Информация и Решения за ОВОС на инвестиционни предложения

Размер на шрифта: A A A Назад

Издадено Решение БС-52-ЕО/2021 г.

Издадено е Решение БС-52-ЕО/2021 г. на Директора на РИОСВ Бургас по процедурата за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на "План за интегрирано развитие на Община Бургас /ПИРО/ за периода 2021-2027 г.".

Инвестиционно предложение на Д. Йорданов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар, с помещение за обитаване и сондаж в ПИ 07079.9.491, местност „Джамбазларе“, гр. Бургас“

 

с възложител Д. Йорданов.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „Лагуна Лукс“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на жилищни сгради в ПИ 07079.30.1178 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, местност „Кафка“

 

с възложител „Лагуна Лукс“ ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „Д. Минчев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на вилна сграда и сондаж в ПИ 07079.17.1712 по КК на гр. Бургас, кв. Рудник“

 

с възложител Д. Минчев.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

"Изграждане на паркова алейна мрежа с осветление, озеленяване и благоустрояване в част от УПИ XI, кв.143 по плана на Районен център, ж.к. „Меден Рудник“, ПИ с идентификатор 07079.653.590 по КК на гр. Бургас“.

Инвестиционно предложение на „Кроношпан България“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда информация за инвестиционно предложение:

„Промишлено водоснабдяване чрез съществуващи водовземни съоръжения – ТК 1, ТК 2 и ТК 3, в ПИ 07079.604.237, ПЗ „Север“, гр. Бургас“

 

с възложител „Кроношпан България“ ЕООД.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „Метал Про Транс“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на площадка за изкупуване и обработка на ИУМПС и център за събиране, временно съхраняване, транспортиране на опасни (НУБА) и неопасни отпадъци, предварително третиране (демонтиране, разглобяване) на ИУЕЕО и неопасни отпадъци (балиране), разкомплектоване на ИУМПС в ПИ с идентификатор 07079.605.219 по КК на гр. Бургас, ПЗ „Север“

 

с възложител „Метал Про Транс“ ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Кр. Димитров

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на кафе, озеленяване и преместваеми търговски обекти в ПИ 07079.13.12, местност „До село“, кв. Банево, гр. Бургас

 

с възложител Кр. Димитров.

 

Инвестиционно предложение на „Странджа Агро Бизнес“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на 80 оранжерии със система за капково напояване за отглеждане на ягоди и поставяне на 4 хладилни контейнери с фотоволтаични панели върху тях в ПИ 32367.11.32, м. „Демиркево“, землище на с. Извор, Община Бургас

 

с възложител „Странджа Агро Бизнес“ ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „Петков Агро“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда информация за инвестиционно предложение:

„Създаване на 34 дка овощна градина от череши, изграждане на сондажен кладенец за водовземане от подземни води и система за капково напояване в ПИ 61145.4.2 по КК на с. Равнец, м. „Керметлията“, изграждане на ограда, благоустрояване и монтаж на фотоволтаична система в ПИ 61145.103.5 по КК на с. Равнец, м. „Чаплак Баир“, Община Бургас и закупуване на земеделско оборудване“

 

с възложител „Петков Агро“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение:

  • Пътна връзка към нов БКТП 20/0.4 kV 1X630 kVA в ПИ 07079.2.3548 по КК на гр. Бургас“.

Издадено Решение БС-45-ЕО/2021 г.

Издадено е Решение БС-45-ЕО/2021 г. на Директора на РИОСВ Бургас по процедурата за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на "Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас за периода 2021-2027 г.".

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „ЕС БИ ДИ ГРУП“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда информация за инвестиционно предложение:

„ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.11.92 по КК на гр. Бургас, землище на кв. Крайморие и ПУП-ПУР от о.т.1 до ПИ 07079.11.92 за утвърждаване на трасе на обслужваща улица и съответната инженерна инфраструктура“

 

с възложител „ЕС БИ ДИ ГРУП“ ООД.

 

Инвестиционно предложение на Н. Николов и М. Тенев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда информация за инвестиционно предложение:

„Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-32, кв.5 по плана на кв. Крайморие, ПИ 07079.830.23 по КК на гр. Бургас

 

с възложител Н. Николов и М. Тенев.

 

Инвестиционно предложение на Д. Пенев и Р. Пенев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда информация за инвестиционно предложение:

„Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-881, кв.96 по плана на кв. Долно Езерово, ПИ 07079.826.266 по КК на гр. Бургас

 

с възложител Д. Пенев и Р. Пенев.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на ЗП „Д. Калчева“

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда информация за инвестиционно предложение:

„Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води в ПИ 21141.31.42 по КК на с. Димчево, Община Бургас“

 

с възложител ЗП „Д. Калчева“.

 

Инвестиционно предложение на „Веселина Комерс“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда информация за инвестиционно предложение:

„Създаване на насаждения от череши 50 дка със система за капково напояване, дренажна и помпено-филтърна система и закупуване на специализирана техника в ПИ 07079.13.520 по КК на гр. Бургас“

 

с възложител „Веселина Комерс“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на Г. Молева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на складова база за промишлени стоки в ПИ 07079.3.1655 по КК на гр. Бургас, местност „Мадика“

 

с възложител Г. Молева.

Инвестиционно предложение на Я. Величков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Слънцезащитна конструкция на кота +14,60 м за обект Жилищна сграда в ПИ 07079.820.680, УПИ II, кв.58 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас“

 

с възложител Я. Величков.

Община Бургас информира за инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Водовземане от р. Айтоска за напояване чрез дъждуване на 468 дка земеделска култура – царевица в землището на гр. Българово, Община Бургас“.

 

Инвестиционно предложение на „ИНКО“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Жилищна сграда с търговски център, магазини, гаражи и външни ВиК връзки в УПИ VII-57, кв.37 по плана на Зона В, к-с „Меден Рудник“, гр. Бургас – преработка за етапно строителство и въвеждане в експлоатация – вход „В“ и Търговски център“

 

с възложител „ИНКО“ ООД.

Инвестиционно предложение на К. Атанасов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Строеж на магазин за промишлени стоки и два гаража в УПИ XIII-222, кв.30, ПИ 61145.501.917, с. Равнец, Община Бургас“

 

с възложител К. Атанасов.

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Спортна зала „Младост“ к-с „Славейков“, находяща се в УПИ ІI – 365, кв. 49, ПИ с идентификатор 07079.602.554.1 по КК на гр. Бургас“.

Инвестиционно предложение на „Странджа Агро Бизнес“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на 80 броя оранжерии (парници), всяка с площ от 198 кв.м. и поставяне на 4 бр. преместваеми хладилни контейнери/камери, захранвани от автономна фотоволтаична система в ПИ 32367.11.32 по КК на с. Извор, Община Бургас“

 

с възложител „Странджа Агро Бизнес“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Партнерс“ ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Изменение на издадено Разрешително No 02-ДО-526-01/01.07.2021 г. (за дейности с отпадъци) – добавяне на нова дейност R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 (предварителна обработка) на вече разрешени кодове отпадъци на площадка, находяща се на Пристанищен терминал „Бургас Запад“, част от ПИ с идентификатор 07079.618.21, гр. Бургас“

 

с възложител „Партнерс“ ООД.

Инвестиционно предложение на „Метал Про Транс“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Извършване на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали в ПИ 07079.661.1 по КК на гр. Бургас, кв. Победа“

с възложител „Метал Про Транс“ ЕООД.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Н. Желев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на уличен водопровод от ПЕВП тръби ф110х6,6, с дължина 35 м, преминаващ през ПИ 07079.712.3727 за захранване на УПИ XVIII-1538, кв.110, представляващ ПИ 07079.712.3023, кв. Черно море, гр. Бургас“

с възложител Н. Желев.

 

Инвестиционно предложение на АЕГ „Гео Милев“

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на водовземно съоръжение – сондажен кладенец с цел осигуряване на вода за собствени нужди в ПИ 07079.501.147 по КК на гр. Бургас“

с възложител АЕГ „Гео Милев“.

Инвестиционно предложение на Д. Бакалов

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на жилищна сграда в УПИ III-567, кв.25 по плана на кв. Ветрен, ПИ 07079.702.567 по КК на гр. Бургас“
с възложител Д. Бакалов.
 

Инвестиционно предложение на „ЕМИ“ ООД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на Комплексна авто-снабдителна станция, обслужваща сграда със ЗОХ, автомивки, контролно-пропускателен пункт, сондажен кладенец, изгребна яма, технологичен подземен резервоар, метан станци, противопожарни резервоари и паркинги за ТИР и леки автомобили в ПИ 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр. Бургас, м. „Курт тепе“ и изграждане на локално платно с временни пътни връзки към Път I-6 вход при км 492+710 и изход при км 492+600 ляво“
с възложител „ЕМИ“ ООД.
 

Инвестиционно предложение на „Хелиас“ ЕООД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на Инсталация за компостиране в ПИ 07079.605.276 по КК на гр. Бургас“
с възложител „Хелиас“ ЕООД.
 

Община Бургас обявява инвестиционни намерения

Инвестиционно предложение на „Близнаци 71“ ООД 

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на складова база за строителна техника в ПИ 07079.4.775 по КК на гр. Бургас“
с възложител „Близнаци 71“ ООД.

Инвестиционно предложение на Б. Джаникян и К. Радославова 

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на 4 бр. еднофамилни вилни сгради в ПИ 07079.13.2291, м. Нанекелика“, кв. Банево, гр. Бургас“
с възложител Б. Джаникян и К. Радославова.

Инвестиционно предложение на „Стратеджия“ ЕООД 

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Обратно използване на бракувани алуминиеви детайли, както и изкупуване на алуминиев метален скраб и влагането му в определено съотношение в производството на алуминиеви детайли в новоизградена производствена фабрика за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост в УПИ IV-333 по плана на гр. Българово, Община Бургас“
с възложител „Стратеджия“ ЕООД .

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:
„Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-339 и УПИ XVI-338 в кв. 135Б по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.608.338 и 07079.608.339 по КК на гр. Бургас с цел обединяване на двата УПИ – за  разполагане на лечебна структура Сграда на Комплексен онкологичен център /КОЦ/“.

Инвестиционно предложение на „ЙОГИ-БГ“ ЕООД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Вътрешно преустройство на Банков офис с идентификатор 07079.602.255.1.68 и търговски обект с идентификатор 07079.602.255.1.56 в Магазин за месо и месни продукти, УПИ II, кв.17А, партерен етаж на бл.125, вх.А, к-с „Славейков“, гр. Бургас“
с възложител „ЙОГИ-БГ“ ЕООД.
 

Община Бургас обявява информация за инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на В. Павлов 

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на жилищна сграда и лятна кухня в УПИ VIII-5010082, кв.8, с. Маринка, Община Бургас“
с възложител В. Павлов.

Инвестиционно предложение на К. Дъбов 

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на административна сграда в ПИ 07079.17.2293 и 07079.17.2294 по КК, кв. Рудник – Черно море, гр. Бургас“
с възложител К. Дъбов.

Община Бургас информира за инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Е. Арамов 

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на сладкарски цех в ПИ 07079.8.855, к-с „М. Рудник“, гр. Бургас“
с възложител Е. Арамов.

Инвестиционно предложение на И. Петрова 

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на складова и търговска база в ПИ 07079.2.2703 и 07079.2.2690 по КК на гр. Бургас“
с възложител И. Петрова.

Инвестиционно предложение на „КРИСИ 74“ ЕООД

~~Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Складова база, авторемонтна работилница и офис сграда в ПИ 07079.603.219 по КК на гр. Бургас, УПИ VI-337, кв.12, ПЗ „Север“

с възложител „КРИСИ 74“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на „Крайморие Хоум“ ЕООД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на седем еднофамилни жилищни сгради в ПИ 07079.30.280 по плана на кв. Крайморие, м. „Кафка“, гр. Бургас“

с възложител „Крайморие Хоум“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:
„Светофарна уредба на кръстовище при о.т.952 по плана на ж.к. „Изгрев“, кръстовище на ул. „Петко Задгорски“ и ул. „Георги Калоянчев“, к-с „Изгрев“, гр. Бургас“.

Инвестиционно предложение на Г. Димов

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на улична канализация от тръби РР-В SN10 DN/OD 315, с дължина 20 м, от УПИ XII-338, кв.45 до съществуваща РШ пред УПИ XI-343, кв.45, преминаваща през ПИ 07079.602.346, к-с „Славейков“, гр. Бургас“

с възложител Г. Димов.

Инвестиционно предложение на Г. Камалиева

~~Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на Автокозметичен център на самообслужване в УПИ XII-564, кв.187 по плана на Зона Б на к-с „Меден Рудник“, гр. Бургас, ПИ 07079.664.40 и уличен водопровод за имота“

с възложител Г. Камалиева.

Инвестиционно предложение на „Уни Енерджи“ ООД

~~Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на търговски комплекс – бензиностанция с АГСС, търговска сграда със ЗОХ, ТИР паркинг и автомобилен паркинг в ПИ 07079.2.2632 по КК на гр. Бургас“

с възложител „Уни Енерджи“ ООД.

Инвестиционни предложения на Община Бургас

Инвестиционни предложения на Светослав Георгиев Генов и Светлана Иванова Кни

~~Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:
„Изграждане на жилищна сграда с два броя апартаменти в ПИ 07079.30.1039 по КК, УПИ XXXI-1039, кв.44 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас“
и
„Изграждане на жилищна сграда с два броя апартаменти в ПИ 07079.30.1038 по КК, УПИ XXX-1038, кв.44 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас“
 
с възложители Светослав Георгиев Генов и Светлана Иванова Кни.
 

Инвестиционно предложение на „Скай Инвест“ ООД

~~Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
„Подновяване на съоръжението за предварително третиране – балиране на отпадъци в ПИ 07079.663.628, ПЗ „Юг-Запад“, гр. Бургас“.
 
с възложител „Скай Инвест“ ООД.
 

Инвестиционно предложение на „Нордус – Балкан 2“ ЕООД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
„Изграждане на 5 бр. жилищни сгради в ПИ 07079.30.1184; 07079.30.1185; 07079.30.1186; 07079.30.1187 и 07079.30.1188 по КК, кв. Крайморие, гр. Бургас“.
 
с възложител „Нордус – Балкан 2“ ЕООД.
 

Инвестиционно предложение на С. Петрова

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
„Изграждане на складово-производствена база, паркинг, гараж, трафопост в ПИ 07079.7.1498 по КК, м. „Кайряка“, землище на кв. Горно Езерово, гр. Бургас“.
 
с възложител С. Петрова.
 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

~~Инвестиционно предложение на К. Кръстева 

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
„Изграждане на двуфамилна жилищна сграда в ПИ 07079.30.1032 по КК, УПИ XXIV-1032, кв.44, кв. Крайморие, гр. гр. Бургас“.
 
с възложител К. Кръстева.

Инвестиционно предложение на „Арапилес“ ООД 

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
„Изграждане на две жилищни сгради и трафопост в ПИ 07079.820.1112 по КК и изграждане на трасе на уличен водопровод ф160 и на улична канализация ф135 за имота, гр. Бургас“.
 
с възложител „Арапилес“ ООД.

Инвестиционно предложение на Д. Маринова

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
„Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец в ПИ 07079.12.642 по КК, УПИ II-1, м.20, местност „Машатлъка“, землище на кв. Ветрен, гр. Бургас“.
 
с възложител Д. Маринова.
 

Инвестиционно предложение на „Сонерс“ ЕООД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
„Изграждане на складова база за промишлени стоки в ПИ 07079.2.2772, ПИ 07079.2.2773 и ПИ 07079.2.557 по КК на гр. Бургас“  
 
с възложител „Сонерс“ ЕООД.
 

Инвестиционно предложение на Д. Фотева и съсобственици

~~Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
„Изграждане на еднофамилни жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.13.1172 по КК, м. „Лозята“, кв. Банево, гр. Бургас“  
 
с възложители Д. Фотева и съсобственици.
 

Информация за инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Бигс" ООД  

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Обособяване на цех за производство на регенерат в сграда - Автосервиз в ПИ 07079.605.10 по КК на гр. Бургас"   

  

с възложител "Бигс" ООД.

 

Инвестиционно предложение на "ЕВОЛВ България" ЕООД  

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-2812 и УПИ IX-2813, кв.10, масив 71, местност "Крушата", гр. Бургас"   

  

с възложител "ЕВОЛВ България" ЕООД.

 

Издадено е Решение No БС-3-ЕО/2021 г. на Директора на РИОСВ Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Община Бургас обявява издадено Решение БС-3-ЕО/2021 г. на Директора на РИОСВ Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на план/програма

Инвестиционно предложение на „ГМГ Инвест 2020“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на 13 бр. еднофамилни жилищни сгради в УПИ III-91, кв.45, ПИ 07079.30.266 по плана на кв. Крайморие, м. "Кафка", гр. Бургас"   

  

с възложител "ГМГ Инвест 2020" ООД.

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Тодорова Консулт" ЕООД  

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на складово-сервизна база в ПИ 07079.6.1293 по КК, кв. Долно Езерово, гр. Бургас"   

  

с възложител "Тодорова Консулт" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "Металс Варна" ЕООД  

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване, транспортиране и разкомплектоване на ИУМПС, площадка за събиране и временно съхраняване на ИУЕЕО, оловни акумулатори, батерии, излезли от употреба гуми, хартия, пластмаси и стъкло в ПИ 07079.605.149 и 07079.605.150, ПЗ "Север", гр. Бургас"   

  

с възложител "Металс Варна" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "ТСМ-2017" ООД  

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, ИУМПС и негодни за употреба батерии и акумулатори, находяща се в УПИ XVIII-773, кв.2, м. "Върли бряг", ПИ 07079.665.32 по КК на гр. Бургас"   

  

с възложител "ТСМ-2017" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Ив. Петелски

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПЗ за ПИ 07079.149.58 и 07079.149.55, местност "Сухото дере", с. Изворище, Община Бургас - за допускане застрояване на общата граница на имотите"   

  

с възложител Ив. Петелски.

 

Инвестиционно предложение на Пл. Петков

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на сондажен /тръбен/ кладенец за собствени нужди в ПИ 07079.30.1051 по КК на гр. Бургас, кв. Крайморие, местност "Кафка"   

  

с възложител Пл. Петков.

 

Инвестиционно предложение на „Топ Системс“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.13.2326, кв. Банево, гр. Бургас - с цел изграждане на водовземно съоръжение и застрояване на имота"  

  

с възложител "Топ Системс" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на фабрика за производство на пектин в УПИ I-100015 (ПИ 07079.663.729) и УПИ II-75544 (ПИ 07079.663.730), Промишлена зона "Юг", гр. Бургас"  

  

с възложител "Индустриален и логистичен парк Бургас" АД.

 

Инвестиционно предложение на Захари Палинков

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда с гараж и плътна ограда с височина до 2,20 м в ПИ 07079.30.1043, УПИ XXXII-43, кв.43 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас"  

  

с възложител Захари Палинков.

 

Инвестиционно предложение на Лъчезар Георгиев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищни сгради в УПИ XXI-1.38, кв.6 по плана на с. Димчево (ПИ 21141.501.351 по КК), Община Бургас и улица от о.т.6а-6б"  

  

с възложител Лъчезар Георгиев.

 

Инвестиционно предложение на „Денира“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на площадка за събиране, сортиране и съхранение на опасни, неопасни и производствени отпадъци в ПИ 07079.605.276, Северна промишлена зона, база "Лозово", гр. Бургас"

  

с възложител "Денира" ООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Веселина Иванчева Богоева, Диляна Рускова Градинарова, Виктор Николаев Градинаров и "АЛТЕЗ" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-15, в м. 80 по плана на м. Райчево кашла, землище ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.9.198 по КК на гр. Бургас"

с възложители Веселина Иванчева Богоева, Диляна Рускова Градинарова, Виктор Николаев Градинаров и "АЛТЕЗ" ООД

 

 

Инвестиционно предложение на "ДОРОСЛАВА СТРОЙ" ООД, "БГ ИНВЕСТ 76" ЕООД и "АНДОНИЯ 2007" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-14, УПИ X-14, УПИ XI-14, УПИ XII-14, УПИ XIII-14, УПИ XIV-14, УПИ XV-14, УПИ XVI-14, УПИ XVII-14, УПИ XVIII-14, УПИ XIX-14, УПИ XX-14 в кв. 144 по плана на Районен център, ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас, представляващи имоти с идентификатори: 07079.653.148, 07079.653.149, 07079.653.150, 07079.653.151, 07079.653.152, 07079.653.153, 07079.653.154, 07079.653.155, 07079.653.156, 07079.653.157, 07079.653.158 и 07079.653.159 по КК на гр. Бургас"

с възложители "ДОРОСЛАВА СТРОЙ" ООД, "БГ ИНВЕСТ 76" ЕООД и "АНДОНИЯ 2007" ЕООД

 

 

Инвестиционно предложение на "Стан 3-2020" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излезли от употреба гуми /ИУГ/, отпадъци от опаковки, текстилни отпадъци в ПИ №07079.827.65, кв. Долно Езерово, гр. Бургас"

с възложител "Стан 3-2020" ЕООД

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на С. Станев  

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на водовземно съоръжение за собствени нужди в УПИ XXXIII-44, кв.43 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас"

  

с възложител С. Станев.

 

 

Инвестиционно предложение на "АЛСИ" ЕООД   

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Поставяне и експлоатация на мобилна шредерна инсталация за предварителна обработка на излезли от употреба МПС в ПИ 07079.662.9570, Южна Промишлена зона, гр. Бургас"

  

с възложител "АЛСИ" ЕООД.

 

 

Инвестиционно предложение на "Океан Шипинг" ООД   

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Обособяване на площадка за дейности по събиране, временно съхраняване, транспортиране и предварително третиране на отпадъци от акостирали в пристанищата кораби в южната част на сграда с идентификатор 07079.660.609.20 в Производствено-техническа база в кв. Победа, гр. Бургас"

  

с възложител "Океан Шипинг" ООД.

 

Инвестиционно предложение на С. Трендафилов   

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Обособяване на площадка за извършване на дейности по разкомплектоване на излезли от употреба МПС и пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали в ПИ 07079.3.2410, местност "Хаджи Тарла", землище на гр. Бургас"

  

с възложител С. Трендафилов.

 

Инвестиционно предложение на "Комерс Тони 91" ЕООД   

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на 11 вилни сгради в ПИ с идентификатори 07079.13.1283 до 1286; ПИ 07079.13.1425, 1489, 1936, 2003, 2058, 2059 и2060, обслужваща улица в ПИ 07079.13.1160 и Трафопост тип БКТП в ПИ 07079.13.2061, местност "Лозята", кв. Банево, гр. Бургас"

  

с възложител "Комерс Тони 91" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Достъп от коридора Ориент/Източно-Средиземноморски до Летище Бургас, гр. Бургас"

  

с възложител ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура".

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Ралица Росенова Здравкова  

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Строеж на жилищна сграда и допълващо застрояване в УПИ IV-5010040, кв.10, ПИ 47202.501.1511 по КК, с. Маринка, Община Бургас"

  

с възложител Ралица Росенова Здравкова.

 

Инвестиционно предложение на ЕТ "БАЙ-Милен Тотев" 

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на букмейкърски пункт на Еврофутбол с идентификатор 07079.602.293.2.75 и игрална зала с идентификатор 07079.602.293.2.101 в Игрална зала за хазартни игри с хазартни автомати и четириместна рулетка в партерен етаж на сграда със смесено предназначение в к-с "Славейков", бл.113, гр. Бургас"

 

с възложител ЕТ "БАЙ-Милен Тотев".

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Бургас Инвест" ООД  

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в к-с "М. Рудник", Зона Г, ПИ 07079.651.251 по КК на гр. Бургас"

  

с възложител "Бургас Инвест" ООД.

 

Инвестиционно предложение на "Бургас Инвест" ООД  

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в к-с "М. Рудник", Зона Г, ПИ 07079.651.250 по КК на гр. Бургас"

  

с възложител "Бургас Инвест" ООД.

 

 

Инвестиционно предложение на Мария Рашева, Неделя Атанасова и Петър Атанасов 

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXXI-222, кв.54 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас"

 

с възложители Мария Рашева, Неделя Атанасова и Петър Атанасов.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "АГАТ-56" ЕООД  

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на уличен водопровод от съществуваща разпределителна шахта СШК2 при о.т. 202 - о.т. 63Е в УПИ I-2112, кв.61 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас"

  

с възложител "АГАТ-56" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Ивелина Вардева и Елена Вардева-Тодорова  

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Складово-производствена сграда в УПИ XXVI-7, м. 65, местност "Сулу дере", по плана на к-с "Меден Рудник", гр. Бургас"

  

с възложители Ивелина Вардева и Елена Вардева-Тодорова.

 

Инвестиционно предложение на „ОКЕАН ШИПИНГ“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Обособяване на площадка за дейности за събиране, временно съхраняване, транспортиране и предварително третиране на отпадъци от акостирали в пристанищата на Област Бургас кораби в южната част на сграда с идентификатор 07079.660.609.20, находяща се в Производствено-техническа база в кв. Победа, гр. Бургас"

  

с възложител "ОКЕАН ШИПИНГ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на „Панорама-2000“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Реконструкция на съществуваща помпена станция и възстановяване на напорен тръбопровод за напояване на 1 200 дка земеделски площи в землище на с. Димчево, Община Бургас"

  

с възложител "Панорама-2000" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „Домино Инвест Строй Груп“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преработка по време на строителството - сграда със смесено предназначение в ПИ 07079.601.64, к-с "Зорница", гр. Бургас"

  

с възложител "Домино Инвест Строй Груп" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Георги Парашкевов и Илиян Стефанов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на 10 бр. вилни сгради по една в ПИ с идентификатори 72151.37.35 до .44 (УПИ II-3 до УПИ XI-3) с общ трафопост и общ безотточен водонепропускащ черпателен резервоар в ПИ 72151.37.34, местност "Чекелията", с. Твърдица, Община Бургас"

  

с възложители Георги Парашкевов и Илиян Стефанов.

 

Инвестиционно предложение на Христо Караиванов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда - преработка по време на строителството в УПИ VI, кв.85, ПИ 07079.705.3100, кв. Банево, гр. Бургас"

  

с възложител Христо Караиванов.

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Метал Инс" ЕООД  

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Ситуиране на Модулна станция за дизелово гориво в УПИ VIII-763, кв.43 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас"

  

с възложител "Метал Инс" ЕООД.

 

 

Инвестиционно предложение на Николай Тенев и Георги Йорданов  

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на складова база за строителни материали и техника в ПИ 07079.12.126, м. "Кантона", гр. Бургас"

  

с възложители Николай Тенев и Георги Йорданов.

 

Инвестиционно предложение на Георги Тодоров Парашкевов и Илиян Стефанов Стефанов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на 10 вилни сгради - по една във всеки ПИ с идентификатори от 72151.37.35 до 72151.37.44, местност "Чекелията", землище на с. Твърдица, Община Бургас"

  

с възложители Георги Тодоров Парашкевов и Илиян Стефанов Стефанов.

 

Инвестиционно предложение на Мария Буйнова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на автобаза и изграждане на газостанция в ПИ 07079.5.907 и изграждане на автобаза за обучение на водачи на МПС в ПИ 07079.5.906 по КК на гр. Бургас"

  

с възложител Мария Буйнова.

 

Инвестиционно предложение на „Модстрой“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Риборазвъждане и риболов в ПИ 07079.17.175 по КК на гр. Бургас - язовир "Дермен дере"

  

с възложител "Модстрой" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Марин Славов Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 "Изграждане на ограда, склад за отоплителни материали и инвентар, и лятна кухня в ПИ с идентификатор 07079.705.976 по КККР на гр. Бургас, представляващ УПИ IХ-976 в кв.72 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас"

с възложител Марин Славов Георгиев.

Инвестиционно предложение на Таню Йовчев Танев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 "Еднофамилна сглобяема жилищна сграда с масивно допълващо застрояване в УПИ Х-936, кв. 25 кв. Крайморие, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.936"

с възложител Таню Йовчев Танев.

 

Инвестиционно предложение на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 "Монтаж на ведомствена модулна автоснабдителна станция за дизелово гориво в ПИ 07079.618.1088 гр. Бургас, община Бургас"

с възложител "БМФ Порт Бургас" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на „Рисайклинг България“ ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 "Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, опаковки и излезли от употреба гуми в ПИ с идентификатор 07079.827.65 по КК на гр. Бургас, община Бургас"

с възложител "Рисайклинг България" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Иван Годжаров

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на 5 броя вилни сгради в ПИ 06776.21.1, с. Брястовец, Община Бургас"

  

с възложител Иван Годжаров.

 

Инвестиционни предложения на ДП „Пристанищна инфраструктура“, Клон Териториално поделение „Пристанище Бургас“

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"ПУП-ПРЗ-ППА и последващо разширение и модернизация съгласно проект на Генерален план на Пристанищен терминал "Бургас Изток-1"

и

"Изграждане на специализиран пристанищен обект - пристан за кораби, предназначен за спомагателни дейности и буксировка, находящ се на нов Източен вълнолом на Пристанище Бургас, ПИ 07079.618.1098, гр. Бургас"

  

с възложител ДП "Пристанищна инфраструктура", Клон Териториално поделение "Пристанище Бургас".

 

Инвестиционно предложение на „Инфра Експерт“ АД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на модулна станция за дизелово гориво в ПИ 07079.663.32 по КК на гр. Бургас"

     

с възложител "Инфра Експерт" АД.

 

Инвестиционно предложение на „ДЕНИРА“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на площадка за събиране, сортиране и съхранение на опасни, неопасни и производствени отпадъци с местоположение гр. Бургас, ПЗ "Север", База "Лозово", ПИ 07079.605.276 - северна част"

     

с възложител "ДЕНИРА" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Динко Кипров

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на шоурум и складова база за промишлени стоки в ПИ 07079.2.2214, местност "Келева нива", гр. Бургас"

     

с възложител Динко Кипров.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Планет Транс" ООД   

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Модулна станция за собствени нужди с обем 20 куб.м. за дизелово гориво в ПИ 07079.605.468 по КК на гр. Бургас"

     

с възложител "Планет Транс" ООД.

 

 

Инвестиционно предложение на "Сарафово Дом 07" ЕООД   

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Басейн - 32 куб.м. в УПИ LXII-80, 81, кв.82, местност "Овошките", кв. Сарафово, гр. Бургас"

     

с възложител "Сарафово Дом 07" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Николай Тенев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Складова база за строителна техника /механизация/ и негорими строителни материали с административна част и водовземно съоръжение /тръбен кладенец/ в ПИ 07079.12.126, м. Кантона, гр. Бургас"

     

с възложител Николай Тенев.

 

Постановено Решение No 5-ПР/2020 г. на Министъра на околната среда и водите

Министърът на околната среда и водите е постановил Решение No 5-ПР/2020 г. за инвестиционно предложение "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване в българските морски пристанища за обществен транспорт с национално значение - Варна и Бургас".

Решението е достъпно на интернет страницата на МОСВ на адрес: www.moew.government.bg, Превантивна дейност/ОВОС/Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционно предложение на „Си Строй“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изграждане на преработвателно предприятие за производство на месни разфасовки и заготовки от птиче месо с хладилна база за съхранение и търговия с храни в УПИ IV-623 и УПИ V-622, кв.65, м. "Сулу дере", гр. Бургас"

     

с възложител "Си Строй" ООД.

 

Инвестиционни предложения на „Център Флорс“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Оборудване и експлоатация на Мобилен обект за бързо хранене - фургон"

и

"Оборудване и експлоатация на Хладилен камион - шаси и фургон"

     

с възложител "Център Флорс" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас

 

Университет "Проф. д-р А. Златаров" чрез Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

"Ремонт, реконструкция и оборудване на лабораторни помещения в сградата на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" с цел създаване на Изследователски център за син растеж по проект "Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ" (BLUE GROWTH COLLABs)".

 

Инвестиционно предложение на «Бургасбус» ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

«Монтаж на зарядни станции за електрически автобуси и изграждане на кабелни трасета до зарядни станции за електрически автобуси, комплектни трансформаторни подстанции и присъединяване към електропреносна мрежа, гр. Бургас».

