ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА БУРГАС

ПРОЕКТ “ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАДСКАТА МОБИЛНОСТ - І ЕТАП”

Проектното предложение се изготвя в изпълнение на одобрената Инвестиционна програма 2014 - 2020 на Община Бургас, която се финансира по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020г.

Проектното предложение се разработва на база изготвени пред проектни проучвания за надграждане на системата от Бързи автобусни линии и изграждане на система от паркинги, обвързани с основните трасета на обществения транспорт. В проектното предложение са включени няколко компонента:

КОМПОНЕНТ 1: НАДГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМАТА НА БЪРЗИТЕ АВТОБУСНИ ЛИНИИ С ВЪВЕЖДАНЕ НА БЪРЗ АВТОБУСЕН КОРИДОР

Обект на интервенция са трасетата на ул. "Булаир", бул. "Демокрация" и бул. "Стефан Стамболов".

Участък от кръговото кръстовище при бул. "Проф. Яким Якимов" до кръстовището с ул. "Тракия": Предвижда се преасфалтиране на участъка и нова организация на движение с обособяване на самостоятелни ленти за автобуси на градския транспорт, както и обновяване на спирконавесите и изграждане на достъпна среда за хора с увреждания. (Приложение: Ситуация 1).

Участък от кръговото кръстовище с бул. "Николо Петков" до кръстовището с бул. "Струга": Предвижда се преасфалтиране, нанасяне на нова хоризонтална маркировка за обособяване на ленти за автобуси и оптимизиране на действието на светофарните уредби с приоритет на Бързата Автобусна Линия.

Участък по бул. "Ст. Стамболов" от ул. "Струга" до кръстовището с бул. "Демокрация": В зоната на кръстовището се прави частична промяна на хоризонталната маркировка, с цел да се включи новобособеното трасе на бързата автобусна линия по бул. "Демокрация".(Приложение: Ситуация 2)

Участък от бул. "Стефан Стамболов" до ул. "Копривщица": Предвижда се преасфалтиране н нова маркировка, изграждане на паркинг за 17бр. автомобили с косо паркиране между ул. "Батак" и ул. "Калофер", оптимизиране действието на светофарните уредби, обновяване на спирковите платформи с достъпна среда за хора със затруднена мобилност. На пешеходната пътека при ул. "Батак" се поставя пешеходен светофар. (Приложение: Ситуация 2)

Участък от ул "Копривщица" до бул. "Сан Стефано" - Предвижда се извършване на цялостна реконструкция на този участък, която включва:

Дейности по западното платно: Цялостна реконструкция на пътното платно с изграждане на нова настилка за тежко движение, нова организация на движението и маркировка, с обособяване на лента за автобуси, позволяваща смесено движение в участъка до ул. "Дунав". Обособяват се 60бр. места за надлъжно паркиране в зоната между ул. "Дунав" и ул. "Сан Стефано". Предвижда се обновяване на спирко навесите и изграждане на достъпна среда за хора с увреждания. Пешеходната пътека при ул. "Места" е светофарно регулирана. (Приложение: Ситуация 3)

Дейности по Източно платно: Предвижда се изграждане на отделена лента за автобусите на обществения транспорт с габарит 3,50м., нов разделителен остров, 46 бр. места за надлъжно паркиране и две активни ленти за движение на МПС. Реконструкцията на пътното платно включва изграждане на нова настилка за тежко движение и нова хоризонтална маркировка. Обновяват се спирконавесите и се осигурява достъпна среда за хората със затруднена мобилност. При пешеходната пътека на ул. "Места" се изгражда светофар за пешеходци.  Оптимизира се действието на светофарните уредби. (Приложение: Ситуация 3)

Участък от бул. "Сан Стефано" до ул. "Генерал Гурко": Предвижда се цялостна реконструкция на този участък с полагане на нова настилка. Изграждат се две изцяло отделени ленти за автобусите на обществения транспорт с ширина 3,50м. и разделителни ивици с ширина по1,50м., общо 86 бр. паркоместа. Въвежда се нова организация на движението с нова хоризонтална маркировка и оптимизация на светофарите. Обновяват се спирконавесите и се осигурява достъпна среда за хората в неравностойно положение. На пешеходната пътека на ул. "Иван Богоров" се монтира светофарна уредба. (Приложение: Ситуация 4)

Участък от бул.  "Генерал Гурко"  до бул.  "24 черноморски пехотен полк": Предвижда се осигуряване на самостоятелна лента за ляво завиващите автомобили; преасфалтиране на целия участък с подмяна на бордюрите и полагане на нова маркировка; реконструкция на съществуващ паркинг и осигуряване на 32 бр. паркоместа; обновяване на спирконавеса и осигуряване на достъпна среда; оптимизация на светофарните уредби. (Приложение: Ситуация 4)

Участък по бул. "Демокрация" от бул. "24 черноморски пехотен полк" до ул. "Цар Симеон I": Предвижда се запазване на съществуващата организация на движението, рехабилитация на трасето с подмяна на бордюри, преасфалтиране и нова хоризонтална маркировка; изграждане на нова светофарна уредба на пешеходната пътека при ул. "Алеко Богориди". (Приложение: Ситуация 5)

