Мобилност

Размер на шрифта: A A A Назад
ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАДСКАТА МОБИЛНОСТ…

ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАДСКАТА МОБИЛНОСТ - І ЕТАП

Обща цел на проекта: създаване на подходяща среда за устойчива мултимодална градска мобилност в подкрепа на изпълнението на нисковъглеродни стратегии за развитие на градската среда.  Чрез мерки и инвестиции в транспортната инфраструктура, проектът допринася за постигането на следните специфични цели: ► подобряване на условията за придвижване, чрез гъвкаво регулиране на…

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА…

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА БУРГАС ЧРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ

Общата цел на проектите, свързани с модернизацията на подвижния състав на доставчиците на услугата „обществен транспорт“ е намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 и NOx, намаляване на шума и вибрациите в градската среда. Проект: „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“ допринася…

НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА EЛЕКТРОМОБИЛИ

НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА EЛЕКТРОМОБИЛИ

Обща цел: Проектът води до директни ползи за околната среда, като чрез замяната на конвенционални автомобили с електрически се очаква да бъдат спестени около 10 т. СО2 годишно. Специфична цел: Стимулиране на алтернативните начини на придвижване и изграждане на нова култура на градска мобилност щадяща околната среда. Дейност: Закупуване на 1…

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СПОРТА В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ, ЗА…

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СПОРТА В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ, ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ, ЗДРАВОСЛОВЕН И АКТИВЕН ЖИВОТ (Vital Cities)

Акроним на проекта: Vital Cities Интернет страница на проекта: www.sport.burgas.bg Обща цел: Популяризиране на спорта в градски условия за здравословен и активен живот Специфични цели: ► Подобряване на условията за практикуване на спорт и физическа активност в градска среда; ► инициативи за местната общност, популяризиращи спорта и физическата активност като…

РЕГИОНАЛНО И ТРАНСПОРТНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА ДУНАВ…

РЕГИОНАЛНО И ТРАНСПОРТНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА ДУНАВ – ЧЕРНО МОРЕ КЪМ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН И МНОГОПРИСТАНИЩЕН РЕГИОН – ПОРТАЛ КЪМ КАСПИЙСКИЯ РЕГИОН И ДАЛЕЧНИЯ ИЗТОК (DBS Gateway Region)

Акроним: DBS Gateway Region Интернет страница на проекта: www.interreg-danube.eu/dbs-gateway-region Обща цел: Проектът DBS Gateway Region има за цел да подпомогне превръщането на Дунавско-черноморския регион в привлекателен регион за морския и вътрешноводния транспорт между Централна Европа и Черно море, Каспийския регион и Далечния Изток, като подпомогне интензивността и качеството на сътрудничеството…

ПРОЕКТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ

ПРОЕКТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ

Цел: Проектът води до директни ползи за околната среда, като чрез замяната на конвенционални атомобили с електрически се очаква да бъдат спестени около 10 т. СО2 годишно. Дейност: Закупуване на 2 броя електрически автомобили за нуждите на Община Бургас Предназначени са за дейностите на Отдел "Контрол и административно-наказателна дейност по…

ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ГРАД БУРГАС –…

ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ГРАД БУРГАС – ПОДГОТОВКА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ

Основната цел на проекта е свързана с изграждането на устойчива транспортна система за град Бургас, която да намали зависимостта от използването на личния автомобил в полза на чистите, немоторизирани форми и средства на придвижване в градската среда. В тази връзка, специален фокус е поставен върху система за организация и управление…

ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА БУРГАС

ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА БУРГАС

Интернет страница на проекта: www.transportburgas.bg В основата на проект "Интегриран градски транспорт на Бургас" стои интегрираният подход при подобряване на системата на градския транспорт в Бургас, като по този начин се гарантира постигането на значителен социално-икономически ефект чрез: ♦ повишаване на привлекателността и подобряване на достъпа до транспортната услуга; ♦…

ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА ДОСТЪПНИ ГРАДОВЕ (АТТАС)

ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА ДОСТЪПНИ ГРАДОВЕ (АТТАС)

Проекта има за цел създаването на местен План за Устойчива градска мобилност, който да подобри координацията по популяризирането , планирането и оперирането на градски/агломерационни обществени транспортни мрежи, за да интегрира по-добре градовете по АТТАС и регионите, част от транспортния гръбнак на Югоизточна Европа, като ефективни главни и второстепенни пътни артерии…