Инвестиционна програма на Община Бургас за 2015-2020

Размер на шрифта: A A A Назад

Актуализиране на Инвестиционната програма на Община Бургас по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ФИШОВЕ ЗА ПРОЕКТНИ ИДЕИ ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРНА ИНФТРАСТРУКТУРА“ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БУРГАС

Краен срок за подаване на фишове: 27.03.2020 г., включително.

Актуализиране на Инвестиционната програма на Община Бургас по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Последна актуализация: 23.10.2018г.

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ФИШОВЕ ЗА ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В АКТУАЛИЗИРАНАТА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БУРГАС

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПРИЕМ НА ФИШОВЕ ЗА ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В АКТУАЛИЗИРАНАТА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БУРГАС ПО ОПРР 2014-2020

Краен срок за подаване на фишове: 27.07.2018г., включително.

Инвестиционната програма е средносрочен документ, който извежда приоритетните обекти за интервенция за Община Бургас за периода 2015-2020г. и цели повишаване привлекателността и конкурентоспособността на Бургас чрез прилагане на интегрирани действия за изпълнение на местните политики за устойчиво градско развитие. Включените в Инвестиционната програма основни и допълнителни обекти представляват взаимно обвързани елементи от единна стратегия за обновяване на града в отговор на динамичните процеси, които съпътстват съвременните тенденции в развитието на урбанизираната територия и кореспондират с общата цел на ИПГВР на Бургас: "Превръщане на Бургас в Черноморски лидер, с високо качество на живот, търговски, духовен и образователен център с привлекателна инвестиционна среда с условия за растеж". Настоящото проектно предложение е насочено към подобряване на градската среда, като част от интегрирана и широкообхватна стратегия за повишаване качеството на живот на населението на Бургас в неговите различни аспекти: по-висока енергийна ефективност в административни и жилищни сгради, интелигентно управление на градската среда, разнообразни функционални възможности за активен социален, културен живот и услуги, инвестиции в образованието, безконфликтна и безопасна мобилност.Чрез реализацията на Инвестиционната си програма Община Бургас ще постигне над 5 милиона kWh/годишно понижение на потреблението на енергия, ще благоустрои и рехабилитира над 400 000 кв.м. площи в градските райони, ще обнови над 50 000 кв.м обществени сгради, ще подобри достъпа до социални услуги на населението, ще повиши качеството на образователната и културна инфраструктура. Реализирането на ИП ще допринесе за подобряване качеството на живот, жизнената и работната среда за жителите, посетители и инвеститори в града. Проектното предложение предвижда създаване на механизъм за ефективен мониторинг и контрол на изпълнението на инвестиционната програма, както и за постигане на заложените индикатори.

Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта

Община Бургас стартира прием на заявления за интерес и финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Бургас по Инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020.

Заявления за интерес и финансова помощ ще се приемат от датата на публикуване на информацията 28.02.2018 г. до 18:00 ч. на 30.04.2018г.-понеделник

Сдружения на собствениците могат да кандидатстват, ако техните многофамилни жилищни сгради отговарят на следните критерии за допустимост

Допустими за енергийно обновяване са:
√ многофамилни жилищни сгради, чиито собственици са регистрирали сдружения на собствениците (СС) по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС);
√ сградите следва да са в рамките на строителните граници на град Бургас;
√ многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
√ многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
√ По настоящата процедура се приемат само заявления за интерес и финансова помощ за многофамилни жилищни сгради, при които няма настъпили съществени изменения от одобрените инвестиционни проекти.

Допустими дейности:
1. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
2. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:
2.1. По външните сградни ограждащи елементи:
• подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
• топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).
2.2. По системите за поддържане на микроклимата:
 основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО (собственици на самостоятелни обекти), вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
 изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако това е технически възможно и икономически целесъобразно;
 ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;
 реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата;
 ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
 инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на ССО;
 инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
 газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;
 мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.
2.3. Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.

