Адрес: гр. Бургас, ул "Сан Стефано" №32
тел./факс:056/83-13-36
e-mail:ksuds_bs@abv.bg

Дневен център за работа с деца на улицата /ДЦРДУ/ в община Бургас е разкрит в края на 2005г. в рамките на проект "Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България", който е осъществен от Министерство на труда и социалната политика с финансовата подкрепа на Световната банка в десет пилотни общини в България. Проектът е насочен към потребностите на децата в риск и работеше за повишаване благосъстоянието на децата в страната. Разкрит е със Заповед РД 01-573/15.09.2006г. на изпълнителния директор на Агенция "Социално подпомагане" като държавно делегирана дейност с капацитет 15 деца.

Дейности за социална интеграция: Посрещане на базисни нужди, Профилактика и медицински услуги, Индивидуална социална работа и работа на терен, Социално и психологическо консултиране на детето, Социална работа със семейството, Пълноценно прекарване на свободното време, Образователни и ограмотяващи занимания, Мотивация и посредничество за включване в образователната система, Развиване на творческите способности на децата.