Информация и Решения за ОВОС на инвестиционни предложения

Размер на шрифта: A A A Назад

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява проектно предложение:

 „Мерки за достъпна жилищна среда“, чрез финансиране по Национална програма за достъпна среда и лична мобилност  на Министерство на труда и социалната политика, Кампания 2024.

 

Обществен достъп до становище на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД

Във връзка с изискванията на чл. 17, ал.6 от  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда  и  проведено на 02.04.2024 г. обществено обсъждане на Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение :

Обект I.3 “Оползотворяване на натрупаните до момента на приватизацията 450 хил.m3 нефтени утайки с редукция на количествата, ликвидирани при изпълнение на мярка I.2 от Програмата за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация на Нефтохим АД  - гр. Бургас“ с възложител „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД

се предоставя достъп за срок от 7 /седем/ дни, считано от 18.04.2024 г. до постъпилото в Община Бургас писмено становище на възложителя по чл. 17, ал. 5 от същата наредба.

Инвестиционно предложение на „Май пропъртис“ ЕООД

 Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на по една вилна сграда в поземлени имоти с идентификатори 07079.17.1097 и 07079.17.1100 по КК на гр. Бургас, кв. Рудник –кв. Черно  море, община Бургас“

 с възложител „Май пропъртис“ ЕООД

 

 

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

преработка по време на строителството /по чл. 154 от ЗУТ/ на обект:  „Модернизация на образователна среда и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Антон Страшимиров”, ж.к. „Славейков”, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.602.629 “

 

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изменение на  ПУП-ПЗ за УПИ I-219, кв.25 по плана на ж. к. „Изгрев“, гр. Бургас  /ПИ с идентификатор 07079.501.219 по КККР на гр. Бургас /“

 

 

Инвестиционно предложение на Община Бургас

 Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Спортна зала „Младост“ к-с „Славейков“, находяща се в УПИ ІI – 365, кв. 49, ПИ с идентификатор 07079.602.554.1 по КК на гр. Бургас“ - преработка по време на строителството.

Инвестиционно предложение на „Техносън“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

 „Изграждане на халета със складово-производствени функции и административна сграда в ПИ 07079.5.673 и 07079.5.652  по КК на гр. Бургас, местност „Михалича“, общ. Бургас

с възложител „Техносън“ ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

Преустройство, реконструкция и смяна на предназначението на съществуваща сграда с идентификатор 07079.712.1671.1 от детска градина в детски културен дом, находяща се в УПИ II, кв.113 по плана на кв. Черно море, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.712.1671 по КК на гр. Бургас“

 

Инвестиционно предложение на Община Бургас

 Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Сграда за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания /Дом за стари хора/, УПИ II-525, кв.9, по плана на в.з. “Минерални бани“, гр. Бургас, ПИ с и с идентификатор 07079.701.525 по КК на гр.Бургас- промяна по време на строителство“.

 

Издадено Решение БС-45 ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Община Бургас обявява издадено Решение БС- 45- ЕО/2024 г. на Директора на РИОСВ Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на

„ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор ПИ с идентификатори 07079.2.3266, 07079.2.2266, 07079.2.4006, 07079.2.4007, 07079.2.3286, 07079.2.4008, 07079.2.4001, 07079.2.4009, 07079.2.3285, 07079.2.4010, 07079.2.4002, 07079.2.4011, 07079.2.3284, 07079.2.4012, 07079.2.3209, 07079.2.3759, 07079.2.3758, 07079.2.4003, 07079.2.3206, 07079.2.4004, 07079.2.3287, 07079.2.4005, 07079.2.3269, 07079.2.3268 по КККР на гр. Бургас, в кв.24 по ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул.„Транспортна“, в разширението на строителните границите на гр. Бургас“ и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII "за ТП" (ПИ с идентификатор 07079.2.3207 по КККР на гр. Бургас) и УПИ II-2123 (ПИ с идентификатор 07079.2.2123 по КККР на гр. Бургас) , кв.24 по ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и  ул.„Транспортна“, в разширението на строителните граници на гр. Бургас“

Издадено Решение БС-43 ЕО/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Община Бургас обявява издадено Решение БС- 43- ЕО/2024 г. на Директора на РИОСВ Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2022 по КККР на гр. Бургас, в кв.23 по ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул. „Транспортна“, в разширението на строителните границите на гр. Бургас, в устройствена зона 13/ Смф по ОУП на гр. Бургас“

 

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

Подмяна  на съществуваща канализация по ул. "Проф. Асен Златаров" в участъка от ул. "Ген. Гурко" до ул."Св. Св. Кирил и Методий" и от ул. "Средна гора" до бул. "Демокрация" ЦГЧ, гр. Бургас  и подмяна съществувaщ водопровод по ул. "Проф. Асен Златаров" в участъка от ул. "Ген. Гурко" до ул."Св. Св.Кирил и Методий", от ул. "Средна гора" до ул. "Рилска" и от ул. "Рилска" до  бул. "Демокрация"  ЦГЧ, гр. Бургас”.

 

Инвестиционно предложение на „KУШ МОДА“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

 „Изграждане на складова база, шоурум, офис сграда, мотел, пътна помощ и паркинг в ПИ 07079.12.1566 по КК на гр. Бургас, местност „До шосето“, общ. Бургас

с възложител „KУШ МОДА“ООД

Инвестиционно предложение на община Бургас

 Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение:

„Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-729 и УПИ II-730, кв.10 по плана ПЗ „Юг – Запад“, гр. Бургас  /ПИ с идентификатори 07079.663.729 и 07079.663.730 по КККР на гр. Бургас/

 

 

Инвестиционно предложение на община Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

Основен  ремонт на път I-9 "Варна-Бургас" в участъка от :

  -    км 236+270  до км. 237+840 /дясно платно за движение /  

   -  км  236+257  до км. 237+880 /ляво  платно за движение /   

 

Инвестиционно предложение на Община Бургас

 Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Подмяна на водопровод по ул.“Оборище“ в участъка от ул. „Средна гора“ до ул. „Богориди“ и подмяна на битово-фекална канализация по ул. Оборище от  ул. „Средна гора“ до ул.“Пейо Яворов“ в гр. Бургас.“

 

Инвестиционно предложение на община Бургас

 Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

Изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ X-782 в кв.42 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас /ПИ с идентификатор 07079.605.782 по КККР на гр. Бургас/“

 

Инвестиционно предложение на „Стоилов Агроинвест”ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Постройка за допълващо  застрояване в УПИ V-227 в кв.31, кв.“Сарафово“, гр. Бургас , ПИ с идентификатор 07079.820.440 по КК на гр. Бургас“

 с възложител „Стоилов Агроинвест" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

“Реконструкция на част от дворното пространство на УМБАЛ-Бургас за обособяване на зона за летателна площадка, обслужващи алеи и паркинг в УПИ I-265, кв.4а по плана на ж.к. Зорница, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.601.265 по КККР на гр. Бургас

 

 

 

Инвестиционно предложение на А. Зурнаджи, О.Маджаров, З.Зурнаджи, „Понтика ГД“ЕООД Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-907, в кв.143 по плана на Районен център ж.к „Меден рудник“ гр.Бургас представляващ  имот с идентификатор 07079.653.907 по КК на гр.Бургас и изграждане на жилищна сграда с магазини и гаражи в новообразуваните два нови УПИ“

   с възложители А. Зурнаджи, О.Маджаров, З.Зурнаджи, „Понтика ГД“ ЕООД Бургас

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

Консервация, реставрация, експониране и социализация на северозападна ъглова кула и фрагмент от западна крепостна стена на късноантична и средновековна крепост „АКВЕ КАЛИДЕ“, местност „Минерални бани“, гр. Бургас.


 

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение:


„Консервация, реставрация, експониране и социализация на източно лице на северната част на източен корпус на „Ранновизантийска баня и североизточен аподитериум“, местност „Минерални бани“, гр. Бургас

Инвестиционно предложение на община Бургас

 Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Рекултивация на Клетка 1 на Регионално депо „Братово-Запад-Актуализация“

Инвестиционно предложение на „Скай инвест“ООД

 Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

 ”Добавяне на ново съоръжение за третиране/балиране на отпадъци в ПИ с идентификатор 07079.663.758 по КККР на гр. Бургас ( УПИ VII, ПЗ „Юг- Запад“) общ. Бургас “

  с възложител  „Скай инвест“ ООД

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Инвестиционно предложение на община Бургас

 Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП–ПРЗ/ за имоти в обхват на част от устройствена зона 02573/13 / съгл. приложение 1 / по ОУП, одобрен с Решение № 51-1/21.07.11г. на ОС- Бургас, в землището на кв. Банево, гр. Бургас.“

 

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Специализиран подробен устройствен план – Парцеларен план /СПУП-ПП/ за обект: Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена източно от улична регулация при о.т.73Б /ПИ с идентификатор 07079.622.9619/ по плана на ПЗ „Юг - Изток“, гр. Бургас“

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II”

Инвестиционно предложение на Община Бургас

 Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на складове за временно съхранение на болнични отпадъци към   Многопрофилна болница за активно лечение в УПИ I-265, кв.4а по плана на ж.к. “Зорница“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.601.265 по КККР на гр. Бургас“.

Инвестиционно предложение на Л.Каприева и Л.Каприев

 Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

  ”Изграждане на сгради със складови, офисни и търговски площи в поземлен имот с идентификатор 07079.3.2800 /номер по предходен план 07079.3.1910/ по КККР на гр. Бургас, общ. Бургас “

  с възложители  Л.Каприева и Л.Каприев

Инвестиционно предложение на „Инвестбанк“АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

  ”Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.30.60 по КККР на гр. Бургас, м. “Кафка“ общ. Бургас “

  с възложител  „Инвестбанк“АД.

 

Инвестиционно предложение на А. Кузманов, В. Ненчева и Г. Грудов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

  ”Изграждане на четири жилищни сгради в УПИ V-1216, кв.16 по плана на кв. Сарафово,    м. “Ъгъла“, гр. Бургас, общ. Бургас ( ПИ с идентификатор 07079.20.275  по КК)“

  с възложител  А. Кузманов, В. Ненчева и Г. Грудов

Инвестиционно предложение на Община Бургас

 Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор ПИ с идентификатори 07079.2.3266, 07079.2.2266, 07079.2.4006, 07079.2.4007, 07079.2.3286, 07079.2.4008, 07079.2.4001, 07079.2.4009, 07079.2.3285, 07079.2.4010, 07079.2.4002, 07079.2.4011, 07079.2.3284, 07079.2.4012, 07079.2.3209, 07079.2.3759, 07079.2.3758, 07079.2.4003, 07079.2.3206, 07079.2.4004, 07079.2.3287, 07079.2.4005, 07079.2.3269, 07079.2.3268 по КККР на гр. Бургас, в кв.24 по ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул.„Транспортна“, в разширението на строителните границите на гр. Бургас“ и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII "за ТП" (ПИ с идентификатор 07079.2.3207 по КККР на гр. Бургас) и УПИ II-2123 (ПИ с идентификатор 07079.2.2123 по КККР на гр. Бургас) , кв.24 по ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и  ул.„Транспортна“, в разширението на строителните граници на гр. Бургас“

Инвестиционно предложение на Община Бургас

 Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Основен ремонт, реконструкция и преустройство на сгради с идентификатор 07079.618.3.12, 07079.618.3.13 и 07079.618.3.14 по КК на гр. Бургас“ - Етап I и Етап II“.

Инвестиционно предложение на „Братя Гюрови“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

” Изграждане на складова база за пакетирани хранителни и промишлени стоки в ПИ с идентификатор 07079.3.2860, ПЗ „Север“, гр. Бургас , общ. Бургас“

с възложител на „Братя Гюрови“ ООД

Инвестиционно предложение Община Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

Реконструкция на улица "Търговска" от о.т. 108-122-123-192-124-125-126 и изграждане на нов участък от о.т. 126-194-127-128-129-130 до о.т. 131 по действащ ПУП-ПРЗ на ПЗ “ЮГ-ЗАПАД“, гр.Бургас "

Инвестиционно предложение на „АМД 2017“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на три еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 47202.501.1229 по КК на с. Маринка, Община Бургас “

с възложител на „АМД 2017“ ЕООД

Инвестиционно предложение на „Гресия 2“ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на склад за санитарен фаянс, подова и стенна керамика, офис-шоурум и допълващо застрояване - водоплътна изгребна яма в УПИ VII-21 от масив 20, кв.Долно Езерово ПИ с идентификатор 07079.6.1817 по КК на гр. Бургас, Община Бургас “

с възложител „Гресия 2“ЕООД

Инвестиционно предложение на А. Панайотов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на две жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 06776.81.23 по КК на с. Брястовец, м. Хумата, общ. Бургас“

 

Инвестиционно предложение на община БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

 „Рехабилитация на Общински път BGS1030 в участъка от кръстовището при о.т.216 до кръстовището при източен вход на „Лукойл- Бургас“. 

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Подмяна на съществуващи водопровод и битово-фекална канализация по ул. „Патриарх Евтимий“ в участъка от ул. „Фердинандова“ до бул. „Сан Стефано“, гр. Бургас“

Инвестиционно предложение на А. Караниколов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на сондаж за нуждите на жилищна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатори 07079.30.952 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, м. “Кафка“общ. Бургас

 

Инвестиционно предложение на „Рент Фикс“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на складова база за промишлени стоки в поземлени имоти с идентификатори 07079.2.1407 и 07079.2.1379 по КК на гр. Бургас, местност „Под шосето“, общ. Бургас

 

с възложител „Рент Фикс“ ЕООД

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда
, обявява инвестиционно предложение:

Подмяна на съществуващ водопровод по ул. „Дебелт” в участъка от бул. „Иван Вазов” до бул. „Сан Стефано”, гр. Бургас“.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда
, обявява инвестиционно предложение:

"Подмяна на съществуващ водопровод по ул. „Оборище” в участъка от ул. „Ген. Гурко” до ул. „Кирил и Методий”, гр. Бургас”.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда
, обявява инвестиционно предложение:

„Подмяна на съществуващи водопровод и битово-фекална канализация по ул. „Гладстон” в участъка от ул. „Фердинандова” до бул. „Иван Вазов”, гр. Бургас”.

Инвестиционно предложение на „Золекс“ ЕООД, „Скарабей Билд“ ЕООД и М. Чакърова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-1583, IV-1584 и V-1585 в кв.74 по пламна на м. Манастирското, кв. Сарафово, гр. Бургас, представляващи ПИ с идентификатори 07079.820.1583, 07079.820.1584 и 07079.820.1585 по КК на гр. Бургас – с цел обединяването им в един общ УПИ и изграждане на жилищна сграда с гаражи и ограда в новообразувания УПИ“

 

с възложители „Золекс“ ЕООД, „Скарабей Билд“ ЕООД и М. Чакърова.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

«Пристройка на нов физкултурен салон на ОУ „Св. Климент Охридски“ в УПИ I-219, кв. 25 по плана на ж.к. “Изгрев“, гр. Бургас».

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

„Eтажен паркинг в УПИ I-265 „за здравни нужди“, кв.4а по плана на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.601.265 по КККР на гр. Бургас“.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

Oсновен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на физкултурен салон към ОУСвети Свети Кирил и Методий“, с. Равнец - сграда с идентификатор 61145.501.448.7, община Бургас, ПИ с идентификатор 61145.501.448.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

„Изграждане на нов физкултурен салон към ОУ „Антон Страшимиров“, ж.к "Славейков", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.602.629“

 

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

«Малък физкултурен салон към съществуващо учебно заведение – ОУ „Братя Миладинови“, находящо се в УПИ I, кв.25A, по плана на гр. Бургас».

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

„Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци на територията на община Бургас“.

 

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

Асансьор за осигуряване на достъпна среда в Детска ясла №3 в УПИ I, кв. 36, по плана на к-с «Бр. Миладинови», гр. Бургас“.

Инвестиционно предложение на Я. Колева и В. Колев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 72151.1.4 по КККР на с. Твърдица, местност „Орлово гнездо“, Община Бургас“

 

с възложители Я. Колева и В. Колев.

Инвестиционно предложение на “Бургос Строй“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на складове за строителни материали в ПИ с идентификатор 07079.4.924 по КК на гр. Бургас, кв. „Лозово“, м. „хаджи Тарла“

 

с възложител “Бургос Строй“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

„Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за реконструкция довеждащ водопровод от Деривация „Камчия“ за кв. Банево и с. Миролюбово, Община Бургас“.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

„Основен ремонт на Път BGS 1039 /III-906, Каблешково - Бургас/ - Рудник - Брястовец /III - 6009/ от ж.п. прелез до о.т.507 (ул. Морава)“.

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение:

„Изграждане на Спортна зала в УПИ XI, кв. 143 по плана на Районен център ж.к. „Меден Рудник“, ПИ с идентификатор 07079.653.590 по КК на гр. Бургас“.

Инвестиционно предложение на “Нед-1“ ЕООД и „Диамант Трейдинг Груп“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на складове за нехранителни стоки – сгради No1 и No2 в ПИ с идентификатор 07079.2.2764 по КК на гр. Бургас“

 

с възложители “Нед-1“ ЕООД и „Диамант Трейдинг Груп“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на “ЮГЖК“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Промяна в капацитета на съществуваща площадка в ПИ 07079.605.437 по плана на гр. Бургас, ПЗ „Север“ – чрез завишаване на количествата на отпадъците и добавяне на нови дейности с тях“

 

с възложител „ЮГЖК“ ООД.

Инвестиционно предложение на “БУРГАС ТАУЪР“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на жилищен комплекс от еднофамилни сгради, с надземно паркиране, барбекю зона, склад за съхранение и комплексно застрояване в ПИ 07079.13.425, 07079.13.2615 и 07079.13.2407 по КК на гр. Бургас, м. „Разсадник“

 

с възложител „БУРГАС ТАУЪР“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

„Рехабилитация на Общински път BGS1030 в участъка от кръстовището при о.т.343 до кръстовището при о.т.216, землище на кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас“.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

„Нова улица от о.т.384 - 828 - 467 - 80 до о.т.113а по плана на „Районен център“, ж.к. „Меден рудник“, гр. Бургас“.

 

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

„Основен ремонт на част от дворно пространство на АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас, УПИ I-147,308, кв.6, по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас ПИ с идентификатор 07079.501.147 по КК на гр. Бургас“.

Инвестиционно предложение на “ГБС-Инвест“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Ситуиране на преместваеми обекти – каравани с навеси в ПИ с идентификатор 07079.831.101 по КК на гр. Бургас, Лесопарк „Росенец“ “

 

с възложител „ГБС-Инвест“ ЕАД.

Инвестиционно предложение на И. Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на две еднофамилни жилищни сгради в ПИ 47202.501.549 по КК на с. Маринка, Община Бургас“

 

с възложител И. Тодоров.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „МИМ Вандев-1991“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Уличен водопровод за УПИ I-8, кв.108 к-с „М. Рудник“, ПИ с идентификатор 07079.653.92 от съществуващ водопровод пред УПИ XVI-8, кв.108 по плана на Зона „Б“ к-с „М. Рудник“, гр. Бургас“

 

с възложител „МИМ Вандев-1991“ ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Я. Бахчеванова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на многофамилна жилищна сграда в УПИ I-8, кв.108 по плана на Зона „Б“ к-с „М. Рудник“, ПИ с идентификатор 07079.653.92 по КК на гр. Бургас“

 

с възложител Я. Бахчеванова.

 

Инвестиционно предложение на „УОН“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Добавяне на нова дейност с код R-12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 (механично филтруване), за оползотворяване на неопасни отпадъци с код 20 01 25 и наименование „Хранителни масла и мазнини“ – механично филтруване на действаща площадка в ПИ 07079.605.166 по КККР на гр. Бургас“

 

с възложител „УОН“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на А. Караниколов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на сондаж за нуждите на жилищна сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.30.952 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, м. „Кафка“

 

с възложител А. Караниколов.

Инвестиционно предложение на “ГМК 1“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Експлоатация на мобилна шредерна инсталация за предварителна обработка на ИУМПС и излезли от употреба гуми в ПИ с идентификатор 07079.662.9579 по КК на гр. Бургас“

 

с възложител „ГМК 1“ АД.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Ал. Христов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Промяна предназначението на помещение в сграда с идентификатор 07079.501.254.1, находяща се в ПИ 07079.501.254 по КК на гр. Бургас, от магазин за промишлени стоки на производствено помещение за сладкарски и тестени изделия“

 

с възложител Ал. Христов.

 

Инвестиционно предложение на „Балкан Ресурс“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Монтиране на мобилна инсталация (автоклав) за обезвреждане на болнични отпадъци до ниво на безвредни отпадъци и добавяне на нови кодове отпадъци на съществуваща площадка в ПИ с идентификатор 07079.605.280 по КККР на гр. Бургас“

 

с възложител „Балкан Ресурс“ ЕООД.

 

 

Инвестиционно предложение на Е. Попова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Плътна ограда с височина 2 м и дължина 30 м по северозападната граница на УПИ XIV-5010150, кв.12, ПИ 47202.501.952 по КК на с. Маринка, Община Бургас“

 

с възложител Е. Попова.

Инвестиционно предложение на „Керамика Бургас“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Удължаване срока на концесия за добив на мергелна глина от Кариера „Соката“ - Бургас“

 

с възложител „Керамика Бургас“ АД.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

„Реконструкция на ул. „Индустриална“ и ул. „Чаталджа“ в обхвата между ул. „Спортна“ и бул. „Тодор Александров“ /път I-9 Созопол-Бургас/ - етапно строителство попадащи в ПИ 07079.659.408 , 07079.660.456 и 07079.659.496 по КК на гр. Бургас“.

Инвестиционно предложение на „Ясемин“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на стопанска сграда – складова база и 2 оранжерии за цветя в ПИ с идентификатор 07079.2.1818 по КК на гр. Бургас, местност „Крушата“

 

с възложител „Ясемин“ ООД.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „Скай Инвест“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Намаляване площта на Площадка 1 за третиране, събиране, съхранение, предварителна обработка – сортиране, балиране на отпадъци, вкл. отпадъци от опаковки в ПИ 07079.663.758, ПЗ „Победа“, гр. Бургас“

 

с възложител „Скай Инвест“ ООД.

 

Инвестиционно предложение на „Интернешънъл Арморд Груп БГ“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Водовземане на подземни води чрез два броя съществуващи водовземни съоръжения в ПИ с идентификатор 07079.2.3860, гр. Бургас“

 

с възложител „Интернешънъл Арморд Груп БГ“ ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „Медпетрол“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на крайпътен обект – бензиностанция и газстанция в ПИ с идентификатор 07079.2.3830 по КК на гр. Бургас, м. „Вълчи връх“ /бивша „Курт тепе/, УПИ I-28, бивш масив 38, гр. Бургас“

 

с възложител „Медпетрол“ ООД.

Инвестиционно предложение на „Масада Сити“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на складове за селскостопанска продукция и машини, ремонтни работилници, административна и битова сграда в ПИ с идентификатор 07079.2.2092 по КК на гр. Бургас, местност „Хайнлъка“

 

с възложител „Масада Сити“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

„Удължаване на паркова алейна мрежа с осветление и обособяване на зони за спорт на открито в УПИ XI, кв. 143 по плана на Районен център ж.к. Меден Рудник, ПИ с идентификатор 07079.653.590 по КК на гр. Бургас“.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на П. Ковачев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на две жилищни сгради в ПИ с идентификатори 47202.501.627 и 47202.501.628 по КК на с. Маринка, Община Бургас“

 

с възложител П. Ковачев.

 

 

Инвестиционно предложение на „Пристанище Бургас“ ЕАД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и предварително третиране на отпадъци от производствена дейност и корабни отпадъци“

 

с възложител „Пристанище Бургас“ ЕАД.

Инвестиционно предложение на „БУРГАС ТЕРМ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на складова база за съхранение и търговия на строителни материали и дребна строителна механизация в ПИ 07079.3.2033, местност „Курт тепе“, гр. Бургас“

 

с възложител „БУРГАС ТЕРМ“ ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на К. Стоянов, Т. Желев и Т. Николов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.12.834, кв.М24 по плана на м. „До шосето“, землище на кв. Ветрен, гр. Бургас – с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и обособяване на 2 бр. нови УПИ с функционално отреждане за складово-търговска база за нехранителни стоки и офиси“

 

с възложители К. Стоянов, Т. Желев и Т. Николов.