Участък по бул. "Булаир"  от ул. "Цар Симеон" до ул. "Цар Петър": Извършва се рехабилитация и преасфалтиране на трасето, с полагане на нова хоризонтална маркировка. (Приложение: Ситуация 6)

КОМПОНЕНТ 2: ВЪВЕЖДАНЕTO НА ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА по светофарно регулирани кръстовища и ключови локации на града

Предвижда се изграждане на система за централизирано управление на трафика в гр. Бургас, която ще обхване 22 светофарно регулирани кръстовища, както и 15 стратегически точки за събиране на трафик информация. Системата включва надграждане на съществуващите светофарни контролери и монтаж на датчици за движение в пътното платно, както и дооборудване на някой локации с видеокамери. Информацията ще се събира и обработва в Центъра за видеонаблюдение и управление на трафика, откъдето ще се осъществява интегриран контрол на светофарите с цел управление на задръстванията и приоритет на движението на автобусите на обществения транспорт.

Новите 4 бр. пешеходни светофари по бул. "Демокрация" се предвижда да имат инсталирани бутони за поискване на зелен сигнал от пешеходците.

 КОМПОНЕНТ 3: ИЗГРАЖДАНЕ НА БУФЕРЕН ПАРКИНГ "ИЗГРЕВ"

В близост до трасето на Бързите автобусни линии, в района на Терминал "Изгрев" се предвижда изграждане на буферен паркинг. Прогнозният капацитет на паркинга е 210 паркоместа на 3 етажни нива. За жителите на комплекса се запазва съществуващите наземни места за паркиране.

Паркингът е решен и като елемент на градската среда с изграждане на полифункционални спортни площадки. (Приложение: Фасада и Разположение паркинг "Изгрев")

КОМПОНЕНТ 4: ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРКИРАНЕТО

Основна цел на системата е да внедри интегрирано и гъвкаво решение за управление на всички дейности, свързани с паркирането в градска среда - контрол на достъпа до обществени паркинги, крайулични паркинги и др., информация в реално време за потребители, получаване, съхранение и анализ на информация за управление на паркинг зоните. В рамките на проекта системата ще бъде пилотно внедрена за предвиждания буферен паркинг "Изгрев", но ще позволява бъдещо надграждане и разширение в обхвата на всички зони за паркиране.

ПРОЕКТ: "ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА БУРГАС", разработен с финансовата и техническа подкрепа на програма JASPERS и финансирана по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013г.

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО НАВИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПЪТУВАНИЯТА В ГРАД БУРГАС И НАГЛАСИТЕ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ

В ПЕРИОДА 22.06 - 30.06.2016 г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БУРГАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО НАВИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПЪТУВАНИЯТА В ГРАД БУРГАС И НАГЛАСИТЕ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ

Във връзка с изпълнение на Договор C33122/EBSF-2012-10-141 от 12 Февруари 2016 г. по Проект "Интегриран градски транспорт на град Бургас - Подготовка за въвеждане на мерки за устойчив транспорт", финансиран от Европейската банка за възстановяване и развитие, в периода 22.06 - 30.06.2016 г. на територията на града ще бъде проведена анкета по домовете в часовия диапазон 16.30-19.30 ч.

Целта на проучването е да установи какви са навиците, свързани с пътуванията в градската среда, потребностите от места за паркиране, както и нагласите сред населението свързани с използване на немоторизирани начини и средства за предвижване.

Молим жителите на град Бургас за отзивчивост и съдействие в предстоящата инициатива. Мнението на всеки един от Вас е от съществено значение за бъдещето на нашия град.

ОНЛАЙН ВАРИАНТ НА ПРОУЧВАНЕТО МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯТ ЛИНК: https://burgasiutp.questionpro.com

Проект на новата транспортна схема на градския транспорт

f30b09a0eac48d3a0c36c2fb3564daff.jpg

Инвестиционни проекти за бърза автобусна линия, терминали и велосипедна мрежа

04c7001db400c54d1591ce6ab6ab0cee.jpg

Информационен ден по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“ – представяне на концепцията за въвеждане на интелигентни системи за управление на обществения транспорт

3de5829a42d279367fc9f978f13c2267.png

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА БУРГАС“

fee2ece4629d7b921561c2f127864231.jpg

На 11.12.2012г. от 13:00 часа в Културен център "Морско Казино", зала "Петя Дубарова" ще се проведе информационен ден по проект "Интегриран градски транспорт на Бургас", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2103г.Събитието е посветено на един от основните компоненти по проекта, свързан с въвеждането на интелигентна система за управление на обществения транспорт, система за информиране на пътниците в реално време, електронна билетна система и видеонаблюдение.

Община Бургас има удоволствието да покани всички заинтересовани страни да участват в един ползотворен и открит диалог за модернизацията и развитието на обществения градски транспорт.

Лице за контакт и потвърждение за участие:

Руска Бояджиева - Ръководител проект "Интегриран градски транспорт на Бургас"
e-mail: r.boyadzhieva@burgas.bg

Предварително обследване на потенциални участъци за разширяване на велосипедната мрежа

свали като pdf разглеждания: 46887 последна промяна: 16:42:55, 06 юни 2017