Център за обществена подкрепа

Разкрит със Заповед РД 01-574/15.09.2006г. на изпълнителния директор на Агенция "Социално подпомагане" като държавно делегирана дейност.
Функционира от месец юли 2007г.
Адрес: гр. Бургас, к-с Братя Миладинови, ул. "Дрин"№ 9, тел./факс: 056/ 53 04 05, e-mail: cop_bs@abv.bg
Работно време: от 8,30 до 12,30 часа и от 13,00 до 17,00 часа. Почивен ден: събота и неделя
Предоставяните социални услуги в ЦОП са безплатни за клиентите.
В Център за обществена подкрепа - Община Бургас се предоставя комплекс от социални услуги в общността, с цел осигуряване на ефективен достъп на високо рискови общности до всички предлагани форми на съдействие и подкрепа, осъществяване на превантивни дейности сред децата и семействата и ангажиране на широката общественост при реализирането на услугите и дейностите по закрила на децата:
-осигуряване предлагането на достъпни, качествени и съобразени с нуждите на клиентите социални услуги за деца и семейства в риск на територията на общината;
-превенция на изоставянето и институционализиране на деца;
-подкрепа за деинституционализация и социална интеграция на деца от специализирани институции;
-развитие на социалната инфраструктура и подобряване на взаимодействието и координацията между отделните социални партньори на местно ниво;
-създаване на благоприятни условия за повишаване на благосъстоянието и социалната интеграция на групите в неравностойно положение на територията на общината;
-повишаване на информираността на местната общност по въпросите на закрила на детето и стимулиране на по-голяма подкрепа от страна на местната общност по отношение на децата в риск.

Капацитет на ЦОП - Община Бургас - 100 случая месечно, основни потребители, на които екипът на ЦОП предоставя услуги.
С оглед изпълнение целите на услугите, предоставяни в ЦОП и приоритетно предоставяне на услуги в подкрепа работата на системата за закрила на детето.

В ЦОП - Община Бургас се предоставя ползването на следните услуги:
-семейно консултиране и подкрепа;
-превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране;
-пре-натална и пост-натална грижа;
-семейно планиране;
-превенция на отпадането от училище;
-деинституционализация и реинтеграция;
-обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция;
-обучение на приемни родители;
-обучение на кандидат-осиновители;
-превенция на изоставянето;
-консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви;
-логопедична работа;
-дневна грижа за деца с увреждания;
-рехабилитационни услуги /амбулаторна грижа/ за деца от 0 до 18 години;
-24-часова грижа в ЦСП;
-обучителни програми и тренинги /ученици, родители, специалисти/;

Целеви групи - деца и семейства в риск, живеещи на територията на Община Бургас /Бургаска област:
-Деца в неравностойно социално положение;
-Семейства, при които има риск да изоставят децата си;
-Деца и младежи от специализирани институции за деца;
-Деца в риск от отпадане от образователната система;
-Деца с прояви на отклоняващо се поведение;
-Деца, пострадали от насилие;
-Деца с увреждания и др.

В ЦОП - Община Бургас, социалните услуги за деца и техните семейства се предоставят на базата на ясни критерии и процедури:
-Направление и/или Заповед от Дирекция "Социално подпомагане", Отдел «Закрила на детето».
-Заявление и насочване от други институции и организации: специализирани институции за деца, МКБППМН, ДПС, училища и детски градини, болнични заведения, неправителствени организации и др.;
-Заявление от клиенти, които не са в риск, при идентифициране на нужда от подкрепа, могат да ползват социални услуги по свой избор - без Направление от ДСП (т.нар. самозаявили се клиенти).

 

Галерия

свали като pdf разглеждания: 15016 последна промяна: 09:32:49, 27 май 2015