Интегрирани проекти за осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ и кв. Възраждане

Размер на шрифта: A A A Назад

 

Проектът се реализира съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/029 "В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за 2014- 2020 г.", по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007- 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ЦГЧ

Улици: ул."Асен Златаров"; ул."Оборище"; ул."Св. Св. Кирил и Методий"; ул."Средна гора"; ул."Константин Фотинов"; ул."Христо Фотев; ул."Цар Самуил"; ул."Македония; ул."Пробуда"; ул."Любен Каравелов; ул."Васил Левски; ул."Цариградска"; ул."Шейново"; ул."Св. Патриарх Евтимий"; ул."Митрополит Симеон"; ул."Лермонтов"; ул."Гео Милев"; ул."Успенска"; ул."Граф Игнатиев"; ул."Ил. Макариополски"; ул."Възраждане"; ул."Шипка"; ул."Отец Паисий"; ул."Ген. Скобелев"

Пространства:

● между бул. Сан Стефано, ул. Александровска, ул. Хр. Фотев и бул. Стефан Стамболов;

● между ул. Александровска, ул. Цар Самуил, бул. Стефан Стамболов и ул. Македония;

● между ул. Александровска, ул. Пробуда, бул. Стефан Стамболов и ул. Македония;

● между ул. Александровска, ул. Пробуда, бул. Стефан Стамболов и ул. Любен Каравелов;

● между ул. Александровска, бул. Сан Стефано и ул. Хр. Ботев и ул. Хр. Фотев;

● Реконструкция на площад Жени Патева.

 

ж. к. "Възраждане"

Улици: бул. "Гладстон"; ул. "Ивайло"; ул. "Дебелт"; бул. "Мария Луиза"; ул. "Христо Фотев"; ул. "Цар Самуил"; ул. "Македония"; ул. "Пробуда"; ул. "Любен Каравелов"; ул. "Васил Левски"; ул. "Цариградска"; ул. "Фердинандова"

Пространства:

● между ул. "Дебелт", ул. "Христо Фотев", ул. "Цар Калоян" и бул. "Сан Стефано";

● между ул. "Цар Калоян", ул. "Христо Фотев", ул. "Ивайло" и бул. "Сан Стефано";

● между ул. "Дебелт", ул. "Цар Самуил", ул. "Цар Калоян" и ул. "Христо Фотев";

● между ул. "Цар Самуил", ул. "Дебелт", ул. "Пробуда" и бул. "Мария Луиза";

● между ул."Пробуда", ул. "Дебелт", ул. "Л. Каравелов" и бул." Мария Луиза";

● между ул. "Л. Каравелов",  ул. Цар "Калоян", ул. "Васил Левски" и ул. "Дебелт";

● територията на кв.38 по плана на ж. к. "Възраждане".

ОСНОВНА ЦЕЛ на проекта е да се постигне повишаване привлекателността на града, качеството и комфорта на обитаване. След обстоен анализ и експертно обследване на територията на ЦГЧ и ж.к. "Възраждане", представляващи части от зоната за въздействие с публични функции от ИПГВР на град Бургас, се търсят иновативни проектантски решения на основните проблеми в териториите, отчитайки специфичните изисквания при съобразяване с основните функции на отделните зони. Акцентите в проектите са свързани с предложения за цялостна концепция за организация на мобилността, включително предложения за промяна в организацията на движение във вътрешността на кварталите, създаване на единен облик на градската среда в ЦГЧ и ж.к. "Възраждане": рехабилитация на уличните платна, тротоарни настилки, обособяване на места за паркиране и/или гариране, осигуряване на достъпна среда за хора със затруднене мобилност, рехабилитация и / или предложение за нови решения за улично озеленяване, енергоефективни решения за уличното осветление, внедряване на иновативни решения за: оползотворяване на дъждовната вода, използване на алтернативни източници за генериране на енергия, мерки за управление на отпадъците /обследване на местата и вида на площадките за разполагане на контейнери от системата за управление на битови отпадъци/, създаване на условия за ефективно включване на местната общност при намирането на решения за обновяване на междублокови пространства.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:

● Създаване на единен облик на градската среда в зоните чрез прилагане на интегриран подход, като обектите на интервенция са архитектурно-пространствено и тематично обвързани. Акцентът в ЦГЧ да бъде поставен върху представителните функции на тази зона за повишаване имиджа на града, а в ж.к. "Възраждане" да се наблегне на повишаване комфорта на обитаване предвид преобладаващите жилищни и социални функции;

● Изграждане на цялостна концепция за организация на мобилността в зоната за публични функции и тази с преобладаващ социален характер от ИПГВР на град Бургас - автомобилно, пешеходно и велосипедно движение; предложения за промяна в организацията на движение, обособяване на паркоместа;

● Прилагане на иновативни архитектурно-пространствени, композиционни и дизайнерски решения за разчупване на съществуващата унификация в градската среда и създаване на разпознаваем индивидуален облик на отделните и елементи;

● Обновяване на градската среда чрез рехабилитация на улици, пешеходни и зелени пространства, създаване на единна зелена система;

● Създаване на условия за интегриране на групи в неравностойно положение, чрез прилагане на мерки за подобряване достъпността в градската среда;

● Повишаване сигурността и безопасността в градската среда;

● Внедряване на иновативни решения за оползотворяване на дъждовната вода, алтернативни източници за генериране на енергия, енергоефективни решения за уличното осветление, управление на отпадъци /обследване на местата и вида на площадките за разполагане на контейнери от системата за управление на битови отпадъци/;

● Предвиждане на мерки за намаляване на експлоатационните разходи;

● Ефективно включване на местната общност при намирането на решения за обновяване на междублокови пространства.

 

Относно: Обществено обсъждане на идейни концепции за изготвяне на "Интегрирани проекти за осигуряване на балансирана градска среда"

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,     

              Община Бургас изпълнява проект "В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за 2014- 2020 г.", съгласно договор за 100% безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/029 по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007- 2013. В рамките на този договор ще получим средства за разработване на работни инвестиционни проекти за осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ и ж.к. Възраждане. Чрез открита процедура за възлагане на обществена поръчка са избрани проектантските колективи, които ще разработят интегрирани инвестиционни проекти.

Техните идейни концепции предлагаме за обществено обсъждане. То ще се проведе на 08.07.2014 от 17:00 в КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "МОРСКО КАЗИНО", Зала "Георги Баев", ет. 0.

Идейните концепции, предмет на общественото обсъждане,са изложени на ъгъла на ул. Александровска и ул. Богориди (срещу Часовника), както и на електронната страница на Община Бургас- www.burgas.bg

Мотивирани предложения и коментари се приемат:

  • - на @ електронна поща: [email protected]
  • - чрез Кутия за предложения, поставена на входа на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Общественото обсъждане е отворено за всички заинтересовани лица!