 

Инвестиционно предложение на Добри Колев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 07079.705.700, УПИ VIII-700, кв.47, кв. Банево, гр. Бургас"     

с възложител Добри Колев.

 

Инвестиционно предложение на „СОЛВЕЙГ 13“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Възстановяване на нарушена рекултивация на част от съществуващо хвостохранилище в ПИ 07079.9.425, м. "Сулу дере", землище на гр. Бургас"     

с възложител "СОЛВЕЙГ 13" ООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Зоя Димитрова Желева и Стоян Димитров Желев   

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна предназначението на ателие No 2 в апартамент - в жилищна сграда в УПИ IX-891, кв.27 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас"     

с възложители Зоя Димитрова Желева и Стоян Димитров Желев.

 

Инвестиционно предложение на Зоя Димитрова Желева и Стоян Димитров Желев   

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна предназначението на ателие No 5 в апартамент - в жилищна сграда в УПИ IX-891, кв.27 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас"     

с възложители Зоя Димитрова Желева и Стоян Димитров Желев.

 

Инвестиционно предложение на "Трансойл 1" ЕООД   

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изготвяне на ПУП за ПИ 07079.605.142 и 07079.605.144 по КК, кв.25, ПЗ "Север", гр. Бургас"     

с възложител "Трансойл 1" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „Брент Ойл“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищни сгради и обект за обществено обслужване /търговски обект/ в ПИ 07079.2.1722 по КК на гр. Бургас"     

с възложител "Брент Ойл" ООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Стайко Димитров Стоянов   

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Автосервиз за автомобили и бусове в ПИ 07079.3.2039 по КК, УПИ XXVII-2039, кв.60, ПЗ "Север", гр. Бургас"     

с възложител Стайко Димитров Стоянов.

 

 

Инвестиционно предложение на "ДЕВА Бродкаст" ЕООД   

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП за УПИ V-8, кв.69, ПИ 07079.3.925 по КК, ПЗ "Север", гр. Бургас - с цел промяна на устройствената зона, отреждането и показателите за застрояване"     

с възложител "ДЕВА Бродкаст" ЕООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на СС "Меден Рудник 254"    

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Уличен водопровод ПЕВП ф110 и улична канализация PVC ф315 за УПИ XIII-7, кв.39, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас"     

с възложител СС "Меден Рудник 254".

 

Инвестиционно предложение на Стоян Гешев     

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Складова база за електро- и строителни материали в ПИ 07079.4.885 по КК на кв. Лозово, гр. Бургас"     

с възложител Стоян Гешев.

 

Инвестиционни предложения на „Теленор България“ ЕАД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Преустройство на съществуваща Приемно-предавателна станция 5037 на "Теленор България" ЕАД върху сграда с идентификатор 07079.618.1084.5 по КККР на гр. Бургас - Административна сграда на Пристанище Бургас"

И

"Преустройство на съществуваща Приемно-предавателна станция 5420 на "Теленор България" ЕАД в имот с идентификатор 07079.820.302 и на сграда с идентификатор 07079.820.302.1 по КККР на гр. Бургас - кв. Сарафово, ул. "Ангел Димитров" 17А, гр. Бургас"     

с възложител "Теленор България" ЕАД.

 

Инвестиционни предложения на „Теленор България“ ЕАД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Преустройство на съществуваща Приемно-предавателна станция 5055 на "Теленор България" ЕАД върху сграда с идентификатор 07079.690.47.7 по КККР на гр. Бургас - сграда Международни линии - пристигане на Летище Бургас"

И

"Преустройство на съществуваща Приемно-предавателна станция 5052 на "Теленор България" ЕАД върху сграда с идентификатор 07079.602.53.1 по КККР на гр. Бургас - к-с "Славейков" бл.30 вх.1 и вх.2, гр. Бургас"     

с възложител "Теленор България" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на Пенка Йорданова Петрова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на басейн в УПИ XVIII-1243, ПИ 07079.705.1243, кв.94 по плана на кв. Банево, гр. Бургас"     

с възложител Пенка Йорданова Петрова.

 

Инвестиционно предложение на „Вайс Профил“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на складове за промишлени стоки и шоурум в ПИ 07079.2.1407 и 07079.2.1370 по КК на гр. Бургас"     

с възложител "Вайс Профил" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Янчо Стоянов, „Атила Строй Инвест“ ЕООД и Кирил Петров

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Склад за скално-облицовъчни материали с работилница, складова база за промишлени стоки, магазин и офиси, паркинг с авторемонтна работилница за собствени нужди, складова база за промишлени стоки и офиси в ПИ 07079.5.1649, 07079.5.1650 и 07079.5.1651, местност "Сърт тарла", гр. Бургас"     

с възложители Янчо Стоянов, "Атила Строй Инвест" ЕООД и Кирил Петров.

 

Инвестиционно предложение на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Достъп от коридора Ориент/Източно-Средиземноморски до Летище Бургас. Изграждане на връзка между железопътната инфраструктура и Летище Бургас, Община Бургас"     

с възложител ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура".

 

Инвестиционно предложение на Образователна агенция „КАРАВАН“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ V-40, кв.1 по плана на кв. Рудник-Черно море, гр. Бургас"     

с възложител Образователна агенция "КАРАВАН" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Петър Петков Минчев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за склад и съхранение на инвентар в ПИ 07079.12.982 по КК, м. Чаморлията, землище на гр. Бургас"     

с възложител Петър Петков Минчев.

 

Инвестиционно предложение на Силвия Андонова Измирлиева и Антоан Фотев Измирлиев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Жилищна сграда с домови ВиК отклонения в УПИ X-802, кв.15а по плана на к-с "Славейков", ПИ 07079.602.802 по КККР на гр. Бургас"     

с възложители Силвия Андонова Измирлиева и Антоан Фотев Измирлиев.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Булпласт БГ" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Масивна ограда до 2,20 м в УПИ XXIII, кв.1, ПИ 07079.30.1073 по КК, кв. Крайморие, гр. Бургас"     

с възложител "Булпласт БГ" ЕООД.

 

 

Инвестиционно предложение на "КА ЕН СТРОЙ" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I-320 и УПИ XIX-321 в кв.21 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас, ПИ 07079.607.264 и 07079.607.263 - за изграждане на жилищна сграда"      

с възложител "КА ЕН СТРОЙ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „Брент Ойл“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Привеждане на строеж на еднофамилна жилищна сграда с фризьорски салон в партера, разположена в УПИ XI-2122, кв.34, ПИ 07079.611.232, ул. "Софроний" 5, ЦГЧ на гр. Бургас в съответствие с нормативните изисквания- преработка по време на строителство"     

с възложител "Брент Ойл" ЕООД.

 

 

Инвестиционно предложение на Тодор Иванов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Жилищна сграда в УПИ XXV-29, кв.27 по плана на с. Димчево, Община Бургас"     

с възложител Тодор Иванов.

 

Инвестиционно предложение на Веселин Димов Шехларски

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Проектиране и изграждане на Жилищна сграда, находяща се в гр. Бургас, к-с "Лазур", ул. "Карлово" 26"     

с възложител Веселин Димов Шехларски.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Ганка Михайлова Кирова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Проектиране и изграждане на жилищна сграда в УПИ XVIII-714, кв.48 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, ПИ 07079.705.4047 по КК на гр. Бургас"     

с възложител Ганка Михайлова Кирова.

 

Инвестиционно предложение на "Вемус Инвест" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на складова база с административна част в ПИ 07079.2.1399, м. Под шосето, гр. Бургас"     

с възложител "Вемус Инвест" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на „Порт България Уест“ ЕАД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.660.455 по КК на гр. Бургас"     

с възложител "Порт България Уест" ЕАД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Иван Костадинов Иванов

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП- План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ХVII-1281 в кв. 26, местност "Ъгъла" /бивша местност "Кьошето"/, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.20.358 по КК на гр. Бургас"

с възложител Иван Костадинов Иванов

 

Инвестиционно предложение на Никола Иванов Янев

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на "Кафене" в Ресторант за национална кухня "Ха Лонг" в партерен етаж на жилищна сграда в УПИ III, кв. 54, к-с "Славейков" гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.602.405"

с възложител Никола Иванов Янев

 

Инвестиционно предложение на Веселин Анегностев и Пенчо Анегностев

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на смесени сгради за обществено обслужване на жилища в ПИ с идентификатор 07079.2.123 по КК на м. "Хайнлъка", землище на гр. Бургас, община Бургас"

с възложители Веселин Анегностев и Пенчо Анегностев

 

Инвестиционно предложение на Стоянка Колева Колева

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за УПИ XX-5010053 и УПИ XXI-5010053 в кв.10 по плана на с. Маринка, Община Бургас"     

с възложител Стоянка Колева Колева.

 

Инвестиционно предложение на Драгомир Тодоров Кузмов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на магазин с идентификатор 07079.607.113.3.28 в ателие в бл.113, вх.В, етаж -1 в сграда 3, к-с "Лазур", гр. Бургас"     

с възложител Драгомир Тодоров Кузмов.

 

Инвестиционно предложение на Ради Колев Василев и Веска Благоева Куцева

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна по време на строителство на жилищна сграда в УПИ IV-745, кв.80, ПИ 07079.826.151, кв. Долно Езерово, гр. Бургас"     

с възложители Ради Колев Василев и Веска Благоева Куцева.

 

Инвестиционно предложение на „Мото Крат“ ЕООД и „Ню Йист“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Строеж на Автомивка в м. Черния бряст, УПИ I - 15-16, ПИ 07079.3.1925, гр. Бургас"     

с възложители "Мото Крат" ЕООД и "Ню Йист" ЕООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на ДП "Пристанищна инфраструктура", ТП - Клон Пристанище Бургас

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Ремонт на фундаментите, колоните и ригелите на Естакада №1 на пристанищен терминал Бургас - Запад"

с възложител ДП "Пристанищна инфраструктура", ТП - Клон Пристанище Бургас

 

Инвестиционно предложение на "България Хотел Мениджмънт" АД, гр. София

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на съществуваща канализация БФ 350 по ул. "Митрополит Симеон" в участъка от същ. РШ на ОТ270 до съществуващ канализационен колектор 1800/1500 на ул. "Александровска" с тръби РРФ600 SN8, ЦГЧ, кв. 43, гр. Бургас"

с възложител "България Хотел Мениджмънт" АД

 

Инвестиционно предложение на Румен Желязков Станчев

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Жилищна сграда в ПИ 07079.705.843, УПИ I-843, кв. 58, кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Румен Желязков Станчев

 

Инвестиционно предложение на Красимир Жечков Иванов и Анка Русева Иванова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на действащ ПУП-ПУР за кв. 5 по плана на кв. Банево в частта на УПИ I и УПИ II"

с възложители Красимир Жечков Иванов и Анка Русева Иванова

 

Инвестиционно предложение на Мария Буйнова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складове за пакетирани стоки за бита в ПИ 07079.5.9065 и ПИ 07079.5.907, местност "Краварника", гр. Бургас, Община Бургас"

с възложител Мария Буйнова

 

Инвестиционно предложение на "ФАКТОРИЕЛ" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на складова база с административна част в поземлен имот №07079.3.2560, местност "Мадика", землище гр. Бургас, Община Бургас"

с възложител "ФАКТОРИЕЛ" ООД

 

Инвестиционно предложение на Веселин Стоянов Морфов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка и надстройка на вилна сграда /заварен строеж/ в УПИ XVII-566, 567, кв.23 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас"     

с възложител Веселин Стоянов Морфов.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Николай Димитров Михайлов

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Реконструкция на покрив и промяна на покривни линии, на жил. сграда в УПИ VI-81, кв. 11, по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас";

с възложител Николай Димитров Михайлов

 

Инвестиционни предложения на Яни Атанасов Атанасов

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изработване на изменение на действащ ПУП-ПРЗ за имот, намиращ се в УПИ XII462, кв. 56, кв. Сарафово, гр. Бургас";

с възложител Яни Атанасов Атанасов

 

Инвестиционни предложения на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуваща базова станция №5009 на "Теленор България" ЕАД на покрива на сграда с идентификатор 07079.651.221.2 по КК и КР на гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник" бл. 33, вх. 2";

с възложител "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София

 

Инвестиционно предложение на „Ирбис Пласт“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Цех за регланулиране на полимери в част от ПИ 07079.662.9519, ПЗ "Юг", гр. Бургас"     

с възложител "Ирбис Пласт" ООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "АЛСИ" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Събиране и извършване на първична обработка на отпадъчни утайки от резервоари, нефтопродукти и утайки от пречистване на отпадъчни води в ПИ 07079.662.570, Промишлена зона "Юг", гр. Бургас"     

с възложител "АЛСИ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Венцислав Добрев Трайков

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда и работилница за сглобяване на елементи (промишлени стоки) в УПИ VIII-1317, кв.38, кв. Долно Езерово, гр. Бургас"    

с възложител Венцислав Добрев Трайков.

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Билдинг Сити Бургас" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на търговски обект с идентификатор 07079.607.113.2.28 в ателие в бл. 113, вх.Б, етаж -1, обект 4 в сграда 2 в к-с "Лазур", гр. Бургас, ПИ 07079.607.113"     

с възложител "Билдинг Сити Бургас" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "Билдинг Сити Бургас" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на магазини с идентификатори 07079.607.113.3.27 и 07079.607.113.3.28 в ателие в бл. 113, вх.В, етаж -1, обект 4 в сграда 3 в к-с "Лазур", гр. Бургас, ПИ 07079.607.113"     

с възложител "Билдинг Сити Бургас" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "Нови Еко Технологии България" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Складово-търговска сграда с Пункт за технически преглед на леки автомобили - Първи етап: "Офис-сграда, търговия на автоаксесоари и принадлежности, застраховане, склад и пункт за технически преглед на леки автомобили, ограда - промяна по чл.154, ал.2, т.6 в "Офис-сграда, търговия на автоаксесоари и принадлежности, застраховане, склад и Автосервиз с пункт за технически преглед на леки автомобили, ограда, в ПИ 07079.2.2435 по КК на гр. Бургас, УПИ XVII-10, масив 81, местност "За баните", землище на гр. Бургас"     

с възложител "Нови Еко Технологии България" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Атанас Стоев Атанасов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Леко слънцезащитно устройство над тераса на ап.1 и ап.2 в Смесена сграда, находяща се в гр. Бургас, ул. "Пробуда" No7"     

с възложител Атанас Стоев Атанасов.

 

Инвестиционно предложение на “Чистота“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Техническа и биологична рекултивация на старо депо за неопасни отпадъци "Братово" на Община Бургас, землище на с. Полски извор, ПИ 000039"     

с възложител "Чистота" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на “Новако Бургас Трейдинг“ ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Малогабаритна оранжерия за отглеждане на зеленчуци, оборудвана с фотоволтаична система за отопление и система за капково напояване, ПИ 32425.83.346 и ПИ 32425.83.13, землище на с. Изворище, Община Бургас"     

с възложител "Новако Бургас Трейдинг" ЕООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Донка Стоянова Русева и Костадин Сергеев Русев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изготвяне на ПУП с цел урегулиране на ПИ 07079.661.452 по КК на гр. Бургас, ул. "Хан Омуртаг" No 2 и изграждане на жилищна сграда"     

с възложители Донка Стоянова Русева и Костадин Сергеев Русев.

 

 

Инвестиционно предложение на Генко Колев Ненков и Добри Колев Ненков

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-125, кв.20 по плана на кв. Рудник, гр. Бургас"    

с възложители Генко Колев Ненков и Добри Колев Ненков.

 

Инвестиционно предложение на "ГИЯ" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на самостоятелен обект за търговска дейност в Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина в гр. Бургас, к-с "Възраждане", ул. "У. Гладстон" 8, УПИ VIII-7612, кв.57, ПИ 07079.614.366"    

с възложител "ГИЯ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Христо Илич и Димитрина Илич

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.12.1946 и 07079.12.1699, местност "До шосето", кв. Ветрен, гр. Бургас"

и

"ПУП-ПУР за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 07079.12.1946 и 07079.12.1699, местност "До шосето", кв. Ветрен, гр. Бургас"    

с възложители Христо Илич и Димитрина Илич.

 

Инвестиционно предложение на Найден Георгиев Найденов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изготвяне на ПУП-ПУР за обслужваща улица за ПИ 72151.503.123; 72151.503.122 и 72151.503.89, с. Твърдица, Община Бургас"    

с възложител Найден Георгиев Найденов.

 

Инвестиционно предложение на Гергана Йорданова и Иван Иванов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на сервиз за леки и товарни автомобили и административна сграда в ПИ 07079.4.834 по КК на гр. Бургас"    

с възложители Гергана Йорданова и Иван Иванов.

 

Инвестиционно предложение на „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Водовземане от повърхностни води от Бургаско езеро "Вая" чрез повърхностно водохващане"    

с възложител "Индустриален и логистичен парк Бургас" АД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "АЛТЕСТ ИНВЕСТ" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изместване на десен тръбопровод за промишлена вода в ПИ 07079.651.333 по плана на Районен център "Меден Рудник", гр. Бургас"   

с възложител "АЛТЕСТ ИНВЕСТ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "ТРАНСВАГОН" АД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Цех за производство на вагонни колела и колооси в УПИ V-458, кв.25, ПИ 07079.605.458 по КК на гр. Бургас, ПЗ "Север"

с възложител "ТРАНСВАГОН" АД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "ФРАПОРТ Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на Терминал 1 за склад и архиви /в сграда с идентификатор 07079.690.47.89 за складове и в сграда с идентификатор 07079.690.47.88 за архиви/, Летище Бургас, гр. Бургас"   

с възложител "ФРАПОРТ Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

 

Инвестиционни предложения на "ТЕЛЕНОР България" ЕАД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изграждане на Приемо-предавателна станция Nо 5028 на Теленор България в ПИ 07079.831.1, местност "Отманли, гр. Бургас"

и

"Изграждане на Приемо-предавателна станция Nо 5376 на Теленор България в ПИ 07079.6.1559.1, кв. Долно Езерово, гр. Бургас"

с възложител "ТЕЛЕНОР България" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на "ТАМИ" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение в ПИ 07079.651.280, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас"   

с възложител "ТАМИ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на "Елитстрой" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Търговско-офисен комплекс в ПИ 060021, 060026 и 060027, местност "Под шосето", гр. Бургас"   

с възложител "Елитстрой" ООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "МГМ-59" ООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.17.2214 по КК на гр. Бургас, землище на кв. Рудник, община Бургас; Пристройка на складово хале към сграда с идентификатор №07079.17.2214.1 и преустройство на сграда с идентификатор №07079.17.2214.2 по КК на гр. Бургас, землище на кв. Рудник, община Бургас";

с възложител "МГМ-59" ООД

 

Инвестиционни предложения на Видка Христова Ганчева

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения: "Жилищна сграда в гр. Бургас, кв. Сарафово, УПИ XVII-1543, кв. 35, ул. Ангел Димитров №45";

"Жилищна сграда в гр. Бургас, кв. Сарафово, УПИ VIII-1544, кв. 35, ул. Ангел Димитров №45";

с възложител Видка Христова Ганчева

 

Инвестиционно предложение на Руска Тодорова Бозукова и съсобственици

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XII и XIII, кв.52 по плана на кв. Крайморие, идентични с ПИ 07079.30.493 и 07079.30.495 по КК на гр. Бургас - за преконфигуриране на имотите без промяна на показателите за застрояване"   

с възложители Руска Тодорова Бозукова и съсобственици.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Яни Бойчев Бойчев, Васил Бойчев Бойчев, Кольо Василев Тонев, Ганка Василева Радулова

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изготвяне на ПУП-ПРЗ и ПУР в ПИ 07079.12.980, масив 28, м. Чаморлията, землището на кв. Ветрен, гр. Бургас";

с възложители Яни Бойчев Бойчев, Васил Бойчев Бойчев, Кольо Василев Тонев, Ганка Василева Радулова 

 

Инвестиционно предложение на Слав Симеонов Димов, Захари Христов Лазаров, Виолета Желязкова Джеймс, Николинка Драганова Михел, Димитър Добрев Николов, Дияна Димитрова Лазарова

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХI-956, ХII-256 и ХIХ-958 в кв. 2 по плана на кв. Крайморие, ПИ 07079.30.956, 07079.30.958 и 07079.30.256 по КК на гр. Бургас"

с възложители Слав Симеонов Димов, Захари Христов Лазаров, Виолета Желязкова Джеймс, Николинка Драганова Михел, Димитър Добрев Николов, Дияна Димитрова Лазарова

 

Инвестиционно предложение на "БАРОН" ООД
Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изработване на ПУП -ПРЗ за ПИ 07079.5.887 и 07079.5.917 по КК на гр. Бургас"

с възложител "БАРОН" ООД

 

Инвестиционно предложение на "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, КЕЦ БУРГАС- ЮГ
Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Кабелиране на 4 бр. ВЕЛ 20 kV с 2 бр. кабели 20kV от ПС "Победа" до нов МБТП в УПИ  -732, кв. 10, ПЗ "Юг-Запад", гр. Бургас и кабел 20 kV от нов МБТП в УПИ -732, кв. 10, ПЗ "Юг-Запад", гр. Бургас до съществуващ ЖР стълб №10 от ВЛ 20 kV "Крайморие - Росенец" - ЕТАП 1"

с възложител "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, КЕЦ БУРГАС- ЮГ

Инвестиционно предложение на Николай Ганев Ганев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Жилищна сграда в УПИ XVI-122, кв.8 по плана на кв. Банево, гр. Бургас - ПИ 07079.705.122"   

с възложител Николай Ганев Ганев.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Емил Стоянов Стоянов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна по време на строителството - обект Жилищна сграда на ул. "Теменуга" 22, кв. Лозово, гр. Бургас"   

с възложител Емил Стоянов Стоянов.

 

Инвестиционно предложение на Пепа Георгиева Биячева

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.13.1100 в местност "Сазль дере", кв. Банево, гр. Бургас"   

с възложител Пепа Георгиева Биячева.

 

Инвестиционно предложение на „ПС ГРУП“ АД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на складова и офисно-логистична база в ПИ No 21, 22, 23, 24 в масив 59, местност "Курт тепе", землище на гр. Бургас"   

с възложител "ПС ГРУП" АД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "АРМАДА 2010" ЕООД, гр. Варна

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-243, кв.30, ПИ 07079.501.243 по КК на к-с "Изгрев", гр. Бургас - за Търговски комплекс, паркинг и подземен паркинг"   

с възложител "АРМАДА 2010" ЕООД, гр. Варна.

 

Инвестиционно предложение на "МИМ-ВАНДЕВ 1991" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-95 и УПИ IV-597, кв.7г по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас, представляващи ПИ 07079.602.564 и 07079.602.597 по КК за обединяването им в нов УПИ, отреден за високо жилищно застрояване"    

с възложител "МИМ-ВАНДЕВ 1991" ЕООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционни предложения на "Инвестстрой проект" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения: "Преработка по време на строителство на обект: Жилищна сграда в УПИ ХIV-737, кв.12 А по плана на ж.к. "Славейков" гр. Бургас ПИ с идентификатор 07079.602.737 по КК на гр. Бургас";

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ ХIII-736, кв. 12А по плана на ж.к. "Славейков" гр. Бургас ПИ с идентификатор 07079.602.736 по КК на гр. Бургас"

с възложител "Инвестстрой проект" ЕООД

 

 

Инвестиционно предложение на Асен Благоев Гудев и Величка Василева Гудева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна сграда в УПИ ХIX-34 в кв. 2 по плана на вилна зона "Росенец" в землището на кв. "Крайморие", гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.832.34 по КК на гр. Бургас"

с възложители Асен Благоев Гудев и Величка Василева Гудева

 

Издадено Решение No БС-13-ЕО/2019 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Индустриален и логистичен парк Бургас" АД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в ПИ 07079.605.407 по КК на ПЗ "Север", гр. Бургас"  

с възложител "Индустриален и логистичен парк Бургас" АД.

 

Инвестиционно предложение на Румен Стефков Кирязов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за УПИ X-1055 и УПИ XI-1054, кв.118 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" 

с възложител Румен Стефков Кирязов.

 

Инвестиционно предложение на Йосиф Албенов Горельов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Складова база в УПИ V-16, масив 55, ПИ 07079.6.1155 по КК на кв. Долно Езерово, гр. Бургас"  

с възложител  Йосиф Албенов Горельов.

 

Инвестиционно предложение на Иван Колев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на 11 вилни сгради в ПИ 07079.13.1252 по КК на гр. Бургас"  

с възложител  Иван Колев.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Тодор Иванов Александров и Иван Петров Петров

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство и пристройка към сграда с идентификатор 07079.610.128.4 в УПИ III-1501, 1502, 1503, кв.77 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас"  

с възложители  Тодор Иванов Александров и Иван Петров Петров.

 

Инвестиционно предложение на "ФОБЕКС Трейдинг" ЕООД и Николай Георгиев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изместване на съществуващи ВиК мрежи, преминаващи през УПИ IV-63, кв.13 по плана на к-с "Изгрев" и Сграда със смесено предназначение в ПИ 07079.501.63, к-с "Изгрев", гр. Бургас" 

с възложители "ФОБЕКС Трейдинг" ЕООД и Николай Георгиев.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Иван Йовчев Йовчев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция и техника в ПИ 07079.825.533, кв. Долно Езерово, гр. Бургас"  

с възложител Иван Йовчев Йовчев.

 

Инвестиционно предложение на Кръстьо Атанасов, Диляна Атанасова, Светлана Атанасова, Красимир Далуков и Радостина Кривошиева

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на стоматологичен кабинет /кабинет за здравни и социални услуги/ в ПИ 07079.611.83.1.8 в жилище в съществуваща сграда на адрес ул. "Цар Симеон I" 78, ЦГЧ, гр. Бургас" 

с възложители Кръстьо Атанасов, Диляна Атанасова, Светлана Атанасова, Красимир Далуков и Радостина Кривошиева.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Христо Стоянов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на вилна сграда и сондаж за водовземане от подземни води в ПИ 07079.707.1222, с.о. Острица 2, кв. Банево, гр. Бургас"  

с възложител Христо Стоянов.

 

Инвестиционно предложение на Еленко Проданов Проданов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на стоматологичен кабинет /кабинет за здравни и социални услуги/ в ПИ 07079.611.83.1.8 в жилище в съществуваща сграда на адрес ул. "Цар Симеон I" 78, ЦГЧ, гр. Бургас" 

с възложител Еленко Проданов Проданов.

 

Инвестиционно предложение на "НИК ОЙЛ" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ II-68, масив 67, м. Крушата, гр. Бургас"  

с възложител "НИК ОЙЛ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Красимира Спирова Иванова и Иванка Спирова Николова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Разделяне на съществуваща сграда на 2 етажа в ПИ 07079.702.301, ул. "Люляците" 12, кв. Ветрен, гр. Бургас" 

с възложители Красимира Спирова Иванова и Иванка Спирова Николова.

 

Инвестиционно предложение на Румен Йоргос Булгурджис

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 32425.167.789 и 32425.167.798, с.о. Каптажа, землище на с. Изворище, Община Бургас"  

с възложител Румен Йоргос Булгурджис.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на ДП "Пристанищна инфраструктура" - Териториално поделение "Пристанище Бургас"

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Планетариум в ПИ 07079.618.1081, гр. Бургас"  

с възложител ДП "Пристанищна инфраструктура" - Териториално поделение "Пристанище Бургас".

 

Инвестиционно предложение на "Промстрой Комерс" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изместване на съществуващ водопровод ЕТ ф300 спрямо частта му в границите на УПИ XIV-55, ПИ 07079.603.55, ПЗ "Север", гр. Бургас" 

с възложител "Промстрой Комерс" ЕООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Димитър Иванов Георгиев, Стойчо Иванов Грозев и Иван Георгиев Тодоров

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-63 и УПИ VII-62, кв.25 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас"  

с възложители Димитър Иванов Георгиев, Стойчо Иванов Грозев и Иван Георгиев Тодоров.

 

Инвестиционно предложение на Иван Вълчев Вълчев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Частично изменение на ПУП-ПР за УПИ II-230, III-231, IV-234, V-235, VI-236 и VIII-230 в кв.103 по плана на к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" 

с възложител Иван Вълчев Вълчев.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "СЪН БС" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на разпределителен газопровод за нуждите на "СЪН БС" ЕООД в кв. Минерални бани, гр. Бургас"  

с възложител "СЪН БС" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Христо Стоянов Стоянов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПЗ за ПИ 15-487616-16, находящ се в кв. Банево, гр. Бургас" 

с възложител Христо Стоянов Стоянов.

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Атанас Хариев Манжуков

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Надстройка на жилищна сграда на ул. "Лорна", №14 в кв. Крайморие, гр. Бургас"

с възложител Атанас Хариев Манжуков

 

Инвестиционно предложение на Петър Димитров Димитров

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Уличен водопровод за УПИ ХIII-1726; м. 146, местност "Мадика" по плана на гр. Бургас, Община Бургас"

с възложител Петър Димитров Димитров

 

Инвестиционно предложение на Стефан Георгиев Цанев

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на магазин №5 за промишлени стоки с идентификатор № 07079.607.120.1.28, в гараж, находящо се в партерния етаж на пет етажна жилищна сграда с идентификатор №07079.607.120.1 по КК на к-с "Лазур" бл. 120, УПИ II-610, кв. 27, по плана на гр. Бургас, Община Бургас

с възложител Стефан Георгиев Цанев

 

Инвестиционно предложение на Силва Гаро Гирагосян

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда с гаражи в УПИ II-222, кв. 33 по плана на ж.к. "Братя Миладинови", ПИ №07079.621.222 по КК на гр. Бургас"

с възложител Силва Гаро Гирагосян

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "А1 България" ЕАД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на приемо-предавателна станция BGSoo69.A "Lazur" в к-с "Лазур" бл.38, гр. Бургас"  

с възложител "А1 България" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на ЧОУ "Д-р Мария Монтесори" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на самостоятелна отделна част от Блок 5 от ДГ "Звездица-Зорница" в к-с "Зорница", гр. Бургас" 

с възложител ЧОУ "Д-р Мария Монтесори" ООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Димитър Стоянов и Теодора Ганева

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на офис в зъболекарски кабинет на помещение с ИД номер 07079.501.128.1.31 в УПИ II-14 кв. 13 к-с "Изгрев", гр. Бургас"

с възложител Димитър Стоянов и Теодора Ганева

 

 

Инвестиционно предложение на "ПИ АР ЕМ ФЕНСИНГ" ЕООД и Любослав Неделчев Стоянов

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПР за УПИ III-647 и УПИ XVII-634 в кв. 59 в гр. Българово, община Бургас"

с възложител "ПИ АР ЕМ ФЕНСИНГ" ЕООД и Любослав Неделчев Стоянов

 

Инвестиционно предложение на Милена Георгиева Динева и Ивозар Иванов Димитров

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VIII-269, кв. 12 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас - идентификатор 07079.830.269 по ККР на гр. Бургас, и строителство на еднофамилна жилищна сграда в същия имот"

с възложител Милена Георгиева Динева и Ивозар Иванов Димитров

 

Инвестиционно предложение на Роза Георгиева Станчева и Димитър Георгиев Анестев

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ I-143 и УПИ II-145 в кв. 45 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.263 и 07079.30.365 по КК на гр. Бургас, на шест нови УПИ с приблизително равни лица и квадратури"

с възложител Роза Георгиеав Станчева и Димитър Георгиев Анестев

 

Инвестиционно предложение на "ИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ" ЕООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на нова обслужваща улица о.т. 1232-1232А-1231А-1230А по плана на ж.к. "Славейков", гр. Бургас"

с възложител "ИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "СТОДИ" ООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изработване на инвестиционен технически проект за "Магазин за промишлени стоки, склад и офиси в УПИ XIII-11, кв. 28 в масив 81, местност "Лъджа Йолу" землище гр. Бургас, съответно ПИ с идентификатор 07079.2.3467 по КК на гр. Бургас"

с възложител "СТОДИ" ООД

 

Инвестиционно предложение на "Динита Турс" ООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на трафопост в ПИ 07079.3.2178, м. "Мадика" по КК на гр. Бургас"

с възложител "Динита Турс" ООД

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Аква Понтика" ООД и "Гарден Франц" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ на ПИ 07079.6.1679 и изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II-32 (ПИ 07079.6.1137) и УПИ V-1472, 1473, м. "Герен бунар", гр. Бургас"  

с възложители "Аква Понтика" ООД и "Гарден Франц" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Джаил Саидов Мустафов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна на регулацията и изграждане на Жилищна сграда в УПИ II-63, кв.30, с. Изворище, Община Бургас" 

с възложител Джаил Саидов Мустафов.

