Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м.януари – м.декември 2012г.

ДО Г-ЖА СНЕЖИНА МАДЖАРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

 

Копие до:

Председателите на Групи общински съветници

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА Групи общински съветници,
УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

Представям на Вашето внимание отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м.януари - м.декември 2012г., както следва:

Протокол № 7 от заседанието на 21.02.2012 година.

1.Докладна записка от Селим Смаил Иса и Шерафет Асан Мехмед - общински съветници от ПП "Движение за права и свободи" относно: Изграждане на ограда на гробищен парк в кв. "Горно Езерово"

РЕШЕНИЕ:

 Да се предвидят средства в Бюджета на Община Бургас за 2012 г., в разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2012 г., в Приложение ПИ-1Б, функция "жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство", позиция 1890 - "огради на гробища и стадиони" - 50 000 лв., за закупуване и монтиране на оградна мрежа и бетонови колове и да се изработи портална врата на гробищния парк в кв. Горно Езерово".

Отговор:  Гробищният парк в кв. Горно Езерово се намира извън регулацията на квартала, в ПИ 297 /заварено положение/. Този терен не е предвиден в сега действащия, одобрен със заповед  N 857/1987 г., регулационен и застроителен план на квартал Горно Езерово. Проектирането, издаването на разрешение за строеж  и изграждането на ограда е допустимо едва след  уреждане градоустройствения статут на гробищния парк.

20.Докладна записка от Красимир Стойчев - Заместник-кмет "Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности" относно: Откриване на процедура по провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по линии от републиканска транспортна схема - квота на Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

І. До провеждането на конкурс за възлагане на линиите от областната и общинска транспортни схеми, превозите да продължат да се осъществяват по досега действащите маршрутни разписания от обслужващите ги превозвачи.

II. Възлага на общинска администрация да предприеме необходимите мерки по публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, което да съдържа следната информация:

1. наименованието и адреса на компетентния орган - Общински съвет - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26;

2.  предвижданият вид на възлагане на поръчката - пряко възлагане, по смисъла на Наредба № 2 от 15 Март 2002 г., за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили и Регламент (ЕО) № 1370/2007 г. на Европейския парламент и на съвета от 23.10.2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) №1191/69 и (ЕИО) №1107/70 на съвета;

3. услугите и районите, които евентуално ще бъдат обхванати от поръчката - обществен превоз на пътници по линии от общинската транспортна схема на Община Бургас.

Отговор: Обявлението за  пряко възлагане, по смисъла на Наредба №2 от 15 Март 2002 г., за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили и Регламент (ЕО) № 1370/2007 г. на Европейския парламент и на съвета от 23.10.2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) №1191/69 и (ЕИО) №1107/70 на съвета, е изпратено за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на 19.05.2012г.

24.Докладна записка от Красимир Стойчев - Зам.-кмет на Община Бургас  относно:  Приемане на схема за въвеждане в експлоатация на участъци от зоната за кратковременно паркиране

 РЕШЕНИЕ:

 1. Приема схема за въвеждане в експлоатация на участъци от зоната за платено паркиране, съгласувани с ОД на МВР, сектор "Пътна полиция" и ЕСУТ при Община Бургас , както следва:

- ул. "Св. Патриарх Евтимий" (в участъка от бул. "Иван Вазов" до ул. "Фердинандова")

- ул. "Жени Патева"

- ул. "Шейново" (в участъка от бул. "Иван Вазов" до ул. "Фердинандова")

- ул. "Съгласие"

- ул. "Хан Крум" ( в участъка от ул. "Гладстон" до ул. "Цар Петър")

- ул. "Цар Иван Шишман"  ( в участъка от ул. "Гладстон" до ул. "Цар Петър")

- ул. "Цар Асен I" ( в участъка от ул. "Гладстон" до ул. "Цар Петър")

- ул. "Мара Гидик"

- ул. "Апостол Карамитев"

- ул. "Александър Велики" (в участъка от ул. "Мара Гидик" до ул. "Христо

Ботев" и в участъка "Цар Калоян" до "Ивайло")

- ул. "Адам Мицкевич"

- бул. "Демокрация" (в участъка от бул. "Сан Стефано" до ул. "Св. Св. Кирил и Методий")

- ул."Оборище"

- ул. "Константин Величков" (в участъка от ул. "Цар Симеон I" до ул. "Оборище")

- ул. "Поп Грую" (в участъка от ул. "Цар Симеон I" до ул. "Оборище")

