РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР (МУЗЕЙ) ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО И БИБЛИОТЕКА

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 23 Ноември 2021
Публикувано от: Камер Ахмедов
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР (МУЗЕЙ) ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО И БИБЛИОТЕКА

Интернет страница на културно - образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека: www.mal-burgas.com

Реализацията на проект „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно - образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“ e принос за модерната визия на културната среда в града и общината, която превръща традиционните културни институти в атрактивни, конкурентни на съвременните модели на общуване и стимулиращи нови форми на споделяне на знание, ресурси и иновативни подходи на изразяване.
Фокусът на проекта е насочен към развитие на културната инфраструктура в града, чрез реконструкция, обновяване, оборудване и обзавеждане на комплекс от сгради и превръщането им в културна институция, която допринася за изпълнение на водената от Община Бургас политика в областта на културата, насочена към предоставяне на модерни и достъпни пространства за провеждането на изложби на различни видове съвременно изкуство, развитие на иновации в изкуството и за създаването на една модерна съвременна библиотека, предоставяща достъп на всички читатели и водеща до повишаване на културата и интелектуалното равнище на местното население и гостите на града.

В рамките на проекта са изпълнени следните дейности:
♦ строително - монтажни работи по реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно- образователен център за съвременно изкуство и библиотека в ПИ 07079.609.16, УПИ I, кв.113 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас;
♦ доставка на оборудване и обзавеждане за културно-образователен център за съвременно изкуство (музей) и библиотека;
♦ упражняване на авторски надзор по време на строителство;
♦ упражняване на строителен надзор по време на строителство и въвеждане на обекта в експлоатация
Проектът е част от инвестиционните проекти, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Бургас, като обектът на интервенция е разположен в идентифицираната в ИПГВР зонa на публични функции с висока обществена значимост.

Основна цел на проекта е да допринесе за реализацията на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Бургас и по-конкретно да подпомогне модернизацията на културната инфраструктура в Община Бургас в подкрепа на развитие на местната общност, основано на знание, творчески иновации и съвместен културен живот. Наред с това приоритетно е подобряване качеството на културната среда като предпоставка за повишаване на привлекателността и засилване на културната идентичност на града.

За постигането на основната цел са формулирани следните специфични цели, обвързани с планираните дейности и резултати:
► Създаване на подходящи условия и инфраструктура за предоставяне на съвременни културно-образователни дейности и
информационни услуги, развитие на творчески дейности;
► Подобряване на достъпа до информация и услуги за различни групи от населението и гостите на община Бургас, включително
хора в неравностойно положение;
► Създаване на градски пространства за творчески изяви, културни взаимодействия и споделяне на ресурси.

Проектът се реализира чрез комбинирана подкрепа на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020, финансов инструмент Фонд за градско развитие за регионите София и Южна България от Фонд за устойчиви градове и собствен принос на Община Бургас.
Бюджет на проекта: 9 943 899  лева
БФП – 3 646 100 лева   
Финансов инструмент - 5 971 095  лева
Собствен принос – 326 704 лева

Статус: приключил (28.11.2019 - 28.11.2021)

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1299 Последна промяна: 14:43:42, 23 ноември 2021