Конкурси

КОНКУРС „ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО" - ПРОТОКОЛИ

ОБЩИНА БУРГАС
ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ"

Конкурс "Да бъдем заедно"   

ПРОТОКОЛИ

от дейността на комисия за разглеждане, оценка и класиране на проектни предложения от детските градини на територията на община Бургас за конкурса "Да бъдем заедно"

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС "ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО"

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС "ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО"

 

ОБЩИНА БУРГАС
обявява

Конкурс на тема "Да бъдем заедно"
За инициативи и дейности, осъществени съвместно от ученици, учители и родители

 

От години съществува практиката родителите да се допускат само до портала на училището и детската градина. Няколко пъти в годината се провеждат родителски срещи и това е единственото взаимодействие с родителите. В някои училища тази практика продължава и до днес, а учителите са оставени на собственото си виждане и решение как да общуват с родителите. Но има и много училища и детски градини, в които взаимодействието между ученици, учители и родители е почти ежедневие. Там родителите активно участват в училищния живот и дори инициират много от мероприятията. Тези добри практики трябва да се популяризират и да се стимулират.

Община Бургас, съвместно с Работните комисии по "Добри образователни практики" към Родителските съвети по въпросите на образованието за училищата и детските градини, консултативни органи към Кмета на Община Бургас, обявяват Конкурс на тема "Да бъдем заедно" - за инициативи и дейности, осъществени съвместно от ученици, учители и родители.

 

I.   Цел на конкурса:

Да се популяризират добри практики за успешно взаимодействие между ученици, учители и родители. Инициативата цели, както да възнагради родителите и учителите, които вече са установили подобен модел на взаимодействие помежду си и са активна част от образователния процес на децата, така и да стимулира създаването на подобни връзки и тяхното бъдещо развитие.

II.    Кой може да кандидатства:

Всеки клас от общинско училище или група от детска градина на територията на община Бургас, които имат реализирана съвместна инициатива между ученици, учители, родители в периода от 15 септември 2017 г. до 30 юни 2018 г.

До участие в конкурса ще бъдат допуснати предложения, включващи дейности и инициативи извън планираните от училището/детската градина събития, свързани с обучението на децата, организирани и проведени с активното съдействие и участие на родители и учители и включващи

III.    Как се кандидатства:

         Документи за кандидатстване:

1.     Заявление в свободен текст, съдържащо:

  • Име на училището/детската градина;
  • Клас/име на група, които кандидатстват;
  • Имената на класния ръководител/водещ учител или учители на група, участвали в инициативата;
  • Имената на родителите, участвали в инициативата;
  • Цели на реализираната инициатива;
  • Описание на реализираните дейности;
  • Постигнати резултати.

2.    Приложение: снимков материал.

         Подготвената за участие в конкурса документация следва да бъде изпратена до Община Бургас от директора на училището/детската градина с придружително писмо с изходящ номер.

         Ясно трябва да са посочени класа/името на групата в детската градина/, имената на класния ръководител/водещ учител или учители на група, както и имената на участвалите родители, без да се посочват лични данни на участниците.

IV.   Срок за кандидатстване - Документите за участие следва да се изпратят в срок до 02 юли 2018 година, в запечатан плик на адрес: Община Бургас, ул. "Александровска" №26, гр. Бургас, на вниманието на: Дирекция "Образование и демографски въпроси".

V.   Критерии за оценяване:

1.     Съответствие с изискванията на конкурса, описани в т. III. /Как се кандидатства/:

2.     ВключванеС предимство ще се ползват предложения с участието на повече деца/ученици, родители и учители.

3.     Креативност и автентичностС предимство ще се ползват предложенията с водеща роля на младите хора и ясна подкрепа на родители и учители. Оценява се актуалността на темата, оригиналност, личен пример и автентичност.

VI.   Оценяване на предложенията

         Жури, съставено от експерти от Община Бургас и Регионално управление на образованието, съвместно с представители на Работните комисии по "Добри образователни практики" към Родителските съвети по въпросите на образованието за училищата и детските градини, консултативни органи към Кмета на Община Бургас, ще оценят проектите и ще излъчат най-добрите.