 

Инвестиционно предложение на „Имо Пропърти Инвестмънтс София“ ЕАД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на складови и търговски сгради с промишлен сектор за производство но кабели и проводници в поземлен имот № 07079.2.1399 по КК на гр. Бургас, Община Бургас"

с възложител "Имо Пропърти Инвестмънтс София" ЕАД

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Светлозар Димитров Владков

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на аптека в заведение за бързо хранене на помещение с ИД номер 07079.610.111 в УПИ Х, кв. 49, ЦГЧ, гр. Бургас" с възложител Светлозар Димитров Владков

 

Инвестиционно предложение на Стоян Георгиев Петров

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ ХVI-74, ПИ 07079.820.191, кв. 14 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, Община Бургас" с възложител Стоян Георгиев Петров 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "ЛИСС 2009" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на ограда в УПИ LXXIII-25, ПИ 041025, местност "До село", кв. Банево, гр. Бургас"  

с възложител "ЛИСС 2009" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Зюмбюл Мустафова Хюсеинова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в ПИ 07079.705.1849, УПИ XXI-1074, кв.82, кв. Банево, гр. Бургас" 

с възложител Зюмбюл Мустафова Хюсеинова.

 

Инвестиционно предложение на Ереджеб Рафет Кемал

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на вилна сграда в УПИ XVII-121, кв.7, в.з. "Боровете", ПИ 07079.705.2121, кв. Банево, гр. Бургас" 

с възложител Ереджеб Рафет Кемал.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на СНЦ "Приятели на морето - Бургас"

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Закупуване на оборудване за обучение по еко-дайвинг туризъм и превенция по опазване на морето и неговото биоразнообразие, гр. Бургас"  

с възложител СНЦ "Приятели на морето - Бургас".

 

Инвестиционно предложение на "НОНИУС 75" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда с магазини, ЗОХ и ВиК отклонение в ПИ 07079.671.316, УПИ III-316, зона Д, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас"  

с възложител "НОНИУС 75" ООД.

 

Инвестиционно предложение на "НОНИУС 75" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изместване на дъждовен колектор Ф1000 и изграждане на нов водопровод Ф200 от ПЕВП в ПИ 07079.671.316, УПИ III-316, зона Д, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас"  

с възложител "НОНИУС 75" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Мариана Георгиева Атанасова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преработка по чл.154 от ЗУТ за пристройка на два етажа към съществуваща жилищна сграда и преустройство на сградата от еднофамилна в двуфамилна жилищна сграда в ПИ 07079.826.78, УПИ XIII-657, кв.56, кв. Долно Езерово, гр. Бургас"  

с възложител Мариана Георгиева Атанасова.

 

Инвестиционно предложение на Лилия Димитрова Чинтурова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на самостоятелни обекти с идентификатори 07079.619.47.1.233 и 07079.619.47.1.234 в бл.117, вх.10, ет.7, к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас - за придаване на една стая от тристайния апартамент към двустайния апартамент"  

с възложител Лилия Димитрова Чинтурова.

 

Инвестиционно предложение на Юлия Йорданова Петрова и Андреас Папахристо

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-1469, кв.60, с. Маринка, Община Бургас" 

с възложители Юлия Йорданова Петрова и Андреас Папахристо.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Мартин Атанасов Попов

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-1466, кв. 60, с. Маринка, Община Бургас"

с възложител Мартин Атанасов Попов

 

Инвестиционно предложение на Станислав Димитров Петров

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ VI-1467, кв. 60, с. Маринка, Община Бургас"

с възложител Станислав Димитров Петров

 

Инвестиционно предложение на "Ес Би Ди Груп" ООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ VII-1468 с. Маринка, Община Бургас"

с възложител "Ес Би Ди Груп" ООД

 

 

Инвестиционно предложение на "ГЕНЧЕВ АГРО I" ЕООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Високотехнологичен комплекс за селскостопански инвентар и негорима селскостопанска продукция - сгради "А" и "Б" и КПП в УПИ II-333, кв. 78, Индустриална зона "Българово", Община Бургас, ПИ 07332.64.662 по КК на гр. Българово"

с възложител "ГЕНЧЕВ АГРО I" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "Еко Клима 11" ЕООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на временен базар в кафене в УПИ I-1957, 1958 в кв. 25 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас"

с възложител "Еко Клима 11" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "Голден тайм" ЕООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на инвестиционно намерение за изграждане на уличен водопровод от о.т.20 до УПИ ХХIII-25; кв.7 по плана на с. Маринка, Община Бургас за допълнително изграждане на 46м водопровод /като продължение/, с разрешение за строеж №207/16.10.2015"

с възложител "Голден тайм" ЕООД

 

 

Инвестиционно предложение на Надежда Стефкова Велчева

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка към съществуваща жилищна сграда в УПИ XV-307, кв.37, ПИ 07079.702.839 по КК на кв. Ветрен, гр. Бургас"  

с възложител Надежда Стефкова Велчева.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Цветан Григоров Симеонов и Мая Владимирова Симеонова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на търговска площ с идентификатор 07079.602.404.1.21 във фитнес, в сграда със смесено предназначение в УПИ IV-40, кв.54а, к-с "Славейков", гр. Бургас"  

с възложители  Цветан Григоров Симеонов и Мая Владимирова Симеонова.

 

Инвестиционно предложение на Петко Георгиев Янев и Тодорка Байчева Янева

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство, реконструкция и фасадна реставрация на съществуваща жилищна сграда в УПИ II-2350, кв.21 по плана на ЦГЧ, ул. "Филип Кутев" 3, гр. Бургас" 

с възложители Петко Георгиев Янев и Тодорка Байчева Янева.

 

Инвестиционно предложение на Георги Маджаров

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на складова база с магазин, административна част и паркинг в ПИ 07079.2.1354, м. "Под шосето", гр. Бургас" 

с възложител Георги Маджаров.

 

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "КЗУ Бургас" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-5, кв.45, ПИ 07079.30.274 по КК на кв. Крайморие, гр. Бургас - с цел доброволна делба между съсобственици"  

с възложител  "КЗУ Бургас" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Антон Стоянов, Васил Василев, Радко Кърчев и Петко Живков

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на навес над съществуваща тераса на блок, бул. "Сан Стефано" 60А, гр. Бургас" 

с възложители Антон Стоянов, Васил Василев, Радко Кърчев и Петко Живков.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Марулка Димова Христова и Величко Стоянов Христов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Балкон н апартамент, находящ се в жилищна сграда с идентификатор 07079.610.67, ул. "Възраждане" 21, гр. Бургас"  

с възложители  Марулка Димова Христова и Величко Стоянов Христов.

 

Инвестиционно предложение на "Термополис Бургас" АД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство, частична реконструкция и въвеждане на мерки за ЕЕ в сгради с идентификатори 07079.701.299.1 и 07079.701.299.2, бивш Профилакториум на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, в ПИ 07079.701.299, УПИ I, кв.13 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас"

с възложител "Термополис Бургас" АД.

 

Инвестиционно предложение на Илияна Веселинова Тотева и съсобственици

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПЗ и РУП на УПИ I-1933, 1934, 1935, 1936, кв.35 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас"  

с възложители Илияна Веселинова Тотева и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на Пламен Николов Петров, Тодор Пламенов Петров и Деян Пламенов Петров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Разделяне на апартамент с идентификатор 07079.619.65.4.7 на два самостоятелни в бл.27, вх.4, ет.4, к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас"

с възложители Пламен Николов Петров, Тодор Пламенов Петров и Деян Пламенов Петров.

 

Инвестиционни предложения на "СИГМАТЕК" ЕООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Ел. захранване на страна 20 kV на "Научно-изследователски и производствен комплекс" в УПИ II-546, кв.46, ПИ 07079.605.546, ПЗ "Север", гр. Бургас - 2 броя кабели от П/С "Лозово" до нова РУ 20 kV в УПИ II-546, кв.46, ПИ 07079.605.546, ПЗ "Север", гр. Бургас"

и

"РУ 20 kV за "Научно-изследователски и производствен комплекс" в УПИ II-546, кв.46, ПИ 07079.605.546, ПЗ "Север", гр. Бургас"

с възложител "СИГМАТЕК" ЕООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Тодорка Костова Костова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Монтаж на леко слънцезащитно устройство над балкон на апартамент с идентификатор 07079.614.31.2.3 по КККР на гр.Бургас в сграда на ул."Сливница" №62 в УПИ 1-5861,5863, кв.35 ,к.с.Възраждане" с възложител Тодорка Костова Костова

 

Инвестиционно предложение на Светослав Христов Велев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:  "Изграждане на сграда /къща за гости/ в УПИ Х1Х-39,м.39 по плана на местност "Нанелика", землище кв.Банево, гр.Бургас" с възложител Светослав Христов Велев

 

Инвестиционно предложение на Пламен Р.Христов, Станислав Г.Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "Преустройство на апартамент с ид.07079.610.349.1.18 в два апартамента в жилищна сграда в УПИ 1V-2370,кв.15 по плана на ЦГЧ гр.Бургас"  с възложители: Пламен Р.Христов, Станислав Г.Георгиев

 

 

Инвестиционно предложение на  "Трансвагон" АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "Изграждане на "Отопление на "Б" отопление" вътрешни газопроводи в ПИ 07079.605.643, гр.Бургас  с  възложители: "Трансвагон" АД

 

 

Инвестиционно предложение на  Васил Георгиев Балджиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "Жилищна сграда и пристройка към въведена в експлоатация сграда с идент.21121,501,31,2 ,кв.5 , с.Димчево, - Цех за пакетиране на ядки/допълващо застрояване/- етапно строителство, с  възложители: Васил Георгиев Балджиев

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Петя Цветанова Георгиева

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на кафе-еспресо с идентификатор 07079.609.55.1.17 по КК на гр. Бургас в студио за гости, находящо се в партера на съществуваща жилищна сграда", в ПИ 07079.609.55 по КК на гр. Бургас /УПИ XIII-1649, кв. 99 по плана на гр. Бургас, административен адрес: гр. Бургас, ул. "Рилска" №40, партер"

с възложител Петя Цветанова Георгиева

 

Инвестиционно предложение на "БУДА СТРОЙ-2" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в гр. Бургас, к-с "Възраждане", УПИ I-5823, 5824, кв. 28, ПИ с идентификатор №07079.617.232"

с възложител "БУДА СТРОЙ-2" ООД

 

Инвестиционно предложение на Видка Христова Ганчева

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VIII-366, кв. 35 в кв. "Сарафово", гр. Бургас - разделяне на парцела на два нови имота"

с възложител Видка Христова Ганчева

 

Инвестиционно предложение на "Нов Път 2018" ЕООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ I-7559, кв. 58, по плана на кв. "Възраждане", гр. Бургас"

с възложител "Нов Път 2018" ЕАД

 

Инвестиционно предложение на "ЖИТ ИСТЕЙТС" ЕООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.831.176, кв. 3 по плана на лесопарк Росенец, гр. Бургас"

с възложител "ЖИТ ИСТЕЙТС" ЕООД

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Монтаж на филтърни съоръжения в  Промишлена зона Север гр. Бургас"

с възложител "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД

 

 

Инвестиционно предложение на Панайот Хараламбов Муладжиков

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на два магазина за промишлени стоки в автосервиз в партера на сграда със смесено предназначение в УПИ IX-176, кв. 156, по плана на к-с "Меден Рудник", зона "Д", ПИ с идентификатор №07079.671.52 по КК на гр. Бургас"

с възложител Панайот Хараламбов Муладжиков

 

 

Инвестиционно предложение на ДП "Пристанищна инфраструктура"

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Основен ремонт на кабел "Ферибот" и на тръбна канална мрежа от ел. захранване на Пристанище Бургас в участъка между шахта 4 до ТП 8"

с възложител ДП "Пристанищна инфраструктура"

 

Инвестиционно предложение на "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Базова станция BGS 0364.С000 "Relaks" с частен обход 900/1800/2100 MHz на "А1 България" ЕАД"

с възложител "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД

 

Инвестиционно предложение на Димитър Захариев Добрев

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка към жилищна сграда в УПИ ХI-298 в кв. 22, кв. Сарафово, ПИ с идентификатор 07079.820.49 по КК на гр. Бургас4

с възложител Димитър Захариев Добрев

 

Становище по процедура за проведено обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на "Бейно Инвест Къмпани" ЕООД

Във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда и проведено на 27.02.2019 г. обществено обсъждане на Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на ваканционен комплекс от вилни и жилищни сгради, обществено - обслужващи обекти за спорт и рекреация в ПИ №07079.9.964, м. "Брястите", землище гр. Бургас и пътна връзка към имота" с възложител "БЕЙНО ИНВЕСТ КЪМПЪНИ" ЕООД, се предоставя достъп до постъпилото в Община Бургас писмено становище на възложителя по чл. 17, ал. 5 от същата наредба.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Развитие на системите за Инженерно - техническа защита в "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД за периода 2019-2027 година - етап I"

с възложител "Лукойл Нефтохим Бургас" АД

 

Инвестиционно предложение на "Вемус Инвест" ЕООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на промишлени сгради с производствен сектор на територията на ПИ 07079.2.1399, находящ се в гр. Бургас, община Бургас"

с възложител "Вемус Инвест" ЕООД

 

 

Инвестиционно предложение на Светослав Христов Велев

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на сграда (къща за гости) в УПИ ХХVIII-39, м. 39 по плана на местността "Нанелика", землище кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Светослав Христов Велев

 

 

Инвестиционно предложение на ДП „Пристанищна инфраструктура“ – Териториално поделение Бургас

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда в УПИ IV, кв.1 за изграждане на "Детски научен център с планетариум", гр. Бургас"  

с възложител ДП "Пристанищна инфраструктура" - Териториално поделение Бургас.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Митка Пенкова Георгиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на офис с идентификатор 07079.616.63.3.24 по КК на гр. Бургас в апартамент в партера на жилищна сграда в УПИ III-2298, кв.18, ЦГЧ, гр. Бургас"  

с възложител Митка Пенкова Георгиева.

 

Инвестиционно предложение на Стоянка Янчева Карастоянова и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на 2 жилищни сгради в ПИ 07079.820.1440 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас"  

с възложители Стоянка Янчева Карастоянова и съсобственици.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Източноевропейски строителен холдинг" ЕООД, Таня Василева Бинева и Диляна Василева Вълчева

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Открит комбиниран басейн към обект : Жилищна сграда в УПИ ХХV-56, кв. 77 по плана на кв. Сарафово м. "Манастирското" с идентификатор №07079.820.1466 по плана на КК на гр. Бургас"

с възложители "Източноевропейски строителен холдинг" ЕООД, Таня Василева Бинева и Диляна Василева Вълчева

 

Инвестиционно предложение на "КЕМ ИНВЕСТ" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за променя показателите и вида на застрояване съгласно действащия ОУП на гр. Бургас на УПИ XVIII-2 в кв. 141 по плана на Районен център, к-с "М. Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.230 по ККР на гр. Бургас"

с възложител "КЕМ ИНВЕСТ" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Георги Божидаров Петков

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПЗ за допускане на строеж на едноетажна селскостопанска сграда за отглеждане на животни и помещение за обитаване в ПИ 47202.13.5 , находящ се в местност "Бурсушки дупки", землището на с. Маринка , община Бургас"

с възложител Георги Божидаров Петков

 

Инвестиционно предложение на Стефка Тенчева Георгиева и Илия Ангелов Димитров

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на масивна ограда в УПИ ХХ-5010424, кв. 35 по плана на с. Маринка, община Бургас"

с възложители Стефка Тенчева Георгиева и Илия Ангелов Димитров

 

Инвестиционно предложение на Гинка Венева Въндева

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на масивна ограда , навес и лятна кухня в УПИ XVI-1017 кв. 70 с идентификатор 07079.705.4074 по КК кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас"

с възложител Гинка Венева Въндева

 

Инвестиционно предложение на Таня Петкова Вълкова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на вилна сграда в ПИ 167.163 по плана на новообразуваните имоти в с.о. "Каптажа", землище на с. Изворище, Община Бургас"  

с възложител Таня Петкова Вълкова.

 

Инвестиционни предложения на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Нова кабелна линия НН с кабел от КРШ на ул. "Странджа" 35 до ново електромерно табло, монтирано на границата на УПИ VI-223, кв.14 по плана на кв. Рудник, гр. Бургас за ел. захранване на жилищна сграда";

"Нова кабелна линия НН с кабел от ШКД на ул. "Карлово" 36 до ново електромерно табло, монтирано на външната фасада на сградата на границата на ПИ 07079.607.179 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас за ел. захранване на жилищна сграда",

 

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Атанас Димитров Арабаджиев

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП -ПРЗ и ПУР за имот с идентификатор 07079.13.1433 по КК на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас"

с възложител Атанас Димитров Арабаджиев

 

Инвестиционно предложение на "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на базова станция BGS0380/Kaufland-Meden/ в базова станция BGS0380/Kaufland-Meden/ с честотен обхват 1800-2100Hz на "А1 България" ЕАД - промени по време на строителството, съгласно чл. 154 от ЗУТ с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Отец Матей -Миткалото" №45;

Адрес по КК: сграда с идентификатор 07079.671.588.1 по КК на гр. Бургас, УПИ I-588, кв. 181, к-с Меден Рудник, гр. Бургас"

с възложител "МОБИЛТЕЛ" ЕАД

 

Инвестиционно предложение на "ГАЛЕРИЯ БУРГАС" ЕАД, гр. София

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Игрална зала за хазартни игри, каса на Изипей и Кештерминал, кафетерия и офис"- вътрешно преустройство на част от магазин с идентификатор 0,036 в МОЛ "Галерия Бургас", находящ се в сграда с идентификатор по КК 07079.604.60.36, в имот с идентификатор по КК 07079.604.60 УПИ I-125, кв. 53, по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас"

с възложител "ГАЛЕРИЯ БУРГАС" ЕАД

 

Инвестиционно предложение на Десислава Георгиева Николова

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на сграда (къща за гости) в УПИ ХХIХ-39, кв. 39 по плана на местността "Нанелика", землище кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Десислава Георгиева Николова

 

Инвестиционно предложение на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Реконструкция на ВЛ 110 kV "Рубин", ВЛ 110 kV "Извор" и ВЛ 110 kV "Юнга" пред п/ст "Победа" за осигуряване на терен за изграждане на индустриален и логистичен парк - Бургас"

с възложител "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "ВИХРИ" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Частично изменение на ПУП-ПРЗ с цел преотреждането му за "производствено-складова база за промишлени стоки и услуги и бензиностанция" и Изграждане на Модулна нафтостанция с надземен резервоар с обем 30 куб.м. в УПИ XVI-762, кв.44, ПИ 07079.605.401, ПЗ "Север", гр. Бургас"  

с възложител "ВИХРИ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "Ес Би Ди Груп" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Уличен водопровод и улична битова канализация за захранване на 4 бр. имоти УПИ V-1466, VI-1467, VII-1468, VIII-1469, кв.60, с. Маринка, Община Бургас"

с възложител "Ес Би Ди Груп" ООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Димо Грудов Илиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП за УПИ VIII, кв.18 по плана на с. Твърдица, ПИ 72151.501.265 по КК - за разделяне на УПИ на два нови УПИ, отредени за ниско жилищно застрояване за изграждане във всеки един от тях на по една жилищна сграда, с. Твърдица, Община Бургас"  

с възложител Димо Грудов Илиев.

 

Инвестиционно предложение на Димитър Спасов Арнаутски

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Допълващо застрояване - басейн и лятна кухня към съществуваща сграда "Почивна станция" в ПИ 07079.831.268, УПИ IV-268, кв.5 по плана на Зона "Хижи", Парк "Росенец", гр. Бургас"

с възложител Димитър Спасов Арнаутски.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Тодор Димитров Русев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXI-1481, кв.71 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас"

с възложител Тодор Димитров Русев.

 

Инвестиционно предложение на Ясен Фотев, Мария Фотева и Станислава Фотева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на апартамент с идентификатор 07079.611.225.1.9 в жилищна сграда в УПИ II-1945, кв.26 по плана на ЦГЧ гр. Бургас"

с възложители Ясен Фотев, Мария Фотева и Станислава Фотева.

Инвестиционно предложение на Красимир Янков Стоянов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ XIV-466. Кв.56, ПИ 07079.820.666 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас"

с възложител Красимир Янков Стоянов.

 

Инвестиционно предложение на "АДЖИС БИЛД 1" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ XII, кв.45, ПИ 07079.820.735 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас"

с възложител "АДЖИС БИЛД 1" ЕООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Гергина Делчева Динкова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Улична битова канализация от УПИ I-504 в кв.66 и УПИ VI-380 в кв.65 до РШ1 DN1000 на новопроектирана канализация по плана на с. Маринка, Община Бургас"

с възложител Гергина Делчева Динкова.

 

Инвестиционно предложение на "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на Базова станция BGS 0027.А004 "Demokratsia" с честотен обхват 900-2100 MHz, гр. Бургас"

с възложител "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Георги Михайлов Спасов

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на нова вилна сграда в УПИ Х-837, 835, кв. 12 по плана на в.з. Минерални бани, Община Бургас"

с възложител Георги Михайлов Спасов

 

Инвестиционно предложение на Илияна Руменова Арабаджиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ IX-1776, кв. 124 по плана на кв. Черно море-кв. Рудник, гр. Бургас"

с възложител Илияна Руменова Арабаджиева

 

Инвестиционно предложение на "КРЕАТИВ 78" ООД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда с магазини в партера с домови ВиК отклонения", находяща се в УПИ Х-38, кв. 128, ПИ с идентификатор по КК 07079.651.256, по плана на к-с "М. Рудник", гр. Бургас"

с възложител "КРЕАТИВ 78" ООД

 

Инвестиционно предложение на Карел Новак

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на подпокривно пространство и обновяване на фасади на съществуваща масивна триетажна сграда с идентификатор 07079.618.68.1 в имот с идентификатор 07079.618.68 по КККР на гр. Бургас - УПИ I-2334, кв. 19 по плана на ЦГЧ - Бургас"

с възложител Карел Новак

 

 

 

 

Инвестиционно предложение на Георгиус Лазару

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-План за регулация и застрояване на имот с идентификатор 07079.2.2465 по КККР на гр. Бургас, местност "Лъджа йолу" за промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия и отреждането му за строителство на складово-търговска сграда и сгради на комплексното обществено обслужване"

с възложител Георгиус Лазару

 

Инвестиционно предложение на "БТК" ЕАД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Приемо-Предавателна Станция за глас и/или данни № BS3053 на БТК ЕАД и Преустройство на Базова Станция № 5164 на "Теленор България" ЕАД с местоположение: сграда с идентификатор 07079.612.246.1, ул. "Александровска" №58, гр. Бургас, община Бургас"

с възложител "БТК" ЕАД

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристанищен терминал "Росенец" -Инсталация за регенерация на парите (ВРУ)"

с възложител "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

 

Инвестиционно предложение на "ГАСТРОПАРТНЕРС" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Складова търговска база за авточасти и принадлежности за автомобили"

с възложител "ГАСТРОПАРТНЕРС" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "ЕИВ" ЕООД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Смилане на Материали негодни за консумация или преработване с код 020203 - черупки от рапани в топкова мелница до минерално брашно за използване в пътното строителство"

с възложител "ЕИВ" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Иван Пенчев Няголов

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХI-91, кв.14, /ПИ 07079.820.213/ по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, община Бургас"

с възложител Иван Пенчев Няголов

 

 

Инвестиционно предложение на Йоанна Красимирова Кавалджиева

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Довършване на жилищната сграда - източен близнак, намираща се в урегулиран поземлен имот XVIII-757, кв. 33 по дворищно -регулационния план на гр. Българово"

с възложител Йоанна Красимирова Кавалджиева

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Радка Желязкова Шарпанова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на нова жилищна сграда с площ 604 кв.м  в ПИ с идентификатор 07079.607.320, УПИ III - 451, кв. 23 по плана на к-с "Лазур", ул. "Батак" №9, гр. Бургас"

с възложител Радка Желязкова Шарпанова

 

Инвестиционно предложение на Стоян Згуров Карайотов

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Частично изменение на ПУП /ПРЗ/ за УПИ I-221 в кв. 42, кв. "Крайморие", гр. Бургас"

с възложител Стоян Згуров Карайотов

 

Инвестиционно предложение на "САРАФОВО ДОМ 07" ЕООД

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на осем жилищни сгради в УПИ LXII-80,81, кв. 82 по плана на кв. "Сарафово", гр. Бургас, Община Бургас"

с възложител "САРАФОВО ДОМ 07" ЕООД

 

 

Инвестиционно предложение на Ивайло Василев Христов

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ XI-1258 кв. 62, ПИ с идентификатор 07079.705.1886 по КК кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас"

с възложител Ивайло Василев Христов

 

Инвестиционно предложение на Стоянка Динева Гочева, Панайот Михайлов Гочев, Сашо Динев Минчев и Златка Георгиева Минчева

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство и разделяне на първи жилищен етаж от сграда в УПИ ХХII -794 по КК на гр. Бургас,   ПИ с идентификатор  07079.826.188.1"

с възложители Стоянка Динева Гочева, Панайот Михайлов Гочев, Сашо Динев Минчев и Златка Георгиева Минчева

 

Инвестиционно предложение на "ДФК" АД

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Специализиран ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.831.2, Лесопарк "Росенец" по КК на гр. Бургас"

с възложител "ДФК" АД

 

Инвестиционно предложение на Ивайло Иванчев Иванов, Нанчо Иванчев Иванов и Павлина Иванова Иванова

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Довършване на жилищна сграда в УПИ I942, кв. 74 по плана на кв. "Долно Езерово", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.825.460 по КК на гр. Бургас"

с възложители Ивайло Иванчев Иванов, Нанчо Иванчев Иванов и Павлина Иванова Иванова

 

Инвестиционно предложение на "МБИМА" ЕООД, "МБИМБ" ЕООД, "МБИМС" ЕООД, "МБИМД" ЕООД, "МВОМОТ" ЕООД, "ДОНЛЕН" ЕООД, "ЕВИЕНС" ЕООД, "МИЛКОРП" ЕООД

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на улична канализация и уличен водопровод до ПИ с идентификатор 07079.653.186 по КК на гр. Бургас, УПИ VI-13, кв.143 по плана на ж.к. "Меден Рудник", Районен център, гр. Бургас"

с възложители "МБИМА" ЕООД, "МБИМБ" ЕООД, "МБИМС" ЕООД, "МБИМД" ЕООД, "МВОМОТ" ЕООД, "ДОНЛЕН" ЕООД, "ЕВИЕНС" ЕООД, "МИЛКОРП" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "КРЕАТИВ 78" ООД

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преработка по време на строителство на строеж: Жилищна сграда с магазини в партера с домови ВиК отклонения в УПИ Х-38, ПИ с идентификатор по КК 07079.651.256, кв. 128, по плана на к-с "М. Рудник", гр. Бургас

с възложител "КРЕАТИВ 78" ООД

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Кабел НН от ТНН на ТП "520" в ж.к. "Изгрев" (в ПИ 07079.501.179.7 по КК на гр. Бургас), до електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.501.189 ( УПИ II-46, кв. 24, по плана ж.к. "Изгрев", гр. Бургас), за ел. захранване на жилищната сграда съгласно ДП 4340453";

"Кабел НН от ТП "401" (ПИ с идентификатор 07079.601.47.4 по КК на гр. Бургас), до ново ел. табло, монтирано пред ПИ 07079.601.132, за ел. захранване на жилищна сграда в УПИ IX-132, кв. 9, ж.к. "Зорница", по плана на гр. Бургас, съгласно ДП 4341157";

"Кабел НН от съществуващ КРШ пред ПИ 07079.607.296 по КК на гр. Бургас, до електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.607.621(УПИ XV-621, кв. 22, по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас), за ел. захранване на жилищната сграда в същия имот съгласно ДП 4336080";

"Кабели 20 кV от БКТП-нов в УПИ Х-411, кв. 44, по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.2.2826 по КК на гр. Бургас), до съединителни муфи в мястото на разкъсване в ПИ 07079.2.2826 на съществуващ кабел 20kV между ВС "ВХТИ" и ТП "Метро", съгласно ДП 4290299";

"Изграждане на кабел 20 kV от ТП "Дизайн", направа на съединителни муфи и полагане на нов кабел 20 kV от съединителните муфи до КРУ 20 kV на нов ТП в имот с идентификатор 07079.2.2263 по КК на гр. Бургас. Нов кабел 20 kV от КРУ 20 kVна БКТП "Дизайн" до КРУ 20 kV на нов ТП в ПИ 07079.2.2263, съгласно ДП 4325414"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД

 

Инвестиционно предложение на Стамат Боев Папаринов

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Строеж на двуетажна еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV-46, кв. 3, ПИ с идентификатор № 21141.501.86 по КК, с. Димчево, община Бургас"

с възложител Стамат Боев Папаринов

 

Инвестиционно предложение на Михаил Петров Михалев

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за УПИ XV-93, кв.16, ПИ с идентификатор № 72151.501.93 по КК, с. Твърдица, община Бургас"

с възложител Михаил Петров Михалев

 

Инвестиционни предложения на Петя Здравкова Рахнева, Георги Недев Рахнев и Мария Йорданова Кирова

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изменение на ПУП-План на Регулация и застрояване за УПИ IV-20, кв. 122 по плана на зона "В" на к-с "М. Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.384 по КККР на гр. Бургас";

"Изграждане на жилищна сграда с домови ВиК в УПИ IV-20, кв. 122 по плана на зона "В" на к-с "Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.384 по КККР на гр. Бургас"

с възложител Петя Здравкова Рахнева, Георги Недев Рахнев и Мария Йорданова Кирова

 

Инвестиционно предложение на „ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изготвяне на специализиран ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.831.5, 07079.831.6 и 07079.831.38, Лесопарк "Росенец", гр. Бургас"

с възложители "ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД и "МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД.

 

Инвестиционно предложение на Генади Анастасов Георгиев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Улични ВиК мрежи за захранване на ПИ 07079.663.42 и ПИ 07079.663.43 в Южна промишлена зона по КК на гр. Бургас"

с възложител Генади Анастасов Георгиев.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "А1 България" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Базова станция BGS0101.A003 Pirgos с адрес ул. "Ал. Велики" 1, Търговски център "Пиргос Стил", гр. Бургас"

с възложител "А1 България" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на "А1 България" ЕАД, "ТЕЛЕНОР България" ЕАД и "БТК" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на Базова станция БС 5158 на "Теленор България" ЕАД и изграждане на нова базова станция BGS0160 Beshko на "А1 България" ЕАД и нова базова станция BS3253 на "БТК" ЕАД с адрес с. Извор, Община Бургас"

с възложители "А1 България" ЕАД, "ТЕЛЕНОР България" ЕАД и "БТК" ЕАД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "ВИС ОЙЛ ГРУП" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за изменение и допълнение към инвестиционно предложение:

"Обособяване на площадка за разкомплектоване на ИУМПС, автосервиз и автомивки, търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, събиране и временно съхранение на неопасни отпадъци /хартия, пластмаса и стъкло/ в ПИ 07079.9.736, местност "Сулу дере", землище на к-с "Меден Рудник", гр. Бургас"

с възложител "ВИС ОЙЛ ГРУП" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Калинка Димитрова Колева, Калина Стоянова Колева и Златка Стоилова Димитрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-10038, кв.61, ПИ 47202.501.1008 по плана на с. Маринка, Община Бургас - с цел доброволна делба между съсобствениците"

с възложители Калинка Димитрова Колева, Калина Стоянова Колева и Златка Стоилова Димитрова.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Кабел 1кV от КРШ - нов пред ПИ с идентификатор 07079.664.37 до ново електромерно табло на улична регулация между УПИ Х-583 и УПИ ХІ -583, кв.187 ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас" с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на Георги Тодоров Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на бивше ателие с КИ 07079.601.47.1.179 в жилища, намиращи се в жилищна сграда в УПИ VІІ, кв.9 по плана на ж.к. "Зорница", бл.47, гр. Бургас"   с възложител Георги Тодоров Тодоров.

