Проект BG05M2OP001-3.001-0040 "Пълноценна подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение от Община Бургас", финансиран от оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския

Петък, 1 Октомври 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова
 • Стойност на договора: 493 922 лв.
 • Начало на проекта: 27 юли 2017 г.
 • Бенефициент: Община Бургас, ул. "Александровска" №26
 • Ръководител: г-жа Веселина Таралова - директор на дирекция "Образование и демографски въпроси"
 • Партньори - Детска градина "Звездица Зорница", Детска градина "Веселушко", Детска градина "Детелина"-филиал гр. Българово, Детска градина "Калинка" - кв. Рудник, Детска градина "Теменуга"-с. Равнец и Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе".

 

ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

 • Създаване на условия за пълноценна подкрепа на деца в предучилищна възраст от етнически общности, живеещи на територията на кв. Рудник, с. Равнец и гр. Българово и кв. Победа - община Бургас, където живее компактно население от етнически общности, чрез апробиране на иновативни и надграждане на съществуващи образователни практики, в съответствие с Програмната цел на операцията за подпомагане на децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани обществени групи да се изградят като пълноценни граждани и за успешната им професионална, социална и личностна реализация.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

Организация и управление на проекта - сформиране на екип по проекта; провеждане на екипни срещи и разработване на система за вътрешен мониторинг;

 • Транспортиране и придружаване на деца от населени места с компактно население от етнически общности до детските градини-партньори през цялата учебна година;
 • Подобряване на образователната среда в детските градини с цел повишаване качеството на обучението и подобряване на резултатите от него, което включва обзавеждане и оборудване на 3 ателиета по традиционни занаяти, на помещения за групова и индивидуална работа с деца и родители, на помещения за дейности по интереси и занимални. Обзаведените помещения ще създадат приветлива приемна среда за децата, в тях ще бъдат извършвани дейности по насърчаване участието на родителите във възпитателния процес и работа с родителите от семейства в неравностойна ситуация от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина;
 • Осигуряване на допълнително обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин в детските градини-партньори. Във всяка детска градина ще бъдат сформирани по 3 групи деца със затруднения в общуването на български език, като обучението по български език ще се осъществи чрез провеждане на интерактивни и практически занятия по езикова култура и начална грамотност, по подходящ за възрастта и етническата им принадлежност начин и индивидуален подход, съобразен с конкретните нужди на всяко едно дете;
 • Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от различните етноси, обучаващи се в детските градини-партньори, и съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда» предвижда провеждането на 6 концерта, 6 спортни мероприятия, 1 пленер за детска рисунка на тема "Дъга на толерантността», 1 уъркшоп за изработване на глинени изделия, традиционни костюми на етносите, изделия от прежда и декупаж; "Дни на отворените врати" за родители и близка семейна среда и по две еднодневни екскурзии за децата от всяка детска градина;
 • Съвместна работа с родители от уязвими семейства/семейства в неравностойна ситуация от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина и родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието" предвижда провеждане на ежемесечни сбирки на клуб "Отговорни родители" в детските градини-партньори за представяне на добри практики на етническа толерантност и успешна съвместна интеграция и на 2 еднодневни изнесени обучения на родители за повишаване родителската отговорност при осъществяване на подкрепа и насърчаване учебния процес.
 • Информация и публичност - изработване на информационни табели и брошури и сборник документи; провеждане на 2 пресконференции и кръгла маса;
 • Разработване и приемане на Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на община Бургас" е свързана с приемането на Общинска програма за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на МОН от 04.03.2010 г. за периода 2015-2020 г. и разработване на планове за действие по Програмата за всяка календарна година.
Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 956 Последна промяна: 11:20:52, 01 октомври 2021