Социалното министерство осигурява допълнителни средства за Бургас по програмата "Личен асистент"

сряда, 25 май 2016
Публикувано от: Стефан Минчев
Личен асистент

Кметът Димитър Николов проведе ползотворен разговор с новия министър на труда и социалната политика Зорница Русинова. От нейна страна е поет ангажимент за осигуряване на допълнителни 300 000 лева за Бургас по програмата "Личен асистент". Това ще стане след 10 юни, при оптимизацията на бюджета, с който разполага този финансов инструмент за подпомагане на нуждаещите се.

Допълнителният ресурс ще позволи увеличаване на заплатените часове за обгрижване на болните от 2 на 6 - 7 за ден.

Това не е първото искане във връзка с несправедливото разпределение на средствата по програмата "Личен асистент", отправено тази година от Община Бургас до Министерство на труда и социалната политика. Но то е първото, което среща разбиране и еднозначен отговор.

 

 

 

* Предишно писмо от кмета Димитър Николов до МТСП:

 

 

ДО МИНИСТЪРА

НАТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН,

 

Във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 "Независим живот" , Община Бургас изпълнява проект BG05M9OP001-2.002-0229 "Подкрепа в семейна среда за независим живот чрез индивидуален подход" .

Средствата за конкретните бенефициенти по процедура BG05M9ОP001-2.002 "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ"" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. не са разпределени равномерно според броя жители и потребностите на различните общини.

В насоките за кандидатстване или по точно в т. 3 Правила за допустимост по настоящата процедура е записано следното:

3.1. Критерии за допустимост на кандидата

  • Да е община на територията на Република България

Или

  • Да е район на община

Общините, които са с териториално деление "район" са София, Пловдив и Варна, което означава, че  според насоките за кандидатстване в тези общини всеки район кандидатства с отделно проектно предложение.

Община Бургас включва два града (Бургас и Българово) и 12 села. Административно-териториалното деление на Община Бургас включва 9 населени места, представляващи кметства (гр.Българово, м.с. Черно море, с. Рудник, с. Равнец, с. Маринка, с. Драганово, с. Изворище, с. Твърдица и с. Извор) и четири населени места с кметски наместници (с. Братово, с Брястовец, с Димчево и с. Миролюбово).

Въпреки че Община Бургас е с население над 100 000 души, тя не е поделена на административни райони.

Общинският център гр. Бургас е разделен на шест Териториални Дирекции:

  1. ТД "Възраждане", включваща к-с "Меден Рудник", кв. Победа, кв. Акациите, кв. Горно Езерово;
  2. ТД "Изгрев" - к-с "Изгрев", к-с "Зорница", кв. Сарафово;
  3. ТД "Приморие" - ЦГЧ, к-с "Възраждане", кв. Крайморие, м.Рибарско селище, Парк "Росенец", Алатепе;
  4. ТД "Освобождение" - к-с "Славейков", кв. Лозово, кв.Банево, кв.Ветрен;
  5. ТД "Зора" - к-с "Лазур", к-с "Бр. Миладинови";
  6. ТД "Долно Езерово" - кв.Долно Езерово.

В момента в гр. Бургас е концентрирано 94.34% от населението на общината (по данни на ГРАО към 15.06.2015 г. по настоящ адрес в Община Бургас живеят 218 943 души, а по постоянен - 232 799 души). Това представлява и около 52% от населението на област Бургас.

Община Бургас според насоките за кандидатстване кандидатства само с едно проектно предложение. Това ощетява гражданите на Бургас, които имат нужда от почасови услуги в домашна среда, както и тези които имат желание да работят и помагат хората с увреждания в процеса на тяхното социално включване.

Само за сведение по предходната схема "Нови алтернативи", която изпълнявахме в партньорство с Агенция социално подпомагане за 9 месеца дейности са разходвани 446 606,35 лв. само за заплати на 98 лични асистенти. Моля, да се има предвид, че социалните асистенти работеха на 7 часов работен ден.

Изказвам благодарност на Управляващият орган за това, че проектното предложение на Община Бургас е оценено на максимален размер!

В рамките на изпълнение на новата схема разполагаме със 500 000 лв. гранд, но тук имаме изпълнение на дейности 18 месеца и 145 лица да преминат през почасови услуги.

Това означава, че гражданите на Общината ще получат много по-малко възможности за почасови услуги в домашна среда на фона на потребностите и заявените нужди. Най-често трудовите договори на личните асистенти ще бъдат по 1 час за възрастен потребител и по 2-3 часа за деца с увреждания.

Общини, които са на територията на област Бургас например Община Поморие, която също е Бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.002-0071-C001, срокът за изпълнение на договора е 22 месеца, общата сума по договора възлиза на 498 523,44 лева. Населението на Община Поморие по данни на НСИ е над 27 000 души.

Община Несебър, която също е Бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0097-С001 по проект "Подкрепа за независим живот на хората в неравностойно положение в Община Несебър чрез предоставяне на подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги от Звено за услуги в домашна среда", е с население по данни на НСИ е над 24 000 души. Общата сума по договора възлиза на 358 582 лева.

Община Айтос, която също е Бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0104-C001 "Грижа за независим живот", продължителността на проекта е 22 месеца. Проектът е на стойност 499 879,31 лв.Население на Община Айтос по данни на НСИ е над 28 000души.

Моля за Вашите действия относно допълнително разпределение на финансови средства за финансиране заетостта на по-голям брой лични асистенти, които да предоставят почасови услуги в домашна среда на деца и лица с невъзможност от самообслужване. Настоятелно моля, разпределението да е съобразено с броя жители на Община Бургас и с голямата листа от чакащи за социална услуга "личен асистент"!

Оставам с надежда за разрешаване на този така наложителен проблем!

 

 

 

 

С уважение,

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

 

 

* В прикачения PDF файл можете да прочетете отговора на това бургаско искане, изпратен от МТСП.

Файлове и ресурси


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 5230 последна промяна: 14:30:05, 25 май 2016