Информационно обслужване и технологии

Покана за избор на изпълнител за абонаментна поддръжка на лицензи за VMWare

70-00-177/1/05.12.11

ПОКАНА

Във връзка с покана наш № 70-00-177/14.11.11 за избор на изпълнител за за "Aбонаментна поддръжка на лицензи за софтуер за виртуализация VMWare за Община Бургас" както следва:

Basic Support Coverage VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor -  4 бр.

Basic Support Coverage VMware vCenter Server 5 Standard for vSphere (Includes Orchestrator and Linked Mode) - 1 бр.

Ви уведомяваме, че поради липса на постъпили оферти в указания срок - 28.11.2011 г., крайният срок за подаване на оферти се удължава до 09.12.2011 г.

 

Красимир Стойчев

Зам.-кмет

Покана за избор на изпълнител за обновяване на антивирусен софтуер

70-00-157/26.10.11

 

ПОКАНА

 

Уведомяваме Ви, че Община Бургас на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки Ви кани да представите оферта за  поддръжка (обновяване на антивирусни дефиниции) за срок от 12 (дванадесет) месеца на следния антивирусен софтуер:

200 бр. лицензи за SYMC Protection Suite Enterprise Edition 3.0 per user bndl comp ug lic basic 12 months gov band A

200 бр. лицензи за SYMC Endpoint Protection 11.0 bndl comp ug lic gov band a basic 12 months

Наличният Renewal ID ще бъде предоставен на Изпълнителя при подписване на договора за изпълнение.

Плащане: по банков път, до 20 работни дни след приемане на офертата и сключване на договор с Възложителя.

Офертата за участие можете да подадете лично или от името на Ваш упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8.30 до 16.00 часа.

            Краен срок за подаване на офертата - 04.11.2011 г.

 

Красимир Стойчев

Зам.-кмет

 

Покана за доставка на компютри и периферна техника

70-00-98/08.07.11

  

ПОКАНА

На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки Ви уведомяваме, че Община Бургас Ви кани да подадете оферта за доставка на компютри и периферна техника по техническо задание, дадено в приложение.

Офертата за участие се подава лично от участника или от негов упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост в Центъра за адмиистративно обслужване на гражданите (ЦАО), в сградата на Община Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 часа до 16,00 часа.

Краен срок за подаване на оферти: 14.07.2011 г.

Разглеждане и оценка на подадените оферти ще се състои на първия работен ден след изтичане срока на подаването им от 09,00 часа, етаж 4, ст. 414 в сградата на Община Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. "Александровска" №  26.

 

Приложение: Техническо задание - 1 бр.;

 

Красимир Стойчев

Зам.-кмет

Избор на изпълнител за доставка на компютри, периферна техника и компоненти

70-00-28/16.03.11

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, Ви уведомяваме, че Община Бургас, Ви кани да подадете оферта за доставка на компютри, периферна техника и компоненти по техническо задание, дадено в приложение.

Офертата за участие се подава лично от участника или от негов упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост в Центъра за адмиистративно обслужване на гражданите (ЦАО), в сградата на Община Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 часа до 18,00 часа.

Краен срок за подаване на оферти: 22.03.2011 г.

Разглеждане и оценка на подадените оферти ще се състои на първия работен ден след изтичане срока на подаването им от 09,00 часа, етаж 4, ст. 414 в сградата на Община Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. "Александровска" №  26.

 Приложение: Техническо задание - 1 бр.;

 

Красимир Стойчев

Зам.-кмет

Избор на изпълнител за доставка на сървърно оборудване за Община Бургас

70-O-13/10.03.11

  ПОКАНА

На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, Ви уведомяваме, че Община Бургас, Ви кани да подадете оферта за провеждане на процедура за избор на доставчик по не по-малко от три оферти с предмет: "Избор на изпълнител за доставка на сървърно оборудване за Община Бургас" съгласно приложено техническо задание.

Офертата за участие се подава лично от участника или от негов упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост в Центъра за адмиистративно обслужване на гражданите (ЦАО), в сградата на Община Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 часа до 18,00 часа.

Краен срок за подаване на оферти: 18.03.2011 г.

Разглеждане и оценка на подадените оферти ще се състои на първия работен ден след изтичане срока на подаването им от 9,00 часа, етаж 4, ст. 414 в сградата на Община Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. "Александровска" №  26.

 Приложение: Техническо задание - 1 бр.

 

Красимир Стойчев

Зам.-кмет

Покана за изграждане на комуникационни системи и доставка на оборудване

70-00-192/23.11.10

 

 

 

ПОКАНА

 

 

Уведомяваме Ви, че Община Бургас на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Ви кани да представите оферта за доставка на оборудване и изграждане на комуникационни системи съгласно приложено техническо задание.

Начин на плащане: по банков път, след изпълнение на доставката.

Оферта за участие можете да подадете лично или от името на Ваш упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 до 18.00 часа в Центъра за административно обслужване, ул. "Александровска" 26, гр. Бургас.

            Краен срок за подаване на офертата - 30.11.2010 г.