- ул. "Юрий Венелин"  (в участъка от ул. "Цар Симеон I" до ул. "Оборище")

- ул. "Иван Богоров" (в участъка от ул. "Цар Симеон I" до ул. "Оборище")

- ул. "Пиротска" (в участъка от ул. "Цар Симеон I" до ул. "Оборище")

- ул. "Хаджи Димитър"

- ул. "Хан Аспарух" (в участъка от ул. "Цар Симеон I" до бул. "Демокрация")

- ул. "Средна гора"

- ул. "Рилска" (в участъка от ул. "Цар Симеон I" до бул. "Демокрация")

- ул. "Екзарх Йосиф" (в участъка от ул. "Цар Симеон I" до ул. "Асен Златаров")

- ул. "Петко Каравелов" (в участъка от ул. "Цар Симеон I" до ул. "Асен Златаров")

- ул. "Войнишка"

- ул. "Пейо Яворов"

- ул. "Софроний" ( в участъка от ул. "Цар Симеон I" до бул. "Алеко Богориди")

- ул. "Неврокоп"

- ул. "Асен Златаров"

- ул  "Михаил Герджиков"

- ул. "Болярска"

- ул. "Страхил"

- ул. "Христо Ботев"

- ул. "Успенска" (в участъка от ул. "Гео Милев" до ул. "Граф Игнатиев")

- ул. "Граф Игнатиев"

- ул. "Ивайло" (в участъка от ул. "Цариградска" до ул. "Св.Климент Охридски")

- ул. "Цар Калоян" ( в участъка от ул. "Цариградска" до ул. "Св.Климент Охридски")

- ул. "Св.Климент Охридски" (в участъка от ул. "Цар Калоян" до ул. "Ивайло")

- паркинг на бул. "Демокрация"  между ул. "Генерал Гурко" и ул. "Св.Св. Кирил и Методий"

2. Задължава общинска администрация да изготви и внесе на следващото заседание на Общински съвет Бургас схеми за въвеждане в експлоатация на улици от зоната за кратковременно паркиране, заключени в карето между ул. "Сан Стефано", ул. "Оборище", ул. "Демокрация" и ул. "Иван Богоров", като прилежащите към блоковете пространства да бъдат обособени за платено паркиране.

Отговор: В изпълнение на решението бяха изготвени, внесени и приети от Общински съвет схеми за посочения по-горе участък, който бе въведен в експлоатация в "Синя зона"- Община Бургас със заповед  2514/03.10.2012 на Кмета на Община Бургас.

31.Докладна записка от Георги Василев Манев - общински съветник от ПП СЕК и член на постоянната комисия по Устройство на територията относно: Предложение на Общински съвет-гр. Бургас по реда на §9 от ПЗР на Наредба №7 относно съгласуване с Министъра на регионалното развитие и благоустройството, в съответствие с предвижданията на ОУП по плана на ЦГЧ на гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

1. Предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да допусне отклонение от нормите по Наредба №7 за ПНУОВТУЗ за УПИ VI- 2459,2460, кв.147 по плана на ЦГЧ по отношение на показател Кинт. Параметри на застрояване, както следва: Плътност на застрояване - 95 %, коефициент на интензивност - 9,5, озеленена площ - минимум 20 %.

2. Задължава главния архитект да информира Общинския съвет за становището на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

3. Възлага на Кмета на Община Бургас да сключи с инвеститорите собственици на УПИ VІ-2459, 2460, кв.147 по плана на ЦГЧ договор за дарение във връзка с посочената парична сума, която те искат да инвестират.

Отговор: В изпълнение на решението е изпратено съответното писмо до МРРБ, като с  писмо №70-00-1717/07.06.2012 г. г-жа Маджарова е уведомена за допуснато от Министъра на регионалното развитие и благоустройството отклонение по §9 от ПРЗ на наредба №7 за ПНУОВТУЗ. Копие от същото е изпратено за сведение.

Инвеститорите собственици на УПИ VІ-2459, 2460, кв.147 по плана на ЦГЧ  са заявили инвестиционно намерение за дарение, което ще бъде осъществено под формата на изграждане или реконструкция на детска/ спортна площадка. В процес на уточняване е мястото където да бъде изграден новия обект. След изграждането му ще бъде сключен договор за дарение между Кмета и инвеститорите, съгласно Наредба за разпореждане с общинско имущество. Разрешението за строеж на инвеститорите ще бъде издадено след осъществяване на инвестиционното намерение за безвъзмездно дарение.

 

Протокол № 8 от заседанието на 27.03.2012 година.