 

Инвестиционно предложение на Дарина Атанасова Генева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на "Къща за отдаване под наем" в УПИ ХІІІ-28, м.23, местност "Неравното", ПИ с идентификатор 07079.12.771 по плана на гр. Бургас" с възложител Дарина Атанасова Генева.

 

 

Инвестиционно предложение на Георги Калоянов Тодоров, Таня Георгиева Тодорова, Красимир Георгиев Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Апартаментен хотел в УПИ  ХLVI1109, кв.77 по плана на кв. "Сарафово", гр. Бургас с възложители Георги Калоянов Тодоров, Таня Георгиева Тодорова, Красимир Георгиев Тодоров.

 

Инвестиционно предложение на Мариана Петкова Едрева и Свилен Петков Великов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Складова база с административна част в ПИ 07079.603.121, УПИ III, кв.11 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас" с възложители Мариана Петкова Едрева и Свилен Петков Великов.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Димка Христова Иванова и Фотинка Христова Стянова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за имоти 07079.825.198 и 07079.825.199 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас" с възложители Димка Христова Иванова и Фотинка Христова Стянова.

 

Инвестиционно предложение на "Метал Инвест Груп" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:  "Площадка за събиране и временно съхранение на ИУЕЕО, НУБА, за разкомплектоване на ИУМПС, търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, събиране и съхраняване на отпадъци от метални опаковки, шлака и излезли от употреба гуми, събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, композитни опаковки и стъкло в ПИ 07079.663.30, ПЗ "Юг", гр. Бургас" с възложител "Метал Инвест Груп" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Златина Тошева Йорданова и Тихомир Йорданов Йорданов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "Еднофамилна жилищна сграда в УПИ LXXVII-85, м.41 по плана на местност "Лозята, кв. Банево, гр. Бургас"  с възложители: Златина Тошева Йорданова и Тихомир Йорданов Йорданов.

 

Инвестиционно предложение на  "Голдън Дюнс" ЕООД и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "Изграждане на Сграда със смесено предназначение и подземен паркинг в УПИ II-11, кв.16 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас  с  възложители: "Голдън Дюнс" ЕООД и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на  "СИГМАТЕК" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "Водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в ПИ 07079.605.546, ПЗ "Север", гр. Бургас  с  възложител: "СИГМАТЕК" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на  Радка Костадинова Стоилова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "Преустройство на търговски обект с идентификатор 07079.611.168.1.9 в гараж в партера на жилищна сграда в УПИ XV-1765, кв. 70, ЦГЧ, гр. Бургас"  с  възложител: Радка Костадинова Стоилова.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура: Приемно - предавателна станция на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД"

с възложител "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД

 

 

 

Инвестиционно предложение на Тодорка Стоянова Иванова

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ II-487, кв. 37 по плана на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас";

с възложител Тодорка Стоянова Иванова

 

Инвестиционни предложения на Златка Стоянова Топалова

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изграждане на ограда в поземлен имот с идентификатор 07079.702.1009 на площ от 418 кв. м със застроена площ 200 кв. м";

"Изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ XX-576, кв.1, кв. Ветрен в гр. Бургас"

с възложител Златка Стоянова Топалова

 

 

Инвестиционно предложение на "ГАМАР ИНВЕСТ" ООД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Смяна предназначението на съществуващ самостоятелен обект 07079.656.87.1.14 по КК в УПИ IV-71 кв. 30 по плана на к-с "М. Рудник" зона "В" гр. Бургас в игрална зала"

с възложител "ГАМАР ИНВЕСТ" ООД

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Яни Бойчев Бойчев, Васил Бойчев Бойчев, Кольо Василев Тонев, Ганка Василева Радулова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изготвяна на ПУП-ПРЗ и ПУР за ПИ 07079.12.980, местност "Чаморлията", кв. Ветрен, гр. Бургас, община Бургас"

с възложители Яни Бойчев Бойчев, Васил Бойчев Бойчев, Кольо Василев Тонев, Ганка Василева Радулова

 

 

Инвестиционно предложение на "НОНИУС 75" ООД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда с бистро и магазини в партера в ПИ с идентификатор 07079.671.316 по КК на гр. Бургас, к-с "М. Рудник", зона Д";

с възложител "НОНИУС 75" ООД

 

Инвестиционно предложение на "СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС" ЕООД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Обектов бетонов възел за нуждите на строителството на "Смесена сграда", в УПИ I-195 в кв. 16 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас /ПИ с 07079.604.195 по КК на гр. Бургас"

с възложител "СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Емил Иванов Сираков

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Еднофамилна жилищна сграда в УПИ I-213, кв. 17 /ПИ 07079.823.253/ по КК на кв. Лозово, гр. Бургас, община Бургас"

с възложител Емил Иванов Сираков

 

Инвестиционно предложение на Красимир Динков Колев

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за изграждане на гараж за селскостопанска техника и склад за селскостопанска продукция в собствен ПИ с идентификатор 67800.37.213 по КК на гр. Бургас";

с възложител Красимир Динков Колев

 

Инвестиционно предложение на "АНГАРА ГРУП" ООД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Смесена сграда "АСТАНА"-апартаменти, офиси, ателиета и подземен паркинг в УПИ V-360, кв. 186 по плана на ЗЦГЧ гр. Бургас"

с възложител "АНГАРА ГРУП" ООД

 

Инвестиционно предложение на Виолета Тръпкова Дандулова, Росица Стойчева Стоянова, Диана Стойчева Бъркачева- Йорданова, Димитър Николаев Дандулов и Антон Николаев Дандулов

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Предложение за промяна на ПУП/ПРЗ/ с цел делба на УПИ I-807, кв. 66, кв. Банево, община Бургас"

с възложители Виолета Тръпкова Дандулова, Росица Стойчева Стоянова, Диана Стойчева Бъркачева- Йорданова, Димитър Николаев Дандулов и Антон Николаев Дандулов

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Скарабей Билд" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в УПИ ХХХII - 79, кв.82 /идент.№ ПИ 07079.820.1777/ по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас" с възложител "Скарабей Билд" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на ЕТ "Геоинжинеринг - Виделина Попова"

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:  "Изграждане на плътна ограда с височина h-2,20 м. по чл.147, ал.1, т.7 от ЗУТ в рамките на ПИ 07079.659.792 /УПИ I-302/ по КККР на гр.Бургас" с възложител ЕТ "Геоинжинеринг-Виделина Попова"

 

Инвестиционно предложение на Антон Иванов Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "Преустройство на самостоятелен обект - апартамент с идентификатор 07079.620.68.1.9 в два апартамента", в ПИ 07079.620.68, ж-к."Братя Миладинови", бл.134, вх.А, ет.4, гр.Бургас"  с възложители: Антон Иванов Георгиев

 

Инвестиционно предложение на  "Братя Блецови" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "Изграждане на Складова база за търговия на едро за хранителни стоки в УПИ ХVII-762, кв.44, по плана на ПЗ "Север", гр.Бургас  с  възложители: "Братя Блецови" ООД

 

Инвестиционно предложение на  Даниел Нешев Нешев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV - 434, кв.34 по плана на кв."Банево",гр.Бургас  с  възложители: Даниел Нешев Нешев

 

Инвестиционно предложение на  "Пола Инвест Бургас" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "Еднофамилна жилищна сграда, басейн и ограда в УПИ ХХХII - 43, кв.43 с идент.№ 07079.30.1043 по плана на кв."Крайморие", гр.Бургас"  с  възложител: "Пола Инвест Бургас" ЕООД

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Кабели НН от БКТП 20/0,4 kV в УПИ I-2301, кв.18 по плана на ЦГЧ до ново електромерно табло на ул. "Славянска" 7, гр. Бургас - за захранване на обект в същия имот"   с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на Петър Димитров Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Складова база за промишлени стоки и авторемонтни услуги в УПИ XIII-1726, м. Мадика, гр. Бургас" с възложител Петър Димитров Димитров.

 

 

Инвестиционно предложение на Румен Огнянов Симеонов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Уличен водопровод ПЕВН ф90, дължина 25,30 м за захранване на УПИ XV-1520, кв.107 по плана на кв. Черно море-Рудник, гр. Бургас"  с възложител Румен Огнянов Симеонов.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Васил Сотиров, Никола Сотиров, Илия Сотиров и Спиридон Сотиров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 07079.12.803, м. Шосе бою землище на кв. Ветрен, гр. Бургас, община Бургас"

с възложители  Васил Сотиров, Никола Сотиров, Илия Сотиров и Спиридон Сотиров

 

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"КНН от нов КРШ пред ПИ с ид. 07079.30.933 до ново електромерно табло на уличната регулация пред УПИ III-943, ид. 07079.30.943, кв. 24, кв. "Крайморие", гр. Бургас";

"Кабел 20 кVБКТП "Ригел" в ПИ 07079.3.928 - нов СРС на ВЛ "Житарово" в ПИ 07079.3.913 по КК на гр. Бургас /Кабелиране на част от трасето на ВЛ 20 kV"Житарово" през имоти: 07079.3.928, 07079.3.927, 07079.3.923, 07079.3.921, 07079.3.1998, 07079.3.918, 07079.3.915, 07079.3.914 и 07079.3.913 по КК на гр. Бургас"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Кръстю Атанасов Атанасов, Светла Атанасова Атанасова, Красимир Петров Далуков и Радостина Петрова Далукова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изработване на подробен устройствен план - План за улична регулация за трасе на нова обслужваща улица от о.т. 49А до о.т. 66 (НК2) в местност "Мадика", гр. Бургас, общ.Бургас"

с възложител Кръстю Атанасов Атанасов, Светла Атанасова Атанасова, Красимир Петров Далуков и Радостина Петрова Далукова

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Кабелно ел. захранване на бл. 9 в жил. комплекс "Съни хил" - УПИ V-339, 07079.671.339, кв. 151, зона Д, к-с "М. Рудник", гр. Бургас"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Регионална Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на сграда и площадка за Втора РСПБЗН -Бургас в УПИ III-538, кв. 5 по плана на гр. Бургас, кв. Победа"

с възложител Регионална Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Бургас

 

Инвестиционно предложение на "СКАЙ ИНВЕСТ" ООД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на площадка за изкупуване, временно съхранение, транспортиране и предварително третиране на отпадъци от хартиени и картонени опаковки, хартия и картон, пластмасови опаковки, пластмаси и дейности по събиране, транспортиране и предварително третиране, оползотворяване и съхранение на отпадъци от опаковки, вкл. метални опаковки, събиране и транспортиране, съхранение на отпадъци, притежаващи опасни свойства в УПИ - VI, СКЛАД 1064, Промишлена Зона "Победа", землище гр. Бургас, Община Бургас"

с възложител "СКАЙ ИНВЕСТ" ООД

 

Инвестиционни предложения на Радка Тошева Богданова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционни предложения:

"Жилищна сграда в ПИ с ид. 07079.12.22 по КК на гр. Бургас, УПИ ХIII-22, масив 19, местност "Кантона", землище на кв. Ветрен, гр. Бургас"

с възложител Радка Тошева Богданова 

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "ПОНТИКА ГР" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Многофамилна жилищна сграда в ПИ 07079.653.698 по КК на к-с "Меден Рудник", гр. Бургас" с възложител "ПОНТИКА ГР" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Генади Анастасов Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Складова база и допълващо застрояване в УПИ I-20, кв.5 по плана на ПЗ "Юг-Запад", ПИ 07079.663.42 по КК на гр. Бургас"   с възложител Генади Анастасов Георгиев.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Трафопост, тип БКТП 2х800 кVА, 20/0,4 кV в ПИ 07079.618.57 по КК на гр. Бургас (УПИ І-2301, кв.18 по плана на ЦГЧ). Кабел 20 кV от КРУ 20 кV на БКТП "Атракция" в ПИ 07079.618.189 до КРУ на БКТП-нов и кабел 20 кV от СМ пред БКТП "Атракция" до КРУ на БКТП-нов. Кабели НН от БКТП-нов до електромерни табла в ПИ 07079.610.462 (УПИ І-345, 347, 348, 424, кв.15 по плана на ЦГЧ) за захранване на смесена сграда в същия имот. ДП 4289303" с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Кабели НН от съществуващ КРШ на ул. "Пиротска" 26 до ново електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.608.73 /УПИ ХІ-940, кв.136 по плана на ЦГЧ /ул."Пиротска" 28/, гр. Бургас - за захранване на обект в същия имот"   с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на Кирил Димчев Казаков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Сондаж /тръбен кладенец/ за собствени поливни нужди в УПИ ХХХІV-67, кв.41 /ПИ с идентификатор 07079.13.1214 по КК/, местност "Лозята", кв. "Банево", ул. "Батак" №35, Община Бургас" с възложител Кирил Димчев Казаков.

 

 

Инвестиционно предложение на "МЕТАЛСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Склад за армировка в имот с идентификатор 07079.1.718 по КК на гр. Бургас, местност "Под шосето", кв. "Сарафово", гр. Бургас"  с възложител "МЕТАЛСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД.

 

Инвестиционно предложение на "ДИ ВОН" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на два броя магазини за промишлени стоки в клуб Еврофутбол в сграда с идентификатор 07079.826.233.2 в УПИ І, кв.83, кв. "Долно Езерово", гр. Бургас"  с възложител "ДИ ВОН" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Кабели НН от ТНН на ТП "104", ТП "103" и ТП "Места" до КРШ на блокове 24, 25, 26, 27, 28 и 29 ж.к. "Лазур", гр. Бургас. Кабели НН от КРШ до електромерни табла на входовете на блокове 24, 25, 26, 27, 28 и 29 ж.к. "Лазур", гр. Бургас" с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Монтаж на нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/, пред ПИ 07079.607.337 по КК на гр. Бургас и захранването му, чрез разкъсване на съществуващ кабел НН, от ТП "106" до КРШ, пред ПИ 07079.607.340 (УПИ  ІХ, кв.24, ж.к. "Лазур"), по КК на гр. Бургас. Кабел НН, от КРШ-нов до електромерно табло, за ел. захранване на жилищна сграда, в ПИ 07079.607.337 (УПИ VІ-473, кв.24 по плана на ж.к. "Лазур") по КК на гр. Бургас, съгласно ДП 4281893" с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД.

 

 

Инвестиционно предложение на Михаил Василев Стоичков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство и пристройка към съществуваща жилищна сграда в УПИ ХІ-210010, кв.20 по плана на с. Маринка, Община Бургас"  с възложител Михаил Василев Стоичков.

 

Инвестиционно предложение на "НИК ОЙЛ" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на действащ ПУП за УПИ ІІ-68, м.67, местност "Крушата" /ПИ 07079.2.1594 по КК/, землище на гр. Бургас с цел допълване на отреждането му за изграждане на бензиностанция"  с възложител "НИК ОЙЛ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "На съществуваща площадка с издадено Решение № 02-ДО-494-00/14.11.2016 г. от РИОСВ - Бургас се добавят нови отпадъци с код и наименование: 16 01 20 /стъкло/  и 19 12 05 /стъкло/ с количества съответно: 16 01 20 - 700 т и 19 12 05 - 500 т, с произход от юридически лица и генерирани в резултат на разкомплектоване на ИУМПС и предварително третиране на ИУМПС"  с възложител "РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Антоанета Красимирова Топчева

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда в УПИ XIII-1199, кв.84, кв. Черно море Рудник, гр. Бургас"

с възложител Антоанета Красимирова Топчева.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Електроенергиен системен оператор"ЕАД /ЕСО ЕАД/, Мрежови експлоатационен район Бургас /МЕР Бургас/

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изработване на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за имот с идентификатор № 07079.604.54 по КККР на гр. Бургас, Промишлена зона "Север" във връзка с проектиране на нова складово-ремонтна база на територията на МЕР Бургас" с възложител Електроенергиен системен оператор" ЕАД /ЕСО ЕАД/, Мрежови експлоатационен район Бургас /МЕР Бургас/

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас Юг

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:  "Кабел 1 kv  от ТНН на ТП - 1 до ново електромерно табло пред ПИ с ИД 07079.30.1042, кв. 43, УПИ ХХХI  - 42, кв."Крайморие" гр. Бургас по ДП 4333161" с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД КЕЦ Бургас Юг.

 

 

Инвестиционно предложение на Яни Златанов Железчев, Керка Ефтимова Иванова, Георги Ефтимов Иванов, Живко Пенчев Железчев, Лили Георгиева Янева, Николина Георгиева Въланова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "Изграждане на многофамилна жилищна сграда с домови отклонения и ограда в УПИ III-893, кв.43 по плана на гр.Бургас, ПИ 07079.617.267 по КК на гр.Бургас"  с възложители: Яни Златанов Железчев, Керка Ефтимова Иванова, Георги Ефтимов Иванов, Живко Пенчев Железчев, Лили Георгиева Янева, Николина Георгиева Въланова

 

Инвестиционно предложение на  Виктория Стоянова Петкова, Александър Николов Петков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "Проектиране на самостоятелен обект в УПИ XIX-5789,5790,5791, кв.31 по плана на гр.Бургас, ПИ 07079.617.288.1.21 по КК на гр.Бургас с цел обединяване и промяна предназначението на помещения 1,2 и 3 от тавански мансарден етаж в жилище"  с  възложители: Виктория Стоянова Петкова, Александър Николов Петков

 

Инвестиционно предложение на  Атанас Тодоров Тодоров, Димитър Йорданов Минчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "Двуфамилна жилищна сграда - преработка по чл.154 от ЗУТ за етапно строителство - дясна част/изток /-Първи етап и лява част/запад/-Втори етап в УПИ ХХ, кв.53 , по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ул.Свобода № 56"  с  възложители: Атанас Тодоров Тодоров, Димитър Йорданов Минчев

 

Инвестиционно предложение на  "Бургос строй" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " Промяна начина на трайно ползване на ПИ 07079.4.924 по КК на гр.Бургас, кв."Лозово" , проектиране и изграждане на Складове за строителни материали в ПИ 07079.4.924 по КК на гр.Бургас, кв."Лозово", УПИ XIII-34, м.25, местност Хаджи Тарла, землище кв."Лозово", гр.Бургас"  с  възложител: "Бургос строй" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на  "Пътнически превози"АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:  "Газопроводно отклонение от газопровод ПЕВП Ф 160 по ул."Ал.Стамболийски" до балнеохотел "Термополис" в ПИ № 229.20.072, идентичен с № 07079.701.299/УПИ I, кв. 13/ по плана на кв."Ветрен", гр.Бургас"  с  възложител: "Пътнически превози" АД

 

Инвестиционно предложение на  Таня Андонова Ковчазова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: " "ПУП- ПЗ за имот с идентификатор 07079.707.157, с.о."Острицата 2", землище на кв."Банево", гр.Бургас"  с  възложител: Таня Андонова Ковчазова

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Марк Гарабед Аведисян

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПЗ и РУП и изграждане на нова жилищна сграда в УПИ V-400, кв.170 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас"

с възложител Марк Гарабед Аведисян.

 

Инвестиционно предложение на Керанка Георгиева Стоянова и съсобственици

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-511 и УПИ VII-512, кв.60, ПИ 07079.820.860 и 859 по КК на гр. Бургас и последващо изграждане на жилищни сгради"

с възложители Керанка Георгиева Стоянова и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на Даниела Василева Василева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на съществуващо търговско помещение в Аптека в УПИ XXII-4, кв.141 по плана на гр. Бургас, к-с "М. Рудник"

с възложител Даниела Василева Василева.

 

Инвестиционно предложение на Георги Великов Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на гараж в УПИ IX-1099, кв.81 по КК, ПИ 07079.705.1099, кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Георги Великов Георгиев.

 

Инвестиционно предложение на Петя Христова Димитрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Две жилищни сгради в УПИ ІХ-338, кв.31 по плана на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас" с възложител Петя Христова Димитрова.

 

 

Инвестиционно предложение на Стоян Васков Стоянов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ ІІ-90 в кв.16 по плана на с. Твърдица, Община Бургас" с възложител Стоян Васков Стоянов.

 

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД КЕЦ Бургас Юг

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Ел. захранване на "Камери за видеонаблюдение К3; К5; К6; К7; К8; К13; К17; К22" в ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас" с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД КЕЦ Бургас Юг.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Христо Батилов Комсулов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-1784 и III-1782 и РУП за УПИ II-1784, III-1782 и  IV-1781 в кв. 58 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идн. 07079.611.173, 07079.611.179 и 07079.611.180 по КК на гр. Бургас"

с възложител Христо Батилов Комсулов

 

Инвестиционно предложение на "ДИ ЕНД ДИ 2010" АД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ II-1326 и УПИ III-1327 в кв. 116 по плана на ЦГЧ - гр. Бургас, ПИ с идн. 07079.608.249 и 07079.608.250 по КК на гр. Бургас"

с възложител "ДИ ЕНД ДИ 2010" АД

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас Юг

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционни предложения:

"2 бр. кабели 1 kVот БКТП "15Е" до 2 бр. нови  електромерни табла в УПИ IV- 63.67.13, кв. 143 на ж-к "М. Рудник", гр. Бургас за електрозахранване на новострояща се жилищна сграда, по ДП 4295554"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас Юг

 

Инвестиционно предложение на "Електрик 1" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на две жилищни сгради в УПИ ХХV-965 и УПИ - 966, кв. 1, по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, Община Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.965 и 07079.30.966"

с възложител "Електрик 1" ЕООД

 

 

Инвестиционно предложение на Ивелина Василева Исмаил

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преработка по време на строителството и изграждане на подпорна стена с височина до 2 м на двуфамилна жилищна сграда в УПИ ХХХIII-382 , кв. 162 по плана на ж-к "М. Рудник", зона "Д", гр. Бургас, Община Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.351"

с възложител Ивелина Василева Исмаил

 

Инвестиционно предложение на Цвятко Павлов Ковачев и Мара Иванова Ковачева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Игрална зала с хазартни игрални автомати - вътрешно преустройство на офис със склад в партер и сутерена на съществуваща жилищна сграда с ид. №07079.612.57.1, ул. Македония" №21А, гр. Бургас"

с възложители Цвятко Павлов Ковачев и Мара Иванова Ковачева

 

 

 

Инвестиционно предложение на Христо Димитров Берданков

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изработване ЧИ на ПУП-ПЗ за УПИ V и VI кв.1 по Плана на ПЗ "Север", гр. Бургас"

с възложител Христо Димитров Берданков

 

Инвестиционно предложение на "СКАЙ ИНВЕСТ" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Обособяване на Площадка за съхранение на неопасни отпадъци в гр. Бургас, ПИ 07079.663.629 по КК на гр. Бургас, УПИ - VII-29 по Плана на Промишлена зона Юг -Запад, гр. Бургас, община Бургас"

 

"Изменение и допълнение на инвестиционно предложение: "Обособяване на Площадка за третиране (събиране, съхранение, предварителна обработка - сортиране, балиране, раздробяване) на отпадъци, вкл. отпадъци от опаковки в ПИ 07079.663.628, гр. Бургас, Южна промишлена зона"

с възложител "СКАЙ ИНВЕСТ" ООД

 

 

Инвестиционно предложение на Медицински център "Стайков и фамилия" ЕООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Реконструкция и преустройство на съществуваща административна сграда и склад в Медицински център с легла за наблюдение и лечение, кабинети за индивидуална практика за първична медицинска помощ и аптека в УПИ IX-2048, масив 81, м. Лъджа Йолу", ПИ 07079.2.2048, землището на гр. Бургас"

с възложител Медицински център "Стайков и фамилия" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "ЛИДИНГ" ЕООД

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Разработване на специализиран ПУП-ПРЗ за поземлен имот №07079.659.26 по кадастрална карта на гр. Бургас"

с възложител "ЛИДИНГ" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Павлина Ганчева Славова

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Използване на язовир "УЗУНГЕРЕН" за риборазвъждане и допълнителна дейност спортен риболов, ПИ 72151.44.32, в землището на с. Твърдица, община Бургас"

с възложител Павлина Ганчева Славова

 

Инвестиционно предложение на Пролетина Георгиева Дейви и етажните собственици

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда - довършване в УПИ II, кв. 146 по плана на ЦГЧ, ПИ с идентификатор 07079.612.346, гр. Бургас, ул. "Л. Каравелов" №17"

с възложители Пролетина Георгиева Дейви и етажните собственици

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Ради Жечев Златев и Таня Димитрова Златева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в ХХХIV-45, кв. 43 по плана на кв. "Крайморие", имот с КИ 07079.30.1075 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас"

с възложители Ради Жечев Златев и Таня Димитрова Златева

 

Инвестиционно предложение на "ХИМТЕХ" ЕООД

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.12.1009 и 07079.12.1010 по КККР на гр. Бургас, община Бургас с цел обединяване на ПИ в общ УПИ"

с възложител "ХИМТЕХ" ЕООД

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас - Център

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционни предложения:

"Кабел 20 kVот РУ СрН на ТП "Аспарух" в имот с ИДН 07079.608.310 до съединителни муфи за ТП "Галактика" пред имот с ИДН 07079.607.452 по КК на гр. Бургас;

"Кабел 20 kVот съединителни муфи пред имот с ИДН 07079.614.230 за ТП "Групов 12" до РУ СрН на ТП "Дебелт 1" в имот с идентификатор 07079.614.169 по КК на гр. Бургас";

"Кабел 20 кVот РУ СрН на ТП "Групов 101" в имот с идентификатор 07079.614.251 до РУ СрН на ТП "Елена" в имот с идентификатор 07079.614.388 по КК на гр.Бургас";

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на  Тодор Стоянов Милушев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Стопанска постройка за инвентар/допълващо застрояване/" в УПИ IV-235, кв. 4, по плана на в.з. До стопански двор, землище кв. Банево, Община Бургас"

с възложител Тодор Стоянов Милушев

 

Инвестиционно предложение на "ДОМ БИЛДИНГ ГЛ" ООД


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда с магазини за промишлени стоки и гаражи в партера" в УПИ XIV-211, КВ. 151, по плана на ЗЦГЧ - гр. Бургас, ПИ 07079.615.194 по КК на гр. Бургас"

с възложител "ДОМ БИЛДИНГ ГЛ" ООД

 

Инвестиционно предложение на Мария Христова Петрова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Еднофамилна жилищна сграда промяна по време на строителството в ПИ с ид. 07079.705.384 по КК, УПИ ХII-384, кв. 59, по плана на кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Мария Христова Петрова

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционни предложения:

"Монтаж на 2 бр. стомано-бетонни стълба и ново електромерно табло на новомонтиран стълб пред ПИ с ИД 72151.501.226, кв. 16, с. Твърдица, община Бургас";

"Кабел 1 kV от ТНН на ТП "20 Б" до ново електромерно табло, тип ТЕПО пред УПИ XVII-8, кв. 108 на зона "Б", ж.к. "М. Рудник", гр. Бургас";

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас

 

 

Инвестиционно предложение на "ДЕЛТА-ИН" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XIII в кв. 54 по ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, ПИ с идентификатор 07079.30.574 по кадастралната карта на гр. Бургас"

с възложител "ДЕЛТА-ИН" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Адем Ереджеб Исуф

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в УПИ VII, кв. 70 по плана на с. Изворище, Община Бургас"

с възложител Адем Ереджеб Исуф

 

Инвестиционно предложение на "АЛСИ" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Поставяне на мобилна трошачка  ROCKSTER R900 в изградена площадка за съхранение и третиране на строителни отпадъци, находяща се в поземлен имот №07079.6.1427, кв. Д. Езерово, гр. Бургас, община Бургас"

с възложител "АЛСИ" ЕООД

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на  "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на пречиствателно съоръжение - Сух електро филтър на конус -котел за подгряване на термо масло към Инсталация за производство на OSB плочи в Промишлена зона "Север" гр. Бургас"

с възложител "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Георги Тодоров Янев и Страти Тодоров Янев


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на уличен водопровод за УПИ IX-223, кв. 16, с. Твърдица, Община Бургас"

с възложители Георги Тодоров Янев и Страти Тодоров Янев

 

 

Инвестиционно предложение на Олег Михайлович Зозуля

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Проектиране на ЧИ на ПУП-ПЗ за УПИ ХIV-591 в кв. 52 по плана на кв. Сарафово гр. Бургас община Бургас"

с възложител Олег Михайлович Зозуля

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционни предложения:

"Кабел НН от ТП "713" в ПИ 07079.820.1297 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано на фасада на жилищна сграда Б в ПИ 07079.820.1297 /УПИ Х-1297, кв. 18/ по ДП 4318364";

"Кабел НН от кабелен разпределителен шкаф, монтиран на границата на ПИ 07079.820.835 по КК на гр. Бургас до електромерни табла, монтирани в ПИ 07079.820.829/кв. Сарафово, ул. "Баба Тонка" №9, УПИ Х, кв. 53/ за захранване на обект в същия имот по ДП 4300406";

"Кабел НН от нов кабелен разпределителен шкаф, монтиран на границата на ПИ 07079.820.837 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано пред ПИ 07079.820.839 /кв. Сарафово, ул. "Баба Тонка" №10, УПИ ХV-541, кв. 61/ за захранване на обект в същия имот по ДП 4339220";

 "Кабел НН от кабелен разпределителен шкаф, монтиран на границата на ПИ 07079.820.825 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.820.823/кв. Сарафово, ул. "Черно море" №33, УПИ ХIV, кв. 53/ за захранване на обект в същия имот по ДП 4312084";

"Монтаж на нов кабелен разпределителен шкаф пред ПИ 07079.820.1453 по КК на гр. Бургас и захранването и чрез разкъсване на съществуващ кабел НН от ТП "Ален мак" до КРШ пред УПИ III-15, кв. 16; 2 бр. кабели НН от нов КРШ до 2 бр. електромерни табла, монтирани в ПИ 07079.820.1453/кв. Сарафово, УПИ ХХVI-1453, кв.14/ за захранване на 2 бр. жилищни сгради в същия имот по ДП 4315217";

"Кабели НН от БКТП "710" в ПИ 07079.820.1142 по КК на гр. Бургас до нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/, монтиран на границата на ПИ 07079.820.1458 и кабели НН от КРШ - нов до ново електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.820.1458 /кв. Сарафово, УПИ ХХХI-1458, кв.73/ за захранване на обект в същия имот по ДП 4217882. Обект 10697441100";

"Кабел НН от нов КРШ, монтиран на границата на ПИ 07079.820.724 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло тип ТЕПО 10М2ТЧ, монтирано пред ПИ 07079.820.717/УПИ IV-868, кв. 43, ул. "Ангел Димитров" №6, кв. Сарафово/, ДП 4309991";

"Кабел НН от кабелен разпределителен шкаф, монтиран на границата на ПИ 07079.820.70 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.820.374/кв. Сарафово, ул. "Рибарска" №30, УПИ I-335, кв. 29/ за захранване на обект в същия имот по ДП 4324221"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас

 

 

Инвестиционно предложение на Николай Петров Петров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в имот №47202.501.1465, с. Маринка, община Бургас"

с възложител Николай Петров Петров

 

Инвестиционно предложение на Дарина Костадинова Иванова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Строителство на нова едноетажна еднофамилна жилищна сграда в гр. Бургас, кв. Долно Езерово, УПИ XVII-540, кв. 17, ПИ 07079.824.540 по КК на гр. Бургас "

с възложител Дарина Костадинова Иванова

 

Инвестиционно предложение на Симеон Руменов Илиев и Румен Симеонов Илиев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изготвяне на ПУП-ПЗ, РУП и последващо изграждане на жилищна сграда с подземен етаж в УПИ V-1415, кв.90 по плана на ЦГЧ, ПИ 07079.611.108 по КК на гр. Бургас"

с възложители Симеон Руменов Илиев и Румен Симеонов Илиев.

