ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

Списък на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

Списък на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СПИСЪЦИТЕ НА ЗАЛИЧЕНИ ЛИЦА

До 22.10.2015 г. включително лица, включени в списъка на заличените лица могат да  подадат Заявление до общинската администрация от лицата, за изключване от списъка на заличените лица. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи че лицето има право да гласува.

/Заявленията са по образец: за местни избори -Приложение № 11-МИ и за национален референдум - Приложение №  10-НР/.

Кметът на общината, кметството или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.

Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред административния съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание:

След изключване на избирателя от списъка на заличените лица избирателят се включва автоматично в избирателния списък от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК.

Гражданите могат да подават горепосочените заявления:

-    в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 и № 2 - дирекция  "Гражданска регистрация на населението":

 • всеки работен ден от 08.30  до 18.00 часа;
 • за почивните дни: 13.09., 03.10., 04.10, 10.10, 17.10 и 18.10.2015 г.:  от 09.00 до 16.00 часа.

-       в кметствата и кметските наместничества: 08.30  до 17.15 часа.

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СИК В ОБЩИНА БУРГАС

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СИК В ОБЩИНА БУРГАС

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г., ОИК- Бургас ще проведе обучения за членовете на секционните избирателни комисии по дати както следва:

Дата

Час

Място

СИК от:

 

19.10.2015 г.

 

18.00 ч.

 

Спортна зала "Младост"

/ж.к. "Славейков"/

ДЦАУ "Освобождение" /ж.к.Славейков/ - СИК от № 121 до № 163

ДЦАУ "Зора" /ж.к. Лазур"/ - СИК от № 214 до № 251

кв. Лозово - СИК  № 164, № 165

кв.Банево - СИК  № 258, № 259

кв. Ветрен - СИК от № 266 до № 268, № 285, № 287, № 292

 

20.10.2015 г

 

18.00 ч.

 

Спортна зала "Бойчо Брънзов"

/ж.к. "Зорница"/

ДЦАУ "Изгрев"/ж.к. Зорница, ж.к. Изгрев/ - СИК от № 166 до № 209

кв. Сарафово - СИК от № 210 до № 213

кв.Рудник - СИК от № 272 до № 275

кв.Черно море - СИК от № 276 до № 278

 

21.10.2015 г.

 

18.00 ч.

 

Дом на НХК

ДЦАУ "Възраждане" /ж.к. Меден рудник/ - СИК от № 59 до № 118

кв. Горно Езерово - СИК № 119, № 120

 

21.10.2015 г.

 

18.00 ч.

 

Спортна зала "Бойчо Брънзов"

/ж.к. "Зорница"/

ДЦАУ "Приморие" /ЦГЧ, ж.к. Възраждане/ - СИК от № 1 до № 57

кв. Крайморие - СИК № 58

ДЦАУ " Долно Езерово" - СИК от № 252 до № 257

Съставните селища на община Бургас:

с. Братово - СИК № 260

с. Брястовец -  СИК № 261

гр. Българово - СИК № 262, № 263

с. Драганово - СИК № 264

с. Изворище - СИК № 265

с. Миролюбово - СИК № 269

с. Равнец - СИК № 270, № 271

с. Маринка - СИК № 279

с. Твърдица - СИК № 280

с. Димчево - СИК № 281

с. Извор - СИК № 282

 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление /по образец/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 17.10.2015 г. включително/.

Заявленията за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък можете да свалите от сайта на ЦИК: Приложение №7 - за местните избори и Приложение №12 - за национален референдум. Същите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, както и в кметствата и кметските наместничества.

 

До 22.10.2015 г. включително избиратели, които са пропуснати в избирателните списъци за избори за общински съветници и кметове и за национален референдум, както и  тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат Заявление за вписване в избирателния избирателния списък /по образец/ за местни избори - Приложение №10 и за национален референдум - Приложение №13

 

Гражданите могат да подават горепосочените заявления:

 • в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 и № 2 - дирекция  "Гражданска регистрация на населението":

- всеки работен ден от 08.30  до 18.00 часа;

- за почивните дни: 13.09., 03.10., 04.10, 10.10, 17.10 и 18.10.2015 г.:  от 09.00 до 16.00 часа.