 

39.Докладна записка от д-р Антонио Душепеев, Красимира Маркович и Стоян Евтимов - общински съветници от група общински съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет гр. Бургас относно: Предоставяне на терени за изграждане на нови индустриални паркове

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Възлага на Кмета на Община Бургас да посочи подходящи терени, собственост на Община Бургас или на търговски дружества, контролирани от Общински съвет гр. Бургас, които не се използват, и/или не носят приходи на Община Бургас и може да послужат за изграждане на нови индустриален паркове.

2. Възлага на Кмета на Община Бургас, в сътрудничеството с местните и централни органи на централната власт, да издири и посочи терени, находящи се на територията на Община Бургас, собственост на държавата, които не се използват, включително и пустеещи такива с местоположение и могат да послужат за изграждането на нови индустриални паркове.

3.  Кметът да информира Общинския съвет по т.1 и т.2 от настоящето решение в срок до 01.11.2012 г. във всеки случай на откриване на терени посочени в горните точки.

Отговор: Предвид разпоредбата на  §7 от ПЗР на ЗМСМА, Община Бургас не притежава в собственост недвижими имоти, разположени в промишлени зони, поради което с докладна записка вх. №08-00-05923/09.07.2012 г. Общинският съвет прие решение по т.12 от дневния ред на проведеното на 24.07.2012 г. дванадесетото заседание да бъде отправено искане до Министерския съвет на република България чрез Областния управител да бъдат предоставени в собственост на Община Бургас 7 терена с обща площ 4436,227 дка. в землището на с. Равнец, представляващи бивше летище за създаване на индустриален парк и привличане на инвеститори в него. Документацията по решението е представена на Областния управител на Бургаска област. Със свое писмо изх. №08-00-837/11/26.11.2012 г. Областния управител изпраща документацията на Министъра на отбраната с положително становище и искане за изразяване на становище. При положително становище от Министъра на отбраната, преписката ще бъде процедирана  по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху описаните имоти с решение на Министерския съвет.

 

Протокол № 9 от заседанието на 24.04.2012 година.

 

5. Докладна записка от Д-р Антонио Душепеев, Стоян Евтимов и Илиана Гъбева - общински съветници на ПП "ГЕРБ" - Общински съвет - Бургас относно: Решаване на проблемите на граждани с установени жилищни нужди, както и поддържане на резервен фонд, ведомствени жилища и жилища за настаняване на лица от рискови групи от населението 

РЕШЕНИЕ:

1. Комисията за установяване на жилищните нужди и картотекира­не на гражданите, съвместно с общинската администрация, в срок до 21.05.2012 г. да предложи на Общински съвет проект за промени в норма­тивната база, отнасяща се до   настаняване и освобождаване, включително определяне на максимален срок за пребиваване в общинските жилища. В проекта за промяна да бъде предвидена възможност за постоянна актуали­зация и контрол на имотното и семейно положение на подалите молби за закупуване и на тези семейства, които вече са настанени. В проекта следва да се предвидят и мерки за актуализация на наемната цена, на база социално-приемливо процентно съотношение спрямо наемите на свободния пазар.

2. Общинската администрация да представя в срок до първото нас­рочено заседание на Общински съвет всички приключили преписки и да изготвя предложения за продажба на конкретни жилища, в които са нас­танени правоимащи лица и които са изявили желание за закупуването им.

3. Средствата, придобити от продажба на жилища по горната точка, да бъдат предвидени единствено за строеж на нови жилища.

4. В срок до 08.05.2012 г. общинската администрация да представи на Общински съвет конкретни УПИ, собственост на Община Бургас, в които Общината ще извърши строителство на нови общински жилищни сгради със собствени средства, както и УПИ, предвидени за учредяване право на строеж, срещу което Общината ще получи като цена на отстъ­пеното право на строеж, определен процент от изградените готови жи­лища. В същия срок общинската администрация да представи на Об­щински съвет за одобрение на конкурсна процедура по осъществяване на предвидените строежи и суперфиции.

5. Новопридобитите жилища да бъдат разпределяни, както следва:

5.1.  60 % във фонд "Жилища за отдаване под наем;

5.2.  30 % във фонд "Ведомствен";

5.3.  10 % във фонд "Резервен".

Отговор: Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 год. На община Бургас год. е приета от Общински съвет - Бургас по предложение на кмета на Общината с Решение на ОбС по т.7, Протокол №7, 21 и 23.02.2012.г., допълнена с решение по т.8, Протокол №8, 27 и 29.3.2012 г. В програмата са включени и имотите, за които Община Бургас възнамерява да открие процедури за отстъпване на право на строеж срещу заплащане на цената с други обекти, или построяването на нови такива.

III. ОТСТЪПВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ СРЕЩУ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ С РЕАЛНИ ОБЕКТИ

№  Местоположение      Кв./УПИ        площ   забележка

1    ж.к. Братя Миладинови       33/I     494      жил. стр.

2    ж.к. Братя Миладинови       33/V    339      жил. стр.

3    ж.к. Братя Миладинови       33/VI  473      жил. стр.

4    ж.к. Братя Миладинови       33/VII 290      жил. стр.

5    ж.к. Братя Миладинови       33/VIII           291      жил. стр.

6    ж.к. Братя Миладинови       25/IX  907,8   жил. стр.

7    ж.к. Братя Миладинови       25/XI  481,1   жил. стр.

8    ж.к. Братя Миладинови       25/XII 481,1   жил. стр.

9    ж.к. Лазур      40/IV  2374    КОО

10  ж.к. Меден рудник   20/IV  523      жил. стр.

11  ж.к. Меден рудник   18/XI  1246    жил. стр.

12  ж.к. Меден рудник   39/V    1287    жил. стр.

32.Докладна записка от Костантин Луков - Зам.-председател на Общински съвет, Председател на постоянна комисия по ОРСБД и общински съветник от ПП "ГЕРБ" относно: Изграждане на предпазни огради за пешеходци на бул. "Стефан Стамболов", с цел предотвратяване на пътно-транспортни произшествия (ПТП)

РЕШЕНИЕ:

 

Възлага на общинска администрация в Община Бургас да проектира и изгради на бул. "Стефан Стамболов", в отсечката от хотел "Космос" до кръстовището с ул."Сан Стефано" на средна разделителна ивица, изпълнена с бордюри, върху които да се поставят бетони предпазни огради тип "Ню Джърси" и върху тях се монтират предпазни огради за пешеходци, при спазване на правилата в Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии. Необходимите средства да се осигурят от обект 1591 - проект "Интегриран градски транспорт".

Отговор: В момента община Бургас е в процес на изработване на технически проект за реконструкция на улици в гр.Бургас по трасето на предвидената Бърза автобусна линия по проекта за интегриран градски транспорт. Предстои проектантите да представят проекта за обсъждане в експертен съвет по устройство на територията като обследват и направеното от общинския съвет предложение.

Протокол № 12 от заседанието на 24.07.2012 година.

12.Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерския съвет на Република България за безвъзмездно предоставяне на войскови терени в землищата на кв. "Банево", с. Изворище, с. Рудник, с. Равнец и имот в гр. Бургас с отпаднало предназначение

РЕШЕНИЕ:

 

Възлага на Кмета на Община Бургас да поиска от Министерският съвет на Република България чрез Областния управител на Бургаска област, да приеме решение за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас следните имоти:

 

1.      Землища на кв. "Банево" с. Изворище и с. Рудник

1. Имот 000044, ЕКАТТЕ 02573, землище Банево с площ       1541,805 дка.

2. Имот 000076, ЕКАТТЕ 02573, землище Банево с площ          82,411 дка.

3. Имот 000075, ЕКАТТЕ 02573, землище Банево с площ            8,771 дка.

4. Имот 000096, ЕКАТТЕ 02573, землище Банево с площ           89,901 дка.

5. Имот 000204, ЕКАТТЕ 32425, землище Изворище с площ     276,343 дка.

6. Имот 000242, ЕКАТТЕ 32425, землище Изворище с площ     233,709 дка.

7. Имот 400008, ЕКАТТЕ 63183, землище Рудник с площ         132,127 дка.

 

2.      Землище с. Равнец

1.   Имот 080001, ЕКАТТЕ 61145, землище Равнец с площ      3524,478 дка.

2.   Имот 080002, ЕКАТТЕ 61145, землище Равнец с площ        116,599 дка.

3.   Имот 080003, ЕКАТТЕ 61145, землище Равнец с площ        109,064 дка.

4.   Имот 080004, ЕКАТТЕ 61145, землище Равнец с площ        108,367 дка.

5.   Имот 080005, ЕКАТТЕ 61145, землище Равнец с площ        128,238 дка.

6.   Имот 080006, ЕКАТТЕ 61145, землище Равнец с площ                    208,788 дка.

7.   Имот 080007, ЕКАТТЕ 61145, землище Равнец с площ         240,693 дка.