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Георги Димитров Киров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изготвяне на частично изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 07079.503.609, кв. Банево, м. "Острица 1", гр. Бургас"

с възложител Георги Димитров Киров.

 

Инвестиционно предложение на "Томси" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.4.886 по КК, УПИ V-886, масив 25, местност "Хаджиева нива", землище на кв. Лозово, гр. Бургас"

с възложител "Томси" ООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Черноморски солници" АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.1.1019 и 07079.1.1022 и ПУП-ПП за ПИ 07079.1.1021, собственост на "Черноморски солници" АД"

с възложител "Черноморски солници" АД.

 

Инвестиционно предложение на Дарина Костадинова Иванова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Еднофамилна жилищна сграда в кв. Долно Езерово, гр. Бургас, ул. "Яне Сандански" 8"

с възложител Дарина Костадинова Иванова.

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас Юг

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Кабел 1 kV от ТНН на БКТП "3Е" до КРШ - нов на улична регулация пред ПИ 07079.653.216;

"Нов кабел 1 kV от КРШ - нов до ново електромерно табло за "Секция 1" в УПИ I-24, кв.141, к-с "М. Рудник", гр. Бургас";

"Нов кабел 1 kV от КРШ - нов до ново електромерно табло за "Секция 2" в УПИ I-24, кв.141, к-с "М. Рудник", гр. Бургас"

с възложител  "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас Юг.

 

Инвестиционно предложение на Иван Лечев Вълчев

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Картинг писта в ПИ 07079.17.1651, местност "Тепе Тарла", гр. Бургас"

с възложител  Иван Лечев Вълчев.

 

Инвестиционно предложение на Делян Жеков Генов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Строителство на жилищна сграда в ПИ 07079.705.1080, УПИ XIII-218, кв.19 по плана на кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Делян Жеков Генов.

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Атанас Димитров Арабаджиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ и ПУР за имот с идентификатор 07079.13.1433, м. Минералните бани, землище на кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас"

с възложител Атанас Димитров Арабаджиев

 

Инвестиционно предложение на Златка Стоянова Топалова


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в гр. Бургас, ул. Родопи - Ветрен, ПИ с идентификатор 07079.702.1009"

с възложител Златка Стоянова Топалова

 

Инвестиционно предложение на "Балкани 18" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на площадка за изкупуване на цветни и черни метали и излезли от употреба МПС"

с възложител "Балкани 18" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "Унибилд Инженеринг" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на трафопост ПИ 07079.2.466 по КК на гр. Бургас"

с възложител "Унибилд Инженеринг" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Гергана Георгиева Иванова, Иван Атанасов Иванов, Росица Николова Иванова, Снежанка Евтимова Панайотова, Светлана Атанасова Росалес, Иван Стоянов Иванов и Росица Атанасова Бебровска

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда с подземен гараж в УПИ ХIХ-5837, кв. 32 по плана на к-с "Възраждане", идентификатор №07079.616.231 по КК на гр. Бургас"

с възложители Гергана Георгиева Иванова, Иван Атанасов Иванов, Росица Николова Иванова, Снежанка Евтимова Панайотова, Светлана Атанасова Росалес, Иван Стоянов Иванов и Росица Атанасова Бебровска

 

Инвестиционно предложение на Велин Илиев Марков

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство и обединяване на ателие №11 и ателие №12 в мансарден етаж в жилищна сграда с идентификатор 07079.610.64.1, в УПИ ХI, кв. 74, по плана на ЦГЧ - гр. Бургас"

с възложител Велин Илиев Марков

 

Инвестиционно предложение на Христина Атанасова Кудева

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна по време на строителство, с която се извършва вътрешно преустройство на апартамент 4 и апартамент 5 в обект "Жилищна сграда с бистро и магазин за хранителни стоки, строителство в 3 етап" в ПИ 07079.825.178, УПИ VIII-1300, кв. 67, кв. Долно Езерово, гр. Бургас"

с възложител Христина Атанасова Кудева

 

Инвестиционно предложение на "ДРАЙ БИЛД" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПРЗ за УПИ III-645, кв. 24Б, по плана на ж.к. "Изгрев", ПИ с идентификатори 07079.501.645 по КККР на гр. Бургас"

с възложител "ДРАЙ БИЛД" ООД

 

Инвестиционно предложение на "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-54, кв.133 по плана на РЦ "Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.651.286 по КК на гр. Бургас"

с възложител "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

 

Инвестиционни предложения на "СИГМА 96" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционни предложения:

"Изменение на ПУП-ПР за УПИ I-680, кв. 12 по плана на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас /ПИ с идентификатор 07079.701.437 по КК на гр. Бургас/, с цел промяна на предназначението на имота от "за балнеосанаториум", в "за обществено обслужване";

"Преустройство на съществуваща сграда в УПИ I-680, кв. 12 по плана на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас /ПИ с идентификатор 07079.701.437.2 по КК на гр. Бургас/, с цел промяна на предназначението от "балнеосанаториум", в "къща за гости със заведение за хранене"

с възложител "СИГМА 96" ЕООД

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изготвяне на ПУП-ПРЗ с възможност за застрояване  на складово-ремонтна база за ПИ 07079.604.54 по КК, ПЗ "Север", гр. Бургас"

с възложител "Електроенергиен системен оператор" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на Татяна Николова Стаматова и Николай Станчев Стаматов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в УПИ XII-385, кв.35 по плана на с. Брястовец, Община Бургас"

с възложители Татяна Николова Стаматова и Николай Станчев Стаматов.

 

Инвестиционно предложение на Антон Боянов Андонов

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на търговски обект ПИ 07079.613.291.1.2 в гараж в партера на жилищна сграда в УПИ XVII-511, кв.184 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас"

с възложител  Антон Боянов Андонов.

 

Инвестиционно предложение на "Тивекс" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.605.161 по КК, ПЗ "Север", гр. Бургас"

с възложител  "Тивекс" ООД.

 

Инвестиционно предложение на "ДЕВА Бродкаст" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Строителство на складово-производствена база с административна част в ПИ 07079.3.2154 по КК, м. "Вълчи връх", гр. Бургас"

с възложители "ДЕВА Бродкаст" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Таничка Петрова Кирова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на 5-етажна многофамилна жилищна сграда с обитаемо подпокривно пространство в УПИ XX-1608, кв.94, ЦГЧ, гр. Бургас"

с възложител  Таничка Петрова Кирова.

 

Инвестиционно предложение на Елена Щилянова Къдрева

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.2.2712 и 07079.2.2713 по КК, м. "Крушата", гр. Бургас"

с възложител  Елена Щилянова Къдрева.

 

Инвестиционно предложение на Стоян Стамов Илиев и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VII, кв.21 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас - за прекратяване на съсобственост"

с възложители Стоян Стамов Илиев и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на Стоян Стамов Илиев и съсобственици

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XII и УПИ XIII, кв.52 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас - за прекратяване на съсобственост"

с възложители Стоян Стамов Илиев и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на "ВИП Пласт" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Склад за съхранение на алуминиеви профили в УПИ I-3292, кв.16, ПИ 07079.2.3292 по КК на гр. Бургас"

с възложител  "ВИП Пласт" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Петко Иванов Барзов и Младен Монев Русев

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Подялба на съсобствено жилище на адрес ул. "Асен Златаров" 14, гр. Бургас"

с възложители Петко Иванов Барзов и Младен Монев Русев.

 

Инвестиционно предложение на "ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX,LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LVI, LXVIII, LXIX, LXX и LXXI по КК на гр. Бургас"

с възложител "ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на "Новако Бургас Трейдинг" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Създаване на 5 дка насаждения от ягоди в землище на с. Изворище, Община Бургас, закупуване на земеделска техника и малогабаритни оранжерии за отглеждане на ягоди и зеленчуци"

с възложител  "Новако Бургас Трейдинг" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Станимир Иванов Петров

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка и преустройство на Бистро в ПИ 07079.607.617.1.1 по КК на гр. Бургас, к-с "Лазур"

с възложител Станимир Иванов Петров.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Иван Стоянов Николов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-8, кв.184 по плана на к-с "М. Рудник", зона Д, гр. Бургас, ПИ 07079.671.553"

с възложител Иван Стоянов Николов.

 

Инвестиционно предложение на Владимир Иванов Сиромахов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XLIII-373, кв.162 по плана на к-с "М. Рудник", зона Д, гр. Бургас, ПИ 07079.671.610"

с възложител Владимир Иванов Сиромахов.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение Манол Костадинов Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Ограда в УПИ XIV-498, кв. 52, кв. Банево, гр. Бургас с идентификатор 07079.705.498 по КК на гр. Бургас"

с възложител Манол Костадинов Димитров

 

Инвестиционно предложение на Нели Красимирова Гайдарджиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ VI 165 кв. 2 по план на в.з. Боровете, землище кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Нели Красимирова Гайдарджиева

 

Инвестиционно предложение на "Боба Логистика" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Складова база за промишлени стоки и административна сграда в УПИ II-9, м. 125, землище Долно Езерово, гр. Бургас"

с възложител "Боба Логистика" ООД

 

Инвестиционни предложения на "БУРГАСНЕТ" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционни предложения:

"Изграждане на подземна тръбна мрежа за оптична свързаност от м. Капчето до кв. Г. Езерово, гр. Бургас"

"Изграждане на подземна оптична канална мрежа в к-с "М. Рудник", гр. Бургас по ул. "Капитан Петко Войвода" до бл. 126"

"Изграждане на подземна канална мрежа в к-с "М. Рудник", гр. Бургас от бл. 406 до бл.412"

с възложител "БУРГАСНЕТ" ООД

 

Инвестиционно предложение на СУ "Йордан Йовков"

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Реконструкция и благоустрояване на спортни площадки и огради на СУ "Йордан Йовков", гр. Бургас с местоположение в УПИ II 180, 181 в кв. 18 по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас ПИ с идентификатор 07079.501.180;

с възложител СУ "Йордан Йовков"

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "БУЛСТАР" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ II в кв. 9, по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.111, по КК на гр. Бургас"

с възложител "БУЛСТАР" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "БТК" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Оптично кабелно захранване на Базова станция на Виваком ВS 3190, кв. Сарафово ПИ 07079.820.1035"

с възложител "БТК" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Нели Красимирова Гайдарджиева

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционно предложение:

" Еднофамилна вилна сграда и ограда в УПИ VI-165, кв. 2, с идент. №07079.705.2165 по плана на в.з. "Боровете", землище на кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Нели Красимирова Гайдарджиева

 

Инвестиционно предложение на Гергана Ангелова Костадинова и Марийка Ангелова Балева

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за УПИ IX-1637 и X-1637, кв. 82, ПИ с идентификатор 07079.671.569 и 07079.671.570, по плана на ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас"

с възложители Гергана Ангелова Костадинова и Марийка Ангелова Балева

 

 

Инвестиционно предложение на Цветелина Георгиева Жекова - Байрям

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционно предложение:

"Делба на УПИ IV-618, 619, кв. 20 по плана на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас /идентификатор 07079.701.740 по кадастрална карта и кадастрални регистри към АГКК/"

с възложител Цветелина Георгиева Жекова - Байрям

 

Инвестиционни предложения на "АЛТЕСТ ИНВЕСТ" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II-50, 55, кв. 131, по плана на "Районен център", ж.к.  "М. Рудник", гр. Бургас, Община Бургас";

 "Изграждане на жилищни сгради с магазини и гаражи в партера и подземно паркиране в УПИ II-50, 55, кв. 131, по плана на "Районен център", ж.к.  "М. Рудник", гр. Бургас, Община Бургас"

с възложител "АЛТЕСТ ИНВЕСТ" ООД

 

Инвестиционно предложение на "СИНХРО" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционно предложение:

"Надстрояване на съществуваща сграда - семеен хотел в УПИ VI-66, кв.1 по плана на к-с "Зорница" ПИ №07079.601.66 по КК на гр. Бургас"

с възложител "СИНХРО" ООД

 

Инвестиционно предложение на "Робъртън, Филипс енд Ко - Бългериа" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищни сгради в УПИ XVI-63 в кв. 15 м. "Манастирското", ПИ №07079.820.1182 по КК на гр. Бургас"

с възложител "Робъртън, Филипс енд Ко - Бългериа" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Красимира Костадинова Иванова, Кремена Тодорова Тодорова и Йорданка Миркова Пенчева

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционно предложение:

"Преустройство - обединяване на самостоятелни обекти с идентификатори 07079.602.524.1.24; 07079.602.524.1.25; 07079.602.524.1.26; 07079.602.524.1.27 в АПТЕКА в сграда с идентификатор 07079.602.524 по КК на гр. Бургас, к-с "Славейков" бл.194"

с възложители Красимира Костадинова Иванова, Кремена Тодорова Тодорова и Йорданка Миркова Пенчева

 

 

Инвестиционно предложение на Гено Тодоров Тодоров, Панайота Кръстева Генова, Мария Кирова Танева, Кръстю Киров Генов

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционно предложение:

"Частично изменение на ПУП-ПРЗ и ПУР за УПИ ХХ-504 (ПИ с идентификатор 07079.820.875), ХХV-504 (ПИ с идентификатор 07079.820.874) и ПИ с идентификатор 07079.820.1459 в кв. 58 по план на кв. Сарафово, гр. Бургас"

с възложители Гено Тодоров Тодоров, Панайота Кръстева Генова, Мария Кирова Танева, Кръстю Киров Генов

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Ангел Славов Синков и "Дорослава Строй" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда с магазини в УПИ XVII-2, кв.141 по плана на РЦ "Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ 07079.653.231 по КК на гр. Бургас"

с възложители Ангел Славов Синков и "Дорослава Строй" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Даниела Ангелова Бонева, Петър Георгиев Бонев и "Дорослава Строй" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда с бистро - преработка по време на строителството в УПИ XIV-2, кв.141 по плана на РЦ "Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ 07079.653.232 по КК на гр. Бургас"

с възложители Даниела Ангелова Бонева, Петър Георгиев Бонев и "Дорослава Строй" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Стойчо Йорданов Тодоров

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Многофамилна жилищна сграда в УПИ V-1, кв.138 по плана на РЦ "Меден Рудник", гр. Бургас"

с възложител  Стойчо Йорданов Тодоров.

 

Инвестиционно предложение на "МАРВИН" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Търговски комплекс - 7 броя магазини за промишлени стоки, 2 автосервиза и 1 заведение за обществено хранене тип "Бистро" в УПИ II, кв.2, ПИ 07079.659.474 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас"

с възложител  "МАРВИН" ЕООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Божил Янев Димитров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-652, 651, кв.36, ПИ 07079.820.327 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас - за изграждане на жилищна сграда"

с възложител Божил Янев Димитров.

 

Инвестиционно предложение на "Инвестстройпроект" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда с подземен паркинг в УПИ XIV-475, кв.12, к-с "Славейков", гр. Бургас"

с възложител  "Инвестстройпроект" ЕООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Андреана Добрева Петрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на търговска площ с идентификатор 07079.820.404.4.6 в Игрална зала за хазартни игри в гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. "Брацигово" 14А"

с възложител Андреана Добрева Петрова.

 

Инвестиционно предложение на "Мега Корект" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в УПИ X-2, кв.2 по плана на с. Равнец, Община Бургас"

с възложител  "Мега Корект" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Данаил Гюркакиев Иванов

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка и надстройка към съществуваща жилищна сграда и допълващо застрояване в УПИ IX-1297, кв.68, ПИ 07079.825.207 по КК, кв. Долно Езерово, гр. Бургас"

с възложител Данаил Гюркакиев Иванов.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Манол Емилов Чакъров
Община Бургас 
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Монтаж на леки слънцезащитни устройства над тераса и балкон на ателие с идентификатор 07079.614.31.2.5 по КККР на гр. Бургас, съществуваща пететажна жилищна сграда с адм. адрес гр. Бургас, ул. "Сливница" № 62"

с възложител Манол Емилов Чакъров

 

Инвестиционно предложение на "БУЛПЛАСТ БГ" ЕООД
Община Бургас 
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изграждане на жилищна сграда в УПИ XXIII-963, 967, кв.1 кв. Крайморие, гр. Бургас"
с възложител "БУЛПЛАСТ БГ" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "МАКС ЛОГИСТИК 96" ЕООД
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционно предложение:
"Поставяне на леко слънцезащитно устройство - навес над открита тераса на апартамент № 3 /с идентификатор № 07079.607.327.1.4./ на първи жилищен етаж от пететажна жилищна сграда в УПИ XIV-442, кв. 23 по плана на гр. Бургас, к-с "Лазур", ул. "Батак" №3"
с възложител "МАКС ЛОГИСТИК 96" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД, гр. Пловдив
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Кабел НН от ТП "16Б", ид.07079.653.109.1 до ново ел. табло на улична регулация между УПИ IX-563, ид. 07079.664.37 и УПИ X-563, ид. 07079.664.38, кв. 187, к-с "Меден Рудник" , гр. Бургас по ДП №4281449/2018г."
с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, гр. Пловдив

 

Инвестиционни предложения на Димитър Станев Петков и съсобственици
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционно предложение:
"Изграждане на жилищна сграда с подземен паркинг в УПИ VI-179, кв. 16, к-с "Лазур", гр. Бургас"
с възложител Димитър Станев Петков и съсобственици


Инвестиционно предложение на "Бургас Хляб МК" ООД
Община Бургас 
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"БКТП 20/0,4кV, 2х800 кVА в ПИ 07079.2.2263 ( УПИ ХХVI-14, кв.4 по ПУР на м. Хайлъка") по КК на гр. Бургас"
с възложител "Бургас Хляб МК" ООД 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Иван Маринов Апостолов
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на масивна ограда в УПИ XXIV-964 в кв.1, кв. "Крайморие", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.964 по КК на гр. Бургас" с възложител Иван Маринов Апостолов.

Инвестиционно предложение на Тодор Михайлов Михалев и Валентина Георгиева Михалева
Община Бурга
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Преустройство на таванско помещение с идентификатор 07079.612.226.1.32 в кабинет за индивидуална творческа дейност в подпокривното пространство на жилищна сграда с местонахождение УПИ І-688, кв.81 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас" с възложители Тодор Михайлов Михалев и Валентина Георгиева Михалева.

Инвестиционно предложение на Елена Атанасова Петкова и Иванка Атанасова Кирязова
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-53, кв.178 по плана на зона "Д", ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.195 по КККР на гр. Бургас" с възложители Елена Атанасова Петкова и Иванка Атанасова Кирязова.

Инвестиционно предложение на Магдалена Стоянова Петкова, Стоян Анастасов Петков, Кирилка Димитрова Петкова, Анастас Андонов Петков и Зорница Андонова Петкова
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Надстройка и преустройство на заварен строеж на жилищна сграда в УПИ II-7383, кв.40 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.614.91 по КККР на гр. Бургас" с възложители Магдалена Стоянова Петкова, Стоян Анастасов Петков, Кирилка Димитрова Петкова, Анастас Андонов Петков и Зорница Андонова Петкова.

Инвестиционно предложение на Тодор Пасков Славов
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Жилищна сграда с гараж и магазин за плодове и зеленчуци в ПИ с идентификатор 07079.30.935 по КК, УПИ IХ-935, кв.25 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас" с възложител Тодор Пасков Славов.

Инвестиционно предложение на Весела Стаматова Вангелова
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на навес в ПИ 07079.705.325" с възложител Весела Стаматова Вангелова.

Инвестиционно предложение на Станко Петков Гърненков
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПРЗ на кв.42 по плана на кв. Банево, гр. Бургас за разделяне на УПИ I-603 (ПИ 07079.705.603) на два урегулирани поземлени имота" с възложители Станко Петков Гърненков.

 

Инвестиционно предложение на Светослав Руменов Иванов и Валентина Илиева Иванова
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна сграда в ПИ 07079.17.1402, кв. Рудник, гр. Бургас, целият от 6163.00 кв.м. в част от него обособена с координати на граничните точки, от 500.00 кв.м., на която част ще се смени предназначението" с възложители Светослав Руменов Иванов и Валентина Илиева Иванова.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на "ДЕПЛАН" ООД
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.3.1312, местност "Караач", землище - гр. Бургас, община Бургас за инвестиционно предложение - отреждане за 3а офиси, магазин промишлени стоки и складова база за строителни материали" с възложител "ДЕПЛАН" АД.

Инвестиционно предложение на "ЛЕРАМИ СТРОЙ" ЕООД
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на семеен хотел в УПИ І-742, кв.38 по плана на кв. "Сарафово", гр. Бургас" с възложител "ЛЕРАМИ СТРОЙ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на "Термопласт" АД
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на пристройка към съществуваща сграда, находяща се в УПИ ХІV-40, масив 23 /ПИ с идентификатор 07079.2.464 по КК/ по плана на местност "Оникилика", гр. Бургас, община Бургас" с възложител "Термопласт" АД.

Инвестиционно предложение на "Форум транс" ООД
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Проектиране на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.605.269, ПЗ "Север", гр. Бургас, община Бургас" с възложител "Форум транс" ООД.

Инвестиционно предложение на Величка Колева Томова
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Пристройка на жилищна сграда в УПИ VIII-247, кв.24, кв. "Долно Езерово, гр. Бургас" с възложител Величка Колева Томова.

Инвестиционно предложение на "БУРГАСЦВЕТ-90-ТАНЕВ" ЕООД
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция и модернизация на оранжерия за отглеждане на етерично маслени култури в поземлен имот с идентификатор 07079.604.266, Промишлена зона "Север", УПИ VIII-5, кв.6, гр. Бургас" с възложител "БУРГАСЦВЕТ-90-ТАНЕВ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на "ЕСДЖИ" ЕООД
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за изменение и допълнение на инвестиционно предложение: "Изграждане на експлоатационен център за предпътни технически прегледи в УПИ I-104, масив 37 по плана на м. "Биюг башли" /поземлен имот с идентификатор 07079.5.1546 по КК/, землище на кв. "Долно Езерово", гр. Бургас" с възложител "ЕСДЖИ" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Стоян Алексиев Максимов, Красимира Методиева Максимова и Валентина Статкова Маринова
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изработване на ПУП-ПЗ и последващо изграждане на жилищна сграда с гаражи в партера в УПИ VII-595, кв.52, кв. "Сарафово" ПИ 07079.820.810 по КК на гр. Бургас, община Бургас" с възложители Стоян Алексиев Максимов, Красимира Методиева Максимова и Валентина Статкова Маринова.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Илина Владимирова Пейчева
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Пристройка към съществуваща жилищна сграда за УПИ XIII-2366, кв. 16 с ИД 07079.618.32.1 по плана на гр. Бургас, ул. "Царица Йоана" №18"
с възложител Илина Владимирова Пейчева

Инвестиционно предложение на Юлиян Райков Димитров и Райко Ангелов Ковачев
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изграждане на жилищна сграда УПИ I-803, кв. 57 по плана на кв. Рудник, гр. Бургас"
с възложители  Юлиян Райков Димитров и Райко Ангелов Ковачев

Инвестиционно предложение на "БУРГАС ПРЕС" ООД
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционно предложение:
"Вътрешно преустройство на склад за печатни произведения в магазин за промишлени стоки в партера в идентификатор 07079.602.98.1.55 по КК на гр. Бургас, УПИ X-98, кв. 7, по плана на ж.к. "Славейков", гр. Бургас"
с възложител "БУРГАС ПРЕС" ООД

Инвестиционно предложение на Минка Тодорова Прокопова
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Жилищна сграда в УПИ XVII521, от кв. 56, ул. "Шипка" №8 по плана на кв. Банево - гр. Бургас имот с кадастрален идентификатор 07079.405.821, по КККР на гр. Бургас"
с възложител Минка Тодорова Прокопова

Инвестиционни предложения на Халил Шабан Али
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционно предложение:
"Изграждане на вилна сграда в УПИ XVII-общ, кв. 4, с. Драганово, община Бургас"
с възложител Халил Шабан Али

Инвестиционно предложение на Магда Миткова Щерева
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"ПУП-ПРЗ, поземлен имот с идентификатор №07079.661.463 по плана на гр. Бургас"
с възложител Магда Миткова Щерева

Инвестиционно предложение на Павел Георгиев Деркозлиев
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Жилищна сграда в УПИ III-714, кв. 48, имот с КИ 07079.705.4048, кв. Банево, гр. Бургас"
с възложител Павел Георгиев Деркозлиев

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Елица Викторова Сиромахова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-303 и УПИ XI-304, масив 29(ПИ 07079.17.1333 и 07079.17.2289 по КК на гр. Бургас), кв. Рудник, община Бургас"

с възложител Елица Викторова Сиромахова

 

Инвестиционно предложение на Аристомен Йорданов Пецов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на склад за промишлени стоки с административно битова сграда в ПИ с идентификатор 07079.3.1994 по КК на гр. Бургас /бивш имот с пл. №146032 в местност "Мадика"/

с възложител Аристомен Йорданов Пецов

 

 

Инвестиционно предложение на "ВОРИК ГРУП" ЕООД

 

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на къщи за гости в УПИ I-266, кв. 7 /ПИ 07079.831.266 по КК/, Лесопарк Росенец, зона Хижи, Община Бургас"

с възложител "ВОРИК ГРУП" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Ехисапет Вахан Хачедурян и Ахаси Вахан Бохосян

 

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в УПИ VIII5891, кв. 40 по плана на ж.к. Възраждане, ПИ с идентификатор 07079.614.104 по КК на гр. Бургас, ул. "Ивайло" №34"

с възложители Ехисапет Вахан Хачедурян и Ахаси Вахан Бохосян

 

 

Инвестиционно предложение на Сталю Иванов Сталев

 

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на казан за изваряване на ракия със сградно ВК отклонение в УПИ I-772, кв. 1, по плана на ПЗ "Меден Рудник", ПИ 07079.665.1 по КК на гр. Бургас"

с възложител Сталю Иванов Сталев

 

Инвестиционно предложение на етажните собственици на ЖК "Русалка 3"

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда-преработка по време на строителството в УПИ III151, кв. 15 по плана на ж.к. Лазур, ПИ с идентификатор 07079.607.146 по КК на гр. Бургас, ул. Батак" №59 "

с възложител етажните собственици на жк "Русалка"

 

Инвестиционно предложение на Цветелина Стефанова Костова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на лятна кухня в УПИ VIII-143, кв. 15/ПИ 07079.832.143 по КК/, в.з. Росенец, Община Бургас"

с възложител Цветелина Стефанова Костова

 

Инвестиционно предложение на "АМГ БИЛДИНГ" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда с магазини за промишлени стоки в партера в ПИ с идентификатор 07079.609.245 по КК на гр. Бургас, УПИ ХII-245, кв. 24, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас"

с възложител "АМГ БИЛДИНГ" ООД

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Пивоварна "Металхед" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство и ремонт на сграда с идентификатор 07079.701.79.4 в УПИ I, кв.8, ПИ 07079.701.75 по КК, в.з. Минерални бани, гр. Бургас"

с възложител Пивоварна "Металхед" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Майк Йорданов Джамбазов

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в УПИ XI-1015, кв.70, ПИ 07079.705.1015 по КК, кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител  Майк Йорданов Джамбазов.

 

Инвестиционно предложение на Ганка Кънева Чолакова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка към съществуваща сграда в УПИ X-280, 281, кв.20, ПИ 07079.705.812 по КК, кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Ганка Кънева Чолакова.

 

Инвестиционно предложение на "УМБАЛ Бургас" АД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Автоклавна инсталация за болнични отпадъци в "УМБАЛ Бургас", гр. Бургас"

с възложител "УМБАЛ Бургас" АД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Росен Иванов Иванов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изработване на ПУП-ПЗ за УПИ IV-184, кв.11, ПИ 32425.167.184, с.о. "Каптажа", - за вилна сграда, с. Изворище, Община Бургас"

с възложител Росен Иванов Иванов.

 

Инвестиционно предложение на Радостина Тодорова Георгиева и Стоян Тодоров Черелов

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Двуфамилна жилищна сграда и ограда в УПИ XXVIII-953, кв.43, ПИ 07079.30.953 по КК на кв. Крайморие, гр. Бургас"

с възложители  Радостина Тодорова Георгиева и Стоян Тодоров Черелов.

 

Инвестиционно предложение на Манол Костадинов Димитров

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ XIV-498, кв.52, кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Манол Костадинов Димитров.

 

Инвестиционно предложение на "Креми" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на уличен канал на УПИ XII-1688, ПИ 07079.3.1688 и УПИ II-1689, ПИ 07079.3.1689, кв.63, ПЗ "Север" до заустване в съществуващ канал ф300 на ПЗ "Север", бивша м. "Мадика", гр. Бургас"

с възложител "Креми" ЕООД.

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас Юг

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Кабел НН от БКТП "Сиропиталище-нов" до ново електромерно табло на границата на ПИ 07079.612.318 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас - за захранване на обект";

"Кабел НН от ТНН "Бриз" до ново електромерно табло на границата на ПИ 07079.610.307.5.3, монтирано от страната на ул. "Ил. Макариополски", гр. Бургас - за захранване на обект";

"Кабел НН от съществуваща РК  на ул. "Славянска" 51 до ново  електромерно табло на границата на ПИ 07079.611.158 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ул. "Славянска" 53 - за захранване на обект";

"Кабел 20 kV от съединителни муфи пред ПИ 07079.615.188 за ТП "МВР" до РУ на ТП "Възрожденец" в ПИ 07079.615.191.2 по КК на гр. Бургас";

"Кабел 20 kV от РУ на ТП "Първи май" в ПИ 07079.612.116 до РУ на ТП "Университет" в ПИ 07079.612.157 по КК на гр. Бургас";

"Кабел 20 kV от съединителни муфи пред ПИ 07079.615.153 за ТП "Шейново" до съединителни муфи пред ПИ 07079.615.188 за ТП "МВР, гр. Бургас";

"Кабел 20 kV от РУ на ТП "Профсъюзи" в ПИ 07079.613.189 до РУ на ТП "Сиреков" в ПИ 07079.613.159 по КК на гр. Бургас";

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас Юг.

 

Инвестиционно предложение на Витка Димитрова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Граница на регулация на УПИ VI-376, кв.60 на гаража със ЗП 42 кв.м. с УПИ XX-375, кв.60, кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Витка Димитрова.

 

Инвестиционно предложение на "Е-Консулт 2007" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах във Водотръбен котел ВК-100 (No 3), разположен на площадката на "Топлофикация Бургас" ЕАД, УПИ III-460 по плана на ПЗ "Север", ПИ 07079.605.460, гр. Бургас"

с възложител "Е-Консулт 2007" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Армин Ховсеп Тахтакран-Ховсепян

 

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на нова жилищна сграда с магазини за промишлени стоки в партера, УПИ I-1794, кв.56 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас"

с възложител Армин Ховсеп Тахтакран-Ховсепян.

 

Инвестиционно предложение на "Теленор България" ЕАД

 

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Базова станция 5174, ПИ 07079.3.1688, ПЗ "Юг-Запад", гр. Бургас"

с възложител "Теленор България" ЕАД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Десислава Благоева Димитрова и Николай Иванов Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на вилна сграда в УПИ V-545, 546, кв.25 по плана на в.з. "Минерални бани", ПИ 07079.701.210 по КК на гр. Бургас"

с възложители Десислава Благоева Димитрова и Николай Иванов Георгиев.