Инвестиционно предложение на А. Томов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на складова база за строителни материали, елементи и изделия в ПИ с идентификатор 07079.4.1054 по КК на гр. Бургас, кв. Лозово“

 

с възложител А. Томов.

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения:

„Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на Център за обществена подкрепа с адрес гр. Бургас, ул. "Дрин" №9“

и

„Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на Дневен център за деца и младежи с физически и множество увреждания „Св. Николай Чудотворец“ с административен адрес ж.к. „Лазур“, ул. "Места" № 81“.

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение:

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Христо Ботев“ /сграда с идентификатор 07079.820.444.1/, находящо се в УПИ I-444, кв. 32 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.444“.

Инвестиционно предложение на ДЗЗД „Пиргос 2021“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Реконструкция на линията за утайки на ПСОВ Бургас“

 

с възложител ДЗЗД „Пиргос 2021“.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

„Улица с крайулично паркиране от о.т. 225 до о.т. 3 по „ПУП - ПУР за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул. „Транспортна“, в разширението на строителните граници на гр. Бургас, в Устройствени зони 13/СМФ и 7/ОЗ, по одобрения ОУП на гр. Бургас“ с етапно изпълнение, както следва:

• Участък 1 - О.Т. 225-226-84

• Участък 2 - О.Т. 84-65-64-62-63-78-30

• Участък 3 - О.Т.30-29-19-18-17-16-15-14-13-5-4-3

 

Подобект: Участък 1 - О.Т. 225-226-84“.
 

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

„Ремонт и рехабилитация на сградата на общежитие на Спортно училище „Юрий Гагарин“, к-с „Зорница“, гр. Бургас“.

Инвестиционно предложение на Д. Минчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на три жилищни сгради в ПИ 07079.13.1158 по КК на гр. Бургас, местност „Срещу село“

 

с възложител Д. Минчев.

Инвестиционно предложение на „Виртус Инвестмънт“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на Високотехнологичен и производствен комлекс Равнец, Община Бургас”

 

с възложител „Виртус Инвестмънт“ АД.

Инвестиционно предложение на „Денито“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на ФЕЦ с мощност 999,53 kWp, нов БКТП 0,4/20 kV и нов БКЗРУ 20 kV в ПИ с идентификатор 07079.2.447 по КК на гр. Бургас“

 

с възложител „Денито“ ООД.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „Кобра Автомивки“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на тръбен кладенец в ПИ 07079.621.34 по КК на гр. Бургас“

 

с възложител „Кобра Автомивки“ ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „Комфорт“ АД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Производствено-складови дейности и електропроизводство от ВЕИ в ПИ 07079.605.169; 07079.605.170; 07079.605.171; 07079.605.172 и 07079.605.173 по КК на гр. Бургас“

 

с възложител „Комфорт“ АД.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

„Улична дъждовна канализация от РШ7 до заустване в съществуващ открит канал – „Изгревско дере“.

Инвестиционно предложение на „Скай Инвест“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Намаляване площта на Площадка 1 за дейности по третиране на отпадъци (събиране, съхранение, предварителна обработка – сортиране, балиране) в ПИ 07079.663.758 по КК на гр. Бургас“

 

с възложител „Скай Инвест“ ООД.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „НИРА“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Цех за производство на рапаново брашно в сграда с идентификатор 07079.605.166.9, разположена в ПИ 07079.605.166 по КК на гр. Бургас“

 

с възложител „НИРА“ ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „КОМФОРТ“ АД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на обекти за производствено-складови дейности и електропроизводство от ВЕИ в ПИ с идентификатори 07079.605.169; 07079.605.170; 07079.605.171; 07079.605.172 и 07079.605.173 по КК на гр. Бургас, за които са образувани УПИ XIV-172, 173 и УПИ XV-169, 170, 171 в кв.26 по плана на икономическа зона ИКЗ по ИПГВР на гр. Бургас“

 

с възложител „КОМФОРТ“ АД.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

„Енергийно обновяване на сграда - закрит плувен басейн в ПИ 07079.651.72, УПИ I, кв.135 по плана на РЦ „Меден рудник“, гр. Бургас“.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява проектно предложение:

„Мерки за достъпна жилищна среда“, за финансиране по Национална програма за достъпна жилищна среда на Министерство на труда и социалната политика Кампания 2023.

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения:

„Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, собственост на Община Бургас“;

„Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на административна сграда с адрес: гр. Бургас, комплекс „Славейков“ до бл.49“;

„Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на административна сграда с адрес: гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 24“.

Инвестиционно предложение на Д. Банкин

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на магазин за хранителни и промишлени стоки и заведение за обществено хранене в ПИ с идентификатор 07079.20.406 по КК на гр. Бургас, местност „Ъгъла“, землище на кв. Сарафово, гр. Бургас“

 

с възложител Д. Банкин.

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

„Център за високи постижения към Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации /ПГКПИ/ гр. Бургас в УПИ I, кв.88 по плана на Зона Г на к-с „Меден рудник“, ПИ 07079.650.336 по КК на гр. Бургас“.

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения:

„Енергийно обновяване на публична културна инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 10 сгради за обществено обслужване на територията на Община Бургас“
и

„Енергийно обновяване на публична културна инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Младежки културен център – град Бургас (ул. „Уилям Гладстон“ № 39)“.

Инвестиционно предложение на Р. Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на жилищен комплекс в ПИ 07079.30.165 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие“

 

с възложител Р. Димитров.

Инвестиционно предложение на „Европетрол“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на ФЕЦ с инсталирана мощност 799,71 kWp и БКТП 20/0,4 kV в ПИ 07079.605.747 по КК на гр. Бургас, ПЗ „Север“

 

с възложител „Европетрол“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортна база с идентификатори 07079.607.85.22 и 07079.607.85.3 в ПИ с идентификатор 07079.607.85 в УПИ I, кв.1, ж.к. „Лазур“, гр. Бургас“.

Инвестиционно предложение на „И.С. Пропърти“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец ТК-1 „И.С. Пропърти – Лесопарк „Росенец“, регистриран с регистрационен номер 252 035 02926/12.12.2022 г., изграден в ПИ 07079.831.212 по КККР на гр. Бургас, Лесопарк „Росенец“

 

с възложител „И.С. Пропърти“ ЕООД.

Община Бургас обявява постъпили инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на ФЕЦ и ККТП – етапно изпълнение, в ПИ 07079.690.33 по КК на гр. Бургас и Кабелна линия 20 kV от ФЕЦ през ПИ 07079.690.33; 07079.690.36 и 07079.690.72 до съществуващ ТП „Пристигане“ в ПИ 07079.690.47 по КК на гр. Бургас, територия на „Летище Бургас“

 

с възложител „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД.

 

 

Инвестиционно предложение на „Форос Дивелопмънт“ ЕАД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на жилищни сгради в ПИ 07079.30.178 по КК на гр. Бургас“

 

с възложител „Форос Дивелопмънт“ ЕАД.

Инвестиционно предложение на „Стоилов Агроинвест“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на Масивна ограда в УПИ V-227, кв.31, ПИ 07079.820.440 по КК на гр. Бургас, кв. Сарафово“

 

с възложител „Стоилов Агроинвест“ ЕООД.

Издадено Решение БС-52-ЕО/2023 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

Община Бургас обявява издадено Решение БС-52-ЕО/2023 г. на директора на РИОСВ Бургас за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V, кв.1 по плана на Зона Изток - Парк Езеро, ПИ с идентификатори 07079.622.132, 07079.622.133 и 07079.622.207 по КК на гр. Бургас".

Издадено Решение БС-51-ЕО/2023 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

Община Бургас обявява издадено Решение БС-51-ЕО/2023 г. на директора на РИОСВ Бургас за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ по чл.110, ал.1 от ЗУТ за осигуряване на трасе на дъждовен колектор за отводняване на нова улица от о.т.1 – о.т.2 – о.т.3 до о.т.4 за обслужване на УПИ II-3860, бивш масив 19, местност „Оникилика“, гр. Бургас – извън границите на урбанизираната територия на гр. Бургас, преминаващ през ПИ с идентификатори 07079.2.391, 07079.2.289 и 07079.2.216 по КК на гр. Бургас“.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС и Областен управител на Област Бургас

Община Бургас и Областен управител на Област Бургас

съобщават, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявяват инвестиционно предложение:

„Аварийно възстановяване експлоатационното състояние и гравитачното вливане в Черно море на системата за отводняване на Южен охранителен канал на „Черноморски солници“ АД на територията на гр. Бургас“.
 

Инвестиционно предложение на „Трансойл 1“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Басейн с обем до 100 м3 в УПИ XII-1461, кв.12 по плана на с. Маринка, Община Бургас, ПИ 47202.501.1461 по КК“

 

с възложител „Трансойл 1“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

„Изграждане (укрепване) на подпорна стена в УПИ I, кв.1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас“.

Инвестиционно предложение на „Биомакс Къмпани“ ООД и „Полигруп Холдинг“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.30.429 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие“

 

с възложители „Биомакс Къмпани“ ООД и „Полигруп Холдинг“ ЕАД.

Инвестиционно предложение на Цв. Христов и Е. Христова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с идентификатор 47202.501.889 по КК на с. Маринка, Община Бургас“

 

с възложители Цв. Христов и Е. Христова.

Инвестиционно предложение на „АФИА ФАРМАСИ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Смяна предназначението на банка в Аптека, находяща се в многофамилна жилищна сграда, с адрес ул. „Хр. Ботев“ 70, гр. Бургас“

 

с възложител „АФИА ФАРМАСИ“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Пропъртис Къмпани БГ“ АД и „Делта – ИН“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Поставяне на 40 бр. бунгала в ПИ 07079.10.690 по КК на гр. Бургас, местност „Кафка“, кв. Крайморие“

 

с възложители „Пропъртис Къмпани БГ“ АД и „Делта – ИН“ ЕООД.

Издадено е Решение БС-14-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Община Бургас информира за издадено Решение Nо БС-14-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на "Актуализация на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас 2022-2030 г.".

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Ж. Люцканов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец за добив на подземни води в ПИ 07079.12.1720 по КК на гр. Бургас, кв. Ветрен, местност „Машатлъка“

 

с възложител Ж. Люцканов.

 

Инвестиционно предложение на „Марилес“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на бунгала, вили, апартаментни сгради и ограда в ПИ 07079.20.466 по КК на гр. Бургас, кв. Сарафово, местност „Ъгъла“

 

с възложител „Марилес“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Севан С.В“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Самостоятелно битово водоснабдяване от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ 72151.17.37 по КК на с. Твърдица, Община Бургас“

 

с възложител „Севан С.В“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Грег-България“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на складова база за промишлени стоки и шоурум в ПИ 07079.17.1643; 07079.17.1645 и 07079.17.1647 по КК на гр. Бургас, кв. Рудник“

 

с възложител „Грег-България“ ООД.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

„Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II, кв.9 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас /ПИ с идентификатор 07079.701.79 по КККР на гр. Бургас/ и изграждане на Дом за стари хора в УПИ II, кв.9 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас“.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

«Фотоволтаична електрическа централа с мощност 798.97 kWp в ПИ с идентификатор 07332.64.678 по КККР на гр. Българово, община Бургас и нов БКТП 20/0,4kV, 800kVA в ПИ с идентификатор 07332.64.678 (УПИ VI-678, бивш масив 78) по КККР на гр. Българово, община Бургас».

Инвестиционно предложение на Б. Кирова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на 7 вилни сгради в ПИ с идентификатор 07079.17.843 по КК на гр. Бургас“

 

с възложител Б. Кирова.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

„Обособяване на Мултифункционална зона с пространства за занимания на открито - детски атракцион, посветен на темата за морската флора и фауна и рибарския занаят, площи за рекреация, паркова мебел и озеленяване в ПИ с идентификатор 07079.10.1315 по КККР на гр. Бургас, УПИ XII-1315 „За етнографски културно-исторически комплекс, благоустрояване и ТП“ в местност „Рибарско пристанище“ (бивша местност „Ченгене скеле“), землище на кв. Крайморие, гр. Бургас“.

Инвестиционно предложение на Г. Стоименов и И. Фанев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на складова база за промишлени стоки с административна част, шоурум и паркинг в ПИ 07079.3.1303 по КК на гр. Бургас“

 

с възложители Г. Стоименов и И. Фанев.

Инвестиционно предложение на „Нотамет“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА и отпадъци от метални опаковки /ООМ/ в ПИ 07079.9.278 и ПИ 07079.9.1070 по КК на гр. Бургас“

 

с възложител „Нотамет“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на „ТСМ-ФАРМА“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Преустройство и промяна на предназначението на „Самостоятелен обект с идентификатор 07079.616.251.1.31 – Офис“ в „Аптека за лекарствени продукти, с изключение на приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура“, гр. Бургас“

 

с възложител „ТСМ-ФАРМА“ ЕООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „Коста Гард“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Извършване на дейности по събиране, временно съхранение, предварително третиране и транспортиране на отпадъци от корабоплавателна дейност в складово помещение No 1 в сграда с идентификатор 07079.660.609.20 по КК на гр. Бургас“

 

с възложител „Коста Гард“ ООД.

 

 

Инвестиционно предложение на „Балкан Ресурс“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Обособяване на площадка за събиране, съхранени и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, ИУЕЕО и НУБА в ПИ 07079.605.280 по КК на гр. Бургас“

 

с възложител „Балкан Ресурс“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Рехабилитация на вълнолом Пристанищен терминал „Бургас-Изток 1“

 

с възложител Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

Инвестиционно предложение на С. Нягулова и И. Павлова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 07079.30.224 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие“

 

с възложители С. Нягулова и И. Павлова.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

„Жилищна сграда, находяща се в УПИ IV-683, кв.19 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас /ПИ с идентификатор 07079.501.683 по КККР на гр. Бургас/“.

Инвестиционно предложение на С. Нягулова и И. Павлова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на осем броя жилищни сгради в ПИ 07079.30.234 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие“

 

с възложители С. Нягулова и И. Павлова.

Инвестиционно предложение на „Унибилд Инженеринг“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на складова база за строителни материали и офиси в ПИ 07079.2.466 по КК на гр. Бургас, „Бизнес парк 2“, гр. Бургас“

 

с възложител „Унибилд Инженеринг“ ЕООД.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „Дева Бродкаст“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на складово-производствена база с административна част в ПИ 07079.3.925 по КК на гр. Бургас, местност „Курт тепе“

 

с възложител „Дева Бродкаст“ ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „Планета 89“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Рибопроизводство в съществуващ рибарник в ПИ 07079.6.1422, местност „Герена“, гр. Бургас“

 

с възложител „Планета 89“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на П. Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на складова база в ПИ 07079.2.3759 по КК на гр. Бургас, местност „Хайнлъка“

 

с възложител П. Димитров.

Инвестиционно предложение на „МИП Металс“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Откриване на площадка за изкупуване на отпадъци от цветни и черни метали и излезли от употреба МПС в ПИ 07079.665.207 по КК на гр. Бургас“

 

с възложител „МИП Металс“ ЕООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на И. Вълев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Обособяване на 4 самостоятелни имота и изграждане на вилни сгради в ПИ 21141.12.28 по КК на с. Димчево, местност „Вятърницата“, Община Бургас“

 

с възложител И. Вълев.

 

 

Инвестиционно предложение на „Океан Шипингс“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Обособяване на площадка за извършване на дейности с твърди отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност в ПИ 07079.660.609 по КК на гр. Бургас“

 

с възложител „Океан Шипингс“ ЕООД.

 

 

Инвестиционно предложение на Пл. Петков

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 07079.30.1051 по КК на гр. Бургас“

 

с възложител Пл. Петков.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „Съединение-02“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Монтаж на модулна мандра за преработка на мляко в ПИ 07332.147.27 по КК на гр. Българово, Община Бургас“

 

с възложител „Съединение-02“ ООД.

 

 

Инвестиционно предложение на И. Вълев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Обособяване на 4 самостоятелни имота и изграждане на вилни сгради в ПИ 21141.12.28 по КК на с. Димчево, местност „Вятърницата“, Община Бургас“

 

с възложител И. Вълев.

 

 

Инвестиционно предложение на „Риба Комерс“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на складова база за съхранение, разфасовка и замразяване на риба и рибни продукти в ПИ 07079.2.389 по КК на гр. Бургас и осигуряване на транспортно обслужване за имота“

 

с възложител „Риба Комерс“ ООД.

 

 

Инвестиционно предложение на „Коста Гард“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Извършване на дейности по събиране, временно съхранение, предварително третиране и транспортиране на отпадъци от корабоплавателната дейност в сграда с идентификатор 07079.662.9565.48 по КК на Южна Промишлена зона, гр. Бургас“

 

с възложител „Коста Гард“ ООД.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

„Изграждане на достъпна среда до Социална приемна, находяща се в Подлез «Операта», гр. Бургас“.

Инвестиционно предложение на П. Минчев и Н. Абумелих

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на складова база за промишлени стоки в ПИ 07079.4.773, местност „Хаджи тарла“, гр. Бургас“

 

с възложители П. Минчев и Н. Абумелих.

Инвестиционни предложения на „Крайморие Хоум“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Улична битова канализация от о.т. 194 до съществуваща канализация в ПИ с идентификатор 07079.30.748 по КККР на кв. Крайморие, гр. Бургас“

и

„Улична битова канализация и водоснабдяване за УПИ VI-280, кв.44, ПИ с идентификатор 07079.30.280 по КККР на кв. Крайморие, гр. Бургас“

 

с възложител „Крайморие Хоум“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Трунко Хестион“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на две жилищни сгради за собствени нужди в ПИ 07079.820.1057 по КК на гр. Бургас, кв. Сарафово, м. „Манастирското“

 

с възложител „Трунко Хестион“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява проектно предложение:

„Мерки за достъпна жилищна среда и лична мобилност“, за финансиране по Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност на Министерство на труда и социалната политика Кампания 2022.

Инвестиционно предложение на „Марина Валпараисо“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на жилищни сгради в ПИ 07079.820.1331 по КК на гр. Бургас, кв. Сарафово, м. „Манастирското“

 

с възложител „Марина Валпараисо“ АД.

Инвестиционно предложение на „БИ МЕТАЛ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, подготовка преди оползотворяване на неопасни отработени автомобилни катализатори, предварително третиране на отпадъци от автомобилни кабели в ПИ 07079.8.18 по КК на гр. Бургас, местност „Капчето“

 

с възложител „БИ МЕТАЛ“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Ти-Ем Транс“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на автосервиз, пункт за авто-прегледи, автомивка, паркинг, трафопост, офиси и складове в ПИ 07079.2.558 по КК на гр. Бургас, местност „Оникилика“

 

с възложител „Ти-Ем Транс“ ООД.

Издадено Решение БС-58-ЕО/2022

Община Бургас информира за издадено Решение БС-58-ЕО/2022 г. на Директора на РИОСВ Бургас.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

„Прилагане на мерки за адаптация към климата чрез изграждане на Градски природен остров, УПИ XIV, кв.135Б по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.608.330 по КККР на гр. Бургас“.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Я. Стоева

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 07079.30.1249 по КК, кв. Крайморие, местност „Кафка“, кв. Крайморие, гр. Бургас“

 

с възложител Я. Стоева.

 

 

Инвестиционно предложение на „Дева Бродкаст“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на складова база за промишлени стоки и офиси в ПИ 07079.3.926 по КК, местност „Курт тепе“, гр. Бургас“

 

с възложител „Дева Бродкаст“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Нордус Балкан 2“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатори 07079.30.472 и 07079.30.543 по КК, местност „Кафка“, кв. Крайморие, гр. Бургас“

 

с възложител „Нордус Балкан 2“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

„Реновиране на дворно пространство на Детска градина „Делфин“, УПИ I, кв.59, кв. „Меден Рудник“, зона Г, гр. Бургас“.

Издадено е Решение No БС-45-ЕО/2022 г. на Директора на РИОСВ Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение БС-45-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на А. Събев, Ф. Петкова и Н. Велянов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на еднофамилни жилищни сгради за собствени нужди в ПИ 47202.501.629, 47202.501.616, 47202.501.606 и 47202.501.600 по КК на с. Маринка, Община Бургас“

 

с възложители „А. Събев, Ф. Петкова и Н. Велянов.

 

 

Инвестиционно предложение на Хр. Илич и Д. Илич

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на транспортен достъп до имоти с идентификатори 07079.12.1946 и 07079.12.1699 по КК на гр. Бургас, кв. Ветрен, местност „Шосе бою“

 

с възложители Хр. Илич и Д. Илич.

 

 

Инвестиционно предложение на „Делта Ин“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Поставяне на 9 броя бунгала в ПИ 07079.30.1136 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, местност „Кафка“

 

с възложител „Делта Ин“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на „СКАЙ ИНВЕСТ“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-29, кв.2 по плана на ПЗ „Юг-Запад“ и отпадане на ПИ 07079.663.629 с обща площ 11 499 кв.м. от територията на Площадка Nо1 за дейности по третиране на отпадъци, гр. Бургас“

 

с възложител „СКАЙ ИНВЕСТ“ ООД.

Инвестиционно предложение на „М-БУС“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на ведомствена бензиностанция, магазин за промишлени стоки, пункт за продажба на фаст-фууд на гише и офисна част в УПИ XXIX-449, кв.52, ПЗ „Север“, гр. Бургас“

 

с възложител „М-БУС“ ООД.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Ж. Бачийски

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на вилни сгради в ПИ 07079.13.938, местност „Голямата нива“, землище на кв. Банево, гр. Бургас“

 

с възложител Ж. Бачийски.

 

Инвестиционно предложение на Й. Кърчева и Д. Абазов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец в ПИ 07079.702.1017 по КК на гр. Бургас, кв. Ветрен“

 

с възложители Й. Кърчева и Д. Абазов.

 

Инвестиционно предложение на Я. Костадинов и Е. Кънев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на складова база за промишлени стоки и офис сграда в ПИ 07079.3.1723 по КК на гр. Бургас“

 

с възложители Я. Костадинов и Е. Кънев.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „Сентрал парк Бургас“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 „Сентрал парк Бургас“ в ПИ 07079.604.195 по КК на гр. Бургас, ПЗ „Север“

 

с възложител „Сентрал парк Бургас“ ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „Геоплан Кънстракшън“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на комплекс от многофамилни жилищни сгради в ПИ 07079.3.2567 по КК на гр. Бургас, местност „Мадика“

 

с възложител „Геоплан Кънстракшън“ ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „КБ Инвестмънт“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на жилищни сгради, КОО и трафопост в ПИ 07079.3.1936 по КК на гр. Бургас, местност „Мадика“

 

с възложител „КБ Инвестмънт“ ООД.

 

Инвестиционно предложение на „Пропъртис Къмпани БГ“ АД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Поставяне на 50 броя каравани в ПИ 07079.30.556 и 200 броя каравани в ПИ 07079.30.691 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, местност „Кафка“

 

с възложител „Пропъртис Къмпани БГ“ АД.

 

Инвестиционно предложение на „ВДК КОМПЛЕКТ“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на жилищен комплекс с подземен гараж и ограда в ПИ 07079.30.1191 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие“

 

с възложител „ВДК КОМПЛЕКТ“ ООД.

 

Инвестиционно предложение на „Дени Лайтинг“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на сгради със смесени функции, административни, търговски, жилищни и за трафопост в ПИ 07079.3.1707 по КК на гр. Бургас, местност „Мадика“

 

с възложител „Дени Лайтинг“ ООД.

Инвестиционно предложение на А. Ганчева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на нов уличен водопровод и канализация за водоснабдяване и отвеждане на битови отпадни води на ПИ 07079.30.1176, кв. Крайморие, гр. Бургас“

 

с възложител А. Ганчева.

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение:

„Пристройка – нов училищен корпус и частично преустройство на училищна сграда към ОУ „Христо Ботев“ в УПИ I, кв.32 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, ПИ 07079.820.444 по КК на гр. Бургас“.

Инвестиционно предложение на „ДИМИ-ТРАНС“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на магазин за авточасти, площадка за ОЧЦМ и разкомплектоване на ИУМПС в ПИ 32367.12.130, ПИ 32367.12.132, ПИ 32367.12.133 и ПИ 32367.12.134, местност „Калето“, землище на с. Извор, Община Бургас“

 

с възложител „ДИМИ-ТРАНС“ ООД.

