Методически указания

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.