Адрес:  гр.Бургас, ул."Стефан Стамболов"19  
Управит: Живко Иванов      
Email: [email protected] 
Предмет на дейност:  Управление и стопанисване на предоставените  общински имоти или части от тях,  контрол по изпълнение на сключените от Община Бургас договори за даването им под наем, осигуряване на своевременното събиране на наемите и другите приходи от имотите; подготвяне на пълна документация, изпълнение на заповеди за изземване на предоставените му за управление недвижими имоти - общинска собственост, създава условия за достъп и ползване на предоставените му за управление недвижими имоти - общинска собственост, от физически и юридически лица, срещу заплащане на съответните такси и цени на услуги.

Общинското предприятие "СПОРТНИ ИМОТИ" е специализирано звено на Община Бургас. Няма статут на юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Бургас. 

Общинското предприятие "СПОРТНИ ИМОТИ" осъществява следния предмет на дейност: управление и стопанисване на предоставените му общински имоти или части от тях, включващо приемането и предаването на същите, контрол по изпълнение на сключените от Община Бургас договори за отдаването им под наем, осигуряване на своевременното събиране на наемите и другите приходи от имотите; подготвяне на пълна документация, ведно със съответните действия за прекратяване или разваляне на сключените договори за предоставените му за управление имоти; изпълнение на заповеди за изземване на предоставените му за управление недвижими имоти - общинска собственост, които се владеят или държат без правно основание от трети лица; създава условия за достъп и ползване на предоставените му за управление недвижими имоти - общинска собственост, от физически и юридически лица, срещу заплащане на съответните такси и цени на услуги, определени от Общински съвет Бургас.

За повече информация посетете страницата на ОП "Спортни имоти": http://www.sportburgas.org/