Инвестиционно предложение на „Атос Девелопмент“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на вилна сграда в ПИ 47202.6.64 по КК на с. Маринка, местност „Тодорови колиби“, Община Бургас“

 

с възложител „Атос Девелопмент“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Факториел“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на сграда за складове и офиси за промишлени стоки и трафопост в ПИ 07079.3.1638 по КК на гр. Бургас, местност „Мадика“

 

с възложител „Факториел“ ООД.

Инвестиционно предложение на „Сентрал Парк Бургас“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 в ПИ 07079.604.195 по КК на гр. Бургас, ПЗ „Север“

 

с възложител „Сентрал Парк Бургас“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на Агенция „Пътна инфраструктура“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Разширен идеен проект за Автомагистрала „Черно море“

 

с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“.

 

Уведомлението е публикувано на интернет страницата на МОСВ на адрес: www.moew.government.bg, Раздел Превантивна дейност/ОВОС/Съобщения за първо уведомяване/Обявление за инвестиционно предложение.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „Нордус Балкан 2“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на 17 бр. жилищни сгради в ПИ 07079.30.475 и 5 бр. жилищни сгради в ПИ 07079.30.542 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, местност „Кафка“

 

с възложител „Нордус Балкан 2“ ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на закрит склад за негорими материали в УПИ III, кв.1А по плана на „Пристанищен терминал Бургас-Запад, гр. Бургас“

 

с възложител „БМФ Порт Бургас“ ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на „Инвестстрой проект“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на жилищна сграда в УПИ I-220, кв.15А, ПИ 07079.607.220, к-с „Славейков“, гр. Бургас“

 

с възложител „Инвестстрой проект“ ЕООД.

 

 

Инвестиционно предложение на „Суйд Инвест“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на инсталация за обработка на болнични отпадъци в ПИ с идентификатор 32425.83.10 по КК на с. Изворище, Община Бургас“

 

с възложител „Суйд Инвест“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на Г. Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на лятна кухня в УПИ VI-421, кв.90 по плана на Зона Г, к-с „Меден Рудник“, ПИ 07079.650.285, гр. Бургас“

 

с възложител Г. Димитров.

Инвестиционно предложение на А. Иванова и З. Иванов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на двуфамилна жилищна сграда и плътна ограда с височина до 2,20 м. по вътрешните регулационни граници на УПИ IV-619, кв.42, ПИ 07079.605.619 по КК на кв. Банево, гр. Бургас“

 

с възложители А. Иванова и З. Иванов.

Инвестиционно предложение на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Разширение на ПСОВ Меден Рудник /в частта биологично пречистване/, находяща се в ПИ 07079.9.613 по КК на гр. Бургас“

 

с възложител „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас.

Издадено е Решение БС-14-ЕО/2022 г. на Директора на РИОСВ Бургас

Издадено е Решение БС-14-ЕО/2022 г. на Директора на РИОСВ Бургас по процедурата за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на "ПУП-ПП за трасе на пътна връзка от о.т.209 по плана на к-с "Меден Рудник" до Републикански път I-9 "ГКПП Дуранкулак-Бургас-ГКПП Малко Търново".

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „Хотел ММ 1“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Преустройство на съществуващ обект /магазин/ с идентификатор 07079.608.14.1.20 в магазин за хранителни и нехранителни стоки, УПИ I-2411, кв.170, гр. Бургас“

 

с възложител „Хотел ММ 1“ ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „Инфинити Резиденсиз“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на сграда със смесено предназначение с жилища, магазини, гаражи и апартаментен хотел в ПИ 07079.2.3801 по КККР, УПИ II-3801, кв.26 по плана на гр. Бургас, местност „Хайнлъка“

 

с възложител „Инфинити Резиденсиз“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на „БИТТЕЛ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на шоурум и складова база в новообразуван УПИ, получен след обединяване на ПИ 07079.2.1738, 07079.2.1739, 07079.2.1740 и 07079.2.1741 по КК на гр. Бургас, местност „Под шосето“

 

с възложител „БИТТЕЛ“ ЕООД.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „Хелм“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на еднофамилна вилна сграда в ПИ 07079.13.2191 по КК на гр. Бургас, кв. Банево“

 

с възложител „Хелм“ ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „Хелм“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на еднофамилна вилна сграда в ПИ 07079.13.2192 по КК на гр. Бургас, кв. Банево“

 

с възложител „Хелм“ ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на А. Стоянов и Кр. Стоянов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Преустройство на северна тераса в стая, баня и тоалетна на 2-ри етаж в съществуваща жилищна сграда в ПИ 07079.701.316 по КК на гр. Бургас, в.з. Минерални бани“

 

с възложители А. Стоянов и Кр. Стоянов.

 

Инвестиционно предложение на Р. Василев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на еднофамилна вилна сграда в ПИ 07079.13.2193 по КК на гр. Бургас, кв. Банево“

 

с възложител Р. Василев.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на М. Христов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.707.643 по КК на гр. Бургас“

 

с възложител М. Христов.

 

Инвестиционно предложение на М. Колева, Ж. Танев, Р. Георгиева и Хр. Апостолова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.826.355 по КК на гр. Бургас, представляващ УПИ IX-1191, кв.93 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас“

 

с възложители М. Колева, Ж. Танев, Р. Георгиева и Хр. Апостолова.

Инвестиционно предложение на ТК „Хела-БГ“

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК „Хела-БГ“ Бургас в ПИ 07079.604.113, ПЗ „Север“, гр. Бургас“

 

с възложител ТК „Хела-БГ“.

Инвестиционно предложение на „Сенс-БГ“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на складове за промишлени стоки, офиси и трафопост в ПИ 07079.3.1616 по КК на гр. Бургас“

 

с възложител „Сенс-БГ“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Пропъртис Къмпани БГ“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Поставяне на 200 броя каравани в ПИ с идентификатор 07079.30.691 и 50 броя каравани в ПИ с идентификатор 07079.30.710 по КК на гр. Бургас, местност „Кафка“, кв. Крайморие, гр. Бургас“

 

с възложител „Пропъртис Къмпани БГ“ АД.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „МИА Пропърти“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Вътрешно преустройство на офис в магазин за хранителни стоки и месо на партерен етаж на съществуваща жилищна сграда на ул. „Д-р Нидер“ 13, гр. Бургас – ПИ 07079.610.334“

 

с възложител „МИА Пропърти“ ЕООД.

 

 

Инвестиционно предложение на Б. Черкезова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ III-656, кв.72, Зона Г, к-с „Меден Рудник“, ул. „Тополица“ 72, гр. Бургас“

 

с възложител Б. Черкезова.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на ЗП А.Георгиев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение в ПИ 32425.66.8 по КК на с. Изворище, Община Бургас за напояване на трайни насаждения – нарове в ПИ с идентификатори 32425.66.8; 32425.66.7; 32425.66.22 и 32425.66.23 по КК на с. Изворище, Община Бургас“

 

с възложител ЗП А. Георгиев.

 

 

Инвестиционно предложение на Б. Джаникян

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на 3 броя еднофамилни вилни сгради в ПИ 07079.13.2365, местност „Нанекилика“, землище на кв. Банево, гр. Бургас“

 

с възложител Б. Джаникян.

Инвестиционно предложение на „Бургаски езера“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Садкова инсталация за отглеждане на риба в предварително избрания участък от акваторията на яз. „Мандра“, садкова инсталация от два понтона с до 20 броя садки на всеки от тях“

 

с възложител „Бургаски езера“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Минстрой Холдинг“ АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Укрепване на територията /брегоукрепване/ на ПИ с идентификатор 07079.831.349 по КК на гр. Бургас, Зона „Хижи“, Парк Росенец, гр. Бургас“

 

с възложител „Минстрой Холдинг“ АД.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на А. Георгиев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.820.1053, кв. Сарафово, м. „Манастирското“, гр. Бургас“

 

с възложител А. Георгиев.

 

Инвестиционно предложение на Кр. Стоянов и И. Търколев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.13.1695, 07079.13.1696, 07079.13.1697, 07079.13.1698, 07079.13.1699, 07079.13.1700, 07079.13.1701, 07079.13.1702, 07079.13.1704 по КК на гр. Бургас, кв. Банево, местност „Воденицата“

 

с възложители Кр. Стоянов и И. Търколев.

 

Инвестиционно предложение на М. Илиев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.13.1684, 07079.13.1685, 07079.13.1686, 07079.13.1687, 07079.13.1688, 07079.13.1689, 07079.13.1690, 07079.13.1691, 07079.13.1692 по КК на гр. Бургас, кв. Банево, местност „Воденицата“

 

с възложител М. Илиев.

Инвестиционно предложение на „СТРОЙИНВЕСТ 2013“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на две жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.820.1106 по КК на гр. Бургас“

 

с възложител „СТРОЙИНВЕСТ 2013“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на Р. Костадинова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на жилищна сграда и гараж в УПИ XIV-89, кв.4 по плана на кв. Банево, гр. Бургас“

 

с възложител Р. Костадинова.

Инвестиционно предложение на „Чиста вода No1“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Инсталиране на вендинг автомати за филтриране и бутилиране на питейна вода в близост до жилищни сгради, обекти на социалната инфраструктура и пазари на „Бургаски пазари“ ЕООД в гр. Бургас“

 

с възложител „Чиста вода No1“ ООД.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Хр. Колев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Поставяне на два броя ветрогенератори, трафопост и изграждане на хале – склад в ПИ 07079.8.495, местност „Карабаир – Е“, землище на к-с „Меден Рудник“, гр. Бургас“

 

с възложител Хр. Колев.

 

Инвестиционно предложение на С. Танчева

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на уличен водопровод от ПЕВП тръби ф90, дължина 53 м, от съществуващ водопровод Етернит ф80, преминаващ през ПИ 21141.501.432 за захранване на УПИ II-162, кв.18, представляващ ПИ 21141.501.217, с. Димчево, Община Бургас“

 

с възложител С. Танчева.

Издадено Решение БС-52-ЕО/2021 г.

Издадено е Решение БС-52-ЕО/2021 г. на Директора на РИОСВ Бургас по процедурата за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на "План за интегрирано развитие на Община Бургас /ПИРО/ за периода 2021-2027 г.".

Инвестиционно предложение на Д. Йорданов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар, с помещение за обитаване и сондаж в ПИ 07079.9.491, местност „Джамбазларе“, гр. Бургас“

 

с възложител Д. Йорданов.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „Лагуна Лукс“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на жилищни сгради в ПИ 07079.30.1178 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, местност „Кафка“

 

с възложител „Лагуна Лукс“ ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „Д. Минчев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на вилна сграда и сондаж в ПИ 07079.17.1712 по КК на гр. Бургас, кв. Рудник“

 

с възложител Д. Минчев.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

"Изграждане на паркова алейна мрежа с осветление, озеленяване и благоустрояване в част от УПИ XI, кв.143 по плана на Районен център, ж.к. „Меден Рудник“, ПИ с идентификатор 07079.653.590 по КК на гр. Бургас“.

Инвестиционно предложение на „Кроношпан България“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда информация за инвестиционно предложение:

„Промишлено водоснабдяване чрез съществуващи водовземни съоръжения – ТК 1, ТК 2 и ТК 3, в ПИ 07079.604.237, ПЗ „Север“, гр. Бургас“

 

с възложител „Кроношпан България“ ЕООД.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „Метал Про Транс“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на площадка за изкупуване и обработка на ИУМПС и център за събиране, временно съхраняване, транспортиране на опасни (НУБА) и неопасни отпадъци, предварително третиране (демонтиране, разглобяване) на ИУЕЕО и неопасни отпадъци (балиране), разкомплектоване на ИУМПС в ПИ с идентификатор 07079.605.219 по КК на гр. Бургас, ПЗ „Север“

 

с възложител „Метал Про Транс“ ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Кр. Димитров

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на кафе, озеленяване и преместваеми търговски обекти в ПИ 07079.13.12, местност „До село“, кв. Банево, гр. Бургас

 

с възложител Кр. Димитров.

 

Инвестиционно предложение на „Странджа Агро Бизнес“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на 80 оранжерии със система за капково напояване за отглеждане на ягоди и поставяне на 4 хладилни контейнери с фотоволтаични панели върху тях в ПИ 32367.11.32, м. „Демиркево“, землище на с. Извор, Община Бургас

 

с възложител „Странджа Агро Бизнес“ ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „Петков Агро“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда информация за инвестиционно предложение:

„Създаване на 34 дка овощна градина от череши, изграждане на сондажен кладенец за водовземане от подземни води и система за капково напояване в ПИ 61145.4.2 по КК на с. Равнец, м. „Керметлията“, изграждане на ограда, благоустрояване и монтаж на фотоволтаична система в ПИ 61145.103.5 по КК на с. Равнец, м. „Чаплак Баир“, Община Бургас и закупуване на земеделско оборудване“

 

с възложител „Петков Агро“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение:

  • Пътна връзка към нов БКТП 20/0.4 kV 1X630 kVA в ПИ 07079.2.3548 по КК на гр. Бургас“.

Издадено Решение БС-45-ЕО/2021 г.

Издадено е Решение БС-45-ЕО/2021 г. на Директора на РИОСВ Бургас по процедурата за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на "Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас за периода 2021-2027 г.".

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „ЕС БИ ДИ ГРУП“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда информация за инвестиционно предложение:

„ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.11.92 по КК на гр. Бургас, землище на кв. Крайморие и ПУП-ПУР от о.т.1 до ПИ 07079.11.92 за утвърждаване на трасе на обслужваща улица и съответната инженерна инфраструктура“

 

с възложител „ЕС БИ ДИ ГРУП“ ООД.

 

Инвестиционно предложение на Н. Николов и М. Тенев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда информация за инвестиционно предложение:

„Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-32, кв.5 по плана на кв. Крайморие, ПИ 07079.830.23 по КК на гр. Бургас

 

с възложител Н. Николов и М. Тенев.

 

Инвестиционно предложение на Д. Пенев и Р. Пенев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда информация за инвестиционно предложение:

„Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-881, кв.96 по плана на кв. Долно Езерово, ПИ 07079.826.266 по КК на гр. Бургас

 

с възложител Д. Пенев и Р. Пенев.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на ЗП „Д. Калчева“

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда информация за инвестиционно предложение:

„Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води в ПИ 21141.31.42 по КК на с. Димчево, Община Бургас“

 

с възложител ЗП „Д. Калчева“.

 

Инвестиционно предложение на „Веселина Комерс“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда информация за инвестиционно предложение:

„Създаване на насаждения от череши 50 дка със система за капково напояване, дренажна и помпено-филтърна система и закупуване на специализирана техника в ПИ 07079.13.520 по КК на гр. Бургас“

 

с възложител „Веселина Комерс“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на Г. Молева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на складова база за промишлени стоки в ПИ 07079.3.1655 по КК на гр. Бургас, местност „Мадика“

 

с възложител Г. Молева.

Инвестиционно предложение на Я. Величков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Слънцезащитна конструкция на кота +14,60 м за обект Жилищна сграда в ПИ 07079.820.680, УПИ II, кв.58 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас“

 

с възложител Я. Величков.

Община Бургас информира за инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Водовземане от р. Айтоска за напояване чрез дъждуване на 468 дка земеделска култура – царевица в землището на гр. Българово, Община Бургас“.

 

Инвестиционно предложение на „ИНКО“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Жилищна сграда с търговски център, магазини, гаражи и външни ВиК връзки в УПИ VII-57, кв.37 по плана на Зона В, к-с „Меден Рудник“, гр. Бургас – преработка за етапно строителство и въвеждане в експлоатация – вход „В“ и Търговски център“

 

с възложител „ИНКО“ ООД.

Инвестиционно предложение на К. Атанасов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Строеж на магазин за промишлени стоки и два гаража в УПИ XIII-222, кв.30, ПИ 61145.501.917, с. Равнец, Община Бургас“

 

с възложител К. Атанасов.

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Спортна зала „Младост“ к-с „Славейков“, находяща се в УПИ ІI – 365, кв. 49, ПИ с идентификатор 07079.602.554.1 по КК на гр. Бургас“.

Инвестиционно предложение на „Странджа Агро Бизнес“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на 80 броя оранжерии (парници), всяка с площ от 198 кв.м. и поставяне на 4 бр. преместваеми хладилни контейнери/камери, захранвани от автономна фотоволтаична система в ПИ 32367.11.32 по КК на с. Извор, Община Бургас“

 

с възложител „Странджа Агро Бизнес“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Партнерс“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Изменение на издадено Разрешително No 02-ДО-526-01/01.07.2021 г. (за дейности с отпадъци) – добавяне на нова дейност R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 (предварителна обработка) на вече разрешени кодове отпадъци на площадка, находяща се на Пристанищен терминал „Бургас Запад“, част от ПИ с идентификатор 07079.618.21, гр. Бургас“

 

с възложител „Партнерс“ ООД.

Инвестиционно предложение на „Метал Про Транс“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Извършване на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали в ПИ 07079.661.1 по КК на гр. Бургас, кв. Победа“

с възложител „Метал Про Транс“ ЕООД.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Н. Желев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на уличен водопровод от ПЕВП тръби ф110х6,6, с дължина 35 м, преминаващ през ПИ 07079.712.3727 за захранване на УПИ XVIII-1538, кв.110, представляващ ПИ 07079.712.3023, кв. Черно море, гр. Бургас“

с възложител Н. Желев.

 

Инвестиционно предложение на АЕГ „Гео Милев“

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на водовземно съоръжение – сондажен кладенец с цел осигуряване на вода за собствени нужди в ПИ 07079.501.147 по КК на гр. Бургас“

с възложител АЕГ „Гео Милев“.

Инвестиционно предложение на Д. Бакалов

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на жилищна сграда в УПИ III-567, кв.25 по плана на кв. Ветрен, ПИ 07079.702.567 по КК на гр. Бургас“
с възложител Д. Бакалов.
 

Инвестиционно предложение на „ЕМИ“ ООД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на Комплексна авто-снабдителна станция, обслужваща сграда със ЗОХ, автомивки, контролно-пропускателен пункт, сондажен кладенец, изгребна яма, технологичен подземен резервоар, метан станци, противопожарни резервоари и паркинги за ТИР и леки автомобили в ПИ 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр. Бургас, м. „Курт тепе“ и изграждане на локално платно с временни пътни връзки към Път I-6 вход при км 492+710 и изход при км 492+600 ляво“
с възложител „ЕМИ“ ООД.
 

Инвестиционно предложение на „Хелиас“ ЕООД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на Инсталация за компостиране в ПИ 07079.605.276 по КК на гр. Бургас“
с възложител „Хелиас“ ЕООД.
 

Община Бургас обявява инвестиционни намерения

Инвестиционно предложение на „Близнаци 71“ ООД 

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на складова база за строителна техника в ПИ 07079.4.775 по КК на гр. Бургас“
с възложител „Близнаци 71“ ООД.

Инвестиционно предложение на Б. Джаникян и К. Радославова 

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на 4 бр. еднофамилни вилни сгради в ПИ 07079.13.2291, м. Нанекелика“, кв. Банево, гр. Бургас“
с възложител Б. Джаникян и К. Радославова.

Инвестиционно предложение на „Стратеджия“ ЕООД 

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Обратно използване на бракувани алуминиеви детайли, както и изкупуване на алуминиев метален скраб и влагането му в определено съотношение в производството на алуминиеви детайли в новоизградена производствена фабрика за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост в УПИ IV-333 по плана на гр. Българово, Община Бургас“
с възложител „Стратеджия“ ЕООД .

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:
„Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-339 и УПИ XVI-338 в кв. 135Б по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.608.338 и 07079.608.339 по КК на гр. Бургас с цел обединяване на двата УПИ – за  разполагане на лечебна структура Сграда на Комплексен онкологичен център /КОЦ/“.

Инвестиционно предложение на „ЙОГИ-БГ“ ЕООД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Вътрешно преустройство на Банков офис с идентификатор 07079.602.255.1.68 и търговски обект с идентификатор 07079.602.255.1.56 в Магазин за месо и месни продукти, УПИ II, кв.17А, партерен етаж на бл.125, вх.А, к-с „Славейков“, гр. Бургас“
с възложител „ЙОГИ-БГ“ ЕООД.
 

Община Бургас обявява информация за инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на В. Павлов 

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на жилищна сграда и лятна кухня в УПИ VIII-5010082, кв.8, с. Маринка, Община Бургас“
с възложител В. Павлов.

Инвестиционно предложение на К. Дъбов 

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на административна сграда в ПИ 07079.17.2293 и 07079.17.2294 по КК, кв. Рудник – Черно море, гр. Бургас“
с възложител К. Дъбов.

Община Бургас информира за инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Е. Арамов 

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на сладкарски цех в ПИ 07079.8.855, к-с „М. Рудник“, гр. Бургас“
с възложител Е. Арамов.

Инвестиционно предложение на И. Петрова 

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на складова и търговска база в ПИ 07079.2.2703 и 07079.2.2690 по КК на гр. Бургас“
с възложител И. Петрова.

Инвестиционно предложение на „КРИСИ 74“ ЕООД

~~Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Складова база, авторемонтна работилница и офис сграда в ПИ 07079.603.219 по КК на гр. Бургас, УПИ VI-337, кв.12, ПЗ „Север“

с възложител „КРИСИ 74“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Крайморие Хоум“ ЕООД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на седем еднофамилни жилищни сгради в ПИ 07079.30.280 по плана на кв. Крайморие, м. „Кафка“, гр. Бургас“

с възложител „Крайморие Хоум“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:
„Светофарна уредба на кръстовище при о.т.952 по плана на ж.к. „Изгрев“, кръстовище на ул. „Петко Задгорски“ и ул. „Георги Калоянчев“, к-с „Изгрев“, гр. Бургас“.

Инвестиционно предложение на Г. Димов

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на улична канализация от тръби РР-В SN10 DN/OD 315, с дължина 20 м, от УПИ XII-338, кв.45 до съществуваща РШ пред УПИ XI-343, кв.45, преминаваща през ПИ 07079.602.346, к-с „Славейков“, гр. Бургас“

с възложител Г. Димов.

Инвестиционно предложение на Г. Камалиева

~~Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на Автокозметичен център на самообслужване в УПИ XII-564, кв.187 по плана на Зона Б на к-с „Меден Рудник“, гр. Бургас, ПИ 07079.664.40 и уличен водопровод за имота“

с възложител Г. Камалиева.

Инвестиционно предложение на „Уни Енерджи“ ООД

~~Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на търговски комплекс – бензиностанция с АГСС, търговска сграда със ЗОХ, ТИР паркинг и автомобилен паркинг в ПИ 07079.2.2632 по КК на гр. Бургас“

с възложител „Уни Енерджи“ ООД.

Инвестиционни предложения на Община Бургас

Инвестиционни предложения на Светослав Георгиев Генов и Светлана Иванова Кни

~~Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:
„Изграждане на жилищна сграда с два броя апартаменти в ПИ 07079.30.1039 по КК, УПИ XXXI-1039, кв.44 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас“
и
„Изграждане на жилищна сграда с два броя апартаменти в ПИ 07079.30.1038 по КК, УПИ XXX-1038, кв.44 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас“
 
с възложители Светослав Георгиев Генов и Светлана Иванова Кни.
 

Инвестиционно предложение на „Скай Инвест“ ООД

~~Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
„Подновяване на съоръжението за предварително третиране – балиране на отпадъци в ПИ 07079.663.628, ПЗ „Юг-Запад“, гр. Бургас“.
 
с възложител „Скай Инвест“ ООД.
 

Инвестиционно предложение на „Нордус – Балкан 2“ ЕООД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
„Изграждане на 5 бр. жилищни сгради в ПИ 07079.30.1184; 07079.30.1185; 07079.30.1186; 07079.30.1187 и 07079.30.1188 по КК, кв. Крайморие, гр. Бургас“.
 
с възложител „Нордус – Балкан 2“ ЕООД.
 

Инвестиционно предложение на С. Петрова

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
„Изграждане на складово-производствена база, паркинг, гараж, трафопост в ПИ 07079.7.1498 по КК, м. „Кайряка“, землище на кв. Горно Езерово, гр. Бургас“.
 
