Кампания "Подари от сърце"

Зарадвайте с най-очаквания и мечтан подарък за Коледа дете или възрастен човек от Бургас, като се включите в кампанията на Общината „Подари от сърце“

Всеки благодетел може сам да избере на кого да купи подарък и да му напише кратко послание или пожелание.

В кампанията са включени социални услуги в града, в които са настанени или се посещават от деца, младежи и възрастни.

За тези, на които вече са осигурени подаръци от благодетели, срещу името им ще има отбелязано сърчице. Списъкът ще се актуализира в реално време.

Желаещите да се включат могат предварително да отбележат на кого искат да купят подарък, за да се избегне дублиране на подаръци, като се свържат с управителите на социалните и дневни центрове /Контактите са посочени в списъка/.

Опакованите и поименно надписани подаръци могат да се оставят в съответният социален център или в Социалната приемна в подлеза на Операта /Срещу арката на Св. Николай Чудотворец/.

1. „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания № 1“

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя среда за пълноценното израстване и развитие на деца лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него, се изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство.

гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, ул. “Кооператор“ № 35
Димитрина Дучева (управител), тел. 0879/656-614 и Тихомира Петрова – социален работник 0879/656-618
имейл: [email protected]

ОСТАВАТ ЗА ПОДАРЯВАНЕ НА 6 СЪРЧИЦА

2. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания № 2“

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя среда за пълноценното израстване и развитие на деца и младежи, със специални нужди, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване, са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство.

гр. Бургас, ж-к. Меден Рудник, ул. “Кооператор“ № 33
Димитрина Дучева (управител), тел. 0879/656-614, и Тихомира Петрова – социален работник 0879/656-618
имейл: [email protected]

ОСТАВАТ ЗА ПОДАРЯВАНЕ 8 СЪРЧИЦА

3. „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания № 3“

ЦНСТДМУ е социална услуга от резидентен тип, предоставяна от Община Бургас, в която се извършват дейности за подкрепа на потребителите, свързани с предоставяне на подслон и осигуряване на основните жизнени потребности, грижа за здравето, осигуряване на образование и допълнителна подкрепа от специалисти, организиране на занимания по интереси, образователни беседи и творчески ателиета.

гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. „Места“, бл. 169
Мария Попова (управител), тел. 0879/656-609, [email protected].

ОСТАВАТ ЗА ПОДАРЯВАНЕ НА 4 СЪРЧИЦА

8.„Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“

ЦНСТДБУ е социална услуга от резидентен тип за деца от 7 до 18 годишна възраст, която предоставя среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него, се изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство.

гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ бл. 63, вх. 7, ет. 5, ап. десенЕлена Коцева (управител), тел. 0882/011-633
имейл: [email protected]

СПИСЪК ЗА ПОДАРЯВАНЕ НА 3 СЪРЧИЦА

9. Резидентна грижа за деца в риск

гр. Бургас, кв. Ветрен, зона Минерални бани, ул. “Единадесета“ № 9

8000 гр. Бургас , кв. Ветрен ул. Единадесета 9 , тел.0885/192508
Email: [email protected] , [email protected]

ОСТАТЪК ЗА ПОДАРЯВАНЕ - 4 СЪРЧИЦА

10. „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост (ЗЖЛУИ) е резидентна социална услуга, и е делегирана от държавата дейност.
Основната задача на този вид социална услуга в общността е създаване условия за преход между специализираните институции за лица с умствена изостаналост и обществото.
Лицата, ползващи тази услуга са с умерена степен на умствена изостаналост, изведени от специализирани институции в страната. Поведението им се характеризира с нарушения в когнитивната, речевата, двигателната сфера,
както и подчертани трудности в социалната адаптация..
Крайната цел е подпомагане на лицата да формират умения за относително самостоятелен и пълноценен начин на живот; ефективно вграждане в социалната среда; изграждане на подкрепяща мрежа от партньори и приятели; трудова реализация на лицата с умствена изостаналост, съобразно индивидуалните им възможности; повишаване качеството на социалните услуги, предоставяни за тази категория лица.

Бургас, кв. Акации, ул. „Ангел Кънчев“ № 18
Гергана Чолакова (управител), тел. 0879/820-591
имейл: [email protected]

СПИСЪК ЗА ПОДАРЯВАНЕ НА 6 СЪРЧИЦА

13 „Център за работа с деца на улицата“

Център за работа с деца на улицата /ЦРДУ/ е комплекс от социални услуги, които се предоставят на деца на възраст от 6 до 18 години. Децата на улицата са една от най-уязвимите групи на деца в риск. Предлаганите в ЦРДУ социални услуги включват следните дейности: посрещане на базисни нужди; профилактика и посредничество за ползване на медицински услуги; индивидуална социална работа и работа със семейството; образователни и ограмотяващи занимания; мотивация и посредничество за включване в образователната система; пълноценно прекарване на свободното време и развиване на творческите способности на децата.

гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 32
Яна Вачкова (вр.и.д.управител), тел. 0879/656-630
имейл: [email protected]

ОСТАТЪК ЗА ПОДАРЯВАНЕ - 5 СЪРЧИЦА

19. „Център за социална рехабилитация и интеграция на пълнолетни лица с психични разстройства“

Центърът предоставя следните социални услуги:

  • информиране и консултиране (като общодостъпна и като специализирана услуга)
  • общностна работа,
  • застъпничество и посредничество,
  • терапия и рехабилитация,
  • обучение за придобиване на умения (като общодостъпна и като специализирана услуга),
  • подкрепа за придобиване на трудови умения.

Основната цел на предоставяните социални услуги е да подобри качеството на живот на лицата в семейната, близка до семейна и социалната среда, като се предоставят качествено, достъпно и в отговор на идентифицираните потребности, отразени в индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа и според индивидуалния план за подкрепа на всяко лице.
Потребители на социалните услуги са пълнолетни лица с психични разстройства на възраст над 18 г., с ЕР на ТЕЛК с водеща диагноза – Психични и поведенчески разстройства. От услугите могат да се възползват и техните родители, близки или настойници.

Екипът от специалисти е основният фактор за реализиране на поетите ангажименти и целите на ЦСРИЛПР, и работи със сърце и душа за нуждите, социалното включване и интеграцията на потребителите на социални услуги.

гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 19, ет. 2
Юлия Куцарова (управител), тел. 0879/656-692 и Соня Петрова – социален работник 0876/656-693
имейл: [email protected]

ОСТАТЪК ЗА ПОДАРЯВАНЕ НА 36 СЪРЧИЦА

22. „Преходно жилище“

Преходно жилище за деца и младежи е социална услуга от резидентен тип, в която се предлага комплексна грижа за непълнолетни лица от уязвими групи, за които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до семейната среда. Услугата цели подпомагане на младежите в тяхното израстване като независими възрастни, подкрепа за усвояване на умения за самостоятелен живот и успешна социална интеграция. Всички потребители са момчета.

гр. Бургас, кв. Акации, ул. „Беласица“ № 9
Цветелина Тодорова /управител/, 0899/701-212
имейл: [email protected]

СПИСЪК ЗА ПОДАРЯВАНЕ НА 8 СЪРЧИЦА