Адрес: гр. Бургас, к-с "Лазур", ул. "Места" № 81, тел./факс: 056/ 83 91 27

e-mail: dc_bs@abv.bg

 

Разкрит със Заповед РД 01-86/14.09.2009г. на изпълнителния директор на Агенция "Социално подпомагане" като държавно делегирана дейност.

 

Дневен център за деца с увреждания "Св.Н.Чудотворец"  е открит  през 2000 г. в обновена и адаптирана сграда предоставена от Община Бургас.

Функционира от месец октомври 2000г. 

До 2012г. е управляван от  НЦСР - София

От 2012г. ДЦДУ е социална услуга "дневна грижа" -  държавно делегирана дейност към Община Бургас, безплатна за потребителите

Капацитета на центъра е 24 деца 

Възраст от 5 до 18 години

Разпределени в три групи по 8, с по един социален работник и социален асистент 

Заниманията  са от 8.00 до 15.30 часа всеки делничен ден

Ползват безплатен специализиран транспорт,  осигурен от Община Бургас

Децата се приемат с направление от ОЗД - гр.Бургас при заявено свободно място от ДЦДУ

Целевата група е деца с : 

 • детска церебрална парализа
 • синдром на Даун
 • с малформативни синдроми
 • деца с умерена степен на умствена изостаналост

Мисия

Социална  адаптация и интеграция на децата с увреждания 

Цели

 • Пълноценно обучение , възпитание , корекция , компенсация и рехабилитация на деца с физически и умствен дефицит
 • подобряване на физическото и психическото състояние на детето до ниво , в което максимално да разгърне своя потенциал.
 • да обучим децата в дейности от ежедневието, които ще са им полезни за водене на самостоятелен живот

Услугата предлага :

 • социална работа
 • логопедична помощ
 • кинезитерапия
 • психологична помощ
 • консултации с детски невролог
 • игри в група ; социокултурни мероприятия , разходки на открито
 • хранене
 • изнесено обучение от масово и помощно училище

Социалните  работници :

 • помагат на децата да опознаят света и да преодолеят бариерата на изолация
 • работят целенасочено за изграждането, затвърждаването и автоматизирането на дейности от ежедневието, да се приучат да бъдат самостоятелни
 • учат децата да общуват по между си и да работят в екип
 • помагат при подготовката на учебния материал
 • учат се да творят , моделират, да усвояват различни техники за рисуване върху коприна , хартия и стъкло .

Логопедите:

 • Логопедичните занятия се провеждат индивидуално, целящи развитие на езиково-говорните функции на децата
 • Всяко дете има индивидуална логопедична карта, в коята на всеки 6 месеца се отразяват настъпилите промени в развитието на детето
 • Прилагат се обучителни програми за комуникация-приложно-поведенчиски анализ АВВА и преподаване на система за посочване на картинки PECS.
 • Кабинетите са оборудвани с много и разнообразни дидактически материали

Рехабилитаторите:

 • Коригират , създават и усъвършенстват двигателните умения
 • Работи се по програми съобразени с индивидуалната особеност на всяко дете
 • Кабинетът разполага с необходимите уреди за рехабилитация на опорно двигателния апарат

Психологът:

 • работи за психо емоционалното състояние на децата
 • организира и провежда психо - педагогическа рехабилитация на децата

Учителите:

 • работят по обучителни програми съобразени с изискванията на МОН за масово и помощно училище

Към дневния център работи и детски невролог с консултативни функции

След постъпването и адаптацията на детето, се изготвя индивидуален план за работа според потребностите му.  Залагат се целите и задачите за изпълнение.

С децата се работи индивидуално и в група от съответния специалист.

Ежедневно се водят дневници за контрол и отчет на дейността

Документацията е задължителна за всяко дете 

Мероприятия:

 • С цел задоволяване на емоционалните потребности на децата и тяхната интеграция се предлагат разнообразни социо- културни мероприятия:
 • Срещи с техни връсници от масови детски градини и училища.
 • Разходки на открито.
 • Гостуване на Държавен куклен театър Бургас с различни постановки.
 • Празнуване на Рождени и Именни дни.