БУРГАС - ВЪЛНУВАЩ И АРТИСТИЧЕН, ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО КУЛТУРА И ИЗКУСТВО КАТО КАТАЛИЗАТОР ЗА МЕСТНО СОЦИАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Петък, 14 Юли 2023
Публикувано от: Камер Ахмедов
Огнено шоу

Проектът е финансиран по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Той цели да подобри достъпа за деца и младежи от етнически и културни малцинства, лица с нисък социално-икономически профил и лица в неравностойно положение до културно съдържание в община Бургас. С организиране на нови културни събития, творчески работилнички и тетрални турнета в квартали извън градския център и в съставни селища на общината ще бъде предоставена възможност на маргинализирани или изключени от достъп до културни събития деца и младежи да развият социални и културни връзки, да се стимулират творческите търсения, да се консолидира общността и изгради приобщаваща култура. Целеви групи по проекта са малцинства с ромска и турска етническа принадлежност, руска и украинска имигрантска общност, младежи в неравностойно положение и лица с нисък социален статус. Проектът предвижда мерки и политики за интеграция на културни и етнически малцинства и положително възприемане на миграционния опит, насърчава двустранно сътрудничество и обмен в областта на сценичните изкуства. Проектното предложение включва още дейности за подобряване на инструментите и експертизата на местната власт при осъществяване на правомощията си в сферата на културата за планиране и организиране на културни събития, за привличане на най-широк кръг и разнообразни публики. С изпълнение на дейностите по проекта ще се привлекат нови публики, ще се повиши интереса и културното потребление, чрез премахване на физическите или финансовите бариери за достъп до култура, ще се оптимизира подхода на местната власт при предлагане на културни продукти за задоволяване на нуждите и интересите на различни общности и сегменти публика.

Основна цел на проекта е да се подобри достъпа за деца и младежи от етнически и културни малцинства, лица с нисък социално- икономически профил и лица в неравностойно положение до културно съдържание в община Бургас.

Специфични цели:
► привличане на нови публики посредством организиране на културни събития, творчески работилнички и тетрални турнета в квартали извън градския център и съставни селища на община Бургас;
► популяризиране на културни инициативи на имигрантски общности и подобряване достъпа им до култура;
► насърчаване на двустранното сътрудничество и обмен в сферата на изпълнителските изкуства с партньор от Исландия;
► създаване на условия за равен достъп до културата на граждани от различни социални и етнически групи, които да спомагат за тяхното включване в културните процеси.

Проектни дейности:
♦ Изготвяне и одобрение на План за привличане на разнообразни публики; 
♦ Обучение за експерти на бенефициента и представители на културни институции – обучения в културно предприемачество, включително във връзка с разработения План за привличане на публики; 
♦ Подготовка и организиране и провеждане на иновативно културно събитие - "Бургас, вълнуващ и артистичен“ – тридневен фестивал на уличното изкуство. 
♦ Подготовка и изнасяне на пътуващо театрално турне в малки населени места и съставни селища на общината; 
♦ Подготовка и провеждане на театрално движенчески уъркшоп съвместно с партньора от България; 
♦ Подготовка и провеждане на международен танцов уъркшоп съвместно с партньора от Исландия.

Проект №BGCULTURE-2.002-0019-M003 се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2020

Бюджетът на проекта е 335 949,56 лева, изцяло безвъзмездна финансова помощ

Статус: Приключил (17.10.2022 – 30.04.2023)

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 403 Последна промяна: 11:36:24, 24 юли 2023