Прилагане на общински планове за устойчива градска мобилност за преход към климатично неутрално и устойчиво на климатичните промени общество

Вторник, 2 Януари 2024
Публикувано от: Камер Ахмедов
Прилагане на общински планове за устойчива градска мобилност за преход към климатично неутрално и устойчиво на климатичните промени общество

Акроним на проекта: LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP

Обща цел: Основната цел на Стратегическия интегриран проект е да подпомогне местните власти да създадат административни, организационни, технически и финансови условия за пълното прилагане на Плановете за устойчива градска мобилност (ПУГМ), като допринася за превръщането им в неутрално по отношение на климата и устойчиво общество.
Столична община е координиращ бенефициент, а останалите бенефициенти са общините Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора (отговорни за изпълнението на ПУГМ) както и неправителствените организации Национално сдружение на общините в Република България и Клуб "Икономика 2000". Стратегическият интегриран проект обхваща територията на общините бенефициенти с население около 2 млн. жители или близо 30% от населението на страната.
Цялостното изпълнение на шестте ПУГМ е ограничено от липсата на подходящ капацитет в общините и недостатъчния наличните финансови ресурси за изпълнение на мерките. Ето защо Стратегическият интегриран проект предлага интегриран подход, който разглежда съществуващите предизвикателства, пропуски и пречки в тяхната цялост и работи за осигуряване на дългосрочна устойчивост на резултатите и действията по проекта.

Специфични цели: 
► Намаляване на емисиите на парникови газове в шестте общини в резултат на изпълнение на мерките по ПУГМ;
► Изграждане на устойчив капацитет в администрациите на шестте общини;
► Повишаване на осведомеността и създаване на добре информирани и мотивирани жители, които да бъдат партньори на общинските администрации в прилагането на ПУГМ;
► Повишаване на информираността и знанията на общините в България по въпроси, свързани с устойчивата градска мобилност и климата и възпроизвеждане на резултатите от проекта в други българските общини;
► Комуникация и ангажиране на заинтересованите страни в подкрепа на изпълнението на ПУГМ и повишаване на тяхната активност по отношение на изпълнението на допълнителните мерки и привличане на финансиране за допълнителните мерки.

Основни дейности:
Планираната работна програма обхваща действия в няколко направления, които ускоряват пълното изпълнение на ПУГМ:
♦ изпълнение на приоритетните мерки за общините от ПУГМ;
♦ създаване на механизми за изграждане и укрепване на дългосрочен капацитет в общините за:
- мобилизиране на финансови ресурси за изпълнение на допълнителните действия по ПУГМ;
- координиране и мониторинг на изпълнението на мерките по ПУГМ, вкл. чрез изграждане и прилагане на модел за изчисляване на емисиите на парникови газове и въглеродните компенсации;
- разработване на документална база в общините за прилагане на политиките за преход към неутрално по отношение на климата и устойчиво общество
- актуализиране на ПУГМ;
- включване и работа със заинтересованите страни на местно, регионално и национално равнище.

Статус: Изпълнява се

Продължителност на проекта:
Фаза 1: 18 месеца
Начало: 01.01.2024 г.
Край: 30.06.2025 г.
Фаза 2: 30 месеца
Начало: 01.07.2025 г.
Край: 31.12.2028 г.
Фаза 3: 30 месеца
Начало: 01.01.2028 г.
Край: 30.06.2030 г.

Бюджет на проекта: 16 171 489,94 евро
Бюджет на Община Бургас: 2 799 420,67 евро

Договор №101104610

Финансиране: Програма LIFE на ЕС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 254 Последна промяна: 16:44:35, 22 април 2024