ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАДСКАТА МОБИЛНОСТ - І ЕТАП

Вторник, 16 Февруари 2021
Публикувано от: Камер Ахмедов
Лого на ОПРР.jpg

Обща цел на проекта: създаване на подходяща среда за устойчива мултимодална градска мобилност в подкрепа на изпълнението на нисковъглеродни стратегии за развитие на градската среда. 

Чрез мерки и инвестиции в транспортната инфраструктура, проектът допринася за постигането на следните специфични цели:
► подобряване на условията за придвижване, чрез гъвкаво регулиране на трафика и алтернативи за пътуване в градската среда;
► подобряване на качеството и достъпа до услугите, свързани с обществения транспорт;
► повишаване безопасността на уличната мрежа и условията на придвижване;
► създаване на подходяща инфраструктура за мониторинг и управление на транспортната система на град Бургас.

В рамките на проекта са предвидени следните дейности:
♦ Надграждане на системата от Бързи автобусни линии, чрез реконструкция и рехабилитация на основни транспортни трасета и създаване на „бърз автобусен коридор“ по бул. „Демокрация“, нова организация на движението и оптимизация на паркирането. Общата дължина на предвидените за реконструкция/рехабилитация участъци е 3990 м.; 
♦ В рамките на проекта ще бъде осигурена достъпна среда за хора с увреждания на пешеходните подлези чрез изграждане на пътнически асансьори;
♦ С реализирането на проекта се оформят нови, регламентирани паркоместа в района;
♦ Въвеждане на интегрирана система за управление на трафика в града, включително автоматизирано управление на кръстовища, трафик детекция и видеонаблюдение на ключови места от градската територия;
♦ Във връзка с въвеждане на централизирано управление на трафика в гр. Бургас се предвижда интервенция на 22 светофарно регулирани кръстовища, както и изграждане на 15 стратегически локации за събиране на трафик информация. Предвижда се изграждане на 4 бр. нови пешеходни светофари по бул.„ Демокрация“. 

Очаквани резултати:
√ насърчаване на мултимодалността на градско ниво, подобряване скоростта и качеството на обслужване на обществения транспорт за устойчива промяна на модела на пътуване; подобряване безопасността на градската среда; 
√ подобряване на пропускателната способност на кръстовищата и осигуряване на предимство на градския транспорт; 
√ подобряване на достъпността на транспортната инфраструктура, включително и за хора със затруднена мобилност.

Статус: изпълнява се

Бюджет на проекта: 9 980 260.00  лв. 
Община Бургас: 2 221 979.00 лв. 
БФП 7 758 281.00 лв.

ДБФП № BG16RFOP001-1.004-0006-C01

Продължителност: 42 месеца

Финансиране: Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1232 Последна промяна: 15:15:54, 16 февруари 2021