 

3.      Гр. Бургас

Самостоятелен обект с площ 276,57 кв.м. и мазе с площ 95,09 кв.м., заедно с 33,677 % ид. части от общите части на сградата и правото на строеж, находящ се в жилищен блок с адрес: гр. Бургас, ул. "Сан Стефано" № 58.

Отговор: Необходимата документация, ведно със заверено копие на решението са изпратени на Областния управител на Бургаска област за процедиране по реда на Закона за държавната собственост. Със свое писмо изх. №08-00-837/11/26.11.2012 г. Преписката е изпратена до Министъра на отбраната за изразяване на становище, след което процедурата продължава съгласно разпоредбите на Закона за държавната собственост.

13.Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на предложение за решение за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху морското дъно, на Община Бургас, област Бургас върху имоти - публична държавна собственост, находящи се в кв. "Сарафово", гр.Бургас, попадащи в обхвата на територията на Рибарско пристанище "Сарафово" за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" /2007 - 2013 г./

РЕШЕНИЕ:

1. Възлага на Кмета на Община Бургас да поиска по реда на чл.112е, ал.1 от ЗМПВВППРБ от Министерският съвет на Република България да приеме решение за учредяване безвъзмездно право на строеж върху морското дъно в полза на Община Бургас за доизграждане и разширение на Рибарско пристанище "Сарафово" в обхват на 3 броя новообразувани имоти с проектни идентификатори по КК както следва:

- 07079.820.1245 с проектна площ 3049 кв.м,

- 07079.820.1246 с проектна площ 6094 кв.м,

- 07079.820.1247 с проектна площ 12399 кв.м.

2. Да поиска от Министерския съвет да приеме решение за промяна на т. 2 от Решение № 401 на Министерския съвет от 17.05.2012 г. за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти - публична държавна собственост на община Бургас, област Бургас като думите "срок от 5 години" се изменят с "безсрочно".

Отговор: В изпълнение на решението бяха предприети необходимите административни процедури и с решение на Министерския съвет №709/30.08.2012 г. беше учредено безвъзмездно безсрочно право на строеж върху цитираните имоти в полза на Община Бургас. Със същото Решение на Министерския съвет, т. 4, думите "срок от 5 години след приключване на" в Решение на Министерския съвет №401/17.05.2012 г. се заличават, с което безвъзмездното право на управление става безсрочно. 

Протокол № 13 от заседанието на 25.09.2012 година.

 

50.Докладна записка от групата общински съветници от ПП Българска социалистическа партия, Необходимост от поставяне на обозначителни табели на улици, попадащи на територията на ж.к. "Възраждане", гр.Бургас

РЕШЕНИЕ:

Възлага на общинска администрация да изготви цялостна концепция за поставяне на обозначителни табели на улици и обекти на територията на гр.Бургас, като необходимите за реализация на този проект средства се заложат в Бюджет 2013 г.

Отговор: Община Бургас е обследвала територията и изготвя схема за монтиране на обозначителните табели. Има предложен детайл за табела, който ще се утвърди от експертен съвет по устройство на територията. При подготовката на бюджет 2013 ще бъдат предвидени необходимите средства

52. Докладна записка от Христиан Митев и Делян Иванов - общински съветници от ПП "Национален фронт за спасение на България", относно: Премахване на паркоместа на територията на Община Бургас, разположени в нарушение на чл. 98, ал. 1, т. 6 от Закона за движение по пътищата 

РЕШЕНИЕ:

1. Възлага на Кмета на Община Бургас да предприеме всички необходими и законоустановени действия, за да бъде извършено обследване на паркоместата на територията на Община Бургас, които са разположени на кръстовище или на по-малко от 5 метра от него в нарушение на чл. 98, ал.1, т. 6 от ЗДП.

2. Възлага на Кмета на Община Бургас след завършване на обследването по т. 1 да предприеме всички необходими и законоустановени действия по премахване на паркоместата на територията на Община Бургас, които са разположени на кръстовище или на по-малко от 5 метра от него в нарушение на чл. 98, ал. 1, т. 6 от ЗДП.

3. Средства за изпълнение на т. 1 и 2. да се осигурят от бюджета за "Поддръжка и маркировка".