 

Инвестиционно предложение на "Мюсюлманско изповедание" Бургас

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Дострояване на Молитвен дом в УПИ I, кв.24, кв. Победа, гр. Бургас"

с възложител "Мюсюлманско изповедание" Бургас.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Пиано Нобиле М" ООД, Таня Колева и Петър Петров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ III-1938 и УПИ IV-1928, кв.35 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас"

с възложители "Пиано Нобиле М" ООД, Таня Колева и Петър Петров.

 

Инвестиционно предложение на "Проект 2011" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на уличен водопровод и канализация за ПИ 07079.13.411, ПИ 07079.13.412 и ПИ 07079.13.1497, м. "До село", кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител "Проект 2011" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Георги Желев Иванов и Даниела Желева Иванова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изпълнение на Комплексен проект за инвестиционна инициатива - ПУП-ПЗ в обхват на ПИ 07332.148.665, находящ се в землището на гр. Българово, Община Бургас и Изграждане на овцеферма общо за 800 овце"

с възложители  Георги Желев Иванов и Даниела Желева Иванова.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Екатерина Емелиянова Куланова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Складова база в УПИ VI-835, ПИ 07079.8.839, м. "Кара баир", к-с "М. Рудник", гр. Бургас"

с възложител Екатерина Емелиянова Куланова.

 

Инвестиционно предложение на "Валтер Къмпани" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в Пламъчно-тръбен котел КГ-12 (No 2), разположен на площадката на "Топлофикация Бургас" ЕАД, УПИ III-460 по плана на ПЗ "Север", ПИ 07079.605.460, гр. Бургас"

с възложител "Валтер Къмпани" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Трендафил Димитров Трендафилов и съсобственици

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищни сгради в УПИ II-26, кв.25 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас"

с възложители  Трендафил Димитров Трендафилов и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на "КОИБА" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в Пламъчно-тръбен котел ПКГМ-12 (No 3), разположен на площадката на "Топлофикация Бургас" ЕАД, УПИ III-460 по плана на ПЗ "Север", ПИ 07079.605.460, гр. Бургас"

с възложител "КОИБА" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Стоян Николов Дишков

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ XXVI-1045, ПИ 07079.702.1045, кв. Ветрен, гр. Бургас"

с възложител  Стоян Николов Дишков.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Николай Борисов Чолаков и Стилияна Атанасова Фустини

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.602.652 по КК, УПИ IV-258, кв.40А по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас"

с възложители Николай Борисов Чолаков и Стилияна Атанасова Фустини.

 

Инвестиционно предложение на "Идеалстрой 1" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Уличен водопровод за захранване с питейна вода на ПИ 07079.820.1015 и 1051 по КК, м. "Манастирското", кв. Сарафово, гр. Бургас"

с възложител "Идеалстрой 1" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Георги Пенков Георгиев, Невянка Георгиева, Сава Камбуров, Милка Камбурова и Николай Йорданов

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Уличен водопровод за захранване с питейна вода на ПИ 07079.820.1015 и 1016; 07079.820.1015 и 07079.820.1015,1017, м. "Манастирското", кв. Сарафово, гр. Бургас"

с възложители  Георги Пенков Георгиев, Невянка Георгиева, Сава Камбуров, Милка Камбурова и Николай Йорданов.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Ангел Георгиев Ингилизов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Ограда в ПИ 07079.705.1132, УПИ XI-1132, кв.79 по плана на кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Ангел Георгиев Ингилизов.

 

Инвестиционно предложение на "Стоилов Агроинвест" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда с административна част в ПИ 07079.820.440 по КК, УПИ V-227, кв.31 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас"

с възложител "Стоилов Агроинвест" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Радостина Гочева и Спиро Николов

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.3.933, м. Курт тепе, гр. Бургас"

с възложители  Радостина Гочева и Спиро Николов.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Иван Станчев Иванов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна предназначението на имот "Ателие за творческа дейност No2" в "Жилище" в к-с "Славейков" бл.161 вх.А ет.7, гр. Бургас"

с възложител Иван Станчев Иванов.

 

Инвестиционно предложение на Диана Димова Саватева

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на слънцезащитно съоръжение към Ателие 2 в ПИ 07079.617.145, ул. "В. Левски" 96, ет.5, гр. Бургас"

с възложител Диана Димова Саватева.

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас Юг

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Подмяна на съществуващо електромерно табло с ново, комбинирано с кабелен разпределителен шкаф пред ПИ 07079.605.528 по КК, ПЗ "Север", УПИ XII-763, кв.43. Кабел НН от подмененото електромерно табло, комбинирано с разпределителна част до нобомонтираното електромерно табло за ел. захранване на Логистичен център за търговия с хранителни продукти, ПЗ "Север, гр. Бургас"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас Юг.

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Асен Петров Мартинов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-2449, кв.1А по плана на ЦГЧ Бургас, ПИ 07079.618.136 по КК - промяна отреждането на УПИ от "за обслужващи дейности" в "за обществено обслужване, жилищно строителство и подземни гаражи", гр. Бургас"

с възложител Асен Петров Мартинов.

 

Инвестиционно предложение на Станка Георгиева Николова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-239, кв.18 по плана на кв. Лозово, ПИ 07079.823.288, гр. Бургас"

с възложител Станка Георгиева Николова.

 

Инвестиционно предложение на Димо Янков Павлов

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ III-91, кв.16, ПИ 72151.501.91, с. Твърдица, Община Бургас"

с възложител Димо Янков Павлов.

 

Инвестиционно предложение на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, гр. София

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на нова колона с два прекъсвача и едно изводно поле в открита разпределителна уредба 400 kV за нова ВЛ 400 kV, ПИ 000282, землище на гр. Българово, Община Бургас"

с възложител "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, гр. София.

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас Юг

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Кабел НН от ТП "Къмпинг", ПИ 07079.30.577.1 до ново ел. табло на улична регулация пред УПИ IV-915, ПИ 07079.30.915, кв.54Б, кв. Крайморие за захранване на обект "Покрита лодкостоянка", кв. Крайморие, гр. Бургас"

и

"Кабел 1 kV от ТНН на ТП-1 до ново електромерно табло пред ПИ 07079.30.1042, кв.43, кв. Крайморие, гр. Бургас

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас Юг.

 

Инвестиционно предложение на Стефан Георгиев Дубаров и Петър Георгиев Дубаров

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на съществуваща сграда и надстрояване над съществуващ сутеренен етаж в ПИ 07079.602.462, к-с "Славейков" - в Офис сграда с магазини и ЗОХ в партерния етаж и кафе-аперитив в терасовидния етаж, к-с "Славейков", гр. Бургас"

с възложители Стефан Георгиев Дубаров и Петър Георгиев Дубаров.

 

Инвестиционно предложение на ДП "Пристанищна инфраструктура", Териториално поделение "Пристанище Бургас"

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Укрепване и рехабилитация на кейови стени на к.м. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, Пристанище Бургас"

с възложител ДП "Пристанищна инфраструктура", Териториално поделение "Пристанище Бургас".

 

Инвестиционно предложение на Руска Петкова Захариева

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка и надстройка в УПИ XX-416, кв.33 по плана на кв. Банево, ПИ 07079.705.416 по КК на гр. Бургас"

с възложител Руска Петкова Захариева.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Яна Петрова Младенова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с домови отклонения в УПИ III-893, кв.43, гр. Българово, Община Бургас"

с възложител Яна Петрова Младенова.

 

Инвестиционно предложение на Неда Пенчева Филипова и Мария Стоянова Филипова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на част от допълващо застрояване - за работилница за дизайнерски изделия, УПИ V-87, кв.25, ПИ 07079.30.934, кв. Крайморие, гр. Бургас"

с възложители  Неда Пенчева Филипова и Мария Стоянова Филипова.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Кирил Иванов Иванов и Светлана Василева Иванова
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за промяна в инвестиционно предложение:
"Проектиране и изграждане на жилищни сгради в УПИ VIII и УПИ ХIХ, кв.43 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас - ПИ 07079.30.902 и ПИ 07079.30.903"
с възложители Кирил Иванов Иванов и Светлана Василева Иванова

Инвестиционно предложение на "СК" ООД
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за промяна в инвестиционно предложение:
"Преработка на одобрени проекти по време на строителство по чл.154 от ЗУТ на жилищна сграда с КОО в УПИ I-607, кв.40А, к-с "Лазур", ПИ 07079.607.607 по КК на гр. Бургас"
с възложител "СК" ООД

Инвестиционно предложение на Стана Пумпалова, Ивана Сотирова, Веселин Пумпалов, Нейчо Атанасов, Костадин Пумпалов и Дечко Сотиров
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за промяна в инвестиционно предложение:
"Многофамилна жилищна сграда и семеен хотел в УПИ VIII-1371, кв.101 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас"
с възложители Стана Пумпалова, Ивана Сотирова, Веселин Пумпалов, Нейчо Атанасов, Костадин Пумпалов и Дечко Сотиров

Инвестиционно предложение на Тодор Мартинов Мартинов
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за промяна в инвестиционно предложение:
"Строителство на плътна ограда с Н=2.20 м по източната, северната и западната граница на УПИ VI-241 в кв.5 по плана на вилна зона "До стопански двор", кв. "Банево", гр. Бургас, а по южната граница /към улицата/ с плътна част до 0.60 м и ажурна част но Н=2.20 м общо за навес за лятна кухня към дъното на имота"
с възложител Тодор Мартинов Мартинов

Инвестиционно предложение на Асен Николов Кушинчаров
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за промяна в инвестиционно предложение:
"ПУП - ПРЗ и изменение на ПУР за имот с идентификатор 07079.13.1504, землище на кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас"
с възложител Асен Николов Кушинчаров

Инвестиционно предложение на "СКАЙ ИНВЕСТ" ООД
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за промяна в инвестиционно предложение:
"Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ VII-29, кв.2 по плана на ПЗ "Юг-Запад", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.663.628 и 07079.663.629 по КК на гр. Бургас, с което се предвижда от УПИ VII  да се обособят три нови самостоятелни УПИ, както следва: УПИ VII-628 с отреждане "За третиране (събирани, съхраняване, предварителна обработка - сортиране, балиране, раздробяване) на отпадъци, включително и отпадъци от опаковки", УПИ ХХIII-629 с отреждане "За производствено складова база и бетонов възел" и УПИ ХХIII-638 с отреждане "За трафопост" 
с възложител "СКАЙ ИНВЕСТ" ООД

Инвестиционно предложение на Весела Стаматова Вангелова
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за промяна в инвестиционно предложение:
"Плътна ограда от панелни елементи, разположена в ПИ 07079.705.325, кв. Банево, гр. Бургас"
с възложител Весела Стаматова Вангелова

Инвестиционно предложение на Стайко Димитров Стоянов
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за промяна в инвестиционно предложение:
"Изработване на частично изменение на ПУП - ПРЗ от "складове и търговска база за ненасипни материали и техника" в "автосервиз за автомобили и бусове" за УПИ ХХVII2038 с идентификатор 07079.3.2039 по КК на гр. Бургас, местност "Мадика"
с възложител Стайко Димитров Стоянов

Инвестиционно предложение на Янчо Янков Добрев
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за промяна в инвестиционно предложение:
"Изготвяне на частично изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I-общински, кв. 70 по плана на ж.к. "Меден Рудник", зона "Г", гр. Бургас за обособяване на УПИ за ПИ 07079.651.346 от КК на гр. Бургас, при спазване нормите на ЗУТ"
с възложител Янчо Янков Добрев

Инвестиционно предложение на Медицински център "Стайков и фамилия" ЕООД
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за промяна в инвестиционно предложение:
"ПУП за УПИ I-16, масив 81, местност "Лъджа Йолу" в землището на гр. Бургас"
с възложител Медицински център "Стайков и фамилия" ЕООД

Инвестиционно предложение на "ФРИГО - ХИМ" ЕООД
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за промяна в инвестиционно предложение:
"Изграждане на складова база с шоурум и офисна част в УПИ ХIV-640, кв.42 па плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, община Бургас"
с възложител "ФРИГО - ХИМ" ЕООД

Инвестиционно предложение на "АСКО" ЕООД
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за промяна в инвестиционно предложение:
"В съществуваща сграда, с обособени 4 /четири/ самостоятелни помещения, където към момента са разположени следните:

  • 1 /едно/ помещение - склад за плоскости от дървени частици ПДЧ
  • 1 /едно/ помещение - цех за подготовка на детайли за производство на мебел

да подготви 2 /две/ съществуващи помещения за боядисване на изделия от дърво и МДФ"
с възложител "АСКО" ЕООД

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за промяна в инвестиционно предложение:

"Кабел НН от ТНН на БКТП "710" до нов КРШ, монтиран в тротоар пред имотната граница на ПИ 07079.820.1167 и кабел НН от КРШ-нов до ново електромерно табло тип ТЕПО, монтирано до КРШ-нов пред ПИ 07079.820.1167 /УПИ XXXIV-8, кв.73 по плана на кв. "Сарафово"/ за захранване на обект в същия имот. ДП 4278656"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за промяна в инвестиционно предложение:

"Монтаж на нов кабелен разпределителен шкаф пред ПИ 07079.820.1160 по КК на гр. Бургас и захранването ѝ чрез разкъдване на съществуващ кабел НН от ТП 710 до КРШ пред ПИ 07079.820.1167; Кабел НН от нов КРШ до електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.820.1166 /кв. "Сарафово", УПИ XXXIII-8, кв.73 / за захранване на обект в същия имот по ДП 4298720"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД

 

Инвестиционно предложение на Христомир Цветанов Нелков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за промяна в инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 07079.602.225.1.9 в административно-обслужваща сграда, находяща се в УПИ IV, кв.15А по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас в лекарски кабинет"

с възложител Христомир Цветанов Нелков

Инвестиционно предложение на „Електроразпределение Юг" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за промяна в инвестиционно предложение:

"Кабел НН от ТП "Детски свят" в ПИ 07079.610.473 до ново електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.610.445.3 /УПИ IX-1476, кв.77 по плана на ЦГЧ /ул. "Александровска" № 59/ - гр. Бургас за захранване на обект в същия имот"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на "Баувелт" ЕООД
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за промяна в инвестиционно предложение:
"Проектиране и изграждане на обект: "Задънена улица с крайулично паркиране о.т.1256А-1256Б-1256В-1256Г по плана на ж.к. "Славейков" в ПИ с идентификатор 07079.602.552 по КК на гр. Бургас"
с възложител "Баувелт" ЕООД


Инвестиционно предложение на Пламен Иванов и Симеон Симеонов
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за промяна в инвестиционно предложение:
"Изграждане на жилищна сграда с офис в партера в ПИ с идентификатор по КК 07079.610.296, УПИ II-2203, кв.10, ул. "Гео Милев" № 8, ЦГЧ гр. Бургас"
с възложители Пламен Иванов и Симеон Симеонов


Инвестиционно предложение на Тодор Славчев Стоянов и Мирослав Славчев Стоянов
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за промяна в инвестиционно предложение:
"Изработване на ПУП-ПЗ и последващо изграждане на жилищна сграда в УПИ IV-60, кв.121А по плана на к-с "Меден Рудник" - Зона "В", гр. Бургас - ПИ с идентификатор 07079.653.377 по КККР"
с възложители Тодор Славчев Стоянов и Мирослав Славчев Стоянов

Инвестиционно предложение на "НОНИУС 75" ООД
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за промяна в инвестиционно предложение:
"Изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 07079.671.316 по КК на гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", Зона "Д", гр. Бургас - промяна на устройствената зона от "Жс" в "Ц", запазване на функционалното отреждане за жилищно строителство и завишаване на показателите за застрояване"
с възложител "НОНИУС 75" ООД


Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД
Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за промяна в инвестиционно предложение:
"Кабел НН от разпределителна касета, монтирана на ул. "Съединение" 4-6 до ново електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.611.168.1 за захранване на обект в същия имот"
с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас-Център

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Кабел НН от съществуваща РК на ул. "Ивайло" 89 до ново електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.616.86.1/УПИ ХI-4218, 4219, 4220/, кв. 11 по плана на ж.к. "Възраждане"/ул. "Ивайло" 87/-гр. Бургас за захранване на обект в същия имот";

"Кабел НН от СМ в точка на разкъсване на съществуващ кабел НН ТП "Л. Каравелов" - КРШ на ул. "Македония" 79 до ново комбинирано електромерно табло на границата на имот с ИДН: 07079.616.81 /ул. "Македония" 70/ за захранване на обект в същия имот"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас-Център

 

Инвестиционно предложение на Салим Ахмед Топчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV-990 в кв. 76 по плана на кв. "Рудник - кв. Черно море", гр. Бургас"

с възложител Салим Ахмед Топчев 

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас-Юг 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Кабел 1 кV от съществуващ КРШ /пред ПИ с ИД 07079.658.30/ до ново електромерно табло/пред ПИ с ИД 07079.658.75/ кв. 40А, УПИ IV-75 ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас-Юг

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Христо Стоянов Стоянов

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПЗ за имот с идентификатор №15-487616-16-16.07.2018, намиращ се в гр. Бургас, кв. Банево, с.о. "Острицата 2"

с възложител Христо Стоянов Стоянов

 

Инвестиционно предложение на "ЖАКЕН БГ" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка и надстройка на жилищна сграда в УПИ XLII, кв. 162 по плана на зона "Д", кв. Меден Рудник, гр. Бургас"

с възложител "ЖАКЕН БГ" ЕООД 

 

Инвестиционно предложение на Станимир Александров Христов

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Външен водопровод за УПИ XXXVIII-98, кв. 16а по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, ПИ с ИД 07079.30.241"

с възложител Станимир Александров Христов

 

Инвестиционно предложение на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Отводняване на недостъпен участък от трасето на магистралните тръбопроводи с цел обезпечаване на възможност за обследване и последваща рехабилитация"

с възложител "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

Инвестиционно предложение на Желка Тилева Филипова

Инвестиционно предложение на Желка Тилева Филипова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за промяна в инвестиционно предложение:

"Изграждане на пристройка към офисна сграда в УПИ ХХVII, кв.52, ПЗ "Север" /ПИ 07079.605.194 по КК/, гр. Бургас, общ. Бургас"

 с възложител Желка Тилева Филипова

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на "ТДМ" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Цех за производство на мебели от готови дървени плоскости с камера за боядисване в част от съществуваща сграда с идентификатор 07079.658.16.5 по КК на гр. Бургас, община Бургас"

с възложител "ТДМ" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Недялка Райчева Недева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вилна сграда в УПИ II-124, кв. 67 по плана на м. "Дермен тарла" землище на кв. "Банево", ПИ с идентификатор 07079.13.1717 по КК на гр. Бургас"

с възложител Недялка Райчева Недева 

 

Инвестиционно предложение на "АЛСИ" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Събиране, предаване и първична обработка на отпадъчни нефтоводни смеси и третиране на отпадъци и остатъци от товари с произход от нормалната експлоатация на кораби в имот №07079.662.9570, ПЗ "Юг", гр. Бургас - свързано с Промяна на Възложителя: от "МВ ОЙЛ" ЕООД с издадено Разрешение №02-ДО-409-00/2012г., Възложителят се променя на "АЛСИ" ЕООД"

с възложител "АЛСИ" ЕООД 

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас -Юг

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Кабел 1 кV от съществуващ КРШ/пред ПИ с ИД 07079.655.177, кв. 50/ до ново електромерно табло/пред ПИ с ИД 07079.655.328, кв. 60Б/зона "Г" ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас-Юг

 

Инвестиционно предложение на Иван Димитров Банкин и Велизар Тодоров Тодоров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство, надстройка и реставрация на сграда с идентификатор 07079.610.308.4 по КК на гр. Бургас, представляваща НКЦ в УПИ IV, кв. 9 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас"

с възложители Иван Димитров Банкин и Велизар Тодоров Тодоров

 

Инвестиционно предложение на Неделчо Желязков Михнев и Златина Григорова Михнева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Плътна ограда в УПИ I-37, 57 кв. 80 по плана на кв. Сарафово, м. "Овошките", гр. Бургас, община Бургас"

с възложители Неделчо Желязков Михнев и Златина Григорова Михнева

 

Инвестиционно предложение на Стоян Димитров Вакъфов и Златан Стоянов Вакъфов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Проектиране на жилищна сграда в УПИ IХ-1474 в кв. 53 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, община Бургас"

с възложители Стоян Димитров Вакъфов и Златан Стоянов Вакъфов

 

Инвестиционно предложение на "АЛСИ" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Извършване на обработка и съхранение на дизелово гориво в ПИ №07079.662.9570, Южна Промишлена Зона, с площ 2000 кв. м, гр. Бургас от "МВ ОЙЛ"ЕООД на "АЛСИ" ЕООД, изменят се и броя резервоари за съхранение на дизелово гориво"

с възложител "АЛСИ" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Стоянка Георгиева Станкова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна на необитаемо подпокривно пространство в обитаемо - промяна по време на строителство на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.705.1322 по КК, УПИ IХ, кв. 44 по плана на кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Стоянка Георгиева Станкова

 

Инвестиционно предложение на "ТОНИ -ТРАНС" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изработване на изменение на действащ ПУП-ПРЗ за имот, собственост на дружеството и проектиране на две еднофамилни жилищни сгради в УПИ I, кв. 44 по плана на кв. Рудник, гр. Бургас"

с възложител "ТОНИ -ТРАНС" ЕООД 

 

Инвестиционно предложение на Даниел Илиев Илиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на офиси и стоматологичен кабинет в партера на съществуваща жилищна сграда в УПИ III-1647, кв. 99, гр. Бургас, община Бургас в амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина"

с възложител Даниел Илиев Илиев

 

Инвестиционно предложение на Добрил Димитров Николов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на стопанска сграда -склад за готова продукция от собствено производство, Стопанска постройка за съхранение на фураж, Стопанска постройка - навес за инвентар към Конна База в УПИ I49, масив 16/ПИ 72151.16.86 по КК/, з-ще кв. Твърдица, Община Бургас"

с възложител Добрил Димитров Николов

 

Инвестиционно предложение на Росица Николова Тороманова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство и разделяне на апартамент на кота 27, 46 в жилищна сграда с ПИ 070779.607.332.2 в УПИ I628,692,670, кв. 24 по плана на ж.к. "Лазур", ПИ с идентификатор 07079.607.332 по КК на гр. Бургас"

с възложител Росица Николова Тороманова

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Сава Николов Балимезов

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда, допълващо застрояване - навес за паркинг и ограда в УПИ I-78, кв. 3 по плана на кв. Банево, ул. "Шипка" №62, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.705.78 по КК на гр. Бургас"

с възложител Сава Николов Балимезов

 

Инвестиционно предложение на "ЕСДЖИ" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Експлоатационен център за предпътни технически прегледи в УПИ I-104, м. Биюгбашли, землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас с идентификатор 07079.5.1546"

с възложител "ЕСДЖИ" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Ивайло Веселинов Драганов и Анна Иванова Божкова-Драганова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на офис, с идентификатор по КК 07079.616.92.1.30 в апартамент в приземния етаж на жилищна сграда в УПИ VI-4209, 4210, кв. 11 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас"

с възложители Ивайло Веселинов Драганов и Анна Иванова Божкова-Драганова

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас -Юг

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Комплексен проект за кабелиране на 4 бр. ВЕЛ 20 кV с 2 бр. кабели 20 kV от ПС "Победа" до нов МКТП "ДЗС-1" в УПИ V, кв. 34, кв. Крайморие, гр. Бургас"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас-Юг

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

нвестиционно предложение на "КОМНЕТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Кабелна разпределителна мрежа в к-с "Изгрев" от о.т 820 до 818 е и от 912 до 203б, гр. Бургас"
с възложител "КОМНЕТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Инвестиционно предложение на Нанко Иванов Цочев
Община Бургас 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Проектиране и изграждане на жилищна сграда в УПИ ХVI-1520, кв. 107, кв. Черно море-кв. Рудник, гр. Бургас"
с възложител Нанко Иванов Цочев

Инвестиционно предложение на "Трейд шипинг" ООД
Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Обособяване на площадка за извършване на дейности с неопасни отпадъци в УПИ III-460 по плана на ПЗ "Север" , ПИ с идентификатор 07079.605.460, местност "Хаджи Тарла" по КК на гр. Бургас"
с възложител "Трейд шипинг" ООД

Инвестиционно предложение на Веска Георгиева Николова, Марина Петрова Мирчева и Иван Георгиев Мирчев
Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Пристройка и надстройка на жилищна сграда в УПИ II-1150, кв. 90, кв. Долно Езерово, гр. Бургас"
с възложители Веска Георгиева Николова, Марина Петрова Мирчева и Иван Георгиев Мирчев

Инвестиционно предложение на "КОЗЛОДУЙ" ООД
Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Преработка по време на строителството на основание чл. 154, ал. 2, т. 5 от ЗУТ на Производствена и складова база на "Козлодуй" ООД, находяща се в УПИ ХIII-764, кв. 41 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас - промяна на конструкцията на административна сграда и сграда за битови нужди със складова част, в имот с идентификатор 07079.605.381 по КК на гр. Бургас"
с възложител "КОЗЛОДУЙ" ООД

Инвестиционно предложение на Тодорка Динева Динева
Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Промяна по време на строителство на жилищна сграда в VI-48, кв. 10 в кв. Г. Езерово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.829.353.1 по КК на гр. Бургас, с цел надстрояване и пристрояване на жилищна сграда"
с възложител Тодорка Динева Динева

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас - Център
Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Кабел 20 kV от в/с минерални бани с ИДН 07079.701.68 до РУ СН на ТП "Банево 3" в имот с ИДН 07079.705.4017 и ТП "ТКЗС Банево" в имот ИДН 07079.13.1493 по КК на гр. Бургас"
с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас - Център

 

Инвестиционно предложение на "ЕНИГМА ИНВЕСТ" АД
Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Пристройка и преустройство на съществуващи сгради с идентификатор №07079.660.2.21, 07079.660.2.23, 07079.660.2.24 и 07079.660.2.30"
с възложител "ЕНИГМА ИНВЕСТ" АД


Инвестиционно предложение на "ЮПИТЕР - СТОМАНА" ЕООД
Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"ПУП -ПРЗ и инвестиционен проект "за офиси, складове и производство на метални конструкции и изделия и ТП" в ПИ 07079.662.26, в Южна промишлена зона гр. Бургас, Община Бургас"
с възложител "ЮПИТЕР - СТОМАНА" ЕООД

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "ДИ ЕМ ЖИ-72" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на нов склад за промишлени стоки с административна част, м. "Мадика", гр. Бургас"

с възложител "ДИ ЕМ ЖИ-72" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Христина Василева Семизова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ VI-288, кв.25, ПИ 07079.820.288, кв. Сарафово, гр. Бургас"

с възложител Христина Василева Семизова.

 

Инвестиционно предложение на Христина Василева Семизова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ XVIII-287, кв.25, ПИ 07079.820.287, кв. Сарафово, гр. Бургас"

с възложител Христина Василева Семизова.

 

Инвестиционно предложение на Милен Ненков Желязков

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Открит склад за строителни материали в УПИ III-25, кв.28, ПИ 07079.12.1734, м. Калното, землище на кв. Ветрен, гр. Бургас"

с възложител Милен Ненков Желязков.

 

Инвестиционно предложение на Йорданка Кънчева Таларкова-Начева и Мими Кънчева Таларкова

 

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на таванско помещение, прилежащо към апартамент с идентификатор 07079.613.5.1.6 в Склад в жилищна сграда в УПИ II-273, кв.158 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас"

с възложители  Йорданка Кънчева Таларкова-Начева и Мими Кънчева Таларкова.

 

Инвестиционно предложение на Петя Георгиева Димова

 

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на склад за отоплителни материали в УПИ X-1258, кв.62, ПИ 07079.705.1888 по КК на кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Петя Георгиева Димова.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "БИЛДИНГ СИТИ БУРГАС" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на офис в жилище - к-с "Лазур", ПИ 07079.607.113.3.38 по КК на гр. Бургас"

с възложител "БИЛДИНГ СИТИ БУРГАС" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "РОЯЛ ИНВЕСТ 2014" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Строеж на сграда със смесено предназначение, находяща се в УПИ IV-2094, кв.140, кв. Черно море-Рудник, гр. Бургас"

с възложител "РОЯЛ ИНВЕСТ 2014" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Дойчо Павлов Дойчев

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ на УПИ XII, кв.45, ПИ 07079.820.735 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас"

с възложител Дойчо Павлов Дойчев.

 

Инвестиционно предложение на "Сортови семена - Бургас" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Използване на утайки, образувани от ПСОВ на "ВиК" ЕАД Бургас за наторяване на площадка 516 дка, находяща се в м. "До могилата", землище на гр. Бургас"

с възложител "Сортови семена - Бургас" ООД.

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Марио Стоянов Пехливанов и Любомир Стоянов Пехливанов

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в УПИ VII749, кв. 38 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас"

с възложители Марио Стоянов Пехливанов и Любомир Стоянов Пехливанов

 

 

Инвестиционно предложение на Румяна Стефанова Йорданова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I, кв. 37 по плана на гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.610.361, 07079.610.222, 07079.610.440 и 0779.610.233 по КК на гр. Бургас и последващо изграждане на жилищна сграда с магазини в УПИ IX-440"

с възложител Румяна Стефанова Йорданова

 

 

Инвестиционно предложение на Валентин Константинов Василев

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство, обединение и промяна на предназначението на самостоятелни обекти с идентификатори 07079.607.147.1.19 - за търговска дейност и 07079.607.147.1.16 - стая за хоби в амбулатория за индивидуална практика"

с възложител Валентин Константинов Василев

 

 

Инвестиционно предложение на "Енергийна Ефективност БГ" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Монтаж на слънцезащитна тента на южните тераси на първо и второ ниво /съответно 4 етаж и 5 етаж/ на апартамент №33 в "Сграда със смесено предназначение", находяща се в ПИ 07079.607.56 по кадастралната карта на гр. Бургас, УПИ XIII-635, кв. 1 по плана на к-с "Лазур"

с възложител "Енергийна Ефективност БГ" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: "трасе на довеждащ водопровод, част от деривация "Камчия -север", в участъка от РШ "Рудник", в землището на кв. Рудник, гр. Бургас до РШ "Отклонение за напорен водоем "Изгрев"

с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройство

 

 

Инвестиционно предложение на Станимир Александров Христов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Строеж на жилищна сграда, находяща се в гр. Бургас, кв. "Крайморие", м. "Кафка", ПИ с ИД 07079.30.241"

с възложител Станимир Александров Христов

 

 

Инвестиционно предложение на Николай Зарков Ненов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Обособяване на платен паркинг в имот находящ се в гр. Бургас, ул. Филип Кутев" №4"

с възложител Николай Зарков Ненов

 

Инвестиционно предложение на "АКВА ПОНТИКА" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на складово-производствена база за алуминиеви и РVC профили и дограми, метални изделия и готови изделия за строителството в ПИ с идентификатор №07079.6.1137, местност "Герен бунар", землище на гр. Бургас"

с възложител "АКВА ПОНТИКА" ООД

 

Инвестиционно предложение на "СТОДИ" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изработване на частично изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ XIII-11 и УПИ ХХ-11, в масив 81, местност "Лъджа Йолу" землище гр. Бургас, съответно ПИ с идентификатор 07079.2.2443 и ПИ с идентификатор 07079.2.2442 по КК на гр. Бургас"

с възложител "СТОДИ" ООД

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на МДЛ "ЛИНА" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Манипулационна - вътрешно преустройство на магазин за промишлени стоки No4 с идентификатор 07079.601.191.1.166, партер първо ниво, бл.1 от жилищна сграда в УПИ XI, кв.3, к-с "Зорница", ПИ 07079.601.191 по КК на гр. Бургас"

с възложител МДЛ "ЛИНА" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "Българо-Американска туристическа компания" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Игрална зала с хазартни игрални автомати - вътрешно преустройство на част от сутеренен етаж на хотел "Мираж" и ограждаща конструкция към авариен изход, ПИ 07079.602.373.1, к-с "Славейков", гр. Бургас"

с възложител "Българо-Американска туристическа компания" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Иван Костадинов Бакърджиев

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Строителство на нова жилищна сграда в УПИ XVI-184Б, кв.138, кв. Черно море, гр. Бургас"

с възложител Иван Костадинов Бакърджиев.

