Общината кани бургазлии на среща по проект за опазване на Черноморската екосистема

четвъртък, 27 юни 2013
Публикувано от: Стефан Минчев
Черно море - не е много добре

Община Бургас, съвместно с партньори от Румъния, Грузия, Украйна и Турция, изпълнява проект "Интегрирано управление на горещи точки  (hot spots) и опазване на Черноморската екосистема", който се финансира по Съвместна оперативна програма на Черноморски басейн 2007-2013.

Инициативата има за цел да насърчи трансграничното сътрудничество между Черноморските крайбрежни държави, за да подпомогне хармонизирането на действащите стратегически и законови документи, очертаващи цели, приоритети и мерки при извършване на мониторинг на речните басейни и съхраняване на уязвимите хабитати по Черноморското крайбрежие.

Дейностите, които ще се изпълняват от партньорите, са свързани с актуализиране и верифициране на наличните в целевите държави бази данни на горещите точки, изработване на пазарно-ориентиран инструментариум за контрол върху замърсяването на водите, обмен на експертен опит, който да допринесе за планиране и развитие на бъдещи инвестиции в областта на опазване на прилежащите речни басейни и водите на Черно море. Проектът акцентира върху нарастващата заплаха от замърсяване от съществуващите наземни източници и влошаване на екологичното състояние на Черно море. 

Ангажиментите и задълженията по проекта на Община Бургас са свързани както с изпълнение на дейностите, заложени в проектното предложение, така и с насърчаване на ползотворно сътрудничество между местните заинтересовани страни, които участват в цялостния процес на опазване на водите на Черноморския басейн - програмиране и приоритизиране на мерки, планиране и изпълнение на дейности.

В тази връзка Община Бургас отправя покана за участие в първата среща на заинтересованите страни по проекта, която ще се проведе на 28 юни 2013 г. от 09:30 часа в Морско казино. Основна цел на срещата е да запознае обществеността с целите и очакваните резултати по проекта, основните участници и техните отговорности в процеса на опазването на повърхностните води в България, в частност водите на Черно море и прилежащите водни басейни. 

 

ПРОГРАМА

 

Дата: 28.06.2013 година

Място: Културен център "Морско казино", зала "Георги Баев", гр. Бургас

 

9:30 - 10:00 Регистрация

 

10:00 - 10:15 Откриване и приветствие

Атанаска Николова - заместник-кмет на Община Бургас

 

10:15 - 10:30 Представяне на проект "Интегрирано управление на наземни източници на замърсяване (горещи точки)  и опазване на Черноморската екосистема"

Величка Великова - главен експерт в дирекция "Европейки политики и програми", Община Бургас

 

10:30 - 11:00 Исторически преглед на  Hot Spots за региона на Черно море

Виолета Великова - НПО за устойчиво регионално развитие и опазване на околната среда, SuRDEP

 

11:30 - 12:00 "Басейново управление на водите в Черноморския регион - цели и дейности"

Калина Каменова - експерт в Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморския регион

 

12:00-12:30 Морската стратегия - нов мониторинг и управление на опазването на Черно море

Виолета Великова - НПО за устойчиво регионално развитие и опазване на околната среда, SuRDEP

 

14:00 - 14:30 Изследвания и база данни на Института по рибни ресурси - Варна

Д-р Веселина Михнева, Институт по рибни ресурси - Варна

 

14:30 - 15:00 Постигнати резултати и представяне на Оперативна програма "Околна среда" за следващия програмен период

Силвия Горанова - Дирекция "Кохезионна политика за околна среда", МОСВ

 

15:00 - 15:20 Представяне на проект "Иновации в областта на устойчивото управление и опазване на естествените природни зони" /4GreenInn/, финансиран по СОП "Черноморски басейн 2007-2013"

Доротея Янакиева - Експерт в дирекция "Европейски политики и програми"

 

15:30 Дискусия

 

16:30 Закриване на форума

 

Последни новини

Спортните събития през уикенда

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 4897 последна промяна: 16:04:29, 27 юни 2013