Общински план за развитие 2014-2020

Проект: "Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол при разработване на политики и стратегически документи на Община Бургас"

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-58 от 13.11.2013 г. Оперативна програма "Административен капацитет 2007 - 2013 г.", приоритетна ос І "Добро управление", подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.

ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА С РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС 2014-2020г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г.

 

Актуална информация

Изготвени документи

АРХИВ

Приложения към анализ - работен вариант

Приложение 19

Приложение 20

Обществено обсъждане - 16 юли 2014 г.

23.06.2014 четвърто заседание на Консултативен съвет

Обществено обсъждане - 22 май 2014 г. 

Снимка 1, снимка 2

13.05.2014 трето заседание на Консултативен съвет

13.05.2014 второ заседание на Консултативен съвет

15.04.2014 първо заседание на Консултативен съвет по изготвяне на стратегически документи община Бургас

ОФИЦИАЛЕН ФОРУМ

Общински план за развитие 2014-2020

свали като pdf разглеждания: 38401 последна промяна: 11:39:49, 08 юли 2020