 

Инвестиционно предложение на "България Хотел Мениджмънт" ЕАД, гр. София

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на съществуваща хотелска сграда в ПИ 07079.610.197 по КК, УПИ II-1851, кв.43 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас"

с възложител "България Хотел Мениджмънт" ЕАД, гр. София.

 

 

Инвестиционно предложение на Катерина Атанасова Атанасова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на битово-фекална канализация от о.т.232 до УПИ LXXVI-85 по плана на кв. Банево, м. "Лозята", гр. Бургас - за новострояща се жилищна сграда в имота"

с възложител Катерина Атанасова Атанасова.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Българска Телекомуникационна Компания" ЕАД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Инсталиране на приемно-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД - BS3055 "LAZUREN_BRYAG" в сграда с идентификатор 07079.601.223.1, находяща се в имот с идентификатор 07079.601.223, с административен адрес: гр. Бургас, к-с "Зорница" бл. 82"

с възложител "Българска Телекомуникационна Компания" ЕАД

 

 

Инвестиционно предложение на Иванка Русева Бацова, Теренс Солуей, Джудит Солуей, Цветанка Фотева и Красимир Ралев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Частично изменение на ПУП в кв. 13, УПИ Х-242, кв. Рудник, гр. Бургас"

с възложители Иванка Русева Бацова, Теренс Солуей, Джудит Солуей, Цветанка Фотева и Красимир Ралев

 

 

 

Инвестиционно предложение на "БМФ Порт Бургас" ЕАД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Разширение и модернизация на пристанищен терминал Бургас Изток - 2, състоящ се от ПИ 07079.618.202, 07079.618.203, 07079.618.23, 07079.618.1014 и 07079.618.1015, гр. Бургас"

с възложител "БМФ Порт Бургас" ЕАД

 

Инвестиционно предложение на "КУШ МОДА" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изработване на ПУП - ПРЗ с цел урегулиране на ПИ 07079.12.1566 и подробен устройствен план - план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на нова обслужваща улица за ПИ 07079.12.1566 в местност "Шосе бою", кв. Ветрен, гр. Бургас, община Бургас"

с възложител "КУШ МОДА" ООД

 

Инвестиционно предложение на " ДАЛОР" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна предназначението на земеделска земя и изграждане на магазин за мебели, складове и офиси в имот № 023031, местност "Оникилика", гр. Бургас"

с възложител "ДАЛОР" ООД

 

Инвестиционно предложение на Нури Идахил Мехмед

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преработка по време на строителство на жилищна сграда в УПИ VI-578, кв. 11 по плана на кв. Ветрен гр. Бургас , ПИ с идентификатор 07079.702.726 по КК на гр. Бургас"

с възложител Нури Идахил Мехмед

 

 

Инвестиционно предложение на НЕГ "Гьоте" - Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Превенция на сградата от подпочвени води и реконструкция на дъждовна канализация на училищен двор. Реконструкция и рехабилитация на училищен двор на НЕГ "Гьоте" и АЕГ "Гео Милев", гр. Бургас"

с възложител НЕГ "Гьоте" - Бургас

 

 

Инвестиционно предложение на "КО МОРЕНИЯ" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна предназначението на шестетажна жилищна сграда в апарт -хотел с винарна в ПИ 07079.607.161.09 по КК на гр. Бургас, кв. 15, УПИ II по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас"

с възложител "КО МОРЕНИЯ" ЕООД

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Живко Спасов Костадинов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Допълващо застрояване - лятна кухня, склад за отоплителни материали и инвентар в ПИ 07079.705.1590 по плана на кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Живко Спасов Костадинов.

 

Инвестиционно предложение на Георги Стоянов Райков

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на сграда с магазини, офиси и жилища в УПИ X-6, кв.50, гр. Бургас"

с възложител Георги Стоянов Райков.

 

Инвестиционно предложение на "Чисти води" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на офис и обособяване на два самостоятелни обекта - офиси на втори партерен етаж на жилищна сграда с идентификатор 07079.620.1362.1 в ПИ 07079.620.136, к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас"

с възложител "Чисти води" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Димчо Кънчев Тодоров

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VI-683, 691 по плана на с. Равнец, Община Бургас"

с възложител Димчо Кънчев Тодоров.

 

Инвестиционно предложение на „А 1 България“ ЕАД

 

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Базова станция BGS075.A (KRAIEZERNA) с честотен обхват 900 MHz-2100 MHz, гр. Бургас"

с възложител "А 1 България" ЕАД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "БМФ Порт Бургас" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Разширение и модернизация на Пристанищен терминал "Бургас Запад", състоящ се от ПИ 07079.618.21 и 07079.618.22 по КК на гр. Бургас"

с възложител "БМФ Порт Бургас" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на Радослав Любомиров Маслинков, Лиляна Любомирова Маслинкова и Вера Дамянова Дамянова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда с магазин и кафе УПИ VI-753, кв.146А по плана на ЦГЧ на гр. Бургас"

с възложители Радослав Любомиров Маслинков, Лиляна Любомирова Маслинкова и Вера Дамянова Дамянова.

 

Инвестиционно предложение на Драгомир Тодоров Кузмов

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка към апартамент с идентификатор 07079.619.7.1.18 на първи етаж в съществуваща жилищна сграда в УПИ I, кв.9 по плана на к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас"

с възложител Драгомир Тодоров Кузмов.

 

Инвестиционно предложение на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ „Бургас-юг“

 

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Кабелно ел. захранване на Складова база за строителни материали в УПИ I-17, масив 146, местност "Мадика" по плана на гр. Бургас"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ "Бургас-юг"

 

Обществен достъп до становище на ДП „НКЖИ“ като възложител на инвестиционно предложение "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2"

 

Във връзка с изискванията на чл. 17, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда и проведено на 21.06.2018 г. обществено обсъждане на Доклад за ОВОС и Доклад за ОС за инвестиционно предложение "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2" с възложител ДП "Национална компания железопътна инфраструктура", Община Бургас обявява за срок от 7 /седем/ дни, считано от 02.07.2018 г., информация за достъп до постъпилото в Община Бургас писмено становище по чл. 17, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на ДП "НКЖИ" за горецитираното ИП.

Становища, мнения, предложения и/или възражения се приемат до 09.07.2018 г. в деловодството на Община Бургас или на електронен адрес: [email protected].

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Таня Иванова Христова и Георги Димитров Асъмов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на двуетажна жилищна сграда в УПИ XIII-109, кв.5, с. Извор, Община Бургас"

с възложители Таня Иванова Христова и Георги Димитров Асъмов.

 

Инвестиционно предложение на Алекси Кирилов Петров

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда с магазини в ПИ 07079.653.601 по КК на гр. Бургас, УПИ IV-53, 54, кв.22 по плана на к-с "М. Рудник", гр. Бургас"

с възложител Алекси Кирилов Петров.

 

Инвестиционно предложение на Диян Димов Михов

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ I-763, кв.44 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас"

с възложител Диян Димов Михов.

 

Инвестиционно предложение на Снежана Димова Ташева

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ II-725, кв.44 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас"

с възложител Снежана Димова Ташева.

 

Инвестиционно предложение на „СИГМА 96“ ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на ограда на УПИ I-680 и УПИ XIV-680, кв.12, ПИ 07079.701.437 и ПИ 07079.701.438 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас"

с възложител "СИГМА 96" ООД.

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "ЦДМ" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на печатница и склад в поземлен имот № 002023, местност "Под шосето", землище на кв. Сарафово, община Бургас"

с възложител "ЦДМ" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Христина Ангелова Стоева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на ателие с ПИ 07079.609.127.1.25 в жилище, намиращо се в жилищна сграда в УПИ IX-1700, кв. 97, по плана на ЦГЧ гр. Бургас"

с възложител Христина Ангелова Стоева

 

Инвестиционно предложение на Димитър Василев Зикидис

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в УПИ VI-234, кв. 21 по плана на кв. Банево, ПИ с идентификатор 07079.705.234 по КК на гр. Бургас"

с възложител Димитър Василев Зикидис

 

Инвестиционно предложение на Христо Кръстев Атанасов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Частично изменение на ПУП -ПЗ в ПИ 503.610, кв. 706, кв. Банево, м. "Острица I", гр. Бургас, община Бургас"

с възложител Христо Кръстев Атанасов

 

Инвестиционно предложение на "А1 България" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Базова станция № BGS0703.А000 в поземлен имот с идентификатор №07079.12.1164 по КК и КР на гр. Бургас, местност "Шосе Бою", Община Бургас"

с възложител "А1 България" ЕАД

 

Инвестиционно предложение на Тодорка Желязкова Цанева, Милена Бончева Рубнер, Соня Бончева Цанева, Стефка Георгиева Цанева и Мария Кънчева Цанева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в УПИ IV-24, кв. 120 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идент. 07079.611.24 по КК на гр. Бургас"

с възложители Тодорка Желязкова Цанева, Милена Бончева Рубнер, Соня Бончева Цанева, Стефка Георгиева Цанева и Мария Кънчева Цанева

 

Инвестиционно предложение на "МЕДИНА МЕД" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на пристройка към автоцентър "Медина-Мед" - гр. Бургас, УПИ XX-367, 451, кв. 23, ПЗ "Север"

с възложител "МЕДИНА МЕД" ООД

 

 

Инвестиционно предложение на "БУЛФАРМА" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на аптека и заведение за бързо хранене с цел обслужване на медицинско заведение в УПИ I, кв. 11 /поземлен имот с идентификатор 07079.651.181. по КК/ по плана на зона "А", ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас, Община Бургас"

с възложител "БУЛФАРМА" ООД

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Дарин Лазаринов Лашков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.3.1119, местност "Наневия чифлик", гр. Бургас - за промяна предназначението на имота"

с възложител Дарин Лазаринов Лашков.

 

Инвестиционно предложение на "Златен бряг" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на бензиностанция и сграда за КОО - супермаркет, бистро, коктейл бар, магазини, офис и паркинг в УПИ XXIII, кв.1 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, ПИ 07079.820.1243 по КК на гр. Бургас"

с възложител "Златен бряг" ООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Николай Петров Желев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за УПИ VII-32 и УПИ XIX-32, кв.2 по плана на с. Братово, Община Бургас - за обединяване на двата имота и изграждане на жилищна сграда"

с възложител Николай Петров Желев.

 

Инвестиционно предложение на "МИРКО" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Проект на ограда в УПИ I, кв.4 по плана на ПЗ "Победа", ПИ 07079.659.438, гр. Бургас"

с възложител "МИРКО" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Христо Михалев Димитров

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Монтаж на инсталация за производство на ел.енергия от ВЕИ в УПИ XXXIV, кв.93 по плана на кв. Черно море, гр. Бургас"

с възложител Христо Михалев Димитров.

 

Инвестиционно предложение на Александър Христов Христов

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство и промяна на предназначението на магазин с идентификатор 07079.614.149.1.14 в жилища и преустройство на магазин с идентификатор 07079.614.149.1.15 и склад с идентификатор 07079.614.149.1.18, намиращи се в жилищна сграда в УПИ XIII-7264, 7265, кв.42 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас"

с възложител Александър Христов Христов.

 

Инвестиционно предложение на "ТОПАЗ ТРЕЙД" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за УПИ V, ПИ 07079.605.632 и УПИ VI, ПИ 07079.605.633, кв.27а по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас"

с възложител "ТОПАЗ ТРЕЙД" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "ТОПАЗ ТРЕЙД" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ОУП за УПИ V, ПИ 07079.605.632 и УПИ VI, ПИ 07079.605.633, кв.27а по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас"

с възложител "ТОПАЗ ТРЕЙД" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "БУЛТРАНС ОЙЛ" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Откриване на площадка в част от ПИ 07079.618.21 за временно съхранение и предварително третиране на нефтоводни отпадъци, отработени масла и обеззаразяване на смесени битови отпадъци, гр. Бургас"

с възложител "БУЛТРАНС ОЙЛ" ООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "СТРЕЙТЛАЙН" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Временен паркинг в УПИ XII-88 и УПИ XIV-88, ПИ 07079.831.129 и ПИ 07079.831.127 по КК, м. "Отманли", Лесопарк "Росенец", Община Бургас"

с възложител "СТРЕЙТЛАЙН" ЕАД.

 

Инвестиционно предложение на Лора Янакиева Пехливанова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ X-243, кв.2, ПИ 21141.501.110 по КК на с. Димчево, Община Бургас"

с възложител Лора Янакиева Пехливанова.

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Недялка Тодорова Сапунова и Димитър Иванов Сапунов

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Реконструкция на подпокривно пространство на законно изградена сграда в УПИ VIII1288, кв. 81 по плана на кв. "Долно Езерово", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.826.164 по КК на гр. Бургас"

с възложители Недялка Тодорова Сапунова и Димитър Иванов Сапунов

 

 

 

Инвестиционно предложение на "СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ" АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Добавяне към Разрешително № 02-ДО-479-00 от 18.08.2015г. отпадък с код 17 05 06 - изкопни земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05"

с възложител "СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ" АД

 

 

Инвестиционно предложение на "КОЛИ ЗА СКРАП" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Строеж на подпорен зид на югозападната граница на ПИ 07079.2.1781, м. "Гичита", гр. Бургас"

с възложител "КОЛИ ЗА СКРАП" ЕООД

 

 

Инвестиционни предложения на "ЕКО МЕТАЛ ГРУП" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Строеж на ограда по западната страна на ПИ 07079.2.2833 м. Крушата, гр. Бургас"

"Строеж на ограда по западната страна на ПИ 07079.2.2812 м. Крушата, гр. Бургас"

с възложител "ЕКО МЕТАЛ ГРУП" ООД

 

Инвестиционно предложение на Иван Петров Симеонов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в УПИ IV 249, кв. 26 по плана на с. Равнец, община Бургас"

с възложител Иван Петров Симеонов

 

Инвестиционно предложение на Николай Димитров Динев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищни сгради в ПИ 07079.820.1051 по КК, УПИ XXIV-62, кв. 73, по плана на кв. "Сарафово", гр. Бургас"

с възложител Николай Димитров Динев

 

Инвестиционни предложения на "МИМ-ВАНДЕВ 1991" ЕООД, Ивайло Ангелов Иванов и Елеонора Ганчева Иванова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Преустройство по време на строителството на ателие с АТ3 в блок А в ателие АТ3 и ателие АТ4 - ПП / в секция покрит паркинг/ и

"Преустройство по време на строителството на магазин с номер МГ-А-40 в магазин за хранителни стоки", находящи се в сграда със смесено предназначение в ПИ 07079.602.558 по КК на гр. Бургас, община Бургас"

с възложители "МИМ-ВАНДЕВ 1991" ЕООД, Ивайло Ангелов Иванов и Елеонора Ганчева Иванова

 

 

Инвестиционно предложение на Михаил Георгиев Вълчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Частично изменение на Подробен Устройствен План - План за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП-ПРЗ) на УПИ XXV 2157 /ПИ 07079.2.2157/, кв. 4, м. Хайнлъка, землище гр. Бургас, община Бургас, област Бургас"

с възложител Михаил Георгиев Вълчев

 

 

 

Инвестиционно предложение на Николай Андонов Маджаров, Антон Николаев Маджаров и Стефан Николаев Маджаров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на съществуваща сграда, представляваща хотел с ресторант, лоби-бар и фитнес зала в жилищна сграда с ресторант"

с възложители Николай Андонов Маджаров, Антон Николаев Маджаров и Стефан Николаев Маджаров

 

Инвестиционно предложение на Петя Динкова Георгиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на басейн и масивна ограда в УПИ VII-143, кв. 11 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас"

с възложител Петя Динкова Георгиева

 

Инвестиционно предложение на Ралица Райчева Арнаудова и Мариела Райчева Арнаудова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ VIII, кв. 126, по план на кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас"

с възложители Ралица Райчева Арнаудова и Мариела Райчева Арнаудова

 

Инвестиционно предложение на Тошко Гетов Йотов, Пею Христов Пеев, Емил Маринов Чилев и Виолета Друмева Загорова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристрояване на 4 броя тераси към апартаменти от 1-ви до 4-ти етаж, включително с адрес гр. Бургас, к-с "Бр. Миладинови" бл. 4 вх. 2"

с възложители Тошко Гетов Йотов, Пею Христов Пеев, Емил Маринов Чилев и Виолета Друмева Загорова

 

Инвестиционно предложение на Елена Димитрова Терзийска

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка и надстройка към съществуваща жилищна сграда в УПИ IX-261, кв. 23, по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас /ПИ 07079.702.847"

с възложител Елена Димитрова Терзийска

 

Инвестиционно предложение на "ДАРЛИНГ-49" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на нов БКТП, кабел 20kV и кабел НН до ТМ в УПИ IV-5204, масив 52, кв. Долно Езерово, гр. Бургас"

с възложител "ДАРЛИНГ-49" ООД

 

Инвестиционни предложения на "БТК" АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Преустройство на базова станция за глас и/или данни "БТК" ЕАД, ВS 3022";

"Преустройство на базова станция за глас и/или данни "БТК" ЕАД, ВS 3150"

Местоположение: община Бургас, гр. Бургас, Парова централа - летище Бургас ПИ 07079.690.27

с възложител "БТК" АД

 

Инвестиционно предложение на Димитър Иванов Иванов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Създаване на 10 дка трайни насаждения - овощна градина - кайсии в имот 010014, гр. Бургас, кв. Рудник"

с възложител Димитър Иванов Иванов

 

Инвестиционно предложение на Радка Георгиева Бонева и Михаил Ганев Неделчев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на масивна ограда с височина до 2,20 м по източната граница на ПИ 07079.705.2182 по КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ VI в кв. 10 по плана на с.о. "Боровете", землището кв. Банево, гр. Бургас"

с възложители Радка Георгиева Бонева и Михаил Ганев Неделчев

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, КЕЦ Бургас-Център

 Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Кабел НН от съществуващ КРШ на ул. "Г. Шагунов" 17 до ново ЕТ в имот с ИДН: 07079.610.342 /ул. "Г. Шагунов" 22/ по КК на гр. Бургас за захранване на обект в същия имот, ДП 4296178";

 

"Кабел НН от съществуващ КРШ на ул. "Ивайло" 44 до ново електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.614.408 /УПИ VIII-408, кв. 35 по плана на ж.к. "Възраждане"/ул. "Ивайло" 40-42/ - гр. Бургас за захранване на обект в същия имот";

 

"Кабел НН от съединителни муфи на съществуващ кабел от ТП "Аспарух" до ново електромерно табло, монтирано на границата ПИ 07079.608.278 /УПИ I-1329, кв. 115 по плана на ЦГЧ/ул. "М. Герджиков" 13/ - гр. Бургас за захранване на обект в същия имот";

 

"Кабел НН от ТП "Етнографски музей" в ПИ 07079.611.105 по КК на гр. Бургас до комбинирано електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.611.315 /ул. Тр. Китанчев" 7/ - гр. Бургас за захранване на обект в същия имот. Кабел НН от комбинирано електромерно табло, монтирано на границата на ПИ 07079.611.315 до ново ТЕПО в ПИ 07079.611.129 /ул. "Рилска" 10 за захранване на обект в същия имот";

 

"Кабел НН от съединителни муфи на съществуващ кабел от ТП "Елин Пелин" до съществуващ КРШ на ул. "Елин Пелин" 8. Кабел НН от съществуващ КРШ на ул. "Елин Пелин" 8 до ново електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.614.333 /УПИ VIII-7550, кв. 59 по плана на ж.к. "Възраждане" /ул. "Елин Пелин" 6/ - гр. Бургас за захранване на обект в същия имот."

с възложител "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, КЕЦ Бургас-Център

Инвестиционно предложение на "ИЛЕТ ИНВЕСТ" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда - I етап Секция А в ПИ 07079.653.185 по КК, к-с "М. Рудник", гр. Бургас"

с възложител "ИЛЕТ ИНВЕСТ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Георги Стефанов Петров и Панайот Стефанов Петров

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Проект за изменение на ОУП за ПИ 07079.9.1035 и 07079.9.9136, местност "Сълкъмчетата", землище на к-с "М. Рудник", гр. Бургас"

с възложители Георги Стефанов Петров и Панайот Стефанов Петров.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "МОТО УНИ" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на складово-търговска база за съхранение на промишлени стоки - леки автомобили, резервни части и материали, свързани с продажба на леките автомобили в имот 060058, местност "Под шосето", гр. Бургас"

с възложител "МОТО УНИ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Ана Стоянова Николова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ XII-1521, кв.13, с. Маринка, Община Бургас"

с възложител Ана Стоянова Николова.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "СИГМАТЕК" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Производствено предприятие за ремонт и нанасяне на термозащитни и термобариерни покрития върху компоненти на турбини на промишлени и авиационни газотурбинни двигатели, детайли на машини и агрегати, производство на оборудване за нанасяне на термозащитни покрития в ПЗ "Север", гр. Бургас"

с възложител "СИГМАТЕК" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на ЕТ "Хитмонолит строй - Коста Йовчев"

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III, част от Стопански двор в бивш м.52, ПИ 07079.5.1537, местност "Стопански двор - Кравеферма", кв. Долно Езерово, гр. Бургас"

с възложител ЕТ "Хитмонолит строй - Коста Йовчев".

 

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ "Бургас-юг"

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изнасяне меренето на граница на собственост, изв. КРШ-6 от ТП "Ленко" по ул. "Капче"; изв. Капче, ТП "Хр. Стоки" по ул. "Капче"; изв. Ортото, ТП "Хр. Стоки" по ул. "Ортото" и ул. "Кооператор", зона Г, к-с "М. Рудник" гр. Бургас";

"Ел. зхранване на Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи, два входа, в УПИ III-7, ПИ 07079.653.588, кв.140, к-с "М. Рудник", гр. Бургас"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ "Бургас-юг"

 

Инвестиционно предложение на "КОХ-И-НОР-ХЕМУСМАРК" АД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.604.30 по КК на гр. Бургас, ПЗ "Север"

с възложител "КОХ-И-НОР-ХЕМУСМАРК" АД.

 

Инвестиционно предложение на Паскал Динев Пенчев

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ЧИ на ПУП-ПРЗ за бивш ПИ 33, бивш масив 80, местност "Под шосето", ПИ 07079.2.2001 по КК на гр. Бургас"

с възложител Паскал Динев Пенчев.

 

Инвестиционно предложение на Димитър Атанасов Стоянов

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.820.1326 по КК на кв. Сарафово, гр. Бургас"

с възложител Димитър Атанасов Стоянов.

 

Инвестиционно предложение на Веселин Димов Шехларски

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преработка по време на строителството - допълващо застрояване офис, ул. "Карлово" 26, гр. Бургас"

с възложител Веселин Димов Шехларски.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Божанка Делева, Божидар Делев и Делян Делев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.2.1764, местност "Под шосето", землище на гр. Бургас"

с възложители  Божанка Делева, Божидар Делев и Делян Делев.

 

Инвестиционно предложение на Даниела Бакърджиева

 

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Отглеждане на трайни насаждения - сини сливи в ПИ 07079.30.98, местност "Кафка", гр. Бургас - на площ 4 889 кв.м"

с възложител Даниела Бакърджиева.

 

 

Инвестиционно предложение на Денка Иванова Тодорова и Цветозар Иванов Христов

 

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на 8 броя жилищни сгради"

с възложители Денка Иванова Тодорова и Цветозар Иванов Христов.

 

 

Инвестиционно предложение на "МВ ОЙЛ" ЕООД

 

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Промяна в капацитета на Инсталация за първична обработка на отпадъчни нефтоводни смеси - от 4 бр. резервоара с вместимост 3 бр. х 50м3 и 1 бр. х 25м3, остава 1 брой резервоар с вместимост от 25 м3, с местонахождение ПИ 07079.662.9570 по КК, ПЗ "Юг", представляващ Пристанище за обществен транспорт с регионално значение, гр. Бургас"

с възложител "МВ ОЙЛ" ЕООД.

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Инстрой Моторспорт" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Уличен водопровод ПЕВП ф160, L 190 м; ПЕВП ф110, L 126 м от съществуващ водопровод ПЕВП ф160 до УПИ IX-969, кв.77, местност "ТЕЦ Лозово", ПИ 07079.4.969 по КК на гр. Бургас"

с възложител "Инстрой Моторспорт" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Станимир Димов Николов и Анна Ангелова Николова

 

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Двуетажна еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV-528, кв.37, ПИ 07079.705.1586 по КК на кв. Банево, гр. Бургас"

с възложители Станимир Димов Николов и Анна Ангелова Николова.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изграждане на нов БКТП 1х800 kVA, кабел 20 kV и кабел НН за захранване на "Офис сграда" в ПИ 07079.663.667, ПЗ "Юг-Запад", гр. Бургас";

"Кабел НН от съществуващ ТП "15Е" до ново електромерно табло в УПИ XII-26, кв.143, к-с "М. Рудник", гр. Бургас";

"Външно ел. захранване на Жилищна сграда 1 в УПИ V-930, кв.24, ПИ 07079.30.930, кв. Крайморие, гр. Бургас";

 "Кабел НН от съществуващ ТП "Апостола" до ново електромерно табло в УПИ III, кв.67, ПИ 07079.825.187, кв. Долно Езерово, гр. Бургас";

"Кабел НН от кабелен разпределителен шкаф на границата на ПИ 07079.820.351 до електромерно табло в ПИ 07079.820.352, ул. Твърдица" 24, кв. Сарафово, гр. Бургас";

"5 броя кабели НН от съществуващ ТП "9А" до нови електромерни табла в УПИ III-269, ПИ 07079.651.269, к-с "М. Рудник", гр. Бургас и подмяна на ТНН 2"

 

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас.

 

 

Инвестиционно предложение на "Мобилтел" ЕАД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на базова станция BGS0380, находяща се в сграда с идентификатор 07079.671.588.1, к-с "М. Рудник", гр. Бургас"

с възложител "Мобилтел" ЕАД, гр. София

 

Инвестиционно предложение на "СТИЛ БЕТОН" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Проектиране на навес за складови нужди в ПИ 000392 в землището на кв. Рудник, гр. Бургас"

с възложител "СТИЛ БЕТОН" ООД.

 

 

Инвестиционно предложение на Таня Василева Бинева и Диляна Василева Вълчева

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ XXV-56, кв.77 по плана на кв. Сарафово, ПИ 07079.820.1466, гр. Бургас"

с възложители Таня Василева Бинева и Диляна Василева Вълчева.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Инвест Цинов" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ V-289 и УПИ VII-62 в кв. 6 по плана на в.з. "Минерални Бани" ПИ с идентификатори 07079.701.62 и 07079.701.64 по КК на гр. Бургас"

с възложител "Инвест Цинов" ЕООД

 

 

Инвестиционно предложение на Любомир Тонев Бакалов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на уличен водопровод и улична канализация до ПИ 47202.501.1478 по КК на с. Маринка, община Бургас"

с възложител Любомир Тонев Бакалов

 

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционни предложения:

"Кабел 1kV от ТНН на ТП "Дизайн" до ново електромерно табло в УПИ I-2525, кв. 83, ПИ 07079.2.2825, местност "Тъмното", гр. Бургас"

 

"Монтаж на нов кабелен разпределителен шкаф пред ПИ 07079.820.1405 по КК на гр. Бургас и захранването й чрез отсъединяване и удължаване на съществуващ кабел НН от ТП "Балканбас" до КРШ на ул. "Рибарска" №10а; Кабел НН от нов КРШ до електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.820.1405 /кв. Сарафово, ул. "Рибарска" №8, УПИ XVII-1405, кв. 50/ за захранване на обект в същия имот по ДП 4299535"

"Кабел НН от ТНН на БКТП 713 до електромерно табло, монтирано до фасада на жилищна сграда Г в Комплекс с жилищни сгради, с местонахождение гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. "Октомври" № 63, УПИ Х-1297, кв. 18, ПИ 07079.820.1297, по плана на гр. Бургас, за захранването на същата сграда по ДП 4318364"

 

"Кабел НН от ТНН на ТП 703 до електромерно табло, монтирано на границата на имот с местонахождение гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. "Ангел Димитров" № 66, УПИ LVII-30,31, кв. 72, ПИ 07079.820.1214, по плана на гр. Бургас, за захранването на същата сграда до ДП 4300143"

 

"Кабел НН от съществуващ кабелен разпределителен шкаф на ул. "Рила" № 6 до електромерно табло тип ТЕПО 19М1ТЧ монтирано в ПИ 07079.820.1456, УПИ ХХII-1456, кв. 11 по КК на кв. Сарафово, гр. Бургас (ул. "Родопи" №15), ДП 4294929"

 

"Трафопост, тип БКТП 1х800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ 07079.4.776 по КК на гр. Бургас (УПИ  IX-776, м. 23 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас); Кабели 20 kV от БКТП-нов до нов стоманорешетъчен стълб, вграден във ВЛ "Гара разпределителна"; Кабел НН от БКТП-нов до ново електромерно табло монтирано в сервитута на трафопоста, ДП 4205962"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас

 

 

Инвестиционно предложение на Теменуга Георгиева Сиракова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ VIII-99, кв. 6, по плана на с. Братово, Община Бургас"

с възложител Теменуга Георгиева Сиракова

 

Инвестиционни предложения на Рали Димитров Георгиев и Костадин Димитров Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-939, кв. 75 по плана на кв. Банево, ПИ 07079.705.939 по КК на гр. Бургас, предвиждащо разделение на УПИ IV-939 и обособяване на два самостоятелни УПИ"

 

"Изграждане нискосвободно жилищно застрояване в новообразувания УПИ ХХIII-2837"

с възложители на Рали Димитров Георгиев и Костадин Димитров Георгиев

 

 

 

Инвестиционно предложение на "ДЕС СТРОЙ" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на единадесет броя вилни сгради в ПИ 067149 И 067150, местност "Дермен Тарла" в землището на кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител "ДЕС СТРОЙ" ООД

 

Инвестиционно предложение на "Вирикс" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство с промяна на предназначението от двуетажна жилищна сграда за хостел в УПИ II-1797, кв. 130, кв. Черно море - кв. Рудник, гр. Бургас"

с възложител "Вирикс" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Васил Димитров Димитров и Станка Димитрова Димитрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ III-631, кв. 59, кв. Рудник - кв. Черно море, гр. Бургас"

с възложители Васил Димитров Димитров и Станка Димитрова Димитрова

 

 

Инвестиционно предложение на Георги Великов Георгиев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на склад инвентар и навес в УПИ IX-1099, кв. 81, КК 07079.705.1099 кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Георги Великов Георгиев

 

Инвестиционно предложение на "ИМОТ СЗ" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ IX-132, кв. 9 /поземлен имот с идентификатор 07079.601.132 по КК/ по плана на ж.к. "Зорница", гр. Бургас, Община Бургас и полагане на уличен водопровод за водоснабдяване на имота"

с възложител "ИМОТ СЗ" ООД

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционни предложения на Кръстю Атанасов Атанасов, Светла Атанасова Атанасова, Красимир  Петров Далуков и Радостина Петрова Далукова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изработване на подробен устройствен план - Парцеларен план за външно ел. захранване на ПИ 07079.3.1182 в местност "Мадика", гр. Бургас, община Бургас"

с възложители Кръстю Атанасов Атанасов, Светла Атанасова Атанасова, Красимир  Петров Далуков и Радостина Петрова Далукова

 

 

Инвестиционно предложение на ЕТ "РЕМЕДИЯ - СТЕФКА КИРЯЗОВА"

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на Аптека за лекарски продукти с изключение на екстемпорални лекарствени форми, представляваща самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.607.135.1.22 в УПИ ХII-654, кв. 6 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас, в аптека и офис, като два самостоятелни обекта"

с възложител ЕТ "РЕМЕДИЯ - СТЕФКА КИРЯЗОВА"

 

 

Инвестиционни предложения на "А и Х" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционни предложения:

"Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.651.250 по КК на гр. Бургас, УПИ ХI-1639, кв. 70 по плана на зона Г, к-с Меден Рудник, гр. Бургас"

"Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.651.251 по КК на гр. Бургас, УПИ ХI-1639, кв. 70 по плана на зона Г, к-с Меден Рудник, гр. Бургас"

с възложител "А и Х" ООД

 

Инвестиционно предложение на Петя Динкова Георгиева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ VII-143, кв. 11 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас"

с възложител Петя Динкова Георгиева

 

Инвестиционно предложение на "Уником Болкан" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на производствена база, гр. Българово, община Бургас"

с възложител "Уником Болкан" ООД

 

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, КЕЦ Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"БКТП 20/0,4кV, 1х800 кVA, нов КСН 20кV NA2XS(F)2Y 3x1х400мм2 от нов СРС на ВЕП "Житарово" да БКТП - нов, нов KHH NAY2Y 4х185 мм2 и ново ЕТ тип ТЕПО 1ТЧ(Б+) в УПИ III-14, кв. 123/ПИ:07079.3.928/, местност "Вълчи връх", гр. Бургас"

 

Подобект: Кабели 20 кV

Подобект: Кабели 0,4 кV

с възложител "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, КЕЦ Бургас

 

Инвестиционно предложение на ОП "Общински имоти"

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Спортна зала в УПИ I, кв. 31, по плана на с. Изворище, гр. Бургас"

с възложител ОП "Общински имоти"

 

Инвестиционно предложение на Росен Николаев Бобев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и плътна ограда в УПИ IV-335, кв. 29, кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Росен Николаев Бобев

 

Инвестиционно предложение на Христина Тодорова Христова и Антон Димитров Караниколов

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Уличен водопровод за УПИ XXVII - 952, кв. 43 от о.т. 171 (съществуващ водопровод Еф60) - 170а до о.т.170б и улична канализация от о.т.170б -170а - 171 до о.т. 22(същ. РШ), кв. Крайморие, гр. Бургас"

с възложители Христина Тодорова Христова и Антон Димитров Караниколов

 

 

Инвестиционно предложение на "ЕН АР СТРОЙ" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на подробен устройствен план /ПУП/, план за застрояване /ПЗ/ за УПИ ХIХ и работен устройствен план /РУП/ за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ - УПИ I и УПИ XIX кв. 91, по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас"

с възложител "ЕН АР СТРОЙ" ЕООД

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "МИРАМАР" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Ремонтно хале за камиони и бензиностанция в УПИ IV-543, ПИ 07079.605.228, ПЗ "Север", гр. Бургас"

с възложител "МИРАМАР" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Величка Апостолова Ганева

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на семеен хотел в УПИ XXI-987, ПИ 07079.30.987, кв.2, кв. Крайморие, гр. Бургас"

с възложител Величка Апостолова Ганева.

