От 1 февруари бургаски автори могат да кандидатстват за финансиране издаването на новите им книги

вторник, 28 януари 2020
Публикувано от: Стефан Минчев

Община Бургас съобщава, че от 1 февруари стартира приемът на ръкописи, които впоследствие могат да се превърнат в печатни книги с нейната финансова подкрепа. Авторите имат време да кандидатстват до 31 март 2020 година.

Работата на експертната комисия, която ще извърши оценка на подадените творби, ще започне от 01.04.2020 година и ще завърши на 15.05.2020 година, 45 календарни дни. След това тя ще предостави на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност към Общински съвет - Бургас своите предложения за финансиране.

Ръкописите от бургаски автори се подават в Деловодството на Общината, ул. "Александровска" №26, за г-жа Диана Саватева, зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт".

 

 

ІІ. УСЛОВИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

 

Чл. 3. Авторите, кандидатстващи за финансово подпомагане от Община Бургас, трябва да са с постоянен адрес на територията на община Бургас.

Чл. 4. (1) За кандидатстване се представят следните документи:

4.1. Цялостен ръкопис в три екземпляра - напечатан, на хартиен носител, съобразно машинописния стандарт: 30 реда х 60 знака, шрифт Times New Roman, 12 пункта, при възможност да се представи и на електронен носител.

4.2. Кратка анотация на произведението, с което се кандидатства.

4.3. Формуляр за кандидатстване по образец.

4.4. (изм. Протокол №41/24.04.2018 г.) Оферта от издателство, съдържаща техническите параметри, (тираж до 300 броя, обем до 250 стр.) и проекто-стойност за издаване на книгата.

4.5. Творческа биография на кандидата.

Чл. 5. Документите по чл.5 се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка и върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност електронен адрес. За гарантиране анонимността на кандидата при оценяване на произведението му, в плика се поставят два отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

5.1. Плик №1 с надпис "Произведение", в който се поставят документите по чл.4 III, т.4.1., 4.2 и 4.4.

5.2. Плик № 2 с надпис "Информация за автора", в който се поставят документите по чл.4 III, т.4.3. и  4.5.

 

 

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 2271 последна промяна: 11:02:04, 28 януари 2020