Изпълнени проекти

„Интегриран проект за социално включване на ромите и други уязвими групи в общините Бургас, Средец и Малко търново“

Българо-швейцарска програма за сътрудничество, „програмата за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи“   Период на договора: 23.06.2015-23.06.2018 г. Одобрен бюджет: 2 613 544 лв. Партньори : Община Средец; Община Малко Търново; ОУ „Хр.Ботев“ - кв. Победа; Фондация „Областен ромски съюз“ - Бургас; Фондация Офф Медия. ІІ.…

Прочетете повече

Проект BG05M2OP001-3.001-0040 "Пълноценна подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение от Община Бургас", финансиран от оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския

Стойност на договора: 493 922 лв. Начало на проекта: 27 юли 2017 г. Бенефициент: Община Бургас, ул. "Александровска" №26 Ръководител: г-жа Веселина Таралова - директор на дирекция "Образование и демографски въпроси" Партньори - Детска градина "Звездица Зорница", Детска градина "Веселушко", Детска градина "Детелина"-филиал гр. Българово, Детска градина "Калинка" - кв.…

Прочетете повече

Проект BG05M2OP001-3.002-0040 „Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в Община Бургас“

„Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.“, Процедура ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ.   Допълнителна информация:   Наименование и адрес на Бенефициента: Община Бургас , гр.Бургас 8000, ул.“Александровска“ №26  …

Прочетете повече

Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в образователни институции в Община Бургас, финансирани по Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“

Основна цел на проекта: Подобряване на енергийната ефективност в 12 общински сгради – 11 детски градини и 1 училище Статус: Статус: Приключил. Начало на проекта: 2011 г. Край на проекта: 2012 г. Бюджет на проекта: 2 5517 285 лева Финансиране: Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ Постигнати резултати: Проектът обхваща…

Прочетете повече

„Строителство на нови детски градини с цел подобряване на достъпа до предучилищно образование“

Основна цел на проекта: Подобряване достъпа до предучилищно образование и намаляване на броя на неприетите деца в детски градини в Община Бургас Статус: Период на изпълнение от 2008 година до 2019 г. Постигнати резултати: Построени 9 нови детски градини; Осигурен достъп до предучилищно образование за 622 деца. Бюджет на проекта:…

Прочетете повече

Проект „Създаване на условия за равен достъп до предучилищно образование чрез подобряване на социалната инфраструктура на ДГ“Калинка“-с.Рудник

Основна цел на проекта: Създаване на условията за равен достъп до предучилищно образование и обучение на децата от детска градина „Калинка“, с. Равнец, община Бургас чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност Статус: Приключил през 2017 година Постигнати резултати: Проектното предложение предвижда въвеждане на следните мерки за подобряване на енергийната…

Прочетете повече

Проект „Създаване на благоприятни условия за предучилищно образование на деца чрез подобряване на социалната инфраструктура на ДГ „Теменуга“ – с.Равнец

Основна цел на проекта: Подобряване на условията за обучение на децата от детска градина „Теменуга“, с. Равнец, община Бургас чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност и намаляване на вредните парникови газове. Статус: Приключил през 2018 година Постигнати резултати: Проектното предложение предвижда въвеждане на следните мерки за подобряване на енергийната…

Прочетете повече

Проект „Подобряване на енергийната ефективност на ОДЗ 15 "Моряче", ОДЗ 2 „Звездица - Зорница", ОДЗ 3 "Звънче“, ОДЗ 5 „Иглика“, ОДЗ 6 „Ран Босилек“ И ОДЗ 7 „Райна Княгиня“, гр.Бургас“

Основна цел на проекта: Подобряване на условията за обучение в шест детски градини чрез въвеждане на мерки за енергийната ефективност в и намаляване на вредните парникови газове Статус: Приключил през 2013 година Постигнати резултати: • Топлоизолация на външни стени • Подмяна на старата дограма • Подмяна на старите лампи с…

Прочетете повече

Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в две общински училища - СОУ „Епископ К. Преславски“ И СОУ „Йордан Йовков“, гр. Бургас“

Основна цел на проекта: Подобряване на енергийната ефективност в две общински училища - СОУ „Епископ К. Преславски“ и СОУ „Йордан Йовков“, гр. Бургас и намаляване на вредните емисии парникови газове Статус: Приключил през 2017 година Постигнати резултати: СОУ „Епископ К. Преславски“ – 1. Смяна на дограма. 2. Топлоизолация на фасади.…

Прочетете повече