" се монтира светофарна уредба. (Приложение: Ситуация 4)

Участък от бул.  "Генерал Гурко"  до бул.  "24 черноморски пехотен полк": Предвижда се осигуряване на самостоятелна лента за ляво завиващите автомобили; преасфалтиране на целия участък с подмяна на бордюрите и полагане на нова маркировка; реконструкция на съществуващ паркинг и осигуряване на 32 бр. паркоместа; обновяване на спирконавеса и осигуряване на достъпна среда; оптимизация на светофарните уредби. (Приложение: Ситуация 4)

Участък по бул. "Демокрация" от бул. "24 черноморски пехотен полк" до ул. "Цар Симеон I": Предвижда се запазване на съществуващата организация на движението, рехабилитация на трасето с подмяна на бордюри, преасфалтиране и нова хоризонтална маркировка; изграждане на нова светофарна уредба на пешеходната пътека при ул. "Алеко Богориди". (Приложение: Ситуация 5)

Участък по бул. "Булаир"  от ул. "Цар Симеон" до ул. "Цар Петър": Извършва се рехабилитация и преасфалтиране на трасето, с полагане на нова хоризонтална маркировка. (Приложение: Ситуация 6)

КОМПОНЕНТ 2: ВЪВЕЖДАНЕTO НА ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА по светофарно регулирани кръстовища и ключови локации на града

Предвижда се изграждане на система за централизирано управление на трафика в гр. Бургас, която ще обхване 22 светофарно регулирани кръстовища, както и 15 стратегически точки за събиране на трафик информация. Системата включва надграждане на съществуващите светофарни контролери и монтаж на датчици за движение в пътното платно, както и дооборудване на някой локации с видеокамери. Информацията ще се събира и обработва в Центъра за видеонаблюдение и управление на трафика, откъдето ще се осъществява интегриран контрол на светофарите с цел управление на задръстванията и приоритет на движението на автобусите на обществения транспорт.

Новите 4 бр. пешеходни светофари по бул. "Демокрация" се предвижда да имат инсталирани бутони за поискване на зелен сигнал от пешеходците.

 КОМПОНЕНТ 3: ИЗГРАЖДАНЕ НА БУФЕРЕН ПАРКИНГ "ИЗГРЕВ"

В близост до трасето на Бързите автобусни линии, в района на Терминал "Изгрев" се предвижда изграждане на буферен паркинг. Прогнозният капацитет на паркинга е 210 паркоместа на 3 етажни нива. За жителите на комплекса се запазва съществуващите наземни места за паркиране.

Паркингът е решен и като елемент на градската среда с изграждане на полифункционални спортни площадки. (Приложение: Фасада и Разположение паркинг "Изгрев")

КОМПОНЕНТ 4: ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРКИРАНЕТО

Основна цел на системата е да внедри интегрирано и гъвкаво решение за управление на всички дейности, свързани с паркирането в градска среда - контрол на достъпа до обществени паркинги, крайулични паркинги и др., информация в реално време за потребители, получаване, съхранение и анализ на информация за управление на паркинг зоните. В рамките на проекта системата ще бъде пилотно внедрена за предвиждания буферен паркинг "Изгрев", но ще позволява бъдещо надграждане и разширение в обхвата на всички зони за паркиране.

ПРОЕКТ: "ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА БУРГАС", разработен с финансовата и техническа подкрепа на програма JASPERS и финансирана по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013г.

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО НАВИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПЪТУВАНИЯТА В ГРАД БУРГАС И НАГЛАСИТЕ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ

В ПЕРИОДА 22.06 - 30.06.2016 г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БУРГАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО НАВИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПЪТУВАНИЯТА В ГРАД БУРГАС И НАГЛАСИТЕ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ

Във връзка с изпълнение на Договор C33122/EBSF-2012-10-141 от 12 Февруари 2016 г. по Проект "Интегриран градски транспорт на град Бургас - Подготовка за въвеждане на мерки за устойчив транспорт", финансиран от Европейската банка за възстановяване и развитие, в периода 22.06 - 30.06.2016 г. на територията на града ще бъде проведена анкета по домовете в часовия диапазон 16.30-19.30 ч.

Целта на проучването е да установи какви са навиците, свързани с пътуванията в градската среда, потребностите от места за паркиране, както и нагласите сред населението свързани с използване на немоторизирани начини и средства за предвижване.

Молим жителите на град Бургас за отзивчивост и съдействие в предстоящата инициатива. Мнението на всеки един от Вас е от съществено значение за бъдещето на нашия град.

ОНЛАЙН ВАРИАНТ НА ПРОУЧВАНЕТО МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯТ ЛИНК: https://burgasiutp.questionpro.com

Проект на новата транспортна схема на градския транспорт

Инвестиционни проекти за бърза автобусна линия, терминали и велосипедна мрежа

Информационен ден по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“ – представяне на концепцията за въвеждане на интелигентни системи за управление на обществения транспорт

Проект ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА БУРГАС

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА БУРГАС“

На 11.12.2012г. от 13:00 часа в Културен център "Морско Казино", зала "Петя Дубарова" ще се проведе информационен ден по проект "Интегриран градски транспорт на Бургас", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2103г.Събитието е посветено на един от основните компоненти по проекта, свързан с въвеждането на интелигентна система за управление на обществения транспорт, система за информиране на пътниците в реално време, електронна билетна система и видеонаблюдение.

Община Бургас има удоволствието да покани всички заинтересовани страни да участват в един ползотворен и открит диалог за модернизацията и развитието на обществения градски транспорт.

Лице за контакт и потвърждение за участие:

Руска Бояджиева - Ръководител проект "Интегриран градски транспорт на Бургас"

Предварително обследване на потенциални участъци за разширяване на велосипедната мрежа

свали като pdf разглеждания: 61844 последна промяна: 10:44:44, 20 май 2020