920 деца ще бъдат привлечени към проекта "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда"

понеделник, 30 май 2016
Публикувано от: Мариета Ханджиева

 

Община Бургас и Министерство на труда и социалната политика подписаха договор на 10 май за изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.004-0001-C01 "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" Бургас", финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 - "Услуги за ранно детско развитие" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, Приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване".

               Настоящият проект е насочен към превенция на социалното изключване в община Бургас, намаляване на бедността сред децата чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители е основната цел на проекта. Продължителността на проекта е 32 месеца. Целевите групи по проекта са деца на възраст от 0 до 7 години и техните родители, както и бъдещи родители от рискови групи. Предвидените дейности включват: Ранна интервенция на уврежданията; Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания; Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и родители, включително с деца и родители, които не са от уязвими групи с цел посещение на детска градина; Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията; Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище; Семеен център за деца от 0 до 3 години.

               Настоящият проект разширява създадените по Проекта за социално включване (финансиран със Заем 7612BG от Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008 - 2015 г.) интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители като включва и услугата Семеен център "Надежда".

               В резултат от изпълнението на проекта очакваме увеличаване броя на доставчици на услуги за социално включване и увеличаване броя на децата, получили подкрепа чрез услугите.

 

               В дейностите по проекта ще се включат 920 деца от уязвимите социални групи, както и 1125 родители и бъдещи родители.

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1862 последна промяна: 15:47:08, 01 юли 2016