 • в кметствата и кметските наместничества: 08.30  до 17.15 часа.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПО СЕКЦИИ, СЪОБРАЗНО ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ

ОБЩИНА БУРГАС ОСИГУРЯВА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПО СЕКЦИИ, СЪОБРАЗНО ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ  по следните начини:

- на безплатен телефон - 0800 191 88:
- в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26 - гишета № 1 и № 2.
- на обявените със Заповед на кмета места за поставяне на избирателните списъци;
- на интернет страницата на Община Бургас www.burgas.bg - раздел МЕСТНИ ИЗБОРИ - 2015 / ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ.

ГД "ГРАО" към МРРБ осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за всички български граждани

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/
  Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване в определено населено място" от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.
 • Чрез SMS
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за общински съветници и кметове и за националния референдум за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна. 

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИЙТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден /до 10.10.2015 г. включително/. 

 

* При избори за общински съветници и кметове искането се прави, при условие че избирателят има настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място - до 24.04.2015 г.

 

Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник с подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес/по образец: за местни избори -Приложение № 12-МИ и за национален референдум - Приложение №  18-НР/. Същите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, както и в кметствата и кметските наместничества. Заявления могат да се подават и:

 

-   през интернет страницата на общината: за местни избори -  https://burgas.auslugi.com/service-2924-request.aws и за Национален референдум -  https://burgas.auslugi.com/service-2953-request.aws;

-   сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: [email protected]

-   Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: [email protected].

Избирател, който е включен в избирателните списъци за националния референдум и за общински съветници и кметове в различни населени места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на националния референдум и изборите в едно и също населено място трябва да подаде Заявление - декларация за издаване на удостоверение за гласуване в определено място при произвеждане на национален референдум. Заявлението се подава до общинската администрация по постоянния адрес на избирателя, където е включен в избирателния списък за гласуване на националния референдум, не по-късно от 14 дни преди деня на референдума /до 10.10.2015 г. включително/.

ЗА ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 Всеки гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, има право да избира общински съветници и кметове, ако е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин.

Граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които отговарят на условията и желаят да бъдат вписани в избирателен списък част II за избори за общински съветници и кметове, представят Декларация /по образец/ в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място не по-късно от 40 дни преди изборния ден / до 14.09.2015 г. включително/.

* Граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които веднъж са подали декларация и са били включени в избирателния списък част II на предходни избори и нямат промяна на някое от декларираните обстоятелства не е нужно да подават нова Декларация.

 Граждани на друга държава - членка на Европейския съюз , които са вписани в избирателен списък, могат да бъдат заличени по тяхно писмено Заявление /по образец/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник до 17.10.2015 г. включително.

До 22.10.2015 г. включително граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които са пропуснати в избирателния списък, както и  тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат писмено Заявление /по образец/за вписване  избирателния списък част II за избори за общински съветници и кметове.

Гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз могат да подават горепосочените декларация и заявления:

 • в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 и № 2 - дирекция  "Гражданска регистрация на населението":

-   всеки работен ден от 08.30  до 18.00 часа;

-   за почивните дни: 13.09., 03.10., 04.10, 10.10, 17.10 и 18.10.2015 г.:  от 09.00 до 16.00 часа.

 • в кметствата и кметските наместничества: 08.30  до 17.15 часа.

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят  желанието си не по-късно от 20 дни преди изборния ден (до 4.10.2015г. включително) в писмена форма чрез:

     Заявленията по образец можете да свалите от сайта на ЦИК: Приложение №16 - за местните избори и Приложение №17 - за национален референдум. Същите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, както и в Центровете за административни услуги - "Приморие", "Зора", "Изгрев", "Освобождение", "Възраждане" и "Д. Езерово".  Към всяко от двете заявления следва да се приложи копие от решението на ТЕЛК/НЕЛК.

 

На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали описаните горе заявления.

*** Избирателите с трайни увреждания, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места е необходимо да подадат и заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес. ...за повече информация

СПРАВКИ ЗА НОМЕРАЦИЯТА, ОБХВАТА И АДРЕСИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ:

- в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26 - гишета № 1 и № 2;

- в дирекциите "Центрове за административни услуги" - "Приморие", "Зора", "Изгрев", "Освобождение", "Възраждане" и "Д. Езерово" ;

- в кметствата и кметските наместничества в съставните селища на Община Бургас;

- на интернет страницата на Община Бургас, раздел Местни избори 2015 г. / Заповеди на кмета.

свали като pdf разглеждания: 10547 последна промяна: 14:11:55, 15 октомври 2015