ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА БУРГАС ЧРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 30 Септември 2020
Публикувано от: Камер Ахмедов
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА БУРГАС ЧРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ

Общата цел на проектите, свързани с модернизацията на подвижния състав на доставчиците на услугата „обществен транспорт“ е намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 и NOx, намаляване на шума и вибрациите в градската среда.

Проект: „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“ допринася за постигането на следните специфични цели:
► Намаляване натиска върху околната среда чрез подмяна и модернизация на подвижния състав на обществения транспорт в Община Бургас
Проектът е в пълно съответствие с политиките на Община Бургас по подобряване качеството на атмосферния въздух, устойчиво управление на енергията и опазването на околната среда. С изпълнението на предвидените дейности ще се постигне: намаляване на замърсяването с фини прахови частици и азотни оксиди с източник обществен транспорт; утвърждаване на модел на придвижване в градска среда, базиран на екологично чисти превозни средства и формиране на нова култура на устойчива градска мобилност;
► Повишаване на енергийната ефективност чрез диверсифициране на горива и енергоносители в обществения транспорт
Повишаването на енергийната независимост и диверсификацията на горивата са част от стратегиите на Община Бургас за по-ефективен обществен транспорт. Въвеждането на електрически превозни средства в общинската транспортна система ще доведе до намаляване на разходите за горива и енергия и разходите през целия жизнен цикъл на превозните средства;
► Подобряване на надеждността, комфорта и времето за придвижване с обществен транспорт на територията на Община Бургас
Новите, модерно оборудвани електрически автобуси ще гарантират по-голяма безопасност и достъпност на транспортната услуга, включително и за хора със затруднена мобилност. Повишеното използване на обществения транспорт за сметка на личните МПС, спестеното време за придвижване, облекченият трафик и подобреното състояние на околната среда са принос за подобряване качеството на живот на населението на града и общината.

Основни дейности:
♦ Организация и управление на проекта, информация и комуникация;
♦ Доставка и въвеждане в експлоатация на електрически превозни средства и допълнително оборудване към тях;
♦ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за електронна билетна система, автоматично позициониране на превозните средства, система за информация за пътниците в реално време;
♦ Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за изграждане на кабелни трасета до зарядни станции за електрически автобуси, комплектни трансформаторни подстанции и присъединяване към електропреносна мрежа.

Статус: изпълнява се в периода 09.11.2019 г. / 09.08.2023 г.

Очаквани резултати:
√ Сключен договор за доставка на 10 бр. нови 18 метрови съчленени електробуса марка Irizar и зарядни станции към тях. Доставката ще бъде извършена до началото на 2022 г. и е на стойност 15 542 000 лв. без вкл. ДДС;
√ Сключен договор за доставка на 34 бр. нови 12 метрови електробуса марка Irizar и зарядни станции към тях. Доставката ще бъде извършена през есента на 2022 г. и е на стойност 36 514 000 лв. без вкл. ДДС;
√ Сключен договор за доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на оборудване за електронна билетна система, автоматично позициониране на превозните средства, система за информация за пътниците в реално време, на стойност 1 822 530 лв. без. вкл. ДДС. Оборудването е доставено, предстои изпълнението на монтажа и въвеждането в експлоатация, съобразно графика за доставка на електробусите.

Бюджет на проекта: 82 043 674.80 лв.
 
ДБФП № BG16M1OP002-5.004-0003-C02
 
Продължителност: 40 месеца

Финансиране: ОП „Околна среда 2014-2020“ / Кохезионен фонд

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1000 Последна промяна: 14:06:16, 13 април 2021