Към месец май 2010 г.

Анализ на анкетата за организация на административното обслужване чрез анкетни карти по работни места и в сайта на община Бургас към месец май 2010 г.

Анализът е на база 22 бр. попълнени анкети, като 6 бр. са получени по Интернет

Въпреки, че анкетата е на разположение винаги в Центъра за административно обслужване, териториалните дирекции и в сайта на Община Бургас, прави впечатление, че попълнените анкети от гражданите на града са изключително малко. Само 6 бр. карти са получени по електронен път за половин година. Интересна аналогия може да се направи с отговора на въпрос № 8 Къде според Вас е най-добре да се извършва обслужването? Най-много желания има това да се извършва чрез Интернет, а в същото време не се използва този канал за достъп за изразяване на мнение, оценка и препоръки.

На тази анкета са отговаряли хора, които по-често ползват административните услуги на община Бургас /13 бр. са ползвали услуги на общината повече от 5 пъти/, което показва и обективността на анализа, поради по-голямото наблюдение върху работата на администрацията. С еднаква честота се използват за услуги както ЦАО, така също и Териториалните дирекции, което показва, че функционирането на "едно гише" е също толкова удачно, колкото и обслужване на гражданите в близост до местоживеенето им.

Най-често гражданите посещават общината за услуги по гражданско състояние, което в момента се обяснява с кампанията по издаване на лични документи, но прави впечатление, че неудовлетворени граждани от сроковете, за изготвяне на документи и получили пренебрежително отношение при обслужване, не са ползвали точно този вид услуги. 

Добра е атестацията на гражданите за сроковете на услугите, получаването на информация за услугите, компетентност на служителите и отношението им към потребителите на услуги, тъй като 2/3 от анкетираните са отговорили, че напълно са удовлетворени, доволни са от компетентността на служителите и получават вежливо и внимателно отношение.

На въпроса дали се налага посещаване на специализирани отдели има положителни отговори, тъй като наистина се налага посещаване на дирекции "Стопански дейности", "УКОРС" и сфера "Строителство" в зависимост от естеството на казуса, който не във всички случаи е услуга в чист вид.

Тревожен е факта, че зоната за подобряване е достъпа до информация. Може би гражданите малко ползват информационните киоски и информацията в сайта на общината.

Анкетата е отворена и за предложения и препоръки, които са точно цитирани в приложените резултати от анкетата. Прави впечатление желанието на гражданите за достъпна среда, но някои от салоните и канцелариите за обслужване се помещават в стари сгради, където технически е невъзможно поставянето на асансьор. Това се избягва, като се ситуира на приземен етаж нарочна приемна за инвалиди, като напр. в ТД "Освобождение" служител слиза при гражданина в приемната.

Активността на бургаските граждани към попълване на анкетата не е много голяма, но между подадените отговори има предложения и мнения, които ще бъдат взети пред вид в бъдещата организация на работата.