            Разглеждане и оценяване на офертата ще се проведе на първия работен ден след изтичане на срока за подаване на ценовата оферта в стая N 414, ет. 4, в сградата на Община Бургас от 10.00 часа.

                                                                                                                                            

            Приложение: съгл. текста

  

Красимир Стойчев

Зам.-кмет

Покана за доставка на антивирусен софтуер

70-00-184/09.11.10

  

ПОКАНА

Уведомяваме Ви, че Община Бургас на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Ви кани да представите оферта за доставка на антивирусен софтуер съгласно приложено техническо задание.

            Срок за доставка: до 15 работни дни.

Начин на плащане: по банков път, след изпълнение на доставката.

Оферта за участие можете да подадете лично или от името на Ваш упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 до 18.00 часа в Центъра за административно обслужване, ул. "Александровска" 26, гр. Бургас.

            Краен срок за подаване на офертата - 17.11.2010 г.

            Разглеждане и оценяване на офертите ще се проведе на първия работен ден след изтичане на срока за подаване на ценовата оферта в стая N 414, ет. 4, в сградата на Община Бургас от 10.00 часа.

            Приложение: съгласно текста

 

Красимир Стойчев

Зам.-кмет

Покана за оферти за доставка на софтуер за електронно архивиране

91-00-484/2/26.11.10

 

 ПОКАНА

 

Уведомяваме Ви, че Община Бургас на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Ви кани да представите оферта за доставка на софтуер за електронно архивиране съгласно приложено техническо задание.

            Срок за доставка: до 20 работни дни.

Начин на плащане: по банков път, след изпълнение на доставката.

Оферта за участие можете да подадете лично или от името на Ваш упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 до 18.00 часа в Центъра за административно обслужване, ул. "Александровска" 26, гр. Бургас.

            Краен срок за подаване на офертата - 01.12.2010 г.

            Разглеждане и оценяване на офертата ще се проведе на първия работен ден след изтичане на срока за подаване на ценовата оферта в стая N 414, ет. 4, в сградата на Община Бургас от 09.00 часа.

                                                                                                                                            

            Приложение: съгл. текста

 

Красимир Стойчев

Зам.-кмет

Покана за оферти за доставка на компютри за Община Бургас

70-00-155/02.09.10

 ПОКАНА

На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, Ви уведомяваме, че Община Бургас, Ви кани да подадете оферта за доставка на компютри по техническо задание, дадено в приложение.

Офертата за участие се подава лично от участника или от негов упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост в Центъра за адмиистративно обслужване на гражданите (ЦАО), в сградата на Община Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 часа до 18,00 часа.

Краен срок за подаване на оферти: 10.09.2010 г.

Разглеждане и оценка на подадените оферти ще се състои на първия работен ден след изтичане срока на подаването им от 14,00 часа, етаж 4, ст. 414 в сградата на Община Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. "Александровска" №  26.

Приложение: Техническо задание - 1 бр.;

  

Красимир Стойчев

Зам.-кмет

Покана за оферта за доставка на НТЗУ

91-00-339/10.08.2010

ПОКАНА

 Уведомяваме Ви, че Община Бургас на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки Ви кани да представите оферта за доставка и монтаж на техническо оборудване с минимални технически характеристики както следва:

Непрекъсваемо токозахранващо устройство, съвместимо с използваната система HP EVA 4000 (каталожен N AG637A_AG638A); Rack mount; Номинално изходно напрежение: 230 V; Изходно напрежение (note); Configurable for 220:230 or 240 nominal output voltage; Номинално входно напрежение: 230 V; Аварийно изключване: Да; Филтриране: Full time multi-pole noise filtering: 0.3% IEEE surge let-through: zero clamping response time: meets UL 1449; Входни конектори: Hard Wire 3 wire (1PH+1PH+G) , Hard Wire 5-wire (3PH + N + G); Изходни конектори: (1) Hard Wire 3-wire (H N + G); (4) IEC 320 C13; (4) IEC 320 C19; (4) IEC Jumpers; Интерфейс: DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot; Входни/Изходни портове: Pre-Installed SmartSlot Cards - AP9619; Контролен панел: LED status display with load and battery bar-graphs and On Line : On Battery : Replace Battery : Overload and Bypass Indicators; Звукова сигнализация:  on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm; Работна среда: влажност 0-95 %, околна температура 0-40о С

Вариант 1: Изходна мощност 6400 W/8000 VA;

Вариант 2: Изходна мощност 8000 W/10000 VA;

Срок на изпълнение: до 15 работни дни след приемане на ценовата оферта от Възложителя.

Начин на плащане: по банков път, след приемане на обекта.

Оферта за участие можете да подадете лично или от името на Ваш упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 до 18.00 часа в Центъра за административно обслужване, ул. "Александровска" 26, гр. Бургас.

            Краен срок за подаване на офертата - 13.08.2010 г.

            Разглеждане и оценяване на офертата ще се проведе на първия работен ден след изтичане на срока за подаване на ценовата оферта в стая N 414, ет. 4, в сградата на Община Бургас от 09.00 часа.

 

Красимир Стойчев

Зам.-кмет