Ще се финансира икономически най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига най-малко клас на енергопотребление "С", в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

Ред за кандидатстване:
• Учредяване и регистриране на СС по реда на раздел III от ЗУЕС, от собственици, представляващи не по-малко от 67% идеални части от идеалните части на собствениците от общите части в сградата/блок-секцията. Споразумението за създаване на сдружение е по образец /Приложение № 5/;
За целите на обновяването е необходимо да се регистрира едно СС за тази част от сградата, която представлява блок-секция, независимо от броя на входовете в нея или за цялата сграда. Избраният управителен съвет действа от името на всички собственици в блок-секцията/сградата. Споразумението за създаване на СС не поражда други права и задължения за членовете на Сдружението, освен конкретния предмет на дейност - получаване на безвъзмездна финансова помощ по проекта и се създава единствено с тази цел.
• СС заявява интерес пред общината чрез заявление за кандидатстване/заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) (приложение № 6 - образец). ЗИФП се подават в деловодството на Община Бургас на адрес: гр. Бургас, ул."Александровска" 26. По проекта могат да бъдат обновени единствено цели сгради.
Заявлението съдържа следните приложения:
• Справка за ССО по образец - Приложение №7 - попълва се за цялата сграда общо и се подписва от представителите на всички СС в сградата;
• Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ и Регистрационна карта на Сдружение на собствениците - копие, заверено "Вярно с оригинала" - за всяко СС;
• Покана за провеждане на общо събрание на СС по образец - приложение № 8 - копие, заверено "Вярно с оригинала";
• Протокол за поставяне на поканата по образец - приложение № 9 - копие, заверено "Вярно с оригинала";
• Протокол от общото събрание на СС по образец - приложение № 10, съдържащ решения съгласно настоящите указания - копие, заверено "Вярно с оригинала";
• Покана за провеждане на общо събрание на собствениците по образец приложение № 13, Протокол за поставяне на поканата по образец приложение № 14, Протокол от общото събрание на собствениците (етажната собственост) - приложение № 15, съдържащ решения съгласно указанията - копие, заверено "Вярно с оригинала", ако е приложимо;
• Декларации от собствениците на самостоятелни обекти, не членове на Сдружение на собствениците, Приложение № 12 от Указанията-ако е приложимо;
• Към ЗИФП, Сдружението на собствениците прилага и Приложения В6, Декларации за минимални и държавни помощи, попълнени от всички собственици, относно наличие или отсъствие на стопанска дейност. Бланка на декларациите е налична и като Приложение № 1 към договора между общината и СС (приложение № 11) в пакета документи.

При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, собствениците на тези обекти ще се третират като получатели на минимална помощ (de minimis) съгласно Закона за държавните помощи.
При наличие на собственици на самостоятелни обекти в сградата, в които се упражнява стопанска дейност, но които са извън обхвата на схемата за минимална помощ, собствениците ще заплащат на общината съответната част от разходите за обновяването на припадащите им се общи части и разходите за дейностите в съответния самостоятелен обект.

Оценка на жилищните сгради:
Оценката на постъпилите заявления се извършва, съгласно утвърдена Процедура за извършване на оценка на подадените заявления за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020.

Реда за класиране на постъпилите ЗИФП се извършва след извършена оценка за допустимост по реда на тяхното постъпване.
Сдружения на собствениците, чиито заявления са одобрени, следва да бъдат поканени да сключат договор с Община Бургас, само в случай на наличен финансов ресурс.

ЗА КОНТАКТ:
1. Светозар Градев - ст. експерт Дирекция "Европейски политики и програми" при Община Бургас
056 / 907 272
2. Камер Ахмедов - гл. експерт Дирекция "Европейски политики и програми" при Община Бургас
056 / 907 259

 

Линк за изтегляне на приложения.

Работна група за избор на обекти в Инвестиционната програма

за избор и приоритизиране на основни и резервни обекти, които да бъдат включени в Инвестиционната програма на Община Бургас за кандидатстване по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативната програма "Региони в растеж" 2014-2020 (ОПРР 2014-2020)

Документи във връзка с работата на работната група: