Адрес: гр.Бургас ул.Чаталджа 34       
Управител Анета Младенова
тел: 056/84-81-24
e-mail: [email protected]
Счетоводство: тел./факс: 056/84-81-22; 056/84-81-23, GSM: 0887841212
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Пункт за технически прегледи: 056/ 84 81 26
Автомивка: 0888/ 46 36 64

Предмет на дейност: Предметът на дейност на дружеството е: събиране и извозване на битови, промишлени и занаятчийски отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци, както и разделното събиране и извозване на ценни вторични суровини, като стъкло, хартия, желязо, пластмаси и др. на територията на Община гр. Бургас, както и депониране и обезвреждане на твърдите битови отпадъци, експлоатация на депо "Братово", Претоварна станция - Капчето, снегопочистване, почистване на терени по възлагателни писма на Община Бургас, поддържане и експлоатация на обществените тоалетни на територията на Община Бургас, услуги на физически и юридически лица.

"Чистота" ЕООД  е лицензирана фирма за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци с рег. документ № 02-РД-273-00  на РИОСВ - Бургас за следните видове отпадъци по кодове: 20.02.02-Почва и камъни; 20.03.01-Смесени битови отпадъци; 20.03.02-Отпадъци от пазари; 20.03.03-Отпадъци от почистване на улици; 20.03.07-Обемни отпадъци; 20.03.99-Битови отпадъци, неупоменати другаде; 17.01.07-Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия.

Дружеството разполага с пункт за технически прегледи и автомивка, както и активно работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

"Чистота" ЕООД притежава удостоверение от Камарата на строителите в България за:

  • ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
  • СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ
  • ПЕТА ГРУПА - отделни видове СМР, съгласно КИД - 2008

Дружеството има на разположение  специализирана техника, машини за зимно поддържане на пътната мрежа. Автомобилите са  многофункционални и надеждни за нуждите на управлението на отпадъци.

За услугите си  дружеството разработва бизнес планове и проекти, както и активно участва в обществени поръчки и търгове.

Основен приоритет на "Чистота" EООД са нейните клиенти. Ето защо фирмата разработва подходящи старатегии, прилага ефективни методи и използва такива технически съоръжения и оборудване, които са щадящи за околната среда. По този начин "Чистота" EООД успява да отговори адекватно на непрекъснато променящите се икономически условия и да затвърди своите позиции на пазара.

 

 За повече информация посетете страницата на "Чистота" ЕООД: http://chistota-burgas.com/