Малки обществени поръчки

Доразбиване ,почистване и изнасяне на строителните отпадъци,получени при принудително премахване на 23 бр. незаконни строежи, в м.»Ченгене скеле»,з-ще кв.Крайморие

Принудително доразбиване, изнасяне и почистване на строителни отпадъци от 27 броя незаконни строежа,премахнати от ДНСК,в м.“Ченегене скеле“,

Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект

Изх. № 91-00-191/15.06.2011г.
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
П О К А Н А
На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, Ви каня в срок до 14 часа на 17 юни 2011 г. , да предоставите ценова оферта за изпълнение на следната услуга: "Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, по смисъла на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, за обект Втора категория, за проект №58-131-165-165 "Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води - кв. Горно Езерово, гр. Бургас, обл. Бургас", финансиран с договор №58-131-165/23.12.2008 г. от ОП "Околна среда 2007-2013", включващ следните подобекти:
1. Технически проект за рехабилитация на водоснабдителна мрежа на кв. Горно Езерово, гр. Бургас,
2. Технически проект за изграждане на разделна канализация с едно КПС в кв. Горно Езерово, гр. Бургас,
3. Идеен проект за ПСОВ- Горно Езерово.
В офертата следва да бъде приложена цена с включен ДДС и срок за изпълнение на услугата, както и документи доказващи,че отговаряте на изискванията описани в Заповедта.
Ценовата оферта да се подава в запечатан, непрозрачен плик, с обозначение на услугата, за която се подава офертата, в Центъра за информация и обслужване на гражданите на Община Бургас или да бъде изпратена на адрес: гр. Бургас 8000, ул. Александровска № 26, Община Бургас, на вниманието на Заместник-Кмета инж. Костадин Марков.
При необходимост от допълнителна информация, по отношение предмета на услугата, можете да получите разяснения всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в стая 410, в административната сграда на Община Бургас, на ул. Александровска № 26, или на посочен от Вас факс или електронна поща.
Инж. КОСТАДИН МАРКОВ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ УТС
ОБЩИНА БУРГАС

Проектиране на “Велосипедна алея свързваща подлеза пред бл.3 от ж.к.”Изгрев” ул.”Ст.Стамболов” левия тротоар, кръгово кръстовище с бул.”Н.Петков”, бул.”Н.Петков” –левия тротоар, подлеза до храм „Св.Атанасий”, северния тротоар на улицата пред бл.75 до кръс

„Проектиране на водостоци и канали в населени места на територията на община Бургас: ЛОТ1 –Проектиране на отводнителен канал по ул.”Роза”в кв.Лозово; ЛОТ2 – Проектиране на отводнителен канал по ул.”П.Д.Петков” и прилежащите отсечки, кв.Долно Езерово”

Краен срок за подаване на оферти: 01.11.2010 г.

Извършване на услуга: “Изготвяне на технически инвестиционен проект за водоснабдяване на с.Маринка, с.Твърдица и с.Димчево, Община Бургас-I етап”

Краен срок за подаване на оферти: 01.11.2010 г.

Изготвяне на ТП за обекти по Капиталова програма на Община Бургас

1. Изготвяне на ТП за обект: Детска ясла в УПИ І, кв.21 по плана на кв. «Сарафово» гр. Бургас /допълнителен корпус към ЦДГ №19 «Ален мак»

2. Изготвяне на ТП за обект: «Дневен център за деца и младежи с увреждания” в УПИ ІІІ, кв.7 по плана на в.з.«Бургаски минерални бани» Община Бургас –преустройство и ремонт на бивш филиал на ОДЗ №4 «Калина Малина»

Почистване на строителните отпадъци,получени при принудително премахване на 5 бр. незаконни строежи в м.»Ченгене скеле», з-ще кв.Крайморие и възстановяване на терена

„Паркоустройство и благоустройство на детска площадка в Приморски парк северно от ул.”Зора”идентификатор по кадастрална карта №07079.618.106, част от УПИ І, кв.1, ЦГЧ гр. Бургас.,

Проектиране и изграждане на обект: Паркоустройство и благоустройство на детска площадка в Приморски парк северно от ул. «Зора», идентификатор по кадастрална карта №07079.618.106, част от УПИ І, кв.1, ЦГЧ гр. Бургас

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ - 01.07.2010г.

Принудително премахване на 23 броя преместваеми обекти

П О К А Н А


На основание чл. 2-a, ал. 1, от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, Ви уведомяваме, че Община Бургас, Ви кани да подадете оферта за обществена поръчка с предмет:

Принудително премахване на 23 броя преместваеми обекти,по приложения списък:

Офертата да бъде придружена от документи за регистрация на фирмата,
.Да бъде посочен и срокът на валидност на офертата.

Офертата за участие се представя в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост от лично участника или от упълномощен от него представител в Центъра за административно обслужване, в сградата на Община Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.
Краен срок за подаване на оферти: 10-дневен срок след публикуването в сайта на Община Бургас.


Разглеждане и оценка на подадените оферти ще се състои на първия работен ден след изтичане срока на подаването им от 11,00 часа, етаж 4, сградата на Община Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26.

Приложение: Технически условия.

 

С уважение:

ИНЖ. КОСТАДИН МАРКОВ
Заместник кмет"УТС" , Община Бургас