Концесии

ОТЧЕТИ

1. Площад "Св.Св.Кирил и Методий"; Подземен паркинг на три нива, вкл. инфраструктурата и принадлежностите, обслужващи експлоатацията на цитираните обекти, съобразно одобрен проект, които ще бъдат изградени от и със средства на концесионера

 

Идентификационен № 0-000664
Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия Протокол №26 от 28.07.2005 г.
Заповед на кмета за търг/концесия 1452/28.11.2005 г.
Предмет на концесията Особено право на ползване
Индивидуализация на обекта на концесията Площад "Св.Св.Кирил и Методий"; Подземен на три нива, включително инфраструктурата и принадлежностите , обслужващи експлоатацията на цитираните обекти, съобразно одобрен проект, които ще бъдат изградени от и със средства на концесионера.
Срок на концесията 30 години
Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор 18.04.2007 г.
Данни за концесионера "Глобал технолоджи къмпани" АД - гр.Бургас, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Македония"87, ет.1, рег по ф.д. №292/2007 г. на БОС, ЕИК 130853770
Концесионно възнаграждение 150 000 лв. годишно концесионно възнаграждение

2. Концесионен договор № 04-00-606/6/05.04.2018г. между Община Бургас и „Спорт Бургас Център“ АД.

Идентификационен № в НКР

О-001187

Решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия

Протокол №36 от 19.12.2017г.

Заповед на кмета за търг/концесия

1771/07.07.2017г.

Предмет на концесията

Извършване на строителни и монтажни работи по цялостно изграждане на "Спортен комплекс", разположен в имот, публична общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.618.109 по КККР на гр. Бургас, съответстващ на УПИ I, кв. 20 по плана на ЦГЧ - гр. Бургас, ведно със съществуващите в имота сгради с идентификатори 07079.618.109.1 и 07079.618.109.2, както и ПИ - ти с идентификатори 07079.618.108 и 07079.618.110 по КККР на гр. Бургас, тяхното стопанисване, управление и поддържане на риск на концесионера, включително експлоатация на целия обект на концесията и/или извършването на други стопански дейности срещу получаването на приходи.

Индивидуализация на обекта на концесията

1. ПИ с идентификатор 07079.618.109 /нула седем нула седем девет точка шест едно осем точка едно нула девет/, с площ 3 331 m2 /три хиляди триста и тридесет и един кв. метра/ по одобрените КККР на гр. Бургас, съответстващ на УПИ I, кв. 20 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, целият с площ 3 330 m2, отреден „за спорт“, ведно със съществуващите в имота сгради:
    1.1 Масивна едноетажна сграда с функционално предназначение „Друг вид обществена сграда“, с идентификатор 07079.618.109.1 /нула седем нула седем девет точка шест едно осем точка едно нула девет точка едно/ и със застроена площ 58 m2 /петдесет и осем кв. метра/ по КККР на гр. Бургас;
    1.2. Масивна едноетажна сграда с функционално предназначение „Друг вид обществена сграда“, с идентификатор 07079.618.109.2 /нула седем нула седем девет точка шест едно осем точка едно нула девет точка две/ и със застроена площ 97 м2 /деветдесет и седем кв. метра/ по КККР на гр. Бургас; при граници по ПУП североизток - УПИ II и ул. „Шести септември", юг - ул. „Княз Александър Батенберг“, северозапад - ул. „Филип Кутев“, запад - зелена площ и с граници по КККР - имоти с идентификатори: 07079.618.108, 07079.618.110, 07079.618.189, 07079.618.111, 07079.618.107, 07079.618.131.
2. ПИ с идентификатор 07079.618.108 /нула седем нула седем девет точка шест едно осем точка едно нула осем/, с площ 412 m2 /четиристотин и дванадесет кв. метра/ по КККР на гр. Бургас представляващ зелена площ с граници по КККР - имоти с идентификатори: 07079.618.109, 07079.618.107, 07079.618.131.
3. ПИ с идентификатор 07079.618.110 /нула седем нула седем девет точка шест едно осем точка едно едно нула/ по одобрените КККР на гр. Бургас, с площ 283 м2 /двеста осемдесет и три кв. метра/, с граници по КККР - имоти с идентификатори: 07079.618.109, 07079.618.111, 07079.618.131.
4. Съществуващата и подлежащата на изграждане в концесионната площ прилежаща инфраструктура, по смисъла на § 5, т. 31 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

Срок на концесията

30 години

Дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор

05.04.2018 г.

Данни за концесионера

"СПОРТ БУРГАС ЦЕНТЪР" АД, ЕИК 205019490, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. „Алцеко“ №16, ет. 2

Концесионно възнаграждение

Годишна концесионна вноска в размер на 5,01% от реализираните годишни приходи от експлоатацията на обекта на концесията за предходната година, но не по-малко от 12 000 лв. /дванадесет хиляди лева/ годишно.