Общински план за развитие 2014-2020

Проект: "Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол при разработване на политики и стратегически документи на Община Бургас"

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-58 от 13.11.2013 г. Оперативна програма "Административен капацитет 2007 - 2013 г.", приоритетна ос І "Добро управление", подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.

ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА С РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2014-2020г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г.

 

Актуална информация

Изготвени документи

АРХИВ

Приложения към анализ - работен вариант

Приложение 19

Приложение 20

Обществено обсъждане - 16 юли 2014 г.

23.06.2014 четвърто заседание на Консултативен съвет

Обществено обсъждане - 22 май 2014 г. 

Снимка 1, снимка 2

13.05.2014 трето заседание на Консултативен съвет

13.05.2014 второ заседание на Консултативен съвет

15.04.2014 първо заседание на Консултативен съвет по изготвяне на стратегически документи община Бургас

свали като pdf разглеждания: 40170 последна промяна: 11:39:49, 08 юли 2020