2

Адрес: ул. "Иван Богоров" № 20, ул. "Странджа" №15-19
тел.: 056/ 813 464, факс 056/ 813 464
0879 / 65 66 60
e-mail: [email protected]; [email protected]

Валентина Станкова - Управител

Домашен социален патронаж-гр. Бургас работи в три направления:
За информация:

Направление 1 Хранене: тел. 056/813463, 0879/656 613
Направление 2 Патронажна грижа: 056/700 902, 0887/087 902
Направление 3 Доставка на храни и лекарства: 0884/469 130, 0885/985 693, 0882/129 664

Направление 1: Доставяне на топла и диетична храна, съобразена с изискванията за рационално хранене на хората от третата възраст.

Услугата е платена за потребителите!

Право на тази услуга имат:
- Лица над 60-годишна възраст;
- Лица с експертно решение от ТЕЛК /НЕЛК/ с  над 71 % намалена трудоспособност;
- Деца с експертно решение от ТЕЛК /НЕЛК/.

Необходими документи за ползване на услугата:

1. Заявление-Направление 1 /по образец/
2. Документ за самоличност /за справка/
3. Медицинско удостоверение от личен лекар /по образец/
4. Медицинско удостоверение от Център за психично здраве-гр. Бургас
5. Документ за собственост
6. Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК
7. Копие от удостоверение за участие в Отечествената война

Месечната такса за ползване на услугата се определя съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас и е в размер на 70% от всички доходи на патронирания, но не повече от реалната издръжка.

Лица-ветерани от войните заплащат 30 % от личната пенсия, но не повече от реалната издръжка.

След предварително уточнение на сумата на тел. 056/83 20 67-Каса, Домашен социален патронаж-гр. Бургас, месечната такса може да бъде платена и по банков път, по следната банкова сметка:

IBAN: BG 75 SOMB 9130 3124 0750 00
BIC: SOMB9130
ОБЩИНСКА БАНКА

Лица-ветерани от войните заплащат 30% от личната пенсия, но не повече от реалната издръжка.

Направление 2: Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

Услугата е безплатна за потребителите!

- Санитарно обслужване от домашен санитар-помощ в обслужването /хранене, обличане, къпане/, поддържане на хигиена в жилищните помещения, обитавани от ползвателя, закупуване на лекарства и хранителни продукти, придружаване до лечебни заведения и лаборатории;
- Медицинско обслужване от медицинска сестра-измерване на артериално налягане, температура, измерване на кръвна захар, следене на правилното приемане на медикаменти, консултация при нужда с личния лекар на потребителя, превръзки, манипулации по лекарско назначение;
- Медицинска рехабилитация-провежда се от рехабилитатор за подобряване на физическата активност;
- Психологическо консултиране-помощ и подкрепа в тежки житейски ситуации, в състояние на самота и депресия, при тревожности от различен характер;
- Социално консултиране-анализ и оценка на нуждите на потребителя;
- Мобилен медицински лаборант за вземане на кръв и секрети за изследване в дома на потребителя. Домашен социален патронаж-гр. Бургас има сключен договор с Лаборатория "Лина".
- Обща поддръжка в домовете на потребителите, които нямат помощ и подкрепа на близки и роднини-леки ремонти, смяна на крушка, брава, контакти и т.н.
- Преглед от лекар-специалист

Право на тези услуги имат:
- Лица над 65-годишна възраст;
- Лица с експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/ с над 72 % намалена трудоспособност.

Необходими документи за ползване на услугата:

1. Заявление-Направление 2 /по образец/
2. Документ за самоличност /за справка/
3. Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК

Направление 3: Патронажна грижа за доставка на храни и лекарства, запращане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги

Услугата е безплатна за потребителите и включва

- Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост;
- Доставка на лекарства;
- Заплащане на битови сметки;
- Заяввяване и получаване на неотложни административни услуги.

Право на тези услуги имат:

 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения и невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания;
 • Възрастни в риск. "Възрастен в риск" е лице, което е:
   - в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
  - в случай, че лицето или член от семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
  - самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

  Необходими документи за ползване на услугата:

  1. Заявление-Направление /по образец/
  2. Документ за самоличност /за справка/
  3. Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК