Адрес: ул. "Иван Богоров" № 20
тел.: 056/ 813 464, факс 056/ 813 464
0879 / 65 66 60
Валентина Станкова - Управител

Социални работници
Тел:
056/813 463
0879/656 613

E-mail: dsp_br@mail.bg

 

Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни в общността - по домовете на възрастни хора и хора с увреждания.

Основни дейности:

 

Доставяне на храна - ежедневно се предлага топла и диетична храна съобразена с изискванията за рационално хранене на хората от третата възраст;

Помощ в общуването и поддържането на социални контакти;

Подпомагане и разширяване възможностите на потребителите на социални услуги да водят самостоятелен начин на живот;

Организиране на културни мероприятия;

Взаймодействие със социални, здравни и други институции;

Съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства за болни и хора с увреждания;

Поддържане на хигиена в жилищните помещения, обитавани от ползвателя;

Право на тези социални услуги имат:

 

Лица над 60 год. възраст.

Инвалиди над 71 % нетрудоспособност.

Деца инвалиди.

Потребностите от съответната форма на обслужване и вида на услугата се установява чрез извършване на социално оценка и изготвяне на индивидуален план за работа.

 

Месечната такса за ползване на услугата се определя съгласно Наредба за определянето и администрираето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас и е 70 % от всички доходи на патронирания, но не по-вече от реалната издръжка.

След предварително уточнение на сумата на телефон 056/83-20-67-каса Домашен социален патронаж, месечната такса може да бъде платена и по банков път, по следната банкова сметка:
IBAN: BG75SOMB91303124075000
BIC: SOMB9130
ОБЩИНСКА БАНКА

Лица-ветерани от войните заплащат 30% от личната пенсия, но не по-вече от реалната издръжка.

Необходими документи:

1. Заявление - декларация по образец
2. Копие от документ за самоличност
3. Медицинско удостоверение от личен лекар
4. Медицинско удостоверение от Областен диспансер за психични заболявния и стационар-Бургас
5. Документ за собственост /за справка/
6. Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК, РЕЛКК, ЦЕЛКК /ако има такъв/
7. Копие от удостоверение за участие в Отечествената война