„Интегриран проект за социално включване на ромите и други уязвими групи в общините Бургас, Средец и Малко търново“

Петък, 1 Октомври 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Българо-швейцарска програма за сътрудничество, „програмата за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи“

 

 • Период на договора: 23.06.2015-23.06.2018 г.
 • Одобрен бюджет: 2 613 544 лв.
 • Партньори :
 1. Община Средец;
 2. Община Малко Търново;
 3. ОУ „Хр.Ботев“ - кв. Победа;
 4. Фондация „Областен ромски съюз“ - Бургас;
 5. Фондация Офф Медия.

ІІ. Цели и дейности:

Общите цели на проекта са подобряване на жизнените условия на хората от ромската общност, посредством предоставяне на услуги в областта на предучилищното и началното образование и доболничното здравеопазване чрез използване на интегриран подход за социално включване на уязвимите общности.

Дейности в компонент „Здравеопазване“ - фокусът ще бъде върху доболничното здравеопазване, в т.ч. и превенция, както и върху репродуктивното здраве, майчинско здраве и здраве на новороденото и педиатрични услуги. Ще бъдат извършени профилактични прегледи на здравно-неосигурени лица в кварталите, ще бъдат проведени обучения на здравни медиатори и медицински специалисти от детски и учебни заведения от общините Бургас, Средец и Малко Търново. В здравните пунктове и медицинските кабинети в кварталите ще бъде осигурен специалист – акушер-гинеколог, който ще извършва прегледи на здравно неосигурени жени и след разясняване на важността на контрацепцията за предотвратяване на нежелана бременност на желаещите ще бъдат поставени вътрематочни спирали.

В раздел „Достъп до педиатрични услуги“ ще бъдат извършени педиатрични прегледи, като педиатърът ще осъществява дейностите по детската консултация, която проследява физическото и нервно - психическото развитие на децата - хранене, имунизации, профилактика на рахит, затлъстяване, хипотрофия и профилактика на някои фамилни обременености. Ще се осъществяват индивидуални консултации и превантивно - образователната работа с деца и родители. Здравните медиатори ще обучават младите майки по въпросите за хигиената и мерките за укрепване и опазване на здравето на децата и в практически умения за начините на повиване, къпане, хранене и лечебен масаж на бебето.

Проектът включва услуги, създаващи възможност за общностно развитие, местни инициативи и обучения, както и кампании сред приемащата общност, и дейности, насочени към укрепване на културната идентичност.

 

ДЕЙНОСТИ

 

 1. РАЗДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ“

Дейност І. „Подобряване достъпа до предучилищно образование“.

Постигнати резултати:

 • изграждане, оборудване и обзавеждане на пристройка за предучилищно образование към ОУ „Хр. Ботев“-кв. Победа в гр. Бургас;
 • 90 новоприети деца в подготвителни групи към Основно училище „Хр. Ботев“ – кв. Победа в гр. Бургас;
 • изцяло ремонтирана, оборудвана и обзаведена детска градина в с. Звездец – община Малко Търново;
 • закупени учебни и игрови пособия, разработени индивидуални програми за личностно развитие;
 • консултиране на родители, чиито деца посещават детска градина/предучилищни групи чрез организиране на клубове „Активен родител“ в общините Бургас, Средец и Малко Търново.
 • мерки за предучилищни и училищни дейности с цел максимално обхващане на ромските децата в образователната система, повишаване качеството на образованието на ромските деца и интегрирането им в общообразователната система.

 

Дейност ІІ. „Достъп до образование и образователни възможности.

Постигнати резултати:

- провеждат се допълнителни занимания в полуинтернатни групи, извънкласни форми и групи по интереси за ученици І-ІV клас, на които са осигурени учебни помагала и пособия;

- развиват се родителски умения и се провеждат консултации на родители на децата от 1-8 клас, чрез организиране на клубове „Отговорен родител“ в общините Бургас и Средец.

 

Дейност ІІІ. „Извънкласни дейности и създаване на възможности за общностно развитие

Постигнати резултати:

- ремонтирано и обновено читалище „Христо Ботев 1937” в кв. „Победа“;

- сформирани помещения за работа по интереси сред децата и младите хора от ромската общност и техните родители;

- основно ремонтирана сграда в гр. Средец с цел създаване на Център за развитие на общността (ЦРО) в кв. Победа – Средец.

Дейност IV. „Провеждане на обучения на преподавателския състав за работа в интеркултурна среда и обучение на образователни медиатори

 

Б. РАЗДЕЛ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

Дейност І . “Достъп до медицински услуги”

Постигнати резултати:

- назначени и обучени здравни медиатори и медицински специалисти от общините Бургас, Средец и Малко Търново;

- ремонтирани и оборудвани медицински кабинети в сегрегираните квартали – в ЦРО – кв. Победа, Средец и с. Звездец - Малко Търново за функционирането на общопрактикуващ лекар;

- провеждане на безплатни профилактични прегледи на здравнонеосигурени лица от общините Бургас, Средец и Малко Търново и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения;

- провеждане на разяснителни кампании в трите общини;

- проведено обучение на роми за оказване на първа медицинска помощ и състезания по оказване на първа медицинска помощ.

Дейност ІI. “Превенция на репродуктивното и майчиното здраве

Постигнати резултати:

- проведени беседи и здравно-информационни събития в трите общини;

- раздаване на контрацептивни средства и извършване на гинекологични прегледи.

Дейност ІІІ. “Детско здраве и достъп до педиатрични услуги

Постигнати резултати:

- детска консултация;

- провеждане на беседи;

- обхват на подлежащите на имунизация;

- раздаване на хигиенни материали.

В. КУЛТУРНА ИНТЕГРАЦИЯ И ОВЛАСТЯВАНЕ

Дейност І. “Осигуряване на достъп до необходимите публични услуги”

Дейност ІI. “Повишаване на обществената информираност и насърчаване на добрите примери”

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1185 Последна промяна: 11:22:43, 01 октомври 2021