с възложител С. Петрова.
 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

~~Инвестиционно предложение на К. Кръстева 

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
„Изграждане на двуфамилна жилищна сграда в ПИ 07079.30.1032 по КК, УПИ XXIV-1032, кв.44, кв. Крайморие, гр. гр. Бургас“.
 
с възложител К. Кръстева.

Инвестиционно предложение на „Арапилес“ ООД 

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
„Изграждане на две жилищни сгради и трафопост в ПИ 07079.820.1112 по КК и изграждане на трасе на уличен водопровод ф160 и на улична канализация ф135 за имота, гр. Бургас“.
 
с възложител „Арапилес“ ООД.

Инвестиционно предложение на Д. Маринова

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
„Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец в ПИ 07079.12.642 по КК, УПИ II-1, м.20, местност „Машатлъка“, землище на кв. Ветрен, гр. Бургас“.
 
с възложител Д. Маринова.
 

Инвестиционно предложение на „Сонерс“ ЕООД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
„Изграждане на складова база за промишлени стоки в ПИ 07079.2.2772, ПИ 07079.2.2773 и ПИ 07079.2.557 по КК на гр. Бургас“  
 
с възложител „Сонерс“ ЕООД.
 

Инвестиционно предложение на Д. Фотева и съсобственици

~~Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
„Изграждане на еднофамилни жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.13.1172 по КК, м. „Лозята“, кв. Банево, гр. Бургас“  
 
с възложители Д. Фотева и съсобственици.
 

Информация за инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Бигс" ООД  

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Обособяване на цех за производство на регенерат в сграда - Автосервиз в ПИ 07079.605.10 по КК на гр. Бургас"   

  

с възложител "Бигс" ООД.

 

Инвестиционно предложение на "ЕВОЛВ България" ЕООД  

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-2812 и УПИ IX-2813, кв.10, масив 71, местност "Крушата", гр. Бургас"   

  

с възложител "ЕВОЛВ България" ЕООД.

 

Издадено е Решение No БС-3-ЕО/2021 г. на Директора на РИОСВ Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Община Бургас обявява издадено Решение БС-3-ЕО/2021 г. на Директора на РИОСВ Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на план/програма

Инвестиционно предложение на „ГМГ Инвест 2020“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на 13 бр. еднофамилни жилищни сгради в УПИ III-91, кв.45, ПИ 07079.30.266 по плана на кв. Крайморие, м. "Кафка", гр. Бургас"   

  

с възложител "ГМГ Инвест 2020" ООД.

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Тодорова Консулт" ЕООД  

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на складово-сервизна база в ПИ 07079.6.1293 по КК, кв. Долно Езерово, гр. Бургас"   

  

с възложител "Тодорова Консулт" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "Металс Варна" ЕООД  

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване, транспортиране и разкомплектоване на ИУМПС, площадка за събиране и временно съхраняване на ИУЕЕО, оловни акумулатори, батерии, излезли от употреба гуми, хартия, пластмаси и стъкло в ПИ 07079.605.149 и 07079.605.150, ПЗ "Север", гр. Бургас"   

  

с възложител "Металс Варна" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "ТСМ-2017" ООД  

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, ИУМПС и негодни за употреба батерии и акумулатори, находяща се в УПИ XVIII-773, кв.2, м. "Върли бряг", ПИ 07079.665.32 по КК на гр. Бургас"   

  

с възложител "ТСМ-2017" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Ив. Петелски

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПЗ за ПИ 07079.149.58 и 07079.149.55, местност "Сухото дере", с. Изворище, Община Бургас - за допускане застрояване на общата граница на имотите"   

  

с възложител Ив. Петелски.

 

Инвестиционно предложение на Пл. Петков

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на сондажен /тръбен/ кладенец за собствени нужди в ПИ 07079.30.1051 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, местност "Кафка"   

  

с възложител Пл. Петков.

 

Инвестиционно предложение на „Топ Системс“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.13.2326, кв. Банево, гр. Бургас - с цел изграждане на водовземно съоръжение и застрояване на имота"  

  

с възложител "Топ Системс" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на фабрика за производство на пектин в УПИ I-100015 (ПИ 07079.663.729) и УПИ II-75544 (ПИ 07079.663.730), Промишлена зона "Юг", гр. Бургас"  

  

с възложител "Индустриален и логистичен парк Бургас" АД.

 

Инвестиционно предложение на Захари Палинков

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда с гараж и плътна ограда с височина до 2,20 м в ПИ 07079.30.1043, УПИ XXXII-43, кв.43 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас"  

  

с възложител Захари Палинков.

 

Инвестиционно предложение на Лъчезар Георгиев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищни сгради в УПИ XXI-1.38, кв.6 по плана на с. Димчево (ПИ 21141.501.351 по КК), Община Бургас и улица от о.т.6а-6б"  

  

с възложител Лъчезар Георгиев.

 

Инвестиционно предложение на „Денира“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на площадка за събиране, сортиране и съхранение на опасни, неопасни и производствени отпадъци в ПИ 07079.605.276, Северна промишлена зона, база "Лозово", гр. Бургас"

  

с възложител "Денира" ООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Веселина Иванчева Богоева, Диляна Рускова Градинарова, Виктор Николаев Градинаров и "АЛТЕЗ" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-15, в м. 80 по плана на м. Райчево кашла, землище ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.9.198 по КК на гр. Бургас"

с възложители Веселина Иванчева Богоева, Диляна Рускова Градинарова, Виктор Николаев Градинаров и "АЛТЕЗ" ООД

 

 

Инвестиционно предложение на "ДОРОСЛАВА СТРОЙ" ООД, "БГ ИНВЕСТ 76" ЕООД и "АНДОНИЯ 2007" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-14, УПИ X-14, УПИ XI-14, УПИ XII-14, УПИ XIII-14, УПИ XIV-14, УПИ XV-14, УПИ XVI-14, УПИ XVII-14, УПИ XVIII-14, УПИ XIX-14, УПИ XX-14 в кв. 144 по плана на Районен център, ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас, представляващи имоти с идентификатори: 07079.653.148, 07079.653.149, 07079.653.150, 07079.653.151, 07079.653.152, 07079.653.153, 07079.653.154, 07079.653.155, 07079.653.156, 07079.653.157, 07079.653.158 и 07079.653.159 по КК на гр. Бургас"

с възложители "ДОРОСЛАВА СТРОЙ" ООД, "БГ ИНВЕСТ 76" ЕООД и "АНДОНИЯ 2007" ЕООД

 

 

Инвестиционно предложение на "Стан 3-2020" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излезли от употреба гуми /ИУГ/, отпадъци от опаковки, текстилни отпадъци в ПИ №07079.827.65, кв. Долно Езерово, гр. Бургас"

с възложител "Стан 3-2020" ЕООД

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на С. Станев  

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на водовземно съоръжение за собствени нужди в УПИ XXXIII-44, кв.43 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас"

  

с възложител С. Станев.

 

 

Инвестиционно предложение на "АЛСИ" ЕООД   

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Поставяне и експлоатация на мобилна шредерна инсталация за предварителна обработка на излезли от употреба МПС в ПИ 07079.662.9570, Южна Промишлена зона, гр. Бургас"

  

с възложител "АЛСИ" ЕООД.

 

 

Инвестиционно предложение на "Океан Шипинг" ООД   

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Обособяване на площадка за дейности по събиране, временно съхраняване, транспортиране и предварително третиране на отпадъци от акостирали в пристанищата кораби в южната част на сграда с идентификатор 07079.660.609.20 в Производствено-техническа база в кв. Победа, гр. Бургас"

  

с възложител "Океан Шипинг" ООД.

 

Инвестиционно предложение на С. Трендафилов   

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Обособяване на площадка за извършване на дейности по разкомплектоване на излезли от употреба МПС и пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали в ПИ 07079.3.2410, местност "Хаджи Тарла", землище на гр. Бургас"

  

с възложител С. Трендафилов.

 

Инвестиционно предложение на "Комерс Тони 91" ЕООД   

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на 11 вилни сгради в ПИ с идентификатори 07079.13.1283 до 1286; ПИ 07079.13.1425, 1489, 1936, 2003, 2058, 2059 и2060, обслужваща улица в ПИ 07079.13.1160 и Трафопост тип БКТП в ПИ 07079.13.2061, местност "Лозята", кв. Банево, гр. Бургас"

  

с възложител "Комерс Тони 91" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Достъп от коридора Ориент/Източно-Средиземноморски до Летище Бургас, гр. Бургас"

  

с възложител ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура".

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Ралица Росенова Здравкова  

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Строеж на жилищна сграда и допълващо застрояване в УПИ IV-5010040, кв.10, ПИ 47202.501.1511 по КК, с. Маринка, Община Бургас"

  

с възложител Ралица Росенова Здравкова.

 

Инвестиционно предложение на ЕТ "БАЙ-Милен Тотев" 

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на букмейкърски пункт на Еврофутбол с идентификатор 07079.602.293.2.75 и игрална зала с идентификатор 07079.602.293.2.101 в Игрална зала за хазартни игри с хазартни автомати и четириместна рулетка в партерен етаж на сграда със смесено предназначение в к-с "Славейков", бл.113, гр. Бургас"

 

с възложител ЕТ "БАЙ-Милен Тотев".

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Бургас Инвест" ООД  

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в к-с "М. Рудник", Зона Г, ПИ 07079.651.251 по КК на гр. Бургас"

  

с възложител "Бургас Инвест" ООД.

 

Инвестиционно предложение на "Бургас Инвест" ООД  

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в к-с "М. Рудник", Зона Г, ПИ 07079.651.250 по КК на гр. Бургас"

  

с възложител "Бургас Инвест" ООД.

 

 

Инвестиционно предложение на Мария Рашева, Неделя Атанасова и Петър Атанасов 

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXXI-222, кв.54 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас"

 

с възложители Мария Рашева, Неделя Атанасова и Петър Атанасов.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "АГАТ-56" ЕООД  

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на уличен водопровод от съществуваща разпределителна шахта СШК2 при о.т. 202 - о.т. 63Е в УПИ I-2112, кв.61 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас"

  

с възложител "АГАТ-56" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Ивелина Вардева и Елена Вардева-Тодорова  

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Складово-производствена сграда в УПИ XXVI-7, м. 65, местност "Сулу дере", по плана на к-с "Меден Рудник", гр. Бургас"

  

с възложители Ивелина Вардева и Елена Вардева-Тодорова.

 

Инвестиционно предложение на „ОКЕАН ШИПИНГ“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Обособяване на площадка за дейности за събиране, временно съхраняване, транспортиране и предварително третиране на отпадъци от акостирали в пристанищата на Област Бургас кораби в южната част на сграда с идентификатор 07079.660.609.20, находяща се в Производствено-техническа база в кв. Победа, гр. Бургас"

  

с възложител "ОКЕАН ШИПИНГ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на „Панорама-2000“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Реконструкция на съществуваща помпена станция и възстановяване на напорен тръбопровод за напояване на 1 200 дка земеделски площи в землище на с. Димчево, Община Бургас"

  

с възложител "Панорама-2000" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „Домино Инвест Строй Груп“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преработка по време на строителството - сграда със смесено предназначение в ПИ 07079.601.64, к-с "Зорница", гр. Бургас"

  

с възложител "Домино Инвест Строй Груп" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Георги Парашкевов и Илиян Стефанов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на 10 бр. вилни сгради по една в ПИ с идентификатори 72151.37.35 до .44 (УПИ II-3 до УПИ XI-3) с общ трафопост и общ безотточен водонепропускащ черпателен резервоар в ПИ 72151.37.34, местност "Чекелията", с. Твърдица, Община Бургас"

  

с възложители Георги Парашкевов и Илиян Стефанов.

 

Инвестиционно предложение на Христо Караиванов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда - преработка по време на строителството в УПИ VI, кв.85, ПИ 07079.705.3100, кв. Банево, гр. Бургас"

  

с възложител Христо Караиванов.

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Метал Инс" ЕООД  

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Ситуиране на Модулна станция за дизелово гориво в УПИ VIII-763, кв.43 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас"

  

с възложител "Метал Инс" ЕООД.

 

 

Инвестиционно предложение на Николай Тенев и Георги Йорданов  

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на складова база за строителни материали и техника в ПИ 07079.12.126, м. "Кантона", гр. Бургас"

  

с възложители Николай Тенев и Георги Йорданов.

 

Инвестиционно предложение на Георги Тодоров Парашкевов и Илиян Стефанов Стефанов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на 10 вилни сгради - по една във всеки ПИ с идентификатори от 72151.37.35 до 72151.37.44, местност "Чекелията", землище на с. Твърдица, Община Бургас"

  

с възложители Георги Тодоров Парашкевов и Илиян Стефанов Стефанов.

 

Инвестиционно предложение на Мария Буйнова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на автобаза и изграждане на газостанция в ПИ 07079.5.907 и изграждане на автобаза за обучение на водачи на МПС в ПИ 07079.5.906 по КК на гр. Бургас"

  

с възложител Мария Буйнова.

 

Инвестиционно предложение на „Модстрой“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Риборазвъждане и риболов в ПИ 07079.17.175 по КК на гр. Бургас - язовир "Дермен дере"

  

с възложител "Модстрой" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Марин Славов Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 "Изграждане на ограда, склад за отоплителни материали и инвентар, и лятна кухня в ПИ с идентификатор 07079.705.976 по КККР на гр. Бургас, представляващ УПИ IХ-976 в кв.72 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас"

с възложител Марин Славов Георгиев.

Инвестиционно предложение на Таню Йовчев Танев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 "Еднофамилна сглобяема жилищна сграда с масивно допълващо застрояване в УПИ Х-936, кв. 25 кв. Крайморие, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.936"

с възложител Таню Йовчев Танев.

 

Инвестиционно предложение на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 "Монтаж на ведомствена модулна автоснабдителна станция за дизелово гориво в ПИ 07079.618.1088 гр. Бургас, община Бургас"

с възложител "БМФ Порт Бургас" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на „Рисайклинг България“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 "Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, опаковки и излезли от употреба гуми в ПИ с идентификатор 07079.827.65 по КК на гр. Бургас, община Бургас"

с възложител "Рисайклинг България" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Иван Годжаров

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на 5 броя вилни сгради в ПИ 06776.21.1, с. Брястовец, Община Бургас"

  

с възложител Иван Годжаров.

 

Инвестиционни предложения на ДП „Пристанищна инфраструктура“, Клон Териториално поделение „Пристанище Бургас“

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"ПУП-ПРЗ-ППА и последващо разширение и модернизация съгласно проект на Генерален план на Пристанищен терминал "Бургас Изток-1"

и

"Изграждане на специализиран пристанищен обект - пристан за кораби, предназначен за спомагателни дейности и буксировка, находящ се на нов Източен вълнолом на Пристанище Бургас, ПИ 07079.618.1098, гр. Бургас"

  

с възложител ДП "Пристанищна инфраструктура", Клон Териториално поделение "Пристанище Бургас".

 

Инвестиционно предложение на „Инфра Експерт“ АД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на модулна станция за дизелово гориво в ПИ 07079.663.32 по КК на гр. Бургас"

     

с възложител "Инфра Експерт" АД.

 

Инвестиционно предложение на „ДЕНИРА“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на площадка за събиране, сортиране и съхранение на опасни, неопасни и производствени отпадъци с местоположение гр. Бургас, ПЗ "Север", База "Лозово", ПИ 07079.605.276 - северна част"

     

с възложител "ДЕНИРА" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Динко Кипров

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на шоурум и складова база за промишлени стоки в ПИ 07079.2.2214, местност "Келева нива", гр. Бургас"

     

с възложител Динко Кипров.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Планет Транс" ООД   

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Модулна станция за собствени нужди с обем 20 куб.м. за дизелово гориво в ПИ 07079.605.468 по КК на гр. Бургас"

     

с възложител "Планет Транс" ООД.

 

 

Инвестиционно предложение на "Сарафово Дом 07" ЕООД   

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Басейн - 32 куб.м. в УПИ LXII-80, 81, кв.82, местност "Овошките", кв. Сарафово, гр. Бургас"

     

с възложител "Сарафово Дом 07" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Николай Тенев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Складова база за строителна техника /механизация/ и негорими строителни материали с административна част и водовземно съоръжение /тръбен кладенец/ в ПИ 07079.12.126, м. Кантона, гр. Бургас"

     

с възложител Николай Тенев.

 

Постановено Решение No 5-ПР/2020 г. на Министъра на околната среда и водите

Министърът на околната среда и водите е постановил Решение No 5-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване в българските морски пристанища за обществен транспорт с национално значение - Варна и Бургас".

Решението е достъпно на интернет страницата на МОСВ на адрес: www.moew.government.bg, Превантивна дейност/ОВОС/Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционно предложение на „Си Строй“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изграждане на преработвателно предприятие за производство на месни разфасовки и заготовки от птиче месо с хладилна база за съхранение и търговия с храни в УПИ IV-623 и УПИ V-622, кв.65, м. "Сулу дере", гр. Бургас"

     

с възложител "Си Строй" ООД.

 

Инвестиционни предложения на „Център Флорс“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Оборудване и експлоатация на Мобилен обект за бързо хранене - фургон"

и

"Оборудване и експлоатация на Хладилен камион - шаси и фургон"

     

с възложител "Център Флорс" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас

 

Университет "Проф. д-р А. Златаров" чрез Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

"Ремонт, реконструкция и оборудване на лабораторни помещения в сградата на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" с цел създаване на Изследователски център за син растеж по проект "Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ" (BLUE GROWTH COLLABs)".

 

Инвестиционно предложение на «Бургасбус» ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

«Монтаж на зарядни станции за електрически автобуси и изграждане на кабелни трасета до зарядни станции за електрически автобуси, комплектни трансформаторни подстанции и присъединяване към електропреносна мрежа, гр. Бургас».

 

Инвестиционно предложение на Добри Колев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 07079.705.700, УПИ VIII-700, кв.47, кв. Банево, гр. Бургас"     

с възложител Добри Колев.

 

Инвестиционно предложение на „СОЛВЕЙГ 13“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Възстановяване на нарушена рекултивация на част от съществуващо хвостохранилище в ПИ 07079.9.425, м. "Сулу дере", землище на гр. Бургас"     

с възложител "СОЛВЕЙГ 13" ООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Зоя Димитрова Желева и Стоян Димитров Желев   

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна предназначението на ателие No 2 в апартамент - в жилищна сграда в УПИ IX-891, кв.27 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас"     

с възложители Зоя Димитрова Желева и Стоян Димитров Желев.

 

Инвестиционно предложение на Зоя Димитрова Желева и Стоян Димитров Желев   

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна предназначението на ателие No 5 в апартамент - в жилищна сграда в УПИ IX-891, кв.27 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас"     

с възложители Зоя Димитрова Желева и Стоян Димитров Желев.

 

Инвестиционно предложение на "Трансойл 1" ЕООД   

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изготвяне на ПУП за ПИ 07079.605.142 и 07079.605.144 по КК, кв.25, ПЗ "Север", гр. Бургас"     

с възложител "Трансойл 1" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „Брент Ойл“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищни сгради и обект за обществено обслужване /търговски обект/ в ПИ 07079.2.1722 по КК на гр. Бургас"     

с възложител "Брент Ойл" ООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Стайко Димитров Стоянов   

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Автосервиз за автомобили и бусове в ПИ 07079.3.2039 по КК, УПИ XXVII-2039, кв.60, ПЗ "Север", гр. Бургас"     

с възложител Стайко Димитров Стоянов.

 

 

Инвестиционно предложение на "ДЕВА Бродкаст" ЕООД   

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП за УПИ V-8, кв.69, ПИ 07079.3.925 по КК, ПЗ "Север", гр. Бургас - с цел промяна на устройствената зона, отреждането и показателите за застрояване"     

с възложител "ДЕВА Бродкаст" ЕООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на СС "Меден Рудник 254"    

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Уличен водопровод ПЕВП ф110 и улична канализация PVC ф315 за УПИ XIII-7, кв.39, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас"     

с възложител СС "Меден Рудник 254".

 

Инвестиционно предложение на Стоян Гешев     

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Складова база за електро- и строителни материали в ПИ 07079.4.885 по КК на кв. Лозово, гр. Бургас"     

с възложител Стоян Гешев.

 

Инвестиционни предложения на „Теленор България“ ЕАД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Преустройство на съществуваща Приемно-предавателна станция 5037 на "Теленор България" ЕАД върху сграда с идентификатор 07079.618.1084.5 по КККР на гр. Бургас - Административна сграда на Пристанище Бургас"

И

"Преустройство на съществуваща Приемно-предавателна станция 5420 на "Теленор България" ЕАД в имот с идентификатор 07079.820.302 и на сграда с идентификатор 07079.820.302.1 по КККР на гр. Бургас - кв. Сарафово, ул. "Ангел Димитров" 17А, гр. Бургас"     

с възложител "Теленор България" ЕАД.

 

Инвестиционни предложения на „Теленор България“ ЕАД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Преустройство на съществуваща Приемно-предавателна станция 5055 на "Теленор България" ЕАД върху сграда с идентификатор 07079.690.47.7 по КККР на гр. Бургас - сграда Международни линии - пристигане на Летище Бургас"

И

"Преустройство на съществуваща Приемно-предавателна станция 5052 на "Теленор България" ЕАД върху сграда с идентификатор 07079.602.53.1 по КККР на гр. Бургас - к-с "Славейков" бл.30 вх.1 и вх.2, гр. Бургас"     

с възложител "Теленор България" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на Пенка Йорданова Петрова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на басейн в УПИ XVIII-1243, ПИ 07079.705.1243, кв.94 по плана на кв. Банево, гр. Бургас"     

с възложител Пенка Йорданова Петрова.

 

Инвестиционно предложение на „Вайс Профил“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на складове за промишлени стоки и шоурум в ПИ 07079.2.1407 и 07079.2.1370 по КК на гр. Бургас"     

с възложител "Вайс Профил" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Янчо Стоянов, „Атила Строй Инвест“ ЕООД и Кирил Петров

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Склад за скално-облицовъчни материали с работилница, складова база за промишлени стоки, магазин и офиси, паркинг с авторемонтна работилница за собствени нужди, складова база за промишлени стоки и офиси в ПИ 07079.5.1649, 07079.5.1650 и 07079.5.1651, местност "Сърт тарла", гр. Бургас"     

с възложители Янчо Стоянов, "Атила Строй Инвест" ЕООД и Кирил Петров.

 

Инвестиционно предложение на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Достъп от коридора Ориент/Източно-Средиземноморски до Летище Бургас. Изграждане на връзка между железопътната инфраструктура и Летище Бургас, Община Бургас"     

с възложител ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура".

 

Инвестиционно предложение на Образователна агенция „КАРАВАН“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ V-40, кв.1 по плана на кв. Рудник-Черно море, гр. Бургас"     

с възложител Образователна агенция "КАРАВАН" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Петър Петков Минчев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за склад и съхранение на инвентар в ПИ 07079.12.982 по КК, м. Чаморлията, землище на гр. Бургас"     

с възложител Петър Петков Минчев.

 

Инвестиционно предложение на Силвия Андонова Измирлиева и Антоан Фотев Измирлиев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Жилищна сграда с домови ВиК отклонения в УПИ X-802, кв.15а по плана на к-с "Славейков", ПИ 07079.602.802 по КККР на гр. Бургас"     

с възложители Силвия Андонова Измирлиева и Антоан Фотев Измирлиев.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Булпласт БГ" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Масивна ограда до 2,20 м в УПИ XXIII, кв.1, ПИ 07079.30.1073 по КК, кв. Крайморие, гр. Бургас"     

с възложител "Булпласт БГ" ЕООД.

 

 

Инвестиционно предложение на "КА ЕН СТРОЙ" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I-320 и УПИ XIX-321 в кв.21 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас, ПИ 07079.607.264 и 07079.607.263 - за изграждане на жилищна сграда"      

с възложител "КА ЕН СТРОЙ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „Брент Ойл“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Привеждане на строеж на еднофамилна жилищна сграда с фризьорски салон в партера, разположена в УПИ XI-2122, кв.34, ПИ 07079.611.232, ул. "Софроний" 5, ЦГЧ на гр. Бургас в съответствие с нормативните изисквания- преработка по време на строителство"     

с възложител "Брент Ойл" ЕООД.

