Продължава изпълнението на проекта за предоставяне на почасови социални услуги

вторник, 31 май 2016
Публикувано от: Димитър Шишманов
Социални услуги

В рамките на Проект №  BG05M9OP001-2.002-0229-C001 "Подкрепа в семейна среда за независим живот чрез индивидуален подход",  стартира дейност 2 "Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка, чрез подкрепа за дейността на съществуващи и създаване на нови Центрове за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги";
В рамките на дейността се предоставят следните услуги за социално включване или в домашна среда:
-    Личен асистент;
-    Социален асистент;
-    Домашен помощник;
-    Психологически консултации;
-    Рехабилитация;
-    Консултации със социален работник.

Всички, изпълняващи функцията "Лични асистенти", "Социален асистент"; "Домашен помощник",  с които предстои да бъде сключен трудов договор, трябва  да представят документи за назначаване  в срок до 06.06. 2016г. /включително/ в сградата на Община Бургас на ул. "Шейново" №24, ет. 2, стая 202, Дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Независим живот" по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020».

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 3230 последна промяна: 16:59:22, 31 май 2016