 

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ "Бургас-юг"

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Трафопост тип БКТП 2х800 kVA, ПИ 07079.602.551, к-с "Славейков", гр. Бургас";

"Кабели 20 Kv от БКТП нов до съединителни муфи в мястото на разкъсване, ПИ 07079.602.551, гр. Бургас";

"Кабели НН от БКТП нов в ПИ 07079.602.551 до електромерни табла, монтирани в жилищна сграда в ПИ 07079.602.558, гр. Бургас";

"Кабели НН от БКТП нов в ПИ 07079.602.551 до електромерни табла, монтирани в жилищна сграда в ПИ 07079.602.555, гр. Бургас"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ "Бургас-юг"

 

Инвестиционно предложение на Димитър Спасов Арнаутски

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Подпорна стена в УПИ IV, кв.5, ПИ 07079.831.268 по КК на гр. Бургас"

с възложител Димитър Спасов Арнаутски.

 

Инвестиционно предложение на "БРЕНТ ОЙЛ" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-2122, кв.34 по плана на ЦГЧ с цел изграждане на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 07079.611.232, гр. Бургас"

с възложител "БРЕНТ ОЙЛ" ЕООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на ДП "Пристанищна инфраструктура", клон Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Удължаване и заустване на главен дъждовен градски колектор, находящ се в ПИ 07079.618.1019 по КК на гр. Бургас, част от Пристанищен терминал Бургас-Изток"

с възложител ДП "Пристанищна инфраструктура", клон Бургас.

 

Инвестиционно предложение на "ДЖЕЙ ЕЛ ПИ" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Кабелно трасе ниско напрежение към БКТП в УПИ X-411, кв.44 по плана на ПЗ "Север", ПИ 07079.605.411 по КК на гр. Бургас"

с възложител "ДЖЕЙ ЕЛ ПИ" ЕООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционни предложения на "БМФ Порт Бургас" ЕАД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционни предложения:

"Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци в част от ПИ 07079.618.21, гр. Бургас";

"Монтаж на пробонабиращи съоръжения (сонди) в източната част на УПИ I, кв. 29, ПЗ "Север", ПИ с идентификатори 07079.605.466 по КК на гр. Бургас"

с възложител "БМФ Порт Бургас" ЕАД

 

Инвестиционно предложение на Станимир Димитров Станев

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХХIII-44, кв. 43 по плана кв. Крайморие, гр. Бургас, Община Бургас"

с възложител Станимир Димитров Станев

 

Инвестиционно предложение на "Дева Бродкаст" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Обслужваща улица и техническа инфраструктура от о.т.1 /връзка с път I-6/ до о.т.2 по ПУП -ПУР на устройствена зона 12/Смф по действащ ОУП на гр. Бургас"

с възложител "Дева Бродкаст" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Людмил Стоянов Либчев

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изграждане на жилищна сграда с магазин в УПИ III-41, кв.96 /ПИ с идентификатор 07079.650.40 по КК/ по плана на Зона "Г" на ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас".
с възложител Людмил Стоянов Либчев.

Инвестиционно предложение на „Гардиан 90" ЕООД

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Бизнес план по подмярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани" по Мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" по ПРСР 2014-2020 г.
с възложител "Гардиан 90" ЕООД.

Инвестиционно предложение на Тодор Проданов Георгиев и Цветомира Георгиева Костова

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVII-112, кв.15 по плана на с. Маринка, община Бургас"
с възложители Тодор Проданов Георгиев и Цветомира Георгиева Костова.

Инвестиционно предложение на „Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Кабел 1кV от ТНН на ТП "Дизайн" до ново електромерно табло, тип ТЕПО 1ТЧ в УПИ I-2525, кв.83, ПИ 07079.2.2825, местност "Тъмното", гр. Бургас"
с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас.

Инвестиционно предложение на Жельо Стойчев Стойнов

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изграждане на лятна кухня и стопанска постройка към масивна ограда в УПИ ХVI-32 в кв.18 по плана на с. Равнец, община Бургас"
с възложител Жельо Стойчев Стойнов.

Инвестиционно предложение на „Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"БКТП 20/0,4 кV, 1х800 кVА, кв.187, УПИ I, ПИ: 07079.613.357, ЦГЧ на гр. Бургас. Подобект: БКТП 1х800кVА; Подобект: Кабели 20кV"
с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас.

Инвестиционно предложение на Елисавета Георгиева Янева

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Вътрешно преустройство на магазин № 3 с идентификатор 07079.650.19.3.13 в съществуваща жилищна сграда с идентификатор 07079.650.19.3, с цел разделяне на две жилища" в УПИ II-1643 /ПИ 07079.650.19 по КК/, кв.105 по плана на ж.к. "Меден Рудник", зона "Г", гр. Бургас
с възложител Елисавета Георгиева Янева.

Инвестиционно предложение на Таню Леков Танев

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Преустройство и пристройка на съществуващо кафене в Бистро в ПИ 07079.705.835 (УПИ I835, кв.57) по плана на кв. "Банево", гр. Бургас, община Бургас"
с възложител Таню Леков Танев.

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Пристройка и надстройка на заварен строеж в УПИ Х-877 в кв.63 по плана на кв. Банево, гр. Бургас"
с възложител Николай Еманоилов Орманов и Ваня Георгиева Орманова.

Инвестиционно предложение на Галин Валериев Георгиев и Емил Иванов Куюмджиев

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изграждане на две жилищни сгради в XVI-5010051, кв.10 по плана на с. Маринка, Община Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 47202.501.51 по кадастралната карта на с. Маринка"
с възложители Галин Валериев Георгиев и Емил Иванов Куюмджиев.

Инвестиционно предложение на Дончо Иванов Дончев, Христо Дончев Дончев и Милица Дончева Дончева

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изработване на инвестиционен проект за семеен хотел и заведение за обществено хранене /ЗОХ/ - бистро в УПИ XI-1082, кв.119 по плана на ЦГЧ гр. Бургас"
с възложители Дончо Иванов Дончев, Христо Дончев Дончев и Милица Дончева Дончева.

 

Инвестиционно предложение на „Химтекс" ЕООД и Несрин Ахмедова Караалиева


Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
"Изменение на ПУП-ПР за УПИ XXVI, кв.27 по плана на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.701.361 по КК на гр. Бургас"
с възложители "Химтекс" ЕООД и Несрин Ахмедова Караалиева.

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Константин Малев, Мария Малева, Златка Буджева и Анастасия Малева

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преработка по време на строителството - сграда в УПИ IX-1476, кв.77 по плана на ЦГЧ, ПИ 07079.610.445 по КК на гр. Бургас"

с възложители  Константин Малев, Мария Малева, Златка Буджева и Анастасия Малева.

 

 

Инвестиционно предложение на "ЕСДЖИ" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Експоатационен център за предпътни технически прегледи в УПИ I-104, масив 37, м. Биюгбашли, землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас - ПИ 07079.5.1546"

с възложител "ЕСДЖИ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "ПП-ИРИС 2001" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Улична канализация Pragma ф600, SN 10 в УПИ XVII-69, кв.2, Южна Промишлена зона, гр. Бургас"

с възложител "ПП-ИРИС 2001" ЕООД.

 

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ "Бургас-юг"

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Кабел НН от ТНН на ТП "399" в к-с "Бр. Миладинови", ПИ 07079.620.34, до електромерно табло в ПИ 07079.620.25 по плана на к-с "Бр. Миладинови", за ел.захранване на жилищна сграда, гр. Бургас";

"Нова кабелна линия НН с кабел от ТНН на ТП "645" в к-с "Славейков", ПИ 07079.602.213 до електромерно табло в ПИ 07079.602.712 по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас за ел.захранване на жилищна сграда";

"Удължаване на съществуваща ВМрНН в с. Брястовец от последен стълбна ТП "Брястовец-1" до новомонтиран стълб пред УПИ XI-304, кв.35 по плана на с. Брястовец, Община Бургас - за ел.захранване на вилищна сграда"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ "Бургас-юг"

 

Инвестиционно предложение на ДП "Пристанищна инфраструктура, Териториално поделение "Пристанище Бургас"

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Подмяна на кабелно трасе на кабел "Ферибот" до Подстанция "Рибари"

с възложител Инвестиционно предложение на ДП "Пристанищна инфраструктура, Териториално поделение "Пристанище Бургас".

 

Инвестиционно предложение на Църковно настоятелство при Храм "Св. Живоприемен източник"

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Православен параклис в УПИ XI, кв.23 по плана на с. Драганово, Община Бургас"

с възложител Църковно настоятелство при Храм "Св. Живоприемен източник".

 

 

Инвестиционно предложение на Министерство на здравеопазването

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на два Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в ПИ 07079.653.559 и ПИ 07079.702.659 по КК на гр. Бургас"

с възложител Министерство на здравеопазването.

 

Инвестиционно предложение на Зафирка Маринова и съсобственици

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда с гаражи в партера и ограда в УПИ VIII-565, кв.14 по плана на к-с "Лазур", ПИ 07079.607.565 по КК на гр. Бургас"

с възложители Зафирка Маринова и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на "МВ ОЙЛ" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Обработка и съхранение на дизелово гориво в ПИ 07079.662.9570, ПЗ "Юг", гр. Бургас"

с възложител "МВ ОЙЛ" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "Христев и Сие" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преработка по време на строителство - Складова база за промишлени стоки с битова част и офис сграда с магазини в партера в УПИ V-338, кв.4 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас"

с възложител "Христев и Сие" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Валентин Георгиев Георгиев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка и преустройство на жилищна сграда в еднофамилна жилищна сграда и ЗОХ в УПИ IX-498, кв.14 по плана на кв. Д. Езерово, гр. Бургас"

с възложител  Валентин Георгиев Георгиев.

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Георги Маринов Петров

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вилна сграда в УПИ III-342, кв.4, в.з. Минерални бани, гр. Бургас"

с възложител  Георги Маринов Петров.

 

Инвестиционно предложение на Яна Петрова Хипке

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в УПИ IV-774, кв.54, ПИ 07079.705.774 по плана на кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Яна Петрова Хипке.

 

Инвестиционно предложение на "Креатив 78" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преработка по време на строителството на Жилищна сграда с магазини в партера с домови ВиК отклонения в УПИ X-38, ПИ 07079.651.256, кв.128 по плана на к-с "М. Рудник", гр. Бургас"

с възложител "Креатив 78" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД

 

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Вътрешно преустройство на съществуващи помещения в сутерен за обособяване на стрелбище от закрит тип в сграда на територията на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД"

с възложител "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.

 

Инвестиционно предложение на "АМД ГРУП" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Смесени сгради в УПИ XII, XIII, XV, кв.11 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас"

с възложител "АМД ГРУП" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Веселин Георгиев Тодоров и съсобственици

 

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-0, кв.24 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, ПИ 07079.30.206"

с възложители Веселин Георгиев Тодоров и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на Елка Георгиева Терзиева

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на надстройка на двуетажна жилищна сграда в УПИ X-138, кв.6, ПИ 07079.820.556, кв. Сарафово, гр. Бургас"

с възложител Елка Георгиева Терзиева.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "ДИ ЕНД ДЖИ" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на банков офис в магазин за месо и месни продукти в част от УПИ IХ, кв. 10, ж.к. "Братя  Миладинови" гр. Бургас"

с възложител "ДИ ЕНД ДЖИ" ООД

 

Инвестиционно предложение на "Бургинвест БГ" ООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ II-37, кв. 144, ПИ с идентификатор 07079.615.50 в ЗЦГЧ, гр. Бургас"

с възложител "Бургинвест БГ" ООД

 

Инвестиционно предложение на "ТРАНССТРОЙ ЕКО" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Обособяване на площадка за дейности по третиране на строителни отпадъци в част от поземлен имот с идентификатор 07079.662.22 по КК гр. Бургас, Община Бургас"

с възложител "ТРАНССТРОЙ ЕКО" ООД

 

 

Инвестиционно предложение на "Полигруп Холдинг" АД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Преустройство на съществуващ офис с идентификатор 07079.610.240.1.10 в малка пивоварна и заведение за обществено хранене в партера на административна сграда в УПИ I, кв. 44 по плана на ЦГЧ гр. Бургас, община Бургас"

с възложител "Полигруп Холдинг" АД

 

 

 

Инвестиционни предложения на "СК" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционни предложения:

"Преработка на одобрени проекти по време на строителство по чл. 154 от ЗУТ на жилищна сграда с ККО в УПИ I-607, кв. 40 А, к-с " Лазур", ПИ 07079.607.607 по КК на гр. Бургас"

"Изграждане на нов захранващ топлопровод за жилищна сграда, находяща се в УПИ I-607, кв. 40А, к-с "Лазур", ПИ 07079.607.607 по КК на гр. Бургас"

с възложител "СК" ООД

 

Инвестиционно предложение на "БОШНАКОВ" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на слънцезащитно съоръжение към търговски обект "Мастерхаус" в ПИ №07079.604.19, гр. Бургас, Община Бургас"

с възложител "БОШНАКОВ" ЕООД

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Мегатрон" ЕАД, гр. София

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на тръбен кладенец за захранване на поливната система и техническо водоснабдяване на автомивка за селскостопански машини в ПИ 07332.64.652, гр. Българово, Община Бургас"

с възложител  "Мегатрон" ЕАД, гр. София.

 

Инвестиционно предложение на Данаил Гюргакиев Иванов

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда в ПИ 07079.825.207 по КК, УПИ IX-1297, кв.68 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас"

с възложител Данаил Гюргакиев Иванов.

 

Инвестиционно предложение на Витка Желева Димитрова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в УПИ VI-376, кв.60, кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Витка Желева Димитрова.

 

Инвестиционно предложение на Стойчо Маринов Киряков

 

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в УПИ VII-596, кв.13, ПИ 07079.702.749 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас"

с възложител Стойчо Маринов Киряков.

 

Инвестиционно предложение на "Кристъл Асет Мениджмънт" ЕООД, гр. София

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Пристройка към съществуваща търговска сграда на бензиностанция и газостанция "Петрол-1104" в ПИ 07079.622.5, УПИ II-5, кв.3 по плана на "Гробищен парк", гр. Бургас"

с възложител "Кристъл Асет Мениджмънт" ЕООД, гр. София.

 

Инвестиционно предложение на Снежана Бакърджиева

 

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Две жилищни сгради в УПИ VII-133, кв.10, ПИ 07079.823.155, кв. Лозово, гр. Бургас"

с възложител Снежана Бакърджиева.

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ "Бургас-юг"

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Кабел НН от съществуващ стълб на ВМрНН на ъгъла на ул. "Хр. Ботев" и ул. "Княз Борис" до новомонтирано ТЕПО 2М1Т на границата на имоъ 07079.613.364, гр. Бургас";

"Кабел 20 kV от съединителни муфи на извод "Моряк" до ТП "Стари рибари", гр. Бургас";

"Кабел НН от съществуващ кабелен разпределителен шкаф, монтиран на границата на ПИ 07079.820.526 по КК до електромерно табло, монтирано в ПИ 07079.820.505, ул. "Родопи" 13, кв. Сарафово, гр. Бургас" - за захранване на същия обект;

"Кабел НН от съществуващ кабелен разпределителен шкаф на ул. "Рила" 6 до електромерно табло тип ТЕПО 19М1ТЧ, монтирано в ПИ 07079.820.1456, кв. Сарафово, гр. Бургас";

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ "Бургас-юг".

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Севдалина Николова Иванова и Антоанета Николова Николова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Разделяне на съществуваща жилищна сграда в УПИ VI-51, кв.28, кв. Ветрен, гр. Бургас"

с възложители  Севдалина Николова Иванова и Антоанета Николова Николова.

 

Инвестиционно предложение на Иван Герчев Янев

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ V-1251, кв.2, ПИ 07079.705.1251, кв. Банево, гр. Бургас"

с възложител Иван Герчев Янев.

 

Инвестиционно предложение на "АРБО" АД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Улична битова канализация и сградни канализационни отклонения за УПИ IV-51, 97, 98 и УПИ I-52, 53, кв.6 по плана на ПЗ "Юг-Запад", гр. Бургас"

с възложител "АРБО" АД.

 

Инвестиционно предложение на ДП "Пристанищна инфраструктура"

 

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Сграда за конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи, попадащ в обхвата на ПУП-ПРЗ от 1 к.м. до 4 к.м. на "Пристанище Бургас", гр. Бургас"

с възложител ДП "Пристанищна инфраструктура".

 

 

 

Инвестиционни предложения на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ "Бургас-юг"

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Кабел 20 kV от РУ СН на ТП "Детски свят" в ПИ 07079.610.473 до РУ СН на ТП "Фотинов" в ПИ 07079.610.387 по КК на гр. Бургас";

"Кабел 20 kV от РУ СН на ТП "Тутракан до РУ СН на ТП "Детски свят", гр. Бургас";

"Кабел 20 kV от РУ СН на ТП "Страхил" в ПИ 07079.608.313 до РУ СН на в/с "Болница" в ПИ 07079.608.329 по КК на гр. Бургас";

 "Кабел 20 kV от съединителни муфи пред ПИ 07079.610.34 от ТП "Отец Паисий" до ТП "Кино Септември в ПИ 07079.610.474 по КК на гр. Бургас";

 "Кабел НН от ТНН на БКТП 713 до електромерно табло, монтирано на фасадата на Жилищна сграда Б в Комплекс с жилищни сгради с местонахождение гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. "Октомври" 63, ПИ 07079.820.1297, за захранване на същата сграда до ДП 4297769";

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ "Бургас-юг".

 

 

Инвестиционно предложение на Стойчо Янков Кузманов

 

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в УПИ XXIV-962, кв.30 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас"

с възложител Стойчо Янков Кузманов.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на ОУ "Любен Каравелов"

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Проект "Природата - наш дом" - Промяна на вътрешно обзавеждане и оборудване на кабинет и хранилище по природни науки, находящи се на втори етаж, източно крило, в сградата на ОУ "Л. Каравелов", гр. Бургас"

с възложител ОУ "Любен Каравелов".

 

Инвестиционно предложение на Иван Иванов Черкезов

 

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Надстрояване на жилищна сграда в УПИ XIII-369, кв.34, кв. Сарафово, гр. Бургас, ПИ 07079.820.383 по КК на гр. Бургас"

с възложител Иван Иванов Черкезов.

 

Инвестиционно предложение на Илия Димитров Парашкевов

 

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в УПИ IV-8, кв.108 по плана на к-с "М. Рудник", зона Б, гр. Бургас"

с възложител Илия Димитров Парашкевов.

 

Инвестиционно предложение на "Аджис Билд 1" ЕООД

 

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Смесена сграда в УПИ VII-1983, кв.59, ПИ 07079.611.190, ул. "Морска" 36, гр. Бургас"

с възложител "Аджис Билд 1" ЕООД.

 

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Виртус Капитал" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Шоурум за промишлени стоки със складово-административна част и паркинг в ПИ 07079.2.2446, местност "Курт тепе", гр. Бургас"

с възложител "Виртус Капитал" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Стойчо Янков Кузманов

 

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Уличен водопровод ПЕВН ф90, L 65,60 м от ПИ 07079.30.960 до ПИ 07079.30.962 по КК на кв. Крайморие, гр. Бургас"

с възложител Стойчо Янков Кузманов.

 

Инвестиционно предложение на Държавна опера БУРГАС

 

Община Бургас

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Реконструкция на сградата на Концертна зала "Проф. Иван Вульпе", гр. Бургас".

 

Инвестиционно предложение на Бургаска художествена галерия „Петко Задгорски“ гр. Бургас

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Реконструкция и надстройка на сграда с идентификатор  07079.618.8.12, в Творческа база, УПИ I, кв. 1 по плана на Приморски парк - Бургас, ПИ с идентификатор 07079.618.3 по КК на град Бургас".

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Ликвидиране на съществуващ метален трафопост "Ленин", реконструкция кабели СрН в ПИ 07079.609.286 по КК, (УПИ IV, кв. 25) ул. "Ал. Богориди", гр. Бургас

Подобект: БКТП 1х800 кVA "Нов" в ПИ  07079.609.286

Подобект: Реконструкция кабели 20kV

Подобект: Реконструкция на кабели НН и изнесено мерене по ул. "Ал. Богориди", ЦГЧ, гр. Бургас"

с възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД, КЕЦ Бургас

 

 

 

Инвестиционни предложения на "ВАЛКО" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Проектиране и изграждане на жилищна сграда в УПИ II-46, кв. 24, ж.к. Изгрев, гр. Бургас с идентификатор 07079.501.189"

с възложител "ВАЛКО" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на Данка Костиева Шарапанова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на жилищна сграда в УПИ ХХ-5010510, кв. 37, ПИ с идентификатор 47202.501.510 по плана на с. Маринка, Община Бургас"

с възложител Данка Костиева Шарапанова

 

 

Инвестиционно предложение на "Креми" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на складова база за промишлени стоки и офиси в Поземлен имот с идентификатор 07079.3.1689 и изграждане на ограда по границите по имоти"

"Изграждане на складова база за промишлени стоки и офиси в Поземлен имот с идентификатор 07079.3.1688 и изграждане на ограда по границите по имоти"

с възложител "Креми" ООД

 

 

 

Инвестиционно предложение на "АРМАНИ-59" ООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Складова база за промишлени стоки с административна част в гр. Бургас, м. "Мадика", ПЗ "Север"

с възложител "АРМАНИ-59" ООД

 

Инвестиционно предложение на Боян Георгиев Бойчев и Константин Чанков Чанев

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Жилищна сграда в УПИ V-830, кв. 118 по плана на зона В, к-с "Меден Рудник", ПИ с идентификатор 07079.653.830 по КККР на гр. Бургас"

с възложители Боян Георгиев Бойчев и Константин Чанков Чанев

 

Инвестиционни предложения на "БТК" АД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за следните инвестиционни предложения:

"Преустройство на базова станция за глас и/или данни "БТК" ЕАД, BS 3003" - Местоположение: гр. Бургас, ул. "Климент Охридски" бл.20;

"Преустройство на базова станция за глас и/или данни "БТК" ЕАД, BS 3002" - Местоположение: гр. Бургас, ул. "Славянска" №52;

"Преустройство на базова станция за глас и/или данни "БТК" ЕАД, BS 3007" - Местоположение: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" бл.424;

"Преустройство на базова станция за глас и/или данни "БТК" ЕАД, BS 3010" - Местоположение: гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", бл.17;

"Преустройство на базова станция за глас и/или данни "БТК" ЕАД, BS 3013" -  Местоположение: гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", бл.57;

"Преустройство на базова станция за глас и/или данни "БТК" ЕАД, BS 3017" - Местоположение: гр. Бургас, ул. "Хан Омуртаг", бл.2;

"Преустройство на базова станция за глас и/или данни "БТК" ЕАД, BS 3026" - Местоположение: гр. Бургас, ж.к. "Лазур" бл.38;

"Преустройство на базова станция за глас и/или данни "БТК" ЕАД, BS 3027" - Местоположение: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник" бл. 101;

"Преустройство на базова станция за глас и/или данни "БТК" ЕАД, BS 3035" - Местоположение: гр. Бургас, ж.к. "Славейков" бл.4;

"Преустройство на базова станция за глас и/или данни "БТК" ЕАД, BS 3040" - Местоположение: гр. Бургас, ул. "Цар Калоян" №24, вх.1 и вх.2;

"Преустройство на базова станция за глас и/или данни "БТК" ЕАД, BS 3047" - Местоположение: гр. Бургас, ул. "Уилям Гладстон" №80;

"Преустройство на базова станция за глас и/или данни "БТК" ЕАД, BS 3068" - Местоположение: гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл.39;

"Преустройство на базова станция за глас и/или данни "БТК" ЕАД, BS 3070" - Местоположение: гр. Бургас, кв. "Акациите", ул. "Индустриална" №62;

"Преустройство на базова станция за глас и/или данни "БТК" ЕАД, BS 3146" - Местоположение: община Бургас, с. Изворище, м. "Брястовска река", поземлен имот с идентификатор 32425.97.3;

"Преустройство на базова станция за глас и/или данни "БТК" ЕАД, BS 3079" Местоположение: община Бургас, гр. Бургас, ж.к. "Изгрев" бл.64

 

с възложител "БТК" АД

 

Инвестиционно предложение на МРРБ - АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Обходен път на гр. Бургас - I етап от км.0+000 до км 4+577 (от км 230+700 на Път I-9 "Сарафово-Бургас" до км 493+550 на Път I-6 "Ветрен-Бургас"), локални платна и реконструкция на засегнатите от строителството съоръжения на съществуващата инженерна инфраструктура"

с възложител МРРБ - АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА".

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "БОВА ЕСТЕЙТ" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Смесена многофункционална сграда в ПИ 07079.501.398 по КК на гр. Бургас, УПИ VI-398, кв.2 по плана на к-с "Изгрев", гр. Бургас"

с възложител "БОВА ЕСТЕЙТ" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Григор Хараламбос Елефтеридис

 

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Временен паркинг за МПС, павилион за охрана и офис в ПИ 07079.602.12, УПИ VI-460, кв.36 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас"

с възложител Григор Хараламбос Елефтеридис.

 

Инвестиционно предложение на "УНИ ИНВЕСТ" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на Жилищна сграда в ПИ 07079.607.621, УПИ XV-621, кв.22 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас"

с възложител "УНИ ИНВЕСТ" ЕООД.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Яни Бойчев Бойчев и съсобственици

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.12.980, местност "Чаморлията", кв. Ветрен, гр. Бургас за изграждане на 9 жилищни сгради"

с възложители Яни Бойчев Бойчев и съсобственици.

 

Инвестиционно предложение на "ТСМ-2017" ООД

 

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и третиране на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА, м. "Върли бряг", ПИ 07079.665.32, УПИ XVIII-773, кв.2, гр. Бургас"

с възложител "ТСМ-2017" ООД.

 

Инвестиционно предложение на Валентина Радославова Огнянова

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Уличен водопровод между кв.75 и кв.77, кв.76 и кв.77 за захранване на УПИ XII-1009, кв.77 по плана на кв. Черно море-Рудник, гр. Бургас"

с възложител Валентина Радославова Огнянова.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на "Евросървиз" ЕООД, "Данев Адвапак" ООД, "Афродита Комерс" ЕООД и "Интермарина" ООД

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-9, XVII-45, XVIII-44, VI-85,86, XIX-44, XX-44, XXI-44, IV-1187 И III-44, КВ.1, Промишлена зона "Юг", ПИ 07079.662.5; 07079.662.6; 07079.662.9509; 07079.662.13; 07079.662.9510; 07079.662.9511; 07079.662.9513; 07079.662.9523; 07079.662.9508 по КК на гр. Бургас"

с възложители "Евросървиз" ЕООД, "Данев Адвапак" ООД, "Афродита Комерс" ЕООД и "Интермарина" ООД.

 

Инвестиционно предложение на "Баеви Инвест" ЕООД

 

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на 2 броя оранжерии за отглеждане на зеленчуци, склад за съхранение на инвентар и заграждане на имота с телена ограда в ПИ 07079.17.1419, местност "Чобан баир", землище на гр. Бургас"

с възложител "Баеви Инвест" ЕООД.

 

Инвестиционно предложение на Емил Димов Дянков

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.12.830 по КК на гр. Бургас, местност "Шосе бою" за изграждане на сграда за КОО и трафопост"

с възложител Емил Димов Дянков.

 

Община Бургас обявява инвестиционни предложения

 

Инвестиционно предложение на Анастасия Панайотова Томова, Константин Атанасов Киряков и Панайот Атанасов Киряков

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на обект: "Жилищна сграда" в УПИ V-216, кв. 36, с идентификатор 07079.501.377 по ККР по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас"

с възложител Анастасия Панайотова Томова, Константин Атанасов Киряков и Панайот Атанасов Киряков

 

 

Инвестиционни предложения на "ДЖИЕЛПИ" ЕООД

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:

"Улична канализация от УПИ I-592, кв. 17 А през о.т. 1173, о.т. 1174 и о.т. 1175 до съществуваща канализация по плана на ж.к. "Славейков", по КК на гр. Бургас, Община Бургас";

"Изграждане на нов БКТП в УПИ X-411, кв. 44 по плана на ПЗ "Север", ПИ с идентификатор 07079.605.411 по КК гр. Бургас"

с възложител "ДЖИЕЛПИ" ЕООД

 

Инвестиционно предложение на "Роси" ЕООД

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/, включващ ПУП-ПРЗ за ПИ с ид. №07079.663.605 по КК на гр. Бургас, представляващ УПИ IV-15, кв. 3, по плана на ПЗ "Юг-запад", гр. Бургас и инвестиционен проект за "Складова база" в имот с ид. № 07079.663.605 по КК на гр. Бургас, представляващ УПИ IV-15, кв. 3, по плана на ПЗ "Юг - запад", гр. Бургас"

с възложител "Роси" ЕООД

 

 

 

Инвестиционно предложение на ДПП "Странджа"

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изграждане на информационно -посетителски център на ДПП "Странджа" в Бургас"

с възложител ДПП "Странджа"

 

 

Инвестиционно предложение на Тодорка Георгиева Радева

Община Бургас


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-189 и УПИ XXI-189, 190, кв. 32, кв. Горно Езерово, гр. Бургас ПИ 07079.829.189 и ПИ 07079.829.190"

с възложител Тодорка Георгиева Радева