 

 

Инвестиционно предложение на Тодор Иванов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Жилищна сграда в УПИ XXV-29, кв.27 по плана на с. Димчево, Община Бургас"     

с възложител Тодор Иванов.

 

Инвестиционно предложение на Веселин Димов Шехларски

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Проектиране и изграждане на Жилищна сграда, находяща се в гр. Бургас, к-с "Лазур", ул. "Карлово" 26"     

с възложител Веселин Димов Шехларски.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Ганка Михайлова Кирова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Проектиране и изграждане на жилищна сграда в УПИ XVIII-714, кв.48 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, ПИ 07079.705.4047 по КК на гр. Бургас"     

с възложител Ганка Михайлова Кирова.

 

Инвестиционно предложение на "Вемус Инвест" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на складова база с административна част в ПИ 07079.2.1399, м. Под шосето, гр. Бургас"     

с възложител "Вемус Инвест" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „Порт България Уест“ ЕАД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.660.455 по КК на гр. Бургас"     

с възложител "Порт България Уест" ЕАД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Иван Костадинов Иванов

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ХVII-1281 в кв. 26, местност "Ъгъла" /бивша местност "Кьошето"/, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.20.358 по КК на гр. Бургас"

с възложител Иван Костадинов Иванов

 

Инвестиционно предложение на Никола Иванов Янев

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на "Кафене" в Ресторант за национална кухня "Ха Лонг" в партерен етаж на жилищна сграда в УПИ III, кв. 54, к-с "Славейков" гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.602.405"

с възложител Никола Иванов Янев

 

Инвестиционно предложение на Веселин Анегностев и Пенчо Анегностев

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на смесени сгради за обществено обслужване на жилища в ПИ с идентификатор 07079.2.123 по КК на м. "Хайнлъка", землище на гр. Бургас, община Бургас"

с възложители Веселин Анегностев и Пенчо Анегностев

 

Инвестиционно предложение на Стоянка Колева Колева

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за УПИ XX-5010053 и УПИ XXI-5010053 в кв.10 по плана на с. Маринка, Община Бургас"     

с възложител Стоянка Колева Колева.

 

Инвестиционно предложение на Драгомир Тодоров Кузмов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на магазин с идентификатор 07079.607.113.3.28 в ателие в бл.113, вх.В, етаж -1 в сграда 3, к-с "Лазур", гр. Бургас"     

с възложител Драгомир Тодоров Кузмов.

 

Инвестиционно предложение на Ради Колев Василев и Веска Благоева Куцева

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна по време на строителство на жилищна сграда в УПИ IV-745, кв.80, ПИ 07079.826.151, кв. Долно Езерово, гр. Бургас"     

с възложители Ради Колев Василев и Веска Благоева Куцева.

 

Инвестиционно предложение на „Мото Крат“ ЕООД и „Ню Йист“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Строеж на Автомивка в м. Черния бряст, УПИ I - 15-16, ПИ 07079.3.1925, гр. Бургас"     

с възложители "Мото Крат" ЕООД и "Ню Йист" ЕООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на ДП "Пристанищна инфраструктура", ТП - Клон Пристанище Бургас

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Ремонт на фундаментите, колоните и ригелите на Естакада №1 на пристанищен терминал Бургас - Запад"

с възложител ДП "Пристанищна инфраструктура", ТП - Клон Пристанище Бургас

 

Инвестиционно предложение на "България Хотел Мениджмънт" АД, гр. София

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на съществуваща канализация БФ 350 по ул. "Митрополит Симеон" в участъка от същ. РШ на ОТ270 до съществуващ канализационен колектор 1800/1500 на ул. "Александровска" с тръби РРФ600 SN8, ЦГЧ, кв. 43, гр. Бургас"

с възложител "България Хотел Мениджмънт" АД

 

Инвестиционно предложение на Румен Желязков Станчев

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Жилищна сграда в ПИ 07079.705.843, УПИ I-843, кв. 58, кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Румен Желязков Станчев

 

Инвестиционно предложение на Красимир Жечков Иванов и Анка Русева Иванова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на действащ ПУП-ПУР за кв. 5 по плана на кв. Банево в частта на УПИ I и УПИ II"

с възложители Красимир Жечков Иванов и Анка Русева Иванова

 

Инвестиционно предложение на Мария Буйнова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складове за пакетирани стоки за бита в ПИ 07079.5.9065 и ПИ 07079.5.907, местност "Краварника", гр. Бургас, Община Бургас"

с възложител Мария Буйнова

 

Инвестиционно предложение на "ФАКТОРИЕЛ" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база с административна част в поземлен имот №07079.3.2560, местност "Мадика", землище гр. Бургас, Община Бургас"

с възложител "ФАКТОРИЕЛ" ООД

 

Инвестиционно предложение на Веселин Стоянов Морфов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка и надстройка на вилна сграда /заварен строеж/ в УПИ XVII-566, 567, кв.23 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас"     

с възложител Веселин Стоянов Морфов.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Николай Димитров Михайлов

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Реконструкция на покрив и промяна на покривни линии, на жил. сграда в УПИ VI-81, кв. 11, по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас";

с възложител Николай Димитров Михайлов

 

Инвестиционни предложения на Яни Атанасов Атанасов

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изработване на изменение на действащ ПУП-ПРЗ за имот, намиращ се в УПИ XII462, кв. 56, кв. Сарафово, гр. Бургас";

с възложител Яни Атанасов Атанасов

 

Инвестиционни предложения на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуваща базова станция №5009 на "Теленор България" ЕАД на покрива на сграда с идентификатор 07079.651.221.2 по КК и КР на гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник" бл. 33, вх. 2";

с възложител "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София

 

Инвестиционно предложение на „Ирбис Пласт“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Цех за регланулиране на полимери в част от ПИ 07079.662.9519, ПЗ "Юг", гр. Бургас"     

с възложител "Ирбис Пласт" ООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "АЛСИ" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Събиране и извършване на първична обработка на отпадъчни утайки от резервоари, нефтопродукти и утайки от пречистване на отпадъчни води в ПИ 07079.662.570, Промишлена зона "Юг", гр. Бургас"     

с възложител "АЛСИ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Венцислав Добрев Трайков

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда и работилница за сглобяване на елементи (промишлени стоки) в УПИ VIII-1317, кв.38, кв. Долно Езерово, гр. Бургас"    

с възложител Венцислав Добрев Трайков.

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Билдинг Сити Бургас" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на търговски обект с идентификатор 07079.607.113.2.28 в ателие в бл. 113, вх.Б, етаж -1, обект 4 в сграда 2 в к-с "Лазур", гр. Бургас, ПИ 07079.607.113"     

с възложител "Билдинг Сити Бургас" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "Билдинг Сити Бургас" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на магазини с идентификатори 07079.607.113.3.27 и 07079.607.113.3.28 в ателие в бл. 113, вх.В, етаж -1, обект 4 в сграда 3 в к-с "Лазур", гр. Бургас, ПИ 07079.607.113"     

с възложител "Билдинг Сити Бургас" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "Нови Еко Технологии България" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Складово-търговска сграда с Пункт за технически преглед на леки автомобили - Първи етап: "Офис-сграда, търговия на автоаксесоари и принадлежности, застраховане, склад и пункт за технически преглед на леки автомобили, ограда - промяна по чл.154, ал.2, т.6 в "Офис-сграда, търговия на автоаксесоари и принадлежности, застраховане, склад и Автосервиз с пункт за технически преглед на леки автомобили, ограда, в ПИ 07079.2.2435 по КК на гр. Бургас, УПИ XVII-10, масив 81, местност "За баните", землище на гр. Бургас"     

с възложител "Нови Еко Технологии България" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Атанас Стоев Атанасов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Леко слънцезащитно устройство над тераса на ап.1 и ап.2 в Смесена сграда, находяща се в гр. Бургас, ул. "Пробуда" No7"     

с възложител Атанас Стоев Атанасов.

 

Инвестиционно предложение на “Чистота“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Техническа и биологична рекултивация на старо депо за неопасни отпадъци "Братово" на Община Бургас, землище на с. Полски извор, ПИ 000039"     

с възложител "Чистота" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на “Новако Бургас Трейдинг“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Малогабаритна оранжерия за отглеждане на зеленчуци, оборудвана с фотоволтаична система за отопление и система за капково напояване, ПИ 32425.83.346 и ПИ 32425.83.13, землище на с. Изворище, Община Бургас"     

с възложител "Новако Бургас Трейдинг" ЕООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Донка Стоянова Русева и Костадин Сергеев Русев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изготвяне на ПУП с цел урегулиране на ПИ 07079.661.452 по КК на гр. Бургас, ул. "Хан Омуртаг" No 2 и изграждане на жилищна сграда"     

с възложители Донка Стоянова Русева и Костадин Сергеев Русев.

 

 

Инвестиционно предложение на Генко Колев Ненков и Добри Колев Ненков

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-125, кв.20 по плана на кв. Рудник, гр. Бургас"    

с възложители Генко Колев Ненков и Добри Колев Ненков.

 

Инвестиционно предложение на "ГИЯ" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на самостоятелен обект за търговска дейност в Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина в гр. Бургас, к-с "Възраждане", ул. "У. Гладстон" 8, УПИ VIII-7612, кв.57, ПИ 07079.614.366"    

с възложител "ГИЯ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Христо Илич и Димитрина Илич

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.12.1946 и 07079.12.1699, местност "До шосето", кв. Ветрен, гр. Бургас"

и

"ПУП-ПУР за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 07079.12.1946 и 07079.12.1699, местност "До шосето", кв. Ветрен, гр. Бургас"    

с възложители Христо Илич и Димитрина Илич.

 

Инвестиционно предложение на Найден Георгиев Найденов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изготвяне на ПУП-ПУР за обслужваща улица за ПИ 72151.503.123; 72151.503.122 и 72151.503.89, с. Твърдица, Община Бургас"    

с възложител Найден Георгиев Найденов.

 

Инвестиционно предложение на Гергана Йорданова и Иван Иванов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на сервиз за леки и товарни автомобили и административна сграда в ПИ 07079.4.834 по КК на гр. Бургас"    

с възложители Гергана Йорданова и Иван Иванов.

 

Инвестиционно предложение на „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Водовземане от повърхностни води от Бургаско езеро "Вая" чрез повърхностно водохващане"    

с възложител "Индустриален и логистичен парк Бургас" АД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "АЛТЕСТ ИНВЕСТ" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изместване на десен тръбопровод за промишлена вода в ПИ 07079.651.333 по плана на Районен център "Меден Рудник", гр. Бургас"   

с възложител "АЛТЕСТ ИНВЕСТ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "ТРАНСВАГОН" АД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Цех за производство на вагонни колела и колооси в УПИ V-458, кв.25, ПИ 07079.605.458 по КК на гр. Бургас, ПЗ "Север"

с възложител "ТРАНСВАГОН" АД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "ФРАПОРТ Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на Терминал 1 за склад и архиви /в сграда с идентификатор 07079.690.47.89 за складове и в сграда с идентификатор 07079.690.47.88 за архиви/, Летище Бургас, гр. Бургас"   

с възложител "ФРАПОРТ Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

 

Инвестиционни предложения на "ТЕЛЕНОР България" ЕАД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изграждане на Приемо-предавателна станция Nо 5028 на Теленор България в ПИ 07079.831.1, местност "Отманли, гр. Бургас"

и

"Изграждане на Приемо-предавателна станция Nо 5376 на Теленор България в ПИ 07079.6.1559.1, кв. Долно Езерово, гр. Бургас"

с възложител "ТЕЛЕНОР България" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на "ТАМИ" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение в ПИ 07079.651.280, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас"   

с възложител "ТАМИ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на "Елитстрой" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Търговско-офисен комплекс в ПИ 060021, 060026 и 060027, местност "Под шосето", гр. Бургас"   

с възложител "Елитстрой" ООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "МГМ-59" ООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.17.2214 по КК на гр. Бургас, землище на кв. Рудник, община Бургас; Пристройка на складово хале към сграда с идентификатор №07079.17.2214.1 и преустройство на сграда с идентификатор №07079.17.2214.2 по КК на гр. Бургас, землище на кв. Рудник, община Бургас";

с възложител "МГМ-59" ООД

 

Инвестиционни предложения на Видка Христова Ганчева

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения: "Жилищна сграда в гр. Бургас, кв. Сарафово, УПИ XVII-1543, кв. 35, ул. Ангел Димитров №45";

"Жилищна сграда в гр. Бургас, кв. Сарафово, УПИ VIII-1544, кв. 35, ул. Ангел Димитров №45";

с възложител Видка Христова Ганчева

 

Инвестиционно предложение на Руска Тодорова Бозукова и съсобственици

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XII и XIII, кв.52 по плана на кв. Крайморие, идентични с ПИ 07079.30.493 и 07079.30.495 по КК на гр. Бургас - за преконфигуриране на имотите без промяна на показателите за застрояване"   

с възложители Руска Тодорова Бозукова и съсобственици.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Яни Бойчев Бойчев, Васил Бойчев Бойчев, Кольо Василев Тонев, Ганка Василева Радулова

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изготвяне на ПУП-ПРЗ и ПУР в ПИ 07079.12.980, масив 28, м. Чаморлията, землището на кв. Ветрен, гр. Бургас";

с възложители Яни Бойчев Бойчев, Васил Бойчев Бойчев, Кольо Василев Тонев, Ганка Василева Радулова 

 

Инвестиционно предложение на Слав Симеонов Димов, Захари Христов Лазаров, Виолета Желязкова Джеймс, Николинка Драганова Михел, Димитър Добрев Николов, Дияна Димитрова Лазарова

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХI-956, ХII-256 и ХIХ-958 в кв. 2 по плана на кв. Крайморие, ПИ 07079.30.956, 07079.30.958 и 07079.30.256 по КК на гр. Бургас"

с възложители Слав Симеонов Димов, Захари Христов Лазаров, Виолета Желязкова Джеймс, Николинка Драганова Михел, Димитър Добрев Николов, Дияна Димитрова Лазарова

 

Инвестиционно предложение на "БАРОН" ООД
Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изработване на ПУП -ПРЗ за ПИ 07079.5.887 и 07079.5.917 по КК на гр. Бургас"

с възложител "БАРОН" ООД

 

Инвестиционно предложение на "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, КЕЦ БУРГАС- ЮГ
Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Кабелиране на 4 бр. ВЕЛ 20 kV с 2 бр. кабели 20kV от ПС "Победа" до нов МБТП в УПИ  -732, кв. 10, ПЗ "Юг-Запад", гр. Бургас и кабел 20 kV от нов МБТП в УПИ -732, кв. 10, ПЗ "Юг-Запад", гр. Бургас до съществуващ ЖР стълб №10 от ВЛ 20 kV "Крайморие - Росенец" - ЕТАП 1"

с възложител "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, КЕЦ БУРГАС- ЮГ

Инвестиционно предложение на Николай Ганев Ганев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Жилищна сграда в УПИ XVI-122, кв.8 по плана на кв. Банево, гр. Бургас - ПИ 07079.705.122"   

с възложител Николай Ганев Ганев.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Емил Стоянов Стоянов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна по време на строителството - обект Жилищна сграда на ул. "Теменуга" 22, кв. Лозово, гр. Бургас"   

с възложител Емил Стоянов Стоянов.

 

Инвестиционно предложение на Пепа Георгиева Биячева

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.13.1100 в местност "Сазль дере", кв. Банево, гр. Бургас"   

с възложител Пепа Георгиева Биячева.

 

Инвестиционно предложение на „ПС ГРУП“ АД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на складова и офисно-логистична база в ПИ No 21, 22, 23, 24 в масив 59, местност "Курт тепе", землище на гр. Бургас"   

с възложител "ПС ГРУП" АД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "АРМАДА 2010" ЕООД, гр. Варна

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-243, кв.30, ПИ 07079.501.243 по КК на к-с "Изгрев", гр. Бургас - за Търговски комплекс, паркинг и подземен паркинг"   

с възложител "АРМАДА 2010" ЕООД, гр. Варна.

 

Инвестиционно предложение на "МИМ-ВАНДЕВ 1991" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-95 и УПИ IV-597, кв.7г по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас, представляващи ПИ 07079.602.564 и 07079.602.597 по КК за обединяването им в нов УПИ, отреден за високо жилищно застрояване"    

с възложител "МИМ-ВАНДЕВ 1991" ЕООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционни предложения на "Инвестстрой проект" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения: "Преработка по време на строителство на обект: Жилищна сграда в УПИ ХIV-737, кв.12 А по плана на ж.к. "Славейков" гр. Бургас ПИ с идентификатор 07079.602.737 по КК на гр. Бургас";

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ ХIII-736, кв. 12А по плана на ж.к. "Славейков" гр. Бургас ПИ с идентификатор 07079.602.736 по КК на гр. Бургас"

с възложител "Инвестстрой проект" ЕООД

 

 

Инвестиционно предложение на Асен Благоев Гудев и Величка Василева Гудева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна сграда в УПИ ХIX-34 в кв. 2 по плана на вилна зона "Росенец" в землището на кв. "Крайморие", гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.832.34 по КК на гр. Бургас"

с възложители Асен Благоев Гудев и Величка Василева Гудева

 

Издадено Решение No БС-13-ЕО/2019 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Индустриален и логистичен парк Бургас" АД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в ПИ 07079.605.407 по КК на ПЗ "Север", гр. Бургас"  

с възложител "Индустриален и логистичен парк Бургас" АД.

 

Инвестиционно предложение на Румен Стефков Кирязов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за УПИ X-1055 и УПИ XI-1054, кв.118 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" 

с възложител Румен Стефков Кирязов.

 

Инвестиционно предложение на Йосиф Албенов Горельов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Складова база в УПИ V-16, масив 55, ПИ 07079.6.1155 по КК на кв. Долно Езерово, гр. Бургас"  

с възложител  Йосиф Албенов Горельов.

 

Инвестиционно предложение на Иван Колев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на 11 вилни сгради в ПИ 07079.13.1252 по КК на гр. Бургас"  

с възложител  Иван Колев.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Тодор Иванов Александров и Иван Петров Петров

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство и пристройка към сграда с идентификатор 07079.610.128.4 в УПИ III-1501, 1502, 1503, кв.77 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас"  

с възложители  Тодор Иванов Александров и Иван Петров Петров.

 

Инвестиционно предложение на "ФОБЕКС Трейдинг" ЕООД и Николай Георгиев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изместване на съществуващи ВиК мрежи, преминаващи през УПИ IV-63, кв.13 по плана на к-с "Изгрев" и Сграда със смесено предназначение в ПИ 07079.501.63, к-с "Изгрев", гр. Бургас" 

с възложители "ФОБЕКС Трейдинг" ЕООД и Николай Георгиев.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Иван Йовчев Йовчев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция и техника в ПИ 07079.825.533, кв. Долно Езерово, гр. Бургас"  

с възложител Иван Йовчев Йовчев.

 

Инвестиционно предложение на Кръстьо Атанасов, Диляна Атанасова, Светлана Атанасова, Красимир Далуков и Радостина Кривошиева

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на стоматологичен кабинет /кабинет за здравни и социални услуги/ в ПИ 07079.611.83.1.8 в жилище в съществуваща сграда на адрес ул. "Цар Симеон I" 78, ЦГЧ, гр. Бургас" 

с възложители Кръстьо Атанасов, Диляна Атанасова, Светлана Атанасова, Красимир Далуков и Радостина Кривошиева.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Христо Стоянов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на вилна сграда и сондаж за водовземане от подземни води в ПИ 07079.707.1222, с.о. Острица 2, кв. Банево, гр. Бургас"  

с възложител Христо Стоянов.

 

Инвестиционно предложение на Еленко Проданов Проданов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на стоматологичен кабинет /кабинет за здравни и социални услуги/ в ПИ 07079.611.83.1.8 в жилище в съществуваща сграда на адрес ул. "Цар Симеон I" 78, ЦГЧ, гр. Бургас" 

с възложител Еленко Проданов Проданов.

 

Инвестиционно предложение на "НИК ОЙЛ" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ II-68, масив 67, м. Крушата, гр. Бургас"  

с възложител "НИК ОЙЛ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Красимира Спирова Иванова и Иванка Спирова Николова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Разделяне на съществуваща сграда на 2 етажа в ПИ 07079.702.301, ул. "Люляците" 12, кв. Ветрен, гр. Бургас" 

с възложители Красимира Спирова Иванова и Иванка Спирова Николова.

 

Инвестиционно предложение на Румен Йоргос Булгурджис

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 32425.167.789 и 32425.167.798, с.о. Каптажа, землище на с. Изворище, Община Бургас"  

с възложител Румен Йоргос Булгурджис.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на ДП "Пристанищна инфраструктура" - Териториално поделение "Пристанище Бургас"

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Планетариум в ПИ 07079.618.1081, гр. Бургас"  

с възложител ДП "Пристанищна инфраструктура" - Териториално поделение "Пристанище Бургас".

 

Инвестиционно предложение на "Промстрой Комерс" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изместване на съществуващ водопровод ЕТ ф300 спрямо частта му в границите на УПИ XIV-55, ПИ 07079.603.55, ПЗ "Север", гр. Бургас" 

с възложител "Промстрой Комерс" ЕООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Димитър Иванов Георгиев, Стойчо Иванов Грозев и Иван Георгиев Тодоров

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-63 и УПИ VII-62, кв.25 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас"  

с възложители Димитър Иванов Георгиев, Стойчо Иванов Грозев и Иван Георгиев Тодоров.

 

Инвестиционно предложение на Иван Вълчев Вълчев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Частично изменение на ПУП-ПР за УПИ II-230, III-231, IV-234, V-235, VI-236 и VIII-230 в кв.103 по плана на к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" 

с възложител Иван Вълчев Вълчев.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "СЪН БС" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на разпределителен газопровод за нуждите на "СЪН БС" ЕООД в кв. Минерални бани, гр. Бургас"  

с възложител "СЪН БС" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Христо Стоянов Стоянов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПЗ за ПИ 15-487616-16, находящ се в кв. Банево, гр. Бургас" 

с възложител Христо Стоянов Стоянов.

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Атанас Хариев Манжуков

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Надстройка на жилищна сграда на ул. "Лорна", №14 в кв. Крайморие, гр. Бургас"

с възложител Атанас Хариев Манжуков

 

Инвестиционно предложение на Петър Димитров Димитров

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Уличен водопровод за УПИ ХIII-1726; м. 146, местност "Мадика" по плана на гр. Бургас, Община Бургас"

с възложител Петър Димитров Димитров

 

Инвестиционно предложение на Стефан Георгиев Цанев

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на магазин №5 за промишлени стоки с идентификатор № 07079.607.120.1.28, в гараж, находящо се в партерния етаж на пет етажна жилищна сграда с идентификатор №07079.607.120.1 по КК на к-с "Лазур" бл. 120, УПИ II-610, кв. 27, по плана на гр. Бургас, Община Бургас

с възложител Стефан Георгиев Цанев

 

Инвестиционно предложение на Силва Гаро Гирагосян

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда с гаражи в УПИ II-222, кв. 33 по плана на ж.к. "Братя Миладинови", ПИ №07079.621.222 по КК на гр. Бургас"

с възложител Силва Гаро Гирагосян

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "А1 България" ЕАД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на приемо-предавателна станция BGSoo69.A "Lazur" в к-с "Лазур" бл.38, гр. Бургас"  

с възложител "А1 България" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на ЧОУ "Д-р Мария Монтесори" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на самостоятелна отделна част от Блок 5 от ДГ "Звездица-Зорница" в к-с "Зорница", гр. Бургас" 

с възложител ЧОУ "Д-р Мария Монтесори" ООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Димитър Стоянов и Теодора Ганева

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на офис в зъболекарски кабинет на помещение с ИД номер 07079.501.128.1.31 в УПИ II-14 кв. 13 к-с "Изгрев", гр. Бургас"

с възложител Димитър Стоянов и Теодора Ганева

 

 

Инвестиционно предложение на "ПИ АР ЕМ ФЕНСИНГ" ЕООД и Любослав Неделчев Стоянов

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПР за УПИ III-647 и УПИ XVII-634 в кв. 59 в гр. Българово, община Бургас"

с възложител "ПИ АР ЕМ ФЕНСИНГ" ЕООД и Любослав Неделчев Стоянов

 

Инвестиционно предложение на Милена Георгиева Динева и Ивозар Иванов Димитров

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VIII-269, кв. 12 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас - идентификатор 07079.830.269 по ККР на гр. Бургас, и строителство на еднофамилна жилищна сграда в същия имот"

с възложител Милена Георгиева Динева и Ивозар Иванов Димитров

 

Инвестиционно предложение на Роза Георгиева Станчева и Димитър Георгиев Анестев

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ I-143 и УПИ II-145 в кв. 45 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.263 и 07079.30.365 по КК на гр. Бургас, на шест нови УПИ с приблизително равни лица и квадратури"

с възложител Роза Георгиеав Станчева и Димитър Георгиев Анестев

 

Инвестиционно предложение на "ИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ" ЕООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на нова обслужваща улица о.т. 1232-1232А-1231А-1230А по плана на ж.к. "Славейков", гр. Бургас"

с възложител "ИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "СТОДИ" ООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изработване на инвестиционен технически проект за "Магазин за промишлени стоки, склад и офиси в УПИ XIII-11, кв. 28 в масив 81, местност "Лъджа Йолу" землище гр. Бургас, съответно ПИ с идентификатор 07079.2.3467 по КК на гр. Бургас"

с възложител "СТОДИ" ООД

 

Инвестиционно предложение на "Динита Турс" ООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на трафопост в ПИ 07079.3.2178, м. "Мадика" по КК на гр. Бургас"

с възложител "Динита Турс" ООД

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Аква Понтика" ООД и "Гарден Франц" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ на ПИ 07079.6.1679 и изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II-32 (ПИ 07079.6.1137) и УПИ V-1472, 1473, м. "Герен бунар", гр. Бургас"  

с възложители "Аква Понтика" ООД и "Гарден Франц" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Джаил Саидов Мустафов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна на регулацията и изграждане на Жилищна сграда в УПИ II-63, кв.30, с. Изворище, Община Бургас" 

с възложител Джаил Саидов Мустафов.

 

Инвестиционно предложение на „Имо Пропърти Инвестмънтс София“ ЕАД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на складови и търговски сгради с промишлен сектор за производство но кабели и проводници в поземлен имот № 07079.2.1399 по КК на гр. Бургас, Община Бургас"

с възложител "Имо Пропърти Инвестмънтс София" ЕАД

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Светлозар Димитров Владков

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на аптека в заведение за бързо хранене на помещение с ИД номер 07079.610.111 в УПИ Х, кв. 49, ЦГЧ, гр. Бургас" с възложител Светлозар Димитров Владков

 

Инвестиционно предложение на Стоян Георгиев Петров

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ ХVI-74, ПИ 07079.820.191, кв. 14 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас" с възложител Стоян Георгиев Петров 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "ЛИСС 2009" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на ограда в УПИ LXXIII-25, ПИ 041025, местност "До село", кв. Банево, гр. Бургас"  

с възложител "ЛИСС 2009" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Зюмбюл Мустафова Хюсеинова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в ПИ 07079.705.1849, УПИ XXI-1074, кв.82, кв. Банево, гр. Бургас" 

с възложител Зюмбюл Мустафова Хюсеинова.

 

Инвестиционно предложение на Ереджеб Рафет Кемал

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на вилна сграда в УПИ XVII-121, кв.7, в.з. "Боровете", ПИ 07079.705.2121, кв. Банево, гр. Бургас" 

с възложител Ереджеб Рафет Кемал.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на СНЦ "Приятели на морето - Бургас"

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Закупуване на оборудване за обучение по еко-дайвинг туризъм и превенция по опазване на морето и неговото биоразнообразие, гр. Бургас"  

с възложител СНЦ "Приятели на морето - Бургас".

 

Инвестиционно предложение на "НОНИУС 75" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда с магазини, ЗОХ и ВиК отклонение в ПИ 07079.671.316, УПИ III-316, зона Д, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас"  

с възложител "НОНИУС 75" ООД.

 

Инвестиционно предложение на "НОНИУС 75" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изместване на дъждовен колектор Ф1000 и изграждане на нов водопровод Ф200 от ПЕВП в ПИ 07079.671.316, УПИ III-316, зона Д, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас"  

с възложител "НОНИУС 75" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Мариана Георгиева Атанасова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преработка по чл.154 от ЗУТ за пристройка на два етажа към съществуваща жилищна сграда и преустройство на сградата от еднофамилна в двуфамилна жилищна сграда в ПИ 07079.826.78, УПИ XIII-657, кв.56, кв. Долно Езерово, гр. Бургас"  

с възложител Мариана Георгиева Атанасова.

 

Инвестиционно предложение на Лилия Димитрова Чинтурова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на самостоятелни обекти с идентификатори 07079.619.47.1.233 и 07079.619.47.1.234 в бл.117, вх.10, ет.7, к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас - за придаване на една стая от тристайния апартамент към двустайния апартамент"  

с възложител Лилия Димитрова Чинтурова.

 

Инвестиционно предложение на Юлия Йорданова Петрова и Андреас Папахристо

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-1469, кв.60, с. Маринка, Община Бургас" 

с възложители Юлия Йорданова Петрова и Андреас Папахристо.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Мартин Атанасов Попов

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-1466, кв. 60, с. Маринка, Община Бургас"

с възложител Мартин Атанасов Попов

 

Инвестиционно предложение на Станислав Димитров Петров

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ VI-1467, кв. 60, с. Маринка, Община Бургас"

с възложител Станислав Димитров Петров

 

Инвестиционно предложение на "Ес Би Ди Груп" ООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ VII-1468 с. Маринка, Община Бургас"

с възложител "Ес Би Ди Груп" ООД

 

 

Инвестиционно предложение на "ГЕНЧЕВ АГРО I" ЕООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Високотехнологичен комплекс за селскостопански инвентар и негорима селскостопанска продукция - сгради "А" и "Б" и КПП в УПИ II-333, кв. 78, Индустриална зона "Българово", Община Бургас, ПИ 07332.64.662 по КК на гр. Българово"

с възложител "ГЕНЧЕВ АГРО I" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "Еко Клима 11" ЕООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на временен базар в кафене в УПИ I-1957, 1958 в кв. 25 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас"

с възложител "Еко Клима 11" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "Голден тайм" ЕООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на инвестиционно намерение за изграждане на уличен водопровод от о.т.20 до УПИ ХХIII-25; кв.7 по плана на с. Маринка, Община Бургас за допълнително изграждане на 46м водопровод /като продължение/, с разрешение за строеж №207/16.10.2015"

с възложител "Голден тайм" ЕООД

 

 

Инвестиционно предложение на Надежда Стефкова Велчева

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка към съществуваща жилищна сграда в УПИ XV-307, кв.37, ПИ 07079.702.839 по КК на кв. Ветрен, гр. Бургас"  

с възложител Надежда Стефкова Велчева.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Цветан Григоров Симеонов и Мая Владимирова Симеонова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на търговска площ с идентификатор 07079.602.404.1.21 във фитнес, в сграда със смесено предназначение в УПИ IV-40, кв.54а, к-с "Славейков", гр. Бургас"  

с възложители  Цветан Григоров Симеонов и Мая Владимирова Симеонова.

 

Инвестиционно предложение на Петко Георгиев Янев и Тодорка Байчева Янева

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство, реконструкция и фасадна реставрация на съществуваща жилищна сграда в УПИ II-2350, кв.21 по плана на ЦГЧ, ул. "Филип Кутев" 3, гр. Бургас" 

с възложители Петко Георгиев Янев и Тодорка Байчева Янева.

 

Инвестиционно предложение на Георги Маджаров

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на складова база с магазин, административна част и паркинг в ПИ 07079.2.1354, м. "Под шосето", гр. Бургас" 

с възложител Георги Маджаров.

 

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "КЗУ Бургас" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-5, кв.45, ПИ 07079.30.274 по КК на кв. Крайморие, гр. Бургас - с цел доброволна делба между съсобственици"  

с възложител  "КЗУ Бургас" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Антон Стоянов, Васил Василев, Радко Кърчев и Петко Живков

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на навес над съществуваща тераса на блок, бул. "Сан Стефано" 60А, гр. Бургас" 

с възложители Антон Стоянов, Васил Василев, Радко Кърчев и Петко Живков.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Марулка Димова Христова и Величко Стоянов Христов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Балкон н апартамент, находящ се в жилищна сграда с идентификатор 07079.610.67, ул. "Възраждане" 21, гр. Бургас"  

с възложители  Марулка Димова Христова и Величко Стоянов Христов.

 

Инвестиционно предложение на "Термополис Бургас" АД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство, частична реконструкция и въвеждане на мерки за ЕЕ в сгради с идентификатори 07079.701.299.1 и 07079.701.299.2, бивш Профилакториум на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, в ПИ 07079.701.299, УПИ I, кв.13 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас"

с възложител "Термополис Бургас" АД.

 

Инвестиционно предложение на Илияна Веселинова Тотева и съсобственици

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПЗ и РУП на УПИ I-1933, 1934, 1935, 1936, кв.35 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас"  

с възложители Илияна Веселинова Тотева и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на Пламен Николов Петров, Тодор Пламенов Петров и Деян Пламенов Петров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разделяне на апартамент с идентификатор 07079.619.65.4.7 на два самостоятелни в бл.27, вх.4, ет.4, к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас"

с възложители Пламен Николов Петров, Тодор Пламенов Петров и Деян Пламенов Петров.

 

Инвестиционни предложения на "СИГМАТЕК" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Ел. захранване на страна 20 kV на "Научно-изследователски и производствен комплекс" в УПИ II-546, кв.46, ПИ 07079.605.546, ПЗ "Север", гр. Бургас - 2 броя кабели от П/С "Лозово" до нова РУ 20 kV в УПИ II-546, кв.46, ПИ 07079.605.546, ПЗ "Север", гр. Бургас"

и

"РУ 20 kV за "Научно-изследователски и производствен комплекс" в УПИ II-546, кв.46, ПИ 07079.605.546, ПЗ "Север", гр. Бургас"

с възложител "СИГМАТЕК" ЕООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Тодорка Костова Костова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Монтаж на леко слънцезащитно устройство над балкон на апартамент с идентификатор 07079.614.31.2.3 по КККР на гр.Бургас в сграда на ул."Сливница" №62 в УПИ 1-5861,5863, кв.35 ,к.с.Възраждане" с възложител Тодорка Костова Костова

 

Инвестиционно предложение на Светослав Христов Велев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:  "Изграждане на сграда /къща за гости/ в УПИ Х1Х-39,м.39 по плана на местност "Нанелика", землище кв.Банево, гр.Бургас" с възложител Светослав Христов Велев

 

Инвестиционно предложение на Пламен Р.Христов, Станислав Г.Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "Преустройство на апартамент с ид.07079.610.349.1.18 в два апартамента в жилищна сграда в УПИ 1V-2370,кв.15 по плана на ЦГЧ гр.Бургас"  с възложители: Пламен Р.Христов, Станислав Г.Георгиев

 

 

Инвестиционно предложение на  "Трансвагон" АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "Изграждане на "Отопление на "Б" отопление" вътрешни газопроводи в ПИ 07079.605.643, гр.Бургас  с  възложители: "Трансвагон" АД

 

 

Инвестиционно предложение на  Васил Георгиев Балджиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "Жилищна сграда и пристройка към въведена в експлоатация сграда с идент.21121,501,31,2 ,кв.5 , с.Димчево, - Цех за пакетиране на ядки/допълващо застрояване/- етапно строителство, с  възложители: Васил Георгиев Балджиев

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Петя Цветанова Георгиева

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на кафе-еспресо с идентификатор 07079.609.55.1.17 по КК на гр. Бургас в студио за гости, находящо се в партера на съществуваща жилищна сграда", в ПИ 07079.609.55 по КК на гр. Бургас /УПИ XIII-1649, кв. 99 по плана на гр. Бургас, административен адрес: гр. Бургас, ул. "Рилска" №40, партер"

с възложител Петя Цветанова Георгиева

 

Инвестиционно предложение на "БУДА СТРОЙ-2" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в гр. Бургас, к-с "Възраждане", УПИ I-5823, 5824, кв. 28, ПИ с идентификатор №07079.617.232"

с възложител "БУДА СТРОЙ-2" ООД

 

Инвестиционно предложение на Видка Христова Ганчева

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VIII-366, кв. 35 в кв. "Сарафово", гр. Бургас - разделяне на парцела на два нови имота"

с възложител Видка Христова Ганчева

 

Инвестиционно предложение на "Нов Път 2018" ЕООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ I-7559, кв. 58, по плана на кв. "Възраждане", гр. Бургас"

с възложител "Нов Път 2018" ЕАД

 

Инвестиционно предложение на "ЖИТ ИСТЕЙТС" ЕООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.831.176, кв. 3 по плана на лесопарк Росенец, гр. Бургас"

с възложител "ЖИТ ИСТЕЙТС" ЕООД

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Монтаж на филтърни съоръжения в  Промишлена зона Север гр. Бургас"

с възложител "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД

 

 

Инвестиционно предложение на Панайот Хараламбов Муладжиков

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на два магазина за промишлени стоки в автосервиз в партера на сграда със смесено предназначение в УПИ IX-176, кв. 156, по плана на к-с "Меден Рудник", зона "Д", ПИ с идентификатор №07079.671.52 по КК на гр. Бургас"

с възложител Панайот Хараламбов Муладжиков

 

 

Инвестиционно предложение на ДП "Пристанищна инфраструктура"

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Основен ремонт на кабел "Ферибот" и на тръбна канална мрежа от ел. захранване на Пристанище Бургас в участъка между шахта 4 до ТП 8"

с възложител ДП "Пристанищна инфраструктура"

 

Инвестиционно предложение на "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Базова станция BGS 0364.С000 "Relaks" с частен обход 900/1800/2100 MHz на "А1 България" ЕАД"

с възложител "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД

 

Инвестиционно предложение на Димитър Захариев Добрев

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка към жилищна сграда в УПИ ХI-298 в кв. 22, кв. Сарафово, ПИ с идентификатор 07079.820.49 по КК на гр. Бургас4

с възложител Димитър Захариев Добрев

 

Становище по процедура за проведено обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на "Бейно Инвест Къмпани" ЕООД

Във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда и проведено на 27.02.2019 г. обществено обсъждане на Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на ваканционен комплекс от вилни и жилищни сгради, обществено - обслужващи обекти за спорт и рекреация в ПИ №07079.9.964, м. "Брястите", землище гр. Бургас и пътна връзка към имота" с възложител "БЕЙНО ИНВЕСТ КЪМПЪНИ" ЕООД, се предоставя достъп до постъпилото в Община Бургас писмено становище на възложителя по чл. 17, ал. 5 от същата наредба.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Развитие на системите за Инженерно - техническа защита в "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД за периода 2019-2027 година - етап I"

с възложител "Лукойл Нефтохим Бургас" АД

 

Инвестиционно предложение на "Вемус Инвест" ЕООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на промишлени сгради с производствен сектор на територията на ПИ 07079.2.1399, находящ се в гр. Бургас, община Бургас"

с възложител "Вемус Инвест" ЕООД

 

 

Инвестиционно предложение на Светослав Христов Велев

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на сграда (къща за гости) в УПИ ХХVIII-39, м. 39 по плана на местността "Нанелика", землище кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Светослав Христов Велев

 

 

Инвестиционно предложение на ДП „Пристанищна инфраструктура“ – Териториално поделение Бургас

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда в УПИ IV, кв.1 за изграждане на "Детски научен център с планетариум", гр. Бургас"  

с възложител ДП "Пристанищна инфраструктура" - Териториално поделение Бургас.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Митка Пенкова Георгиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на офис с идентификатор 07079.616.63.3.24 по КК на гр. Бургас в апартамент в партера на жилищна сграда в УПИ III-2298, кв.18, ЦГЧ, гр. Бургас"  

с възложител Митка Пенкова Георгиева.

 

Инвестиционно предложение на Стоянка Янчева Карастоянова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на 2 жилищни сгради в ПИ 07079.820.1440 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас"  

с възложители Стоянка Янчева Карастоянова и съсобственици.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Източноевропейски строителен холдинг" ЕООД, Таня Василева Бинева и Диляна Василева Вълчева

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Открит комбиниран басейн към обект : Жилищна сграда в УПИ ХХV-56, кв. 77 по плана на кв. Сарафово м. "Манастирското" с идентификатор №07079.820.1466 по плана на КК на гр. Бургас"

с възложители "Източноевропейски строителен холдинг" ЕООД, Таня Василева Бинева и Диляна Василева Вълчева

 

Инвестиционно предложение на "КЕМ ИНВЕСТ" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за променя показателите и вида на застрояване съгласно действащия ОУП на гр. Бургас на УПИ XVIII-2 в кв. 141 по плана на Районен център, к-с "М. Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.230 по ККР на гр. Бургас"

с възложител "КЕМ ИНВЕСТ" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Георги Божидаров Петков

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПЗ за допускане на строеж на едноетажна селскостопанска сграда за отглеждане на животни и помещение за обитаване в ПИ 47202.13.5 , находящ се в местност "Бурсушки дупки", землището на с. Маринка , община Бургас"

с възложител Георги Божидаров Петков

 

Инвестиционно предложение на Стефка Тенчева Георгиева и Илия Ангелов Димитров

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на масивна ограда в УПИ ХХ-5010424, кв. 35 по плана на с. Маринка, община Бургас"

с възложители Стефка Тенчева Георгиева и Илия Ангелов Димитров

 

Инвестиционно предложение на Гинка Венева Въндева

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на масивна ограда , навес и лятна кухня в УПИ XVI-1017 кв. 70 с идентификатор 07079.705.4074 по КК кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас"

с възложител Гинка Венева Въндева

 

Инвестиционно предложение на Таня Петкова Вълкова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на вилна сграда в ПИ 167.163 по плана на новообразуваните имоти в с.о. "Каптажа", землище на с. Изворище, Община Бургас"  

с възложител Таня Петкова Вълкова.

 

Инвестиционни предложения на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Нова кабелна линия НН с кабел от КРШ на ул. "Странджа" 35 до ново електромерно табло, монтирано на границата на УПИ VI-223, кв.14 по плана на кв. Рудник, гр. Бургас за ел. захранване на жилищна сграда";

"Нова кабелна линия НН с кабел от ШКД на ул. "Карлово" 36 до ново електромерно табло, монтирано на външната фасада на сградата на границата на ПИ 07079.607.179 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас за ел. захранване на жилищна сграда",

 

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Атанас Димитров Арабаджиев

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП -ПРЗ и ПУР за имот с идентификатор 07079.13.1433 по КК на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас"

с възложител Атанас Димитров Арабаджиев

 

Инвестиционно предложение на "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на базова станция BGS0380/Kaufland-Meden/ в базова станция BGS0380/Kaufland-Meden/ с честотен обхват 1800-2100Hz на "А1 България" ЕАД - промени по време на строителството, съгласно чл. 154 от ЗУТ с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Отец Матей -Миткалото" №45;

Адрес по КК: сграда с идентификатор 07079.671.588.1 по КК на гр. Бургас, УПИ I-588, кв. 181, к-с Меден Рудник, гр. Бургас"

с възложител "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

 

Инвестиционно предложение на "ГАЛЕРИЯ БУРГАС" ЕАД, гр. София

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Игрална зала за хазартни игри, каса на Изипей и Кештерминал, кафетерия и офис"- вътрешно преустройство на част от магазин с идентификатор 0,036 в МОЛ "Галерия Бургас", находящ се в сграда с идентификатор по КК 07079.604.60.36, в имот с идентификатор по КК 07079.604.60 УПИ I-125, кв. 53, по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас"

с възложител "ГАЛЕРИЯ БУРГАС" ЕАД

 

Инвестиционно предложение на Десислава Георгиева Николова

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на сграда (къща за гости) в УПИ ХХIХ-39, кв. 39 по плана на местността "Нанелика", землище кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Десислава Георгиева Николова

 

Инвестиционно предложение на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Реконструкция на ВЛ 110 kV "Рубин", ВЛ 110 kV "Извор" и ВЛ 110 kV "Юнга" пред п/ст "Победа" за осигуряване на терен за изграждане на индустриален и логистичен парк - Бургас"

с възложител "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "ВИХРИ" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Частично изменение на ПУП-ПРЗ с цел преотреждането му за "производствено-складова база за промишлени стоки и услуги и бензиностанция" и Изграждане на Модулна нафтостанция с надземен резервоар с обем 30 куб.м. в УПИ XVI-762, кв.44, ПИ 07079.605.401, ПЗ "Север", гр. Бургас"  

с възложител "ВИХРИ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "Ес Би Ди Груп" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Уличен водопровод и улична битова канализация за захранване на 4 бр. имоти УПИ V-1466, VI-1467, VII-1468, VIII-1469, кв.60, с. Маринка, Община Бургас"

с възложител "Ес Би Ди Груп" ООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Димо Грудов Илиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП за УПИ VIII, кв.18 по плана на с. Твърдица, ПИ 72151.501.265 по КК - за разделяне на УПИ на два нови УПИ, отредени за ниско жилищно застрояване за изграждане във всеки един от тях на по една жилищна сграда, с. Твърдица, Община Бургас"  

с възложител Димо Грудов Илиев.

 

Инвестиционно предложение на Димитър Спасов Арнаутски

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Допълващо застрояване - басейн и лятна кухня към съществуваща сграда "Почивна станция" в ПИ 07079.831.268, УПИ IV-268, кв.5 по плана на Зона "Хижи", Парк "Росенец", гр. Бургас"

с възложител Димитър Спасов Арнаутски.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Тодор Димитров Русев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXI-1481, кв.71 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас"

с възложител Тодор Димитров Русев.

 

Инвестиционно предложение на Ясен Фотев, Мария Фотева и Станислава Фотева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на апартамент с идентификатор 07079.611.225.1.9 в жилищна сграда в УПИ II-1945, кв.26 по плана на ЦГЧ гр. Бургас"

с възложители Ясен Фотев, Мария Фотева и Станислава Фотева.

Инвестиционно предложение на Красимир Янков Стоянов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ XIV-466. Кв.56, ПИ 07079.820.666 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас"

с възложител Красимир Янков Стоянов.

 

Инвестиционно предложение на "АДЖИС БИЛД 1" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ XII, кв.45, ПИ 07079.820.735 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас"

с възложител "АДЖИС БИЛД 1" ЕООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Гергина Делчева Динкова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Улична битова канализация от УПИ I-504 в кв.66 и УПИ VI-380 в кв.65 до РШ1 DN1000 на новопроектирана канализация по плана на с. Маринка, Община Бургас"

с възложител Гергина Делчева Динкова.

