Адрес: Бургас, ул."Шейново" 24
Управител: Тина Писарова
Email: [email protected]
Предмет за дейност: Поддържане и ремонт на общински сграден фонд, управление на имоти

ОП "ОБЩИНСКИ ИМОТИ" е специализирано звено на Община Бургас за управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други жилищни и нежилищни имоти - собственост на Община Бургас.

Предприятието разполага със следните видове имоти:

- нежилищни имоти;
- общински жилища, предназначени за отдаване под наем, резервни и ведомствени жилища;
- преместваеми обекти по § 17 от ЗУТ;
- общински ателиета;
- гаражи;
- общински поземлени имоти;
- рекламни съоръжения, разположени върху имоти - общинска собственост.

Предметът на дейност на ОП "ОБЩИНСКИ ИМОТИ" е:

1. Управление на предоставените имоти;
2. Поддържане и ремонт на общински сграден фонд - жилищни и нежилищни обекти, предадени за управление на предприятието;
3. Неотложен ремонт и отстраняване на аварии в административни сгради, училища, детски градини, сгради на културни институции, почивни бази, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други обекти, собственост на Община Бургас;
4. Премахване на строежи или части от тях - общинска собственост или такива, изградени върху земя, урегулирани поземлени имоти, улици, тротоари и други имоти - общинска собственост;
5. Демонтиране на незаконни рекламно - информационни елементи, преместваеми обекти, елементи на техническата инфраструктура, ограждения и други подобни, поставени върху имоти, общинска собственост;
6. Осигуряване на оптимална заетост на предоставения фонд с цел ефективното му управление.

За повече информация посетете страниците на ОП "ОБЩИНСКИ ИМОТИ": http://imoti.burgas.bg/