VII.    Награди

            Наградите ще са в две категории - ученически клас и група от детска градина, като във всяка категория ще бъдат връчени:

 • Една първа награда - Обзавеждане на класната стая/стая на групата с нови мебели;
 • Две втори награди - Еднодневна екскурзия на класа/групата по избран от тях маршрут;
 • Три трети предметни награди.

         Всички реализирани инициативи ще бъдат качени на интернет страницата на Община Бургас, а участващите класове и групи ще получат специална грамота "Да бъдем заедно".

Вашите въпроси и коментари във връзка с конкурса "Да бъдем заедно" можете да изпращате до г-жа Женя Георгиева - старши експерт към дирекция "Образование и демографски въпроси", e-mail: [email protected] и г-жа Магдалена Япаджиева - старши експерт към дирекция "Образование и демографски въпроси", e-mail: [email protected].

Конкурс за изработване на лого на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации гр. Бургас

Конкурс за изработване на лого на Професионална…

Конкурс за изработване на лого

на

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации

гр. Бургас

 

(Vocational School in Computer Programming and Innovations)

 

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ЗА КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ е най-новото училище в страната, което ще отвори врати през учебната 2018/2019 г. в Бургас.

Училището ще бъде с интензивно изучаване на английски и немски език и ще подготвя специалисти в професионално направление "Компютърни науки", професия "Програмист", специалности "Програмно осигуряване" и "Приложен програмист" със срок на обучение 5 години и прием след завършен седми клас.

Учениците ще изучават всички съвременни програмни езици Java, C, C++,JavaScript, " .NET". В учебните програми да бъде заложено учениците да придобият знания и умения за обектно ориентирано програмиране в алгоритмите и стуруктурите от данни, в области като разработване на софтуер и уеб дизайн, технология на програмирането, системи за управление на бази данни, интернет програмиране. Учениците ще придобият специфични знания и умения в областите - роботика, изкуствен интелект, хардуерен дизайн,киберсигурност, облачни технологии.

Обучението ще се осъществява в обособен образователен кампус, който отговаря на най-новите световни стандарти с учебен корпус, общежитие, помещение за учебна фирма и програмиране.

След приключване на обучението си учениците ще получат диплома за средно образование, сертификат за владеене на чужд език и документ за професионална квалификация по компютърни науки, съответно за "програмист" и "приложен програмист".

 

За да получи новото Училище своя идентификация община Бургас обявява

 

КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ЛОГО

на ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

 

Какви са изискванията към бъдещите участници в Конкурса?

-         Няма ограничения за възраст и образование на участниците.

-          Всеки потенциален участник,  който има идея, трябва да я визуализира и изпрати като предложение.

 

Какво се очаква от кандидатите?

Да изработят проект на лого във векторен и .png формат;

Да представят цветен и черно-бял вариант на изображението на български и английски език;

Да изпратят предложението си на следния адрес: [email protected], с копие до: [email protected] в срок до 17:00 часа на 16.02.2018 г.

 

Кой и кога ще оценява предложенията?

Получените предложенията ще бъдат оценявани от жури, съставено от представители на едни от най-големите ИТ компании в България, които ще бъдат част от Училищното настоятелство на Гимназията. Журито ще излъчи петте най-добри проекта в срок до 19.02.2018 г.

 

Как ще бъде определен краен победител в Конкурса?

Одобрените от журито предложения ще бъдат качени на сайта на Община Бургас- burgas.bg. Чрез електронно гласуване ще се определи победителя в Конкурса за лого, а именно - кандидатът, събрал най-много гласове.

Периодът за гласуване е от 20.02.2018 г. до 05.03.2018 г., включително.

 

 

Каква ще бъде наградата за победителя?

Спечелилият конкурса за изработване на лого на Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации ще бъде обявен на 06.03.2018 г., след обработка на резултатите от електронното гласуване.

Наградата за победителя, избран чрез електронното гласуване на сайта на община Бургас, ще бъде iPhone X.

