Асоциация "Деметра" през 2008 г. създаде на територията на град Бургас Кризисен център за жертви на насилие с капацитет 6+1 лица по проект на Програма ФАР 2004 - "Деинституционализация посредством прадоставяне на услуги в общността на рискови групи"-1 фаза. Проектът бе с наименование "Предпазване от институционализация, чрез предоставяне на иновативни социални и образователни услуги за деца, изложени на риск - 7-18 год." BG2004/016-711.01.02.1.15 и приключи през месец август 2008 г. Асоциация "Деметра" през 2010 г. участва в конкурс обявен от Община Бургас и Кризисният център стана държавно делегирана дейност. През 2011 г., капацитета на Кризисния център бе увеличен на 8 места.
Центърът бе изграден в сграда, предоставена от Община Бургас, и отремонтирана със средства по Програма ФАР 2004-"Деинституционализация посредтвом предоставяне на услуги в общността за рискови групи"-1 фаза.

Кризисния център е предназначен за лица и деца, жертва на насилие и трафик.
Настаняването в Центъра се осъществява чрез направление или заповед от Дирекция "Социалноподпомагане", по отношение на децата това става през отдел "Закрила на детето". Престоят в Центъра е от 3 до 6 месеца.
Кризисния център включва комплекс от социални дейности, насочени към овладяване на кризата от претърпяното насилие, осигуряване на защита и базисни потребности на клиентите, редуциране на негативните последствия и провокиране на личностни ресурси, с оглед социалната реинтеграция на пострадалото лице. Целите на директната работа с клиента е ориентирана в две посоки: възстановяване от травмата и осигуряване на социлна и правна защита и превенция на насилието след прекратяване на престоя в Кризисния център. Тези цели се осъществяват чрез разгръщане на пакет от дейности, отговарящи на заданието и характера на социалната услуга.
В Крицисния център се предоставят дейности по задоволяване на:
-Ежедневни потребности;
-Здравни потребности;
-Образователни потребности;
-Рехабилитационни потребности;
-Потребности в свободното време;
-Потребности от контакти със семейството, приятелите, близки и други лица.

Ползвателите на социалната услуга се насочват от:

1.Отдел "Закрила на детето";
2.Районно управление "Полиция" - Бургас;
3.Районна прокуратура;
4.Регионална дирекция "Социално подпомагане";
5.Център за превенция на насилието и престъпността - гр. бургас

Кризисния център функционира 24 часа в денонощието, като осигурява спокойна и защитена среда на потребителите. В него работят 4-ма социални работници, 1 психолог и 1 координатор.