Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Четвъртък, 12 Януари 2023
Публикувано от: Маринета Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

„Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II, кв.9 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас /ПИ с идентификатор 07079.701.79 по КККР на гр. Бургас/ и изграждане на Дом за стари хора в УПИ II, кв.9 по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас“.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 215 Последна промяна: 11:12:43, 12 януари 2023