Отговор: След извършено обследване бе извършено премахване на паркоместата следните улици :

1.Паркомясто в близост до кръстовище между ул.''Сливница''- ул.''Хр.Ботев''

2.Паркомясто в близост до кръстовище между ул.'Ап.Карамитев'' - ул.''Хр.Ботев''

3.Паркомясто     в      близост     до     кръстовище     между ул.''Фердинандова'' - ул.''Ивайло"

4.Паркомясто     в      близост     до     кръстовище     между ул.''Фердинандова''  - ул''Гладстон''

5.Паркомясто      в     близост    до      кръстовище     между ул.'' Фердинандова''  - ул.''Патриарх Евтимий''

6.Паркомясто      в     близост    до      кръстовище     между ул.''Фердинандова''   -  ул.''Съгласие''

7.Паркомясто       в     близост   до      кръстовище     между ул.''Съгласие''    -  ул.''Цар Асен''

8.Паркомясто       в      близост   до     кръстовище     между ул.''Мара Гидик''  -  ул.''Апостол Карамитев''

9.Паркомясто     в       близост   до     кръстовище     между ул.''Мра Гидик''  -  ул.''Сливница''

10. Паркомясто     в       близост   до     кръстовище     между ул.''Славянска''  -  ул.''Рилска''

11. Паркомясто      в       близост    до    кръстовище     между ул.''Славянска''  -  ул.''Фотинов''

12. Паркомясто       в      близост    до    кръстовище     между ул.''Хан Аспарух''  -  ул.''Оборище''

13. Паркомясто        в     близост    до     кръстовище    между ул.''Св.Св.Кирил и Методий -  ул.''Страхил''

14. Паркомясто        в     близост    до     кръстовище    между ул.''Цар Самуил''  -  бул.''Стефан Стамболов''

15. Паркомясто        в     близост   до     кръстовище    между ул.''Цар Асен ''   -  ул.''Патриарх Евтимий''

16. Паркомясто        в      близост   до     кръстовище    между ул.''Жени Патева''  -  ул.''Цар Асен''

17. Паркомясто      в      близост      до     кръстовище    между ул.''Жени Патева''  -  ул.''Иван Шипман''

18. Паркомясто      в      близост      до     кръстовище      между бул.''Булаир''  -  ул.''Славянска''

19. Паркомясто       в      близост     до     кръстовище      между ул.''К.Фотинов''-  Стеснен участък зад Икономически Техникум

20. Паркомясто       в      близост     до     кръстовище      между ул.''К.Фотинов''  -  ул.''Г.Кирков''

21.Паркомясто в близост до кръстовище между ул."Поп Георги" и ул."Цар Симеон"

22. Паркомясто в близост до кръстовище между ул."Петко Каравелов" и ул."Цар Симеон"

23. Паркомясто в близост до кръстовище между ул."Войнишка" и ул."Цар Симеон".

 

Протокол № 14 от заседанието на 30.10.2012 година. 

41.Докладна записка от група общински съветници от "Демократична коалиция", относно: Определяне на място и предвиждане на средства за проектиране и изграждане на средства за проектиране и изграждане на монумент на жертвите на комунизма 

РЕШЕНИЕ:

Общинска администрация да изготви задание за проектиране и изграждане с посочено местоположение, съгласно становището на Дирекция "Устройство на територията",  на мемориален знак в памет на жертвите на комунизма. Заданието, ведно със ситуационното предложение, да се съгласува от Постоянните комисии по КТВЧД и Устройство на територията в срок до 30.11.2012 г.

Отговор: Решението на Общински съвет беше  обжалвано пред Областен управител на Област Бургас. Експертите на Дирекция Устройство на територията са извършили необходимите предварителни проучвания. За предложените  места за поставяне са изготвени извадки от действащ ПУП и същите са в процедура по съгласуване с експлоатационните дружества за наличие на инфраструктура с цел отчитане на необходимостта от реконструкция и залагане на същата в заданието за проектиране. Проведени са срещи с вносителите на докладната за изясняване на размера и вида на мемориалния знак. Предвид забавянето на решението и необходимостта от допълнително съгласуване  заданието за проектиране и предложението за местоположение ще бъде внесено за разглеждане от постоянните комисии на Общински съвет до 31.12.2012 г.

Накрая, както винаги, така и сега бих желал да ви уверя, че цялата общинска администрация и лично аз винаги сме се старали да изпълним изцяло или поне да вкараме във "възможни" рамки всички решения на общинския съвет. Радвам се, че партийната и професионална конфигурация на настоящия състав на общинския съвет  допринася за приемане на решения в полза на местната общност, при съблюдаване и зачитане на функциите и правомощията на органите на местното самоуправление и на изпълнителната власт на територията на общината. 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас