ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА ОИК - БУРГАС

Изх. № 90-00-15/20.08.2015 г.

 

ДО

ПП "ГЕРБ"

КОАЛИЦИЯ "БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"

ПП "ДПС"

КОАЛИЦИЯ "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК"

КОАЛИЦИЯ "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ"

КОАЛИЦИЯ "БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА"

КОАЛИЦИЯ "АБВ"

ПП  "АТАКА"

 

  

П О К А Н А

 До парламентарно представените партии и коалиции

за провеждане на консултации за определяне на състава на Общинска избирателна комисия /ОИК/  - Бургас за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С Указ № 162 от 11.08.2015 г. на Президента на Република България, /обн. ДВ бр. /.08.2015 г./  за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и Указ № 163 от 11.08.2015 г. за произвеждане на национален референдум с въпрос: "Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?"  е определена датата 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 75, ал. 1 от Изборния Кодекс /ИК/, чл. 7, ал. 1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и съобразно указанията, дадени в Решение № 1524/18.08.2015 г. на ЦИК, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание за участие в консултации за определяне на състава на ОИК - Бургас на 26.08.2015г. (сряда) от  10.00 часа. Консултациите ще се проведат в заседателната зала в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

Поканените партии и коалиции да подготвят и представят необходимите документи, съгласно чл.75, ал.3, т. т. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс и раздел І, т. 5 от Решение № 1524/18.08.2015 г. на ЦИК, както следва:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 август 2015 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или  коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома) и декларация от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението.

д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 3, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.

Документите ще останат неразделна част от протокола на консултациите и ще бъдат изпратени с мое предложение до ЦИК.

Настоящата покана да се съобщи публично и публикува на интернет страницата на общината, а също така да бъде изпратена на електронните адреси на централните ръководства, публикувани на сайта на ЦИК, както и на техните местни ръководства.

Уведомявам Ви, че в официалния сайт на Община Бургас www.burgas.bg  в рубрика - Местни избори 2015 се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.

 

 

Неразделна част към настоящата покана са следните Приложения:

1.Копие от Решение № 1524/18.08.2015 г.  на ЦИК        http://www.cik.bg/reshenie/?no=1524&date=18.08.2015;

2.Образец на утвърдена с Решение № 1524/18.08.2015 г. на ЦИК декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал.1 и чл. 66 от ИК  http://www.cik.bg/f/r835 .

 

С уважение:

ДИМИТЪР НИКОЛОВ  / П /

Кмет на Община Бургас