Изх. № 90-00-19/12.09.2015 г.

 

ДО

 

ПП "ГЕРБ"

КОАЛИЦИЯ "БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"

ПП "ДПС"

КОАЛИЦИЯ "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК"

КОАЛИЦИЯ "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ"

КОАЛИЦИЯ "БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА"

КОАЛИЦИЯ "АБВ"

ПП  "АТАКА"

 

 

П О К А Н А

 

До парламентарно представените партии и коалиции

за провеждане на консултации за определяне на състава на Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за общински съветници и кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

 

     

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

С Указ № 162 от 11.08.2015 г. на Президента на Република България, /обн. ДВ бр. /.08.2015 г./  за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и Указ № 163 от 11.08.2015 г. за произвеждане на национален референдум с въпрос: "Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?"  е определена датата 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 91, чл. 92, чл. 95, чл. 96 от Изборния Кодекс /ИК/, чл. 7, ал. 4 във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, съобразно указанията, дадени с Решения № № 1984-МИ/НР/08.09.2015 г. с методическо указание и 2077-МИ/НР/10.09.2015 г. на ЦИК и Решения № № 15-МИ/10.09.2015 г. и 31-МИ/НР/11.09.2015 г. на ОИК - Бургас, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание за участие в консултации за определяне на съставите на СИК на 17.09.2015г. от  11.00 часа. Консултациите ще се проведат в заседателната зала в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

            Поканените партии и коалиции да подготвят и представят необходимите документи, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1-3 от Изборния кодекс и т. 8 от Решение № 1984-МИ/НР/08.09.2015 г. на ЦИК, както следва:

 

а) писмено и на електронен носител (формат Excel) предложение за състав на СИК и подвижна/и СИК, което съдържа:

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- партия или коалиция, която ги предлага,

- телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.

 

Забележка: Моля обърнете внимание на разпоредбата на чл.92, ал.9 от Изборния кодекс за действия при непредставяне на всички членове, на които имате право.

 

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на издаване на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове - 10 август 2015 г.; или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-ото Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден.                              

Документите ще останат неразделна част от протокола на консултациите и ще бъдат изпратени с мое предложение до ОИК - Бургас.

Настоящата покана да се съобщи публично и публикува на интернет страницата на общината.

Актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори е поместена в официалния сайт на Община Бургас www.burgas.bg  в рубрика - Местни избори и референдум 2015.

 

 Приложение:

1. Диск с таблици

 

  

С уважение:

ДИМИТЪР НИКОЛОВ    / П /

Кмет на Община Бургас