Останалите четирима участници, чиито предложения са номинирани от журито и са получили най- много гласове след победителя при електронното гласуването също ще получат награди.

 

 

 

Крайно класиране от проведен конкурс за управител в Областен информационен център - Бургас

Конкурс за избор на управител в Областен информационен център - Бургас

Конкурс за избор на управител в Областен информационен център - Бургас

Крайно класиране от проведен конкурс за експертна длъжност "Логистика и информация" в Областен информационен център - Бургас

 

 

Крайно класиране от проведен конкурс за експертна длъжност "Информационно обслужване и услуги" в Областен информационен център - Бургас

Крайно класиране от проведен конкурс за Независим съветник по политики на обществения транспорт по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до явяване на следващ етап от конкурса за позицията Независим съветник по политики на обществения транспорт по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“

Нов конкурс за избор на Съветник по политиките на обществения транспорт по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас"

Крайно класиране от проведен конкурс за Ръководител на Интегрирано звено за изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“

Крайно класиране от проведена процедура за структурата на звено за изпълнение на проект "Пречиствателна станция за отпадъчни води - Меден рудник, гр.Бургас - 2 етап: разширение"

Крайно класиране от проведена процедура за избор на управител на Областен информационен център – гр.Бургас

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до явяване на следващ етап от конкурса за позицията Ръководител Интегрирано звено за изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до явяване на следващ етап от конкурса за позицията Съветник по политики на обществения транспорт по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“

Крайно класиране за позиция "Управител" в Областен информационен център-гр. Бургас

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до тест за длъжност ръководител звено за изпълнение на проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води – кв. Меден Рудник, гр. Бургас"

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до тест за длъжност счетоводител в структурата на Звено за изпълнение на проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води – кв. Меден Рудник, гр. Бургас"

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до тест за длъжност технически координатор/инженер в структурата на Звено за изпълнение на проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води – кв. Меден Рудник, гр. Бургас

Конкурс за избор на Технически координатор/инженер в структурата на Звено за изпълнение на проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води – кв. Меден Рудник, гр. Бургас

Конкурс за избор на Счетоводител в структурата на Звено за изпълнение на проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води – кв. Меден Рудник, гр. Бургас

Ръководител звено за изпълнение на проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води – кв. Меден Рудник, гр. Бургас

Крайно класиране на процедурата за избор на ЗИП на проект„Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово, гр. Бургас”

Списък на лицата, допуснати до явяване на тест и интервю за позицията Счетоводител в структурата на звено за изпълнение на проект „Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово, гр. Бургас”

Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест и интервю за позицията Счетоводител в структурата на звено за изпълнение на проект „Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв.Сарафово, гр.Бургас”

Списък на лицата, допуснати до явяване на тест и интервю за позицията Технически координатор/Инженер във структурата на звено за изпълнение на проект„Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово, гр.Бургас”

Списък на лицата, допуснати до явяване на тест и интервю за позицията Ръководител звено за изпълнение на проект „Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв.Сарафово, гр.Бургас”

Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест и интервю за позицията за позицията Ръководител звено за изпълнение на проект „Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв.Сарафово, гр.Бургас”

Конкурс за избор на Ръководител на Интегрирано звено за изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“

Конкурс за избор на Съветник по политиките на обществения транспорт по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“

Конкурс за избор на Счетоводител в структурата на Звено за изпълнение на проект „Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово, гр. Бургас”

Конкурс за избор на Технически координатор/инженер в структурата на Звено за изпълнение на проект „Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово, гр. Бургас”

Конкурс за избор на Ръководител звено за изпълнение на проект „Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово, гр. Бургас”

Крайно класиране за експертна длъжност "Информационно обслужване и услуги" в Областен информационен център-гр. Бургас

Крайно класиране за експертна длъжност "Логистика и информация" в Областен информационен център-гр. Бургас

Крайно класиране за експертна длъжност "Комуникация и информация" в Областен информационен център-гр. Бургас

Крайно класиране за позиция "Управител" в Областен информационен център-гр. Бургас