Изпълнени проекти

Проект BG05M9OP001-2.056-0010 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“

Наименование и адрес на Бенефициента: Община Бургас , гр.Бургас 8000, ул.“Александровска“ №26 Период на договора: 02.01.2022 година – 30.06.2023 г./18 месеца/   Антония Дякова - Началник отдел „Инвестиционни проекти“ при Община Бургас и ръководител на проекта, Управляващите органи на ОП РЧР и ОП НОИР предоставят на Конкретния бенефициент, безвъзмездна финансова…

Прочетете повече

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0001-С01 „У СЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И РОДИТЕЛСКА ПОДКРЕПА „НАДЕЖДА“ БУРГАС

Обща информация Проект „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“, гр. Бургас се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът дава възможност да се предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст…

Прочетете повече

ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В ОБЩИНА БУРГАС 2020 – 2022

Основна цел: Програмата има за цел финансиране изграждането на материалната база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение в системата на предучилищното и училищното образование и е насочена към изграждане на нови, детски градини и училища в Община Бургас. Статус на проекта: В процес на изпълнение Бюджет 7 416…

Прочетете повече

ПРОЕКТ ЗА ПИЛОТНО ПРИЛАГАНЕ НА „ГАРАНЦИЯТА ЗА ДЕТЕТО“ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ

Община Бургас е избрана като една от пилотните общини за реализиране на „Пилотен проект за европейска гаранция за детето в България“, финансиран от Детския фонд на ООН „УНИЦЕФ“. Описание на проекта: Общата цел на проекта в България е да бъдат подобрени условията на живот и да се разшири достъпът до,…

Прочетете повече