 

Инвестиционно предложение на "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на Базова станция BGS 0027.А004 "Demokratsia" с честотен обхват 900-2100 MHz, гр. Бургас"

с възложител "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Георги Михайлов Спасов

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на нова вилна сграда в УПИ Х-837, 835, кв. 12 по плана на в.з. Минерални бани, Община Бургас"

с възложител Георги Михайлов Спасов

 

Инвестиционно предложение на Илияна Руменова Арабаджиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ IX-1776, кв. 124 по плана на кв. Черно море-кв. Рудник, гр. Бургас"

с възложител Илияна Руменова Арабаджиева

 

Инвестиционно предложение на "КРЕАТИВ 78" ООД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда с магазини в партера с домови ВиК отклонения", находяща се в УПИ Х-38, кв. 128, ПИ с идентификатор по КК 07079.651.256, по плана на к-с "М. Рудник", гр. Бургас"

с възложител "КРЕАТИВ 78" ООД

 

Инвестиционно предложение на Карел Новак

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на подпокривно пространство и обновяване на фасади на съществуваща масивна триетажна сграда с идентификатор 07079.618.68.1 в имот с идентификатор 07079.618.68 по КККР на гр. Бургас - УПИ I-2334, кв. 19 по плана на ЦГЧ - Бургас"

с възложител Карел Новак

 

 

 

 

Инвестиционно предложение на Георгиус Лазару

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-План за регулация и застрояване на имот с идентификатор 07079.2.2465 по КККР на гр. Бургас, местност "Лъджа йолу" за промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия и отреждането му за строителство на складово-търговска сграда и сгради на комплексното обществено обслужване"

с възложител Георгиус Лазару

 

Инвестиционно предложение на "БТК" ЕАД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Приемо-Предавателна Станция за глас и/или данни № BS3053 на БТК ЕАД и Преустройство на Базова Станция № 5164 на "Теленор България" ЕАД с местоположение: сграда с идентификатор 07079.612.246.1, ул. "Александровска" №58, гр. Бургас, община Бургас"

с възложител "БТК" ЕАД

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристанищен терминал "Росенец" -Инсталация за регенерация на парите (ВРУ)"

с възложител "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

 

Инвестиционно предложение на "ГАСТРОПАРТНЕРС" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Складова търговска база за авточасти и принадлежности за автомобили"

с възложител "ГАСТРОПАРТНЕРС" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "ЕИВ" ЕООД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Смилане на Материали негодни за консумация или преработване с код 020203 - черупки от рапани в топкова мелница до минерално брашно за използване в пътното строителство"

с възложител "ЕИВ" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Иван Пенчев Няголов

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХI-91, кв.14, /ПИ 07079.820.213/ по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, община Бургас"

с възложител Иван Пенчев Няголов

 

 

Инвестиционно предложение на Йоанна Красимирова Кавалджиева

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Довършване на жилищната сграда - източен близнак, намираща се в урегулиран поземлен имот XVIII-757, кв. 33 по дворищно -регулационния план на гр. Българово"

с възложител Йоанна Красимирова Кавалджиева

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Радка Желязкова Шарпанова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на нова жилищна сграда с площ 604 кв.м  в ПИ с идентификатор 07079.607.320, УПИ III - 451, кв. 23 по плана на к-с "Лазур", ул. "Батак" №9, гр. Бургас"

с възложител Радка Желязкова Шарпанова

 

Инвестиционно предложение на Стоян Згуров Карайотов

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Частично изменение на ПУП /ПРЗ/ за УПИ I-221 в кв. 42, кв. "Крайморие", гр. Бургас"

с възложител Стоян Згуров Карайотов

 

Инвестиционно предложение на "САРАФОВО ДОМ 07" ЕООД

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на осем жилищни сгради в УПИ LXII-80,81, кв. 82 по плана на кв. "Сарафово", гр. Бургас, Община Бургас"

с възложител "САРАФОВО ДОМ 07" ЕООД

 

 

Инвестиционно предложение на Ивайло Василев Христов

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ XI-1258 кв. 62, ПИ с идентификатор 07079.705.1886 по КК кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас"

с възложител Ивайло Василев Христов

 

Инвестиционно предложение на Стоянка Динева Гочева, Панайот Михайлов Гочев, Сашо Динев Минчев и Златка Георгиева Минчева

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство и разделяне на първи жилищен етаж от сграда в УПИ ХХII -794 по КК на гр. Бургас,   ПИ с идентификатор  07079.826.188.1"

с възложители Стоянка Динева Гочева, Панайот Михайлов Гочев, Сашо Динев Минчев и Златка Георгиева Минчева

 

Инвестиционно предложение на "ДФК" АД

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Специализиран ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.831.2, Лесопарк "Росенец" по КК на гр. Бургас"

с възложител "ДФК" АД

 

Инвестиционно предложение на Ивайло Иванчев Иванов, Нанчо Иванчев Иванов и Павлина Иванова Иванова

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Довършване на жилищна сграда в УПИ I942, кв. 74 по плана на кв. "Долно Езерово", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.825.460 по КК на гр. Бургас"

с възложители Ивайло Иванчев Иванов, Нанчо Иванчев Иванов и Павлина Иванова Иванова

 

Инвестиционно предложение на "МБИМА" ЕООД, "МБИМБ" ЕООД, "МБИМС" ЕООД, "МБИМД" ЕООД, "МВОМОТ" ЕООД, "ДОНЛЕН" ЕООД, "ЕВИЕНС" ЕООД, "МИЛКОРП" ЕООД

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на улична канализация и уличен водопровод до ПИ с идентификатор 07079.653.186 по КК на гр. Бургас, УПИ VI-13, кв.143 по плана на ж.к. "Меден Рудник", Районен център, гр. Бургас"

с възложители "МБИМА" ЕООД, "МБИМБ" ЕООД, "МБИМС" ЕООД, "МБИМД" ЕООД, "МВОМОТ" ЕООД, "ДОНЛЕН" ЕООД, "ЕВИЕНС" ЕООД, "МИЛКОРП" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "КРЕАТИВ 78" ООД

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преработка по време на строителство на строеж: Жилищна сграда с магазини в партера с домови ВиК отклонения в УПИ Х-38, ПИ с идентификатор по КК 07079.651.256, кв. 128, по плана на к-с "М. Рудник", гр. Бургас

с възложител "КРЕАТИВ 78" ООД

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Кабел НН от ТНН на ТП "520" в ж.к. "Изгрев" (в ПИ 07079.501.179.7 по КК на гр. Бургас), до електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.501.189 ( УПИ II-46, кв. 24, по плана ж.к. "Изгрев", гр. Бургас), за ел. захранване на жилищната сграда съгласно ДП 4340453";

"Кабел НН от ТП "401" (ПИ с идентификатор 07079.601.47.4 по КК на гр. Бургас), до ново ел. табло, монтирано пред ПИ 07079.601.132, за ел. захранване на жилищна сграда в УПИ IX-132, кв. 9, ж.к. "Зорница", по плана на гр. Бургас, съгласно ДП 4341157";

"Кабел НН от съществуващ КРШ пред ПИ 07079.607.296 по КК на гр. Бургас, до електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.607.621(УПИ XV-621, кв. 22, по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас), за ел. захранване на жилищната сграда в същия имот съгласно ДП 4336080";

"Кабели 20 кV от БКТП-нов в УПИ Х-411, кв. 44, по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.2.2826 по КК на гр. Бургас), до съединителни муфи в мястото на разкъсване в ПИ 07079.2.2826 на съществуващ кабел 20kV между ВС "ВХТИ" и ТП "Метро", съгласно ДП 4290299";

"Изграждане на кабел 20 kV от ТП "Дизайн", направа на съединителни муфи и полагане на нов кабел 20 kV от съединителните муфи до КРУ 20 kV на нов ТП в имот с идентификатор 07079.2.2263 по КК на гр. Бургас. Нов кабел 20 kV от КРУ 20 kVна БКТП "Дизайн" до КРУ 20 kV на нов ТП в ПИ 07079.2.2263, съгласно ДП 4325414"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД

 

Инвестиционно предложение на Стамат Боев Папаринов

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Строеж на двуетажна еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV-46, кв. 3, ПИ с идентификатор № 21141.501.86 по КК, с. Димчево, община Бургас"

с възложител Стамат Боев Папаринов

 

Инвестиционно предложение на Михаил Петров Михалев

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за УПИ XV-93, кв.16, ПИ с идентификатор № 72151.501.93 по КК, с. Твърдица, община Бургас"

с възложител Михаил Петров Михалев

 

Инвестиционни предложения на Петя Здравкова Рахнева, Георги Недев Рахнев и Мария Йорданова Кирова

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изменение на ПУП-План на Регулация и застрояване за УПИ IV-20, кв. 122 по плана на зона "В" на к-с "М. Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.384 по КККР на гр. Бургас";

"Изграждане на жилищна сграда с домови ВиК в УПИ IV-20, кв. 122 по плана на зона "В" на к-с "Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.384 по КККР на гр. Бургас"

с възложител Петя Здравкова Рахнева, Георги Недев Рахнев и Мария Йорданова Кирова

 

Инвестиционно предложение на „ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изготвяне на специализиран ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.831.5, 07079.831.6 и 07079.831.38, Лесопарк "Росенец", гр. Бургас"

с възложители "ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД и "МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД.

 

Инвестиционно предложение на Генади Анастасов Георгиев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Улични ВиК мрежи за захранване на ПИ 07079.663.42 и ПИ 07079.663.43 в Южна промишлена зона по КК на гр. Бургас"

с възложител Генади Анастасов Георгиев.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "А1 България" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Базова станция BGS0101.A003 Pirgos с адрес ул. "Ал. Велики" 1, Търговски център "Пиргос Стил", гр. Бургас"

с възложител "А1 България" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на "А1 България" ЕАД, "ТЕЛЕНОР България" ЕАД и "БТК" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на Базова станция БС 5158 на "Теленор България" ЕАД и изграждане на нова базова станция BGS0160 Beshko на "А1 България" ЕАД и нова базова станция BS3253 на "БТК" ЕАД с адрес с. Извор, Община Бургас"

с възложители "А1 България" ЕАД, "ТЕЛЕНОР България" ЕАД и "БТК" ЕАД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "ВИС ОЙЛ ГРУП" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за изменение и допълнение към инвестиционно предложение:

"Обособяване на площадка за разкомплектоване на ИУМПС, автосервиз и автомивки, търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, събиране и временно съхранение на неопасни отпадъци /хартия, пластмаса и стъкло/ в ПИ 07079.9.736, местност "Сулу дере", землище на к-с "Меден Рудник", гр. Бургас"

с възложител "ВИС ОЙЛ ГРУП" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Калинка Димитрова Колева, Калина Стоянова Колева и Златка Стоилова Димитрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-10038, кв.61, ПИ 47202.501.1008 по плана на с. Маринка, Община Бургас - с цел доброволна делба между съсобствениците"

с възложители Калинка Димитрова Колева, Калина Стоянова Колева и Златка Стоилова Димитрова.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Кабел 1кV от КРШ - нов пред ПИ с идентификатор 07079.664.37 до ново електромерно табло на улична регулация между УПИ Х-583 и УПИ ХІ -583, кв.187 ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас" с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на Георги Тодоров Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на бивше ателие с КИ 07079.601.47.1.179 в жилища, намиращи се в жилищна сграда в УПИ VІІ, кв.9 по плана на ж.к. "Зорница", бл.47, гр. Бургас"   с възложител Георги Тодоров Тодоров.

 

Инвестиционно предложение на Дарина Атанасова Генева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на "Къща за отдаване под наем" в УПИ ХІІІ-28, м.23, местност "Неравното", ПИ с идентификатор 07079.12.771 по плана на гр. Бургас" с възложител Дарина Атанасова Генева.

 

 

Инвестиционно предложение на Георги Калоянов Тодоров, Таня Георгиева Тодорова, Красимир Георгиев Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Апартаментен хотел в УПИ  ХLVI1109, кв.77 по плана на кв. "Сарафово", гр. Бургас с възложители Георги Калоянов Тодоров, Таня Георгиева Тодорова, Красимир Георгиев Тодоров.

 

Инвестиционно предложение на Мариана Петкова Едрева и Свилен Петков Великов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Складова база с административна част в ПИ 07079.603.121, УПИ III, кв.11 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложители Мариана Петкова Едрева и Свилен Петков Великов.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Димка Христова Иванова и Фотинка Христова Стянова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за имоти 07079.825.198 и 07079.825.199 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложители Димка Христова Иванова и Фотинка Христова Стянова.

 

Инвестиционно предложение на "Метал Инвест Груп" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:  "Площадка за събиране и временно съхранение на ИУЕЕО, НУБА, за разкомплектоване на ИУМПС, търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, събиране и съхраняване на отпадъци от метални опаковки, шлака и излезли от употреба гуми, събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, композитни опаковки и стъкло в ПИ 07079.663.30, ПЗ "Юг", гр. Бургас" с възложител "Метал Инвест Груп" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Златина Тошева Йорданова и Тихомир Йорданов Йорданов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "Еднофамилна жилищна сграда в УПИ LXXVII-85, м.41 по плана на местност "Лозята, кв. Банево, гр. Бургас"  с възложители: Златина Тошева Йорданова и Тихомир Йорданов Йорданов.

 

Инвестиционно предложение на  "Голдън Дюнс" ЕООД и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "Изграждане на Сграда със смесено предназначение и подземен паркинг в УПИ II-11, кв.16 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас  с  възложители: "Голдън Дюнс" ЕООД и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на  "СИГМАТЕК" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "Водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в ПИ 07079.605.546, ПЗ "Север", гр. Бургас  с  възложител: "СИГМАТЕК" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на  Радка Костадинова Стоилова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "Преустройство на търговски обект с идентификатор 07079.611.168.1.9 в гараж в партера на жилищна сграда в УПИ XV-1765, кв. 70, ЦГЧ, гр. Бургас"  с  възложител: Радка Костадинова Стоилова.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура: Приемно - предавателна станция на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД"

с възложител "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД

 

 

 

Инвестиционно предложение на Тодорка Стоянова Иванова

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ II-487, кв. 37 по плана на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас";

с възложител Тодорка Стоянова Иванова

 

Инвестиционни предложения на Златка Стоянова Топалова

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изграждане на ограда в поземлен имот с идентификатор 07079.702.1009 на площ от 418 кв. м със застроена площ 200 кв. м";

"Изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ XX-576, кв.1, кв. Ветрен в гр. Бургас"

с възложител Златка Стоянова Топалова

 

 

Инвестиционно предложение на "ГАМАР ИНВЕСТ" ООД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Смяна предназначението на съществуващ самостоятелен обект 07079.656.87.1.14 по КК в УПИ IV-71 кв. 30 по плана на к-с "М. Рудник" зона "В" гр. Бургас в игрална зала"

с възложител "ГАМАР ИНВЕСТ" ООД

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Яни Бойчев Бойчев, Васил Бойчев Бойчев, Кольо Василев Тонев, Ганка Василева Радулова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изготвяна на ПУП-ПРЗ и ПУР за ПИ 07079.12.980, местност "Чаморлията", кв. Ветрен, гр. Бургас, община Бургас"

с възложители Яни Бойчев Бойчев, Васил Бойчев Бойчев, Кольо Василев Тонев, Ганка Василева Радулова

 

 

Инвестиционно предложение на "НОНИУС 75" ООД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда с бистро и магазини в партера в ПИ с идентификатор 07079.671.316 по КК на гр. Бургас, к-с "М. Рудник", зона Д";

с възложител "НОНИУС 75" ООД

 

Инвестиционно предложение на "СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС" ЕООД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Обектов бетонов възел за нуждите на строителството на "Смесена сграда", в УПИ I-195 в кв. 16 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас /ПИ с 07079.604.195 по КК на гр. Бургас"

с възложител "СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Емил Иванов Сираков

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Еднофамилна жилищна сграда в УПИ I-213, кв. 17 /ПИ 07079.823.253/ по КК на кв. Лозово, гр. Бургас, община Бургас"

с възложител Емил Иванов Сираков

 

Инвестиционно предложение на Красимир Динков Колев

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за изграждане на гараж за селскостопанска техника и склад за селскостопанска продукция в собствен ПИ с идентификатор 67800.37.213 по КК на гр. Бургас";

с възложител Красимир Динков Колев

 

Инвестиционно предложение на "АНГАРА ГРУП" ООД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Смесена сграда "АСТАНА"-апартаменти, офиси, ателиета и подземен паркинг в УПИ V-360, кв. 186 по плана на ЗЦГЧ гр. Бургас"

с възложител "АНГАРА ГРУП" ООД

 

Инвестиционно предложение на Виолета Тръпкова Дандулова, Росица Стойчева Стоянова, Диана Стойчева Бъркачева- Йорданова, Димитър Николаев Дандулов и Антон Николаев Дандулов

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Предложение за промяна на ПУП/ПРЗ/ с цел делба на УПИ I-807, кв. 66, кв. Банево, община Бургас"

с възложители Виолета Тръпкова Дандулова, Росица Стойчева Стоянова, Диана Стойчева Бъркачева- Йорданова, Димитър Николаев Дандулов и Антон Николаев Дандулов

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Скарабей Билд" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ ХХХII - 79, кв.82 /идент.№ ПИ 07079.820.1777/ по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас" с възложител "Скарабей Билд" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на ЕТ "Геоинжинеринг - Виделина Попова"

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:  "Изграждане на плътна ограда с височина h-2,20 м. по чл.147, ал.1, т.7 от ЗУТ в рамките на ПИ 07079.659.792 /УПИ I-302/ по КККР на гр.Бургас" с възложител ЕТ "Геоинжинеринг-Виделина Попова"

 

Инвестиционно предложение на Антон Иванов Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "Преустройство на самостоятелен обект - апартамент с идентификатор 07079.620.68.1.9 в два апартамента", в ПИ 07079.620.68, ж-к."Братя Миладинови", бл.134, вх.А, ет.4, гр.Бургас"  с възложители: Антон Иванов Георгиев

 

Инвестиционно предложение на  "Братя Блецови" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "Изграждане на Складова база за търговия на едро за хранителни стоки в УПИ ХVII-762, кв.44, по плана на ПЗ "Север", гр.Бургас  с  възложители: "Братя Блецови" ООД

 

Инвестиционно предложение на  Даниел Нешев Нешев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV - 434, кв.34 по плана на кв."Банево",гр.Бургас  с  възложители: Даниел Нешев Нешев

 

Инвестиционно предложение на  "Пола Инвест Бургас" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "Еднофамилна жилищна сграда, басейн и ограда в УПИ ХХХII - 43, кв.43 с идент.№ 07079.30.1043 по плана на кв."Крайморие", гр.Бургас"  с  възложител: "Пола Инвест Бургас" ЕООД

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Кабели НН от БКТП 20/0,4 kV в УПИ I-2301, кв.18 по плана на ЦГЧ до ново електромерно табло на ул. "Славянска" 7, гр. Бургас - за захранване на обект в същия имот"   с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на Петър Димитров Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Складова база за промишлени стоки и авторемонтни услуги в УПИ XIII-1726, м. Мадика, гр. Бургас" с възложител Петър Димитров Димитров.

 

 

Инвестиционно предложение на Румен Огнянов Симеонов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Уличен водопровод ПЕВН ф90, дължина 25,30 м за захранване на УПИ XV-1520, кв.107 по плана на кв. Черно море-Рудник, гр. Бургас"  с възложител Румен Огнянов Симеонов.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Васил Сотиров, Никола Сотиров, Илия Сотиров и Спиридон Сотиров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.12.803, м. Шосе бою землище на кв. Ветрен, гр. Бургас, община Бургас"

с възложители  Васил Сотиров, Никола Сотиров, Илия Сотиров и Спиридон Сотиров

 

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"КНН от нов КРШ пред ПИ с ид. 07079.30.933 до ново електромерно табло на уличната регулация пред УПИ III-943, ид. 07079.30.943, кв. 24, кв. "Крайморие", гр. Бургас";

"Кабел 20 кVБКТП "Ригел" в ПИ 07079.3.928 - нов СРС на ВЛ "Житарово" в ПИ 07079.3.913 по КК на гр. Бургас /Кабелиране на част от трасето на ВЛ 20 kV"Житарово" през имоти: 07079.3.928, 07079.3.927, 07079.3.923, 07079.3.921, 07079.3.1998, 07079.3.918, 07079.3.915, 07079.3.914 и 07079.3.913 по КК на гр. Бургас"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Кръстю Атанасов Атанасов, Светла Атанасова Атанасова, Красимир Петров Далуков и Радостина Петрова Далукова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изработване на подробен устройствен план - План за улична регулация за трасе на нова обслужваща улица от о.т. 49А до о.т. 66 (НК2) в местност "Мадика", гр. Бургас, общ.Бургас"

с възложител Кръстю Атанасов Атанасов, Светла Атанасова Атанасова, Красимир Петров Далуков и Радостина Петрова Далукова

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Кабелно ел. захранване на бл. 9 в жил. комплекс "Съни хил" - УПИ V-339, 07079.671.339, кв. 151, зона Д, к-с "М. Рудник", гр. Бургас"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Регионална Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на сграда и площадка за Втора РСПБЗН -Бургас в УПИ III-538, кв. 5 по плана на гр. Бургас, кв. Победа"

с възложител Регионална Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Бургас

 

Инвестиционно предложение на "СКАЙ ИНВЕСТ" ООД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на площадка за изкупуване, временно съхранение, транспортиране и предварително третиране на отпадъци от хартиени и картонени опаковки, хартия и картон, пластмасови опаковки, пластмаси и дейности по събиране, транспортиране и предварително третиране, оползотворяване и съхранение на отпадъци от опаковки, вкл. метални опаковки, събиране и транспортиране, съхранение на отпадъци, притежаващи опасни свойства в УПИ - VI, СКЛАД 1064, Промишлена Зона "Победа", землище гр. Бургас, Община Бургас"

с възложител "СКАЙ ИНВЕСТ" ООД

 

Инвестиционни предложения на Радка Тошева Богданова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционни предложения:

"Жилищна сграда в ПИ с ид. 07079.12.22 по КК на гр. Бургас, УПИ ХIII-22, масив 19, местност "Кантона", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас"

с възложител Радка Тошева Богданова 

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "ПОНТИКА ГР" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Многофамилна жилищна сграда в ПИ 07079.653.698 по КК на к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с възложител "ПОНТИКА ГР" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Генади Анастасов Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Складова база и допълващо застрояване в УПИ I-20, кв.5 по плана на ПЗ "Юг-Запад", ПИ 07079.663.42 по КК на гр. Бургас"   с възложител Генади Анастасов Георгиев.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Трафопост, тип БКТП 2х800 кVА, 20/0,4 кV в ПИ 07079.618.57 по КК на гр. Бургас (УПИ І-2301, кв.18 по плана на ЦГЧ). Кабел 20 кV от КРУ 20 кV на БКТП "Атракция" в ПИ 07079.618.189 до КРУ на БКТП-нов и кабел 20 кV от СМ пред БКТП "Атракция" до КРУ на БКТП-нов. Кабели НН от БКТП-нов до електромерни табла в ПИ 07079.610.462 (УПИ І-345, 347, 348, 424, кв.15 по плана на ЦГЧ) за захранване на смесена сграда в същия имот. ДП 4289303" с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Кабели НН от съществуващ КРШ на ул. "Пиротска" 26 до ново електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.608.73 /УПИ ХІ-940, кв.136 по плана на ЦГЧ /ул."Пиротска" 28/, гр. Бургас - за захранване на обект в същия имот"   с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на Кирил Димчев Казаков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Сондаж /тръбен кладенец/ за собствени поливни нужди в УПИ ХХХІV-67, кв.41 /ПИ с идентификатор 07079.13.1214 по КК/, местност "Лозята", кв. "Банево", ул. "Батак" №35, Община Бургас" с възложител Кирил Димчев Казаков.

 

 

Инвестиционно предложение на "МЕТАЛСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Склад за армировка в имот с идентификатор 07079.1.718 по КК на гр. Бургас, местност "Под шосето", кв. "Сарафово", гр. Бургас"  с възложител "МЕТАЛСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД.

 

Инвестиционно предложение на "ДИ ВОН" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на два броя магазини за промишлени стоки в клуб Еврофутбол в сграда с идентификатор 07079.826.233.2 в УПИ І, кв.83, кв. "Долно Езерово", гр. Бургас"  с възложител "ДИ ВОН" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Кабели НН от ТНН на ТП "104", ТП "103" и ТП "Места" до КРШ на блокове 24, 25, 26, 27, 28 и 29 ж.к. "Лазур", гр. Бургас. Кабели НН от КРШ до електромерни табла на входовете на блокове 24, 25, 26, 27, 28 и 29 ж.к. "Лазур", гр. Бургас" с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Монтаж на нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/, пред ПИ 07079.607.337 по КК на гр. Бургас и захранването му, чрез разкъсване на съществуващ кабел НН, от ТП "106" до КРШ, пред ПИ 07079.607.340 (УПИ  ІХ, кв.24, ж.к. "Лазур"), по КК на гр. Бургас. Кабел НН, от КРШ-нов до електромерно табло, за ел. захранване на жилищна сграда, в ПИ 07079.607.337 (УПИ VІ-473, кв.24 по плана на ж.к. "Лазур") по КК на гр. Бургас, съгласно ДП 4281893" с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД.

 

 

Инвестиционно предложение на Михаил Василев Стоичков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство и пристройка към съществуваща жилищна сграда в УПИ ХІ-210010, кв.20 по плана на с. Маринка, Община Бургас"  с възложител Михаил Василев Стоичков.

 

Инвестиционно предложение на "НИК ОЙЛ" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на действащ ПУП за УПИ ІІ-68, м.67, местност "Крушата" /ПИ 07079.2.1594 по КК/, землище на гр. Бургас с цел допълване на отреждането му за изграждане на бензиностанция"  с възложител "НИК ОЙЛ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "На съществуваща площадка с издадено Решение № 02-ДО-494-00/14.11.2016 г. от РИОСВ - Бургас се добавят нови отпадъци с код и наименование: 16 01 20 /стъкло/  и 19 12 05 /стъкло/ с количества съответно: 16 01 20 - 700 т и 19 12 05 - 500 т, с произход от юридически лица и генерирани в резултат на разкомплектоване на ИУМПС и предварително третиране на ИУМПС"  с възложител "РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Антоанета Красимирова Топчева

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ XIII-1199, кв.84, кв. Черно море Рудник, гр. Бургас"

с възложител Антоанета Красимирова Топчева.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Електроенергиен системен оператор"ЕАД /ЕСО ЕАД/, Мрежови експлоатационен район Бургас /МЕР Бургас/

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изработване на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за имот с идентификатор № 07079.604.54 по КККР на гр. Бургас, Промишлена зона "Север" във връзка с проектиране на нова складово-ремонтна база на територията на МЕР Бургас" с възложител Електроенергиен системен оператор" ЕАД /ЕСО ЕАД/, Мрежови експлоатационен район Бургас /МЕР Бургас/

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас Юг

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:  "Кабел 1 kv  от ТНН на ТП - 1 до ново електромерно табло пред ПИ с ИД 07079.30.1042, кв. 43, УПИ ХХХI  - 42, кв."Крайморие" гр. Бургас по ДП 4333161" с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД КЕЦ Бургас Юг.

 

 

Инвестиционно предложение на Яни Златанов Железчев, Керка Ефтимова Иванова, Георги Ефтимов Иванов, Живко Пенчев Железчев, Лили Георгиева Янева, Николина Георгиева Въланова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "Изграждане на многофамилна жилищна сграда с домови отклонения и ограда в УПИ III-893, кв.43 по плана на гр.Бургас, ПИ 07079.617.267 по КК на гр.Бургас"  с възложители: Яни Златанов Железчев, Керка Ефтимова Иванова, Георги Ефтимов Иванов, Живко Пенчев Железчев, Лили Георгиева Янева, Николина Георгиева Въланова

 

Инвестиционно предложение на  Виктория Стоянова Петкова, Александър Николов Петков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "Проектиране на самостоятелен обект в УПИ XIX-5789,5790,5791, кв.31 по плана на гр.Бургас, ПИ 07079.617.288.1.21 по КК на гр.Бургас с цел обединяване и промяна предназначението на помещения 1,2 и 3 от тавански мансарден етаж в жилище"  с  възложители: Виктория Стоянова Петкова, Александър Николов Петков

 

Инвестиционно предложение на  Атанас Тодоров Тодоров, Димитър Йорданов Минчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "Двуфамилна жилищна сграда - преработка по чл.154 от ЗУТ за етапно строителство - дясна част/изток /-Първи етап и лява част/запад/-Втори етап в УПИ ХХ, кв.53 , по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ул.Свобода № 56"  с  възложители: Атанас Тодоров Тодоров, Димитър Йорданов Минчев

 

Инвестиционно предложение на  "Бургос строй" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " Промяна начина на трайно ползване на ПИ 07079.4.924 по КК на гр.Бургас, кв."Лозово" , проектиране и изграждане на Складове за строителни материали в ПИ 07079.4.924 по КК на гр.Бургас, кв."Лозово", УПИ XIII-34, м.25, местност Хаджи Тарла, землище кв."Лозово", гр.Бургас"  с  възложител: "Бургос строй" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на  "Пътнически превози"АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:  "Газопроводно отклонение от газопровод ПЕВП Ф 160 по ул."Ал.Стамболийски" до балнеохотел "Термополис" в ПИ № 229.20.072, идентичен с № 07079.701.299/УПИ I, кв. 13/ по плана на кв."Ветрен", гр.Бургас"  с  възложител: "Пътнически превози" АД

 

Инвестиционно предложение на  Таня Андонова Ковчазова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "ПУП- ПЗ за имот с идентификатор 07079.707.157, с.о."Острицата 2", землище на кв."Банево", гр.Бургас"  с  възложител: Таня Андонова Ковчазова

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Марк Гарабед Аведисян

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПЗ и РУП и изграждане на нова жилищна сграда в УПИ V-400, кв.170 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас"

с възложител Марк Гарабед Аведисян.

 

Инвестиционно предложение на Керанка Георгиева Стоянова и съсобственици

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-511 и УПИ VII-512, кв.60, ПИ 07079.820.860 и 859 по КК на гр. Бургас и последващо изграждане на жилищни сгради"

с възложители Керанка Георгиева Стоянова и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на Даниела Василева Василева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на съществуващо търговско помещение в Аптека в УПИ XXII-4, кв.141 по плана на гр. Бургас, к-с "М. Рудник"

с възложител Даниела Василева Василева.

 

Инвестиционно предложение на Георги Великов Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на гараж в УПИ IX-1099, кв.81 по КК, ПИ 07079.705.1099, кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Георги Великов Георгиев.

 

Инвестиционно предложение на Петя Христова Димитрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Две жилищни сгради в УПИ ІХ-338, кв.31 по плана на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас" с възложител Петя Христова Димитрова.

 

 

Инвестиционно предложение на Стоян Васков Стоянов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ ІІ-90 в кв.16 по плана на с. Твърдица, Община Бургас" с възложител Стоян Васков Стоянов.

 

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД КЕЦ Бургас Юг

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Ел. захранване на "Камери за видеонаблюдение К3; К5; К6; К7; К8; К13; К17; К22" в ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас" с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД КЕЦ Бургас Юг.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Христо Батилов Комсулов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-1784 и III-1782 и РУП за УПИ II-1784, III-1782 и  IV-1781 в кв. 58 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идн. 07079.611.173, 07079.611.179 и 07079.611.180 по КК на гр. Бургас"

с възложител Христо Батилов Комсулов

 

Инвестиционно предложение на "ДИ ЕНД ДИ 2010" АД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ II-1326 и УПИ III-1327 в кв. 116 по плана на ЦГЧ - гр. Бургас, ПИ с идн. 07079.608.249 и 07079.608.250 по КК на гр. Бургас"

с възложител "ДИ ЕНД ДИ 2010" АД

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас Юг

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционни предложения:

"2 бр. кабели 1 kVот БКТП "15Е" до 2 бр. нови  електромерни табла в УПИ IV- 63.67.13, кв. 143 на ж-к "М. Рудник", гр. Бургас за електрозахранване на новострояща се жилищна сграда, по ДП 4295554"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас Юг

 

Инвестиционно предложение на "Електрик 1" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на две жилищни сгради в УПИ ХХV-965 и УПИ - 966, кв. 1, по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, Община Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.965 и 07079.30.966"

с възложител "Електрик 1" ЕООД

 

 

Инвестиционно предложение на Ивелина Василева Исмаил

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преработка по време на строителството и изграждане на подпорна стена с височина до 2 м на двуфамилна жилищна сграда в УПИ ХХХIII-382 , кв. 162 по плана на ж-к "М. Рудник", зона "Д", гр. Бургас, Община Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.351"

с възложител Ивелина Василева Исмаил

 

Инвестиционно предложение на Цвятко Павлов Ковачев и Мара Иванова Ковачева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Игрална зала с хазартни игрални автомати - вътрешно преустройство на офис със склад в партер и сутерена на съществуваща жилищна сграда с ид. №07079.612.57.1, ул. Македония" №21А, гр. Бургас"

с възложители Цвятко Павлов Ковачев и Мара Иванова Ковачева

 

 

 

Инвестиционно предложение на Христо Димитров Берданков

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изработване ЧИ на ПУП-ПЗ за УПИ V и VI кв.1 по Плана на ПЗ "Север", гр. Бургас"

с възложител Христо Димитров Берданков

 

Инвестиционно предложение на "СКАЙ ИНВЕСТ" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Обособяване на Площадка за съхранение на неопасни отпадъци в гр. Бургас, ПИ 07079.663.629 по КК на гр. Бургас, УПИ - VII-29 по Плана на Промишлена зона Юг -Запад, гр. Бургас, община Бургас"

 

"Изменение и допълнение на инвестиционно предложение: "Обособяване на Площадка за третиране (събиране, съхранение, предварителна обработка - сортиране, балиране, раздробяване) на отпадъци, вкл. отпадъци от опаковки в ПИ 07079.663.628, гр. Бургас, Южна промишлена зона"

с възложител "СКАЙ ИНВЕСТ" ООД

 

 

Инвестиционно предложение на Медицински център "Стайков и фамилия" ЕООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Реконструкция и преустройство на съществуваща административна сграда и склад в Медицински център с легла за наблюдение и лечение, кабинети за индивидуална практика за първична медицинска помощ и аптека в УПИ IX-2048, масив 81, м. Лъджа Йолу", ПИ 07079.2.2048, землището на гр. Бургас"

с възложител Медицински център "Стайков и фамилия" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "ЛИДИНГ" ЕООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Разработване на специализиран ПУП-ПРЗ за поземлен имот №07079.659.26 по кадастрална карта на гр. Бургас"

с възложител "ЛИДИНГ" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Павлина Ганчева Славова

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Използване на язовир "УЗУНГЕРЕН" за риборазвъждане и допълнителна дейност спортен риболов, ПИ 72151.44.32, в землището на с. Твърдица, община Бургас"

с възложител Павлина Ганчева Славова

 

Инвестиционно предложение на Пролетина Георгиева Дейви и етажните собственици

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда - довършване в УПИ II, кв. 146 по плана на ЦГЧ, ПИ с идентификатор 07079.612.346, гр. Бургас, ул. "Л. Каравелов" №17"

с възложители Пролетина Георгиева Дейви и етажните собственици

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Ради Жечев Златев и Таня Димитрова Златева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в ХХХIV-45, кв. 43 по плана на кв. "Крайморие", имот с КИ 07079.30.1075 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас"

с възложители Ради Жечев Златев и Таня Димитрова Златева

 

Инвестиционно предложение на "ХИМТЕХ" ЕООД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.12.1009 и 07079.12.1010 по КККР на гр. Бургас, община Бургас с цел обединяване на ПИ в общ УПИ"

с възложител "ХИМТЕХ" ЕООД

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас - Център

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционни предложения:

"Кабел 20 kVот РУ СрН на ТП "Аспарух" в имот с ИДН 07079.608.310 до съединителни муфи за ТП "Галактика" пред имот с ИДН 07079.607.452 по КК на гр. Бургас;

"Кабел 20 kVот съединителни муфи пред имот с ИДН 07079.614.230 за ТП "Групов 12" до РУ СрН на ТП "Дебелт 1" в имот с идентификатор 07079.614.169 по КК на гр. Бургас";

"Кабел 20 кVот РУ СрН на ТП "Групов 101" в имот с идентификатор 07079.614.251 до РУ СрН на ТП "Елена" в имот с идентификатор 07079.614.388 по КК на гр.Бургас";

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на  Тодор Стоянов Милушев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Стопанска постройка за инвентар/допълващо застрояване/" в УПИ IV-235, кв. 4, по плана на в.з. До стопански двор, землище кв. Банево, Община Бургас"

с възложител Тодор Стоянов Милушев

 

Инвестиционно предложение на "ДОМ БИЛДИНГ ГЛ" ООД


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда с магазини за промишлени стоки и гаражи в партера" в УПИ XIV-211, КВ. 151, по плана на ЗЦГЧ - гр. Бургас, ПИ 07079.615.194 по КК на гр. Бургас"

с възложител "ДОМ БИЛДИНГ ГЛ" ООД

 

Инвестиционно предложение на Мария Христова Петрова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Еднофамилна жилищна сграда промяна по време на строителството в ПИ с ид. 07079.705.384 по КК, УПИ ХII-384, кв. 59, по плана на кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Мария Христова Петрова

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционни предложения:

"Монтаж на 2 бр. стомано-бетонни стълба и ново електромерно табло на новомонтиран стълб пред ПИ с ИД 72151.501.226, кв. 16, с. Твърдица, община Бургас";

"Кабел 1 kV от ТНН на ТП "20 Б" до ново електромерно табло, тип ТЕПО пред УПИ XVII-8, кв. 108 на зона "Б", ж.к. "М. Рудник", гр. Бургас";

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас

 

 

Инвестиционно предложение на "ДЕЛТА-ИН" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XIII в кв. 54 по ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, ПИ с идентификатор 07079.30.574 по кадастралната карта на гр. Бургас"

с възложител "ДЕЛТА-ИН" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Адем Ереджеб Исуф

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в УПИ VII, кв. 70 по плана на с. Изворище, Община Бургас"

с възложител Адем Ереджеб Исуф

 

Инвестиционно предложение на "АЛСИ" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Поставяне на мобилна трошачка  ROCKSTER R900 в изградена площадка за съхранение и третиране на строителни отпадъци, находяща се в поземлен имот №07079.6.1427, кв. Д. Езерово, гр. Бургас, община Бургас"

с възложител "АЛСИ" ЕООД

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на  "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на пречиствателно съоръжение - Сух електро филтър на конус -котел за подгряване на термо масло към Инсталация за производство на OSB плочи в Промишлена зона "Север" гр. Бургас"

с възложител "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Георги Тодоров Янев и Страти Тодоров Янев


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на уличен водопровод за УПИ IX-223, кв. 16, с. Твърдица, Община Бургас"

с възложители Георги Тодоров Янев и Страти Тодоров Янев

 

 

Инвестиционно предложение на Олег Михайлович Зозуля

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Проектиране на ЧИ на ПУП-ПЗ за УПИ ХIV-591 в кв. 52 по плана на кв. Сарафово гр. Бургас община Бургас"

с възложител Олег Михайлович Зозуля

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционни предложения:

"Кабел НН от ТП "713" в ПИ 07079.820.1297 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано на фасада на жилищна сграда Б в ПИ 07079.820.1297 /УПИ Х-1297, кв. 18/ по ДП 4318364";

"Кабел НН от кабелен разпределителен шкаф, монтиран на границата на ПИ 07079.820.835 по КК на гр. Бургас до електромерни табла, монтирани в ПИ 07079.820.829/кв. Сарафово, ул. "Баба Тонка" №9, УПИ Х, кв. 53/ за захранване на обект в същия имот по ДП 4300406";

"Кабел НН от нов кабелен разпределителен шкаф, монтиран на границата на ПИ 07079.820.837 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано пред ПИ 07079.820.839 /кв. Сарафово, ул. "Баба Тонка" №10, УПИ ХV-541, кв. 61/ за захранване на обект в същия имот по ДП 4339220";

 "Кабел НН от кабелен разпределителен шкаф, монтиран на границата на ПИ 07079.820.825 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.820.823/кв. Сарафово, ул. "Черно море" №33, УПИ ХIV, кв. 53/ за захранване на обект в същия имот по ДП 4312084";

"Монтаж на нов кабелен разпределителен шкаф пред ПИ 07079.820.1453 по КК на гр. Бургас и захранването и чрез разкъсване на съществуващ кабел НН от ТП "Ален мак" до КРШ пред УПИ III-15, кв. 16; 2 бр. кабели НН от нов КРШ до 2 бр. електромерни табла, монтирани в ПИ 07079.820.1453/кв. Сарафово, УПИ ХХVI-1453, кв.14/ за захранване на 2 бр. жилищни сгради в същия имот по ДП 4315217";

"Кабели НН от БКТП "710" в ПИ 07079.820.1142 по КК на гр. Бургас до нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/, монтиран на границата на ПИ 07079.820.1458 и кабели НН от КРШ - нов до ново електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.820.1458 /кв. Сарафово, УПИ ХХХI-1458, кв.73/ за захранване на обект в същия имот по ДП 4217882. Обект 10697441100";

"Кабел НН от нов КРШ, монтиран на границата на ПИ 07079.820.724 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло тип ТЕПО 10М2ТЧ, монтирано пред ПИ 07079.820.717/УПИ IV-868, кв. 43, ул. "Ангел Димитров" №6, кв. Сарафово/, ДП 4309991";

"Кабел НН от кабелен разпределителен шкаф, монтиран на границата на ПИ 07079.820.70 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.820.374/кв. Сарафово, ул. "Рибарска" №30, УПИ I-335, кв. 29/ за захранване на обект в същия имот по ДП 4324221"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас

 

 

Инвестиционно предложение на Николай Петров Петров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в имот №47202.501.1465, с. Маринка, община Бургас"

с възложител Николай Петров Петров

 

Инвестиционно предложение на Дарина Костадинова Иванова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Строителство на нова едноетажна еднофамилна жилищна сграда в гр. Бургас, кв. Долно Езерово, УПИ XVII-540, кв. 17, ПИ 07079.824.540 по КК на гр. Бургас "

с възложител Дарина Костадинова Иванова

 

Инвестиционно предложение на Симеон Руменов Илиев и Румен Симеонов Илиев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изготвяне на ПУП-ПЗ, РУП и последващо изграждане на жилищна сграда с подземен етаж в УПИ V-1415, кв.90 по плана на ЦГЧ, ПИ 07079.611.108 по КК на гр. Бургас"

с възложители Симеон Руменов Илиев и Румен Симеонов Илиев.

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Георги Димитров Киров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изготвяне на частично изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 07079.503.609, кв. Банево, м. "Острица 1", гр. Бургас"

с възложител Георги Димитров Киров.

 

Инвестиционно предложение на "Томси" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.4.886 по КК, УПИ V-886, масив 25, местност "Хаджиева нива", землище на кв. Лозово, гр. Бургас"

с възложител "Томси" ООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Черноморски солници" АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.1.1019 и 07079.1.1022 и ПУП-ПП за ПИ 07079.1.1021, собственост на "Черноморски солници" АД"

с възложител "Черноморски солници" АД.

 

Инвестиционно предложение на Дарина Костадинова Иванова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Еднофамилна жилищна сграда в кв. Долно Езерово, гр. Бургас, ул. "Яне Сандански" 8"

с възложител Дарина Костадинова Иванова.

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас Юг

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Кабел 1 kV от ТНН на БКТП "3Е" до КРШ - нов на улична регулация пред ПИ 07079.653.216;

"Нов кабел 1 kV от КРШ - нов до ново електромерно табло за "Секция 1" в УПИ I-24, кв.141, к-с "М. Рудник", гр. Бургас";

"Нов кабел 1 kV от КРШ - нов до ново електромерно табло за "Секция 2" в УПИ I-24, кв.141, к-с "М. Рудник", гр. Бургас"

с възложител  "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас Юг.

 

Инвестиционно предложение на Иван Лечев Вълчев

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Картинг писта в ПИ 07079.17.1651, местност "Тепе Тарла", гр. Бургас"

с възложител  Иван Лечев Вълчев.

 

Инвестиционно предложение на Делян Жеков Генов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Строителство на жилищна сграда в ПИ 07079.705.1080, УПИ XIII-218, кв.19 по плана на кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Делян Жеков Генов.

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Атанас Димитров Арабаджиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ и ПУР за имот с идентификатор 07079.13.1433, м. Минералните бани, землище на кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас"

с възложител Атанас Димитров Арабаджиев

 

Инвестиционно предложение на Златка Стоянова Топалова


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в гр. Бургас, ул. Родопи - Ветрен, ПИ с идентификатор 07079.702.1009"

с възложител Златка Стоянова Топалова

 

Инвестиционно предложение на "Балкани 18" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на площадка за изкупуване на цветни и черни метали и излезли от употреба МПС"

с възложител "Балкани 18" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "Унибилд Инженеринг" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на трафопост ПИ 07079.2.466 по КК на гр. Бургас"

с възложител "Унибилд Инженеринг" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Гергана Георгиева Иванова, Иван Атанасов Иванов, Росица Николова Иванова, Снежанка Евтимова Панайотова, Светлана Атанасова Росалес, Иван Стоянов Иванов и Росица Атанасова Бебровска

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда с подземен гараж в УПИ ХIХ-5837, кв. 32 по плана на к-с "Възраждане", идентификатор №07079.616.231 по КК на гр. Бургас"

с възложители Гергана Георгиева Иванова, Иван Атанасов Иванов, Росица Николова Иванова, Снежанка Евтимова Панайотова, Светлана Атанасова Росалес, Иван Стоянов Иванов и Росица Атанасова Бебровска

 

Инвестиционно предложение на Велин Илиев Марков

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство и обединяване на ателие №11 и ателие №12 в мансарден етаж в жилищна сграда с идентификатор 07079.610.64.1, в УПИ ХI, кв. 74, по плана на ЦГЧ - гр. Бургас"

с възложител Велин Илиев Марков

 

Инвестиционно предложение на Христина Атанасова Кудева

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна по време на строителство, с която се извършва вътрешно преустройство на апартамент 4 и апартамент 5 в обект "Жилищна сграда с бистро и магазин за хранителни стоки, строителство в 3 етап" в ПИ 07079.825.178, УПИ VIII-1300, кв. 67, кв. Долно Езерово, гр. Бургас"

с възложител Христина Атанасова Кудева

 

Инвестиционно предложение на "ДРАЙ БИЛД" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПРЗ за УПИ III-645, кв. 24Б, по плана на ж.к. "Изгрев", ПИ с идентификатори 07079.501.645 по КККР на гр. Бургас"

с възложител "ДРАЙ БИЛД" ООД

 

Инвестиционно предложение на "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-54, кв.133 по плана на РЦ "Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.651.286 по КК на гр. Бургас"

с възложител "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

 

Инвестиционни предложения на "СИГМА 96" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционни предложения:

"Изменение на ПУП-ПР за УПИ I-680, кв. 12 по плана на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас /ПИ с идентификатор 07079.701.437 по КК на гр. Бургас/, с цел промяна на предназначението на имота от "за балнеосанаториум", в "за обществено обслужване";

"Преустройство на съществуваща сграда в УПИ I-680, кв. 12 по плана на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас /ПИ с идентификатор 07079.701.437.2 по КК на гр. Бургас/, с цел промяна на предназначението от "балнеосанаториум", в "къща за гости със заведение за хранене"

с възложител "СИГМА 96" ЕООД

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изготвяне на ПУП-ПРЗ с възможност за застрояване  на складово-ремонтна база за ПИ 07079.604.54 по КК, ПЗ "Север", гр. Бургас"

с възложител "Електроенергиен системен оператор" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на Татяна Николова Стаматова и Николай Станчев Стаматов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в УПИ XII-385, кв.35 по плана на с. Брястовец, Община Бургас"

с възложители Татяна Николова Стаматова и Николай Станчев Стаматов.

 

Инвестиционно предложение на Антон Боянов Андонов

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на търговски обект ПИ 07079.613.291.1.2 в гараж в партера на жилищна сграда в УПИ XVII-511, кв.184 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас"

с възложител  Антон Боянов Андонов.

 

Инвестиционно предложение на "Тивекс" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.605.161 по КК, ПЗ "Север", гр. Бургас"

с възложител  "Тивекс" ООД.

 

Инвестиционно предложение на "ДЕВА Бродкаст" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Строителство на складово-производствена база с административна част в ПИ 07079.3.2154 по КК, м. "Вълчи връх", гр. Бургас"

с възложители "ДЕВА Бродкаст" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Таничка Петрова Кирова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на 5-етажна многофамилна жилищна сграда с обитаемо подпокривно пространство в УПИ XX-1608, кв.94, ЦГЧ, гр. Бургас"

с възложител  Таничка Петрова Кирова.

 

Инвестиционно предложение на Елена Щилянова Къдрева

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.2.2712 и 07079.2.2713 по КК, м. "Крушата", гр. Бургас"

с възложител  Елена Щилянова Къдрева.

 

Инвестиционно предложение на Стоян Стамов Илиев и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VII, кв.21 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас - за прекратяване на съсобственост"

с възложители Стоян Стамов Илиев и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на Стоян Стамов Илиев и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XII и УПИ XIII, кв.52 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас - за прекратяване на съсобственост"

с възложители Стоян Стамов Илиев и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на "ВИП Пласт" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Склад за съхранение на алуминиеви профили в УПИ I-3292, кв.16, ПИ 07079.2.3292 по КК на гр. Бургас"

с възложител  "ВИП Пласт" ООД