Малки обществени поръчки

"Вътрешно преустройство, ремонт и осигуряване на достъпна среда в съществуващо офис помещение, част от партерен етаж от сграда, находяща се на ул."Трапезица"№5, определено за създаване на Областен информационен център- Бургас"

Публикувано на: 19 март 2011 г.

Краен срок за подаване на оферти: 04 април 2011 г.

На основание чл. 2, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 2а от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки Община Бургас обявява процедура за набиране на оферти за изпълнение на следната поръчка:
"Вътрешно преустройство, ремонт и осигуряване на достъпна среда в съществуващо офис помещение, част от партерен етаж от сграда на ул."Трапезица"№5, определено за създаване на Областен информационен център - Бургас".
Поръчката се изпълнява по процедура BG161PO002-3.3.02 "Изграждане и функциониране на Областни информационни центрове" и се финансира по Оперативна програма "Техническа помощ".

 

Осъществяване на консултантски услуги по проект „Устойчиви СЕГА"

"На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Ви отправям покана да представите Оферта за изпълнение на следната обществена поръчка:

"Осъществяване на консултантски услуги за изпълнение на следните основни дейности:

· Разработване на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Бургас 2011 г. -2020 г. и План за действие 2011 г. - 2013 г.;

· Разработване и изпълнение на Комуникационна стратегия, като инструмент на общинската политика за енергийна ефективност",

която се изпълнява по проект "Устойчиви СЕГА с финансовата подкрепата на програма "Интелигентна Енергия - Европа"

 

 

Избор на изпълнител, който предоставя при необходимост самолетни билети за командировки в чужбина или страната на служители на Общинска Администрация Бургас