Търсят се изпълнителен директор и експерти за екипа на МИРГ Бургас - Камено

понеделник, 03 февруари 2020
Публикувано от: Стефан Минчев

Още през миналата година Община Бургас и нейните партньори в Местната инициативна рибарска група Бургас-Камено си гарантираха над 3 милиона лева по Програмата за морско дело и рибарство. Парите, обаче, няма да се влеят в местната икономика, ако за тях не бъдат подготвени качествени проекти, които да се управляват добре. За тях се кандидатства по шест мерки. Преди това в продължение на години Бургас беше дискриминиран и не беше допустим бенефициент по рибарската програма. По настояване на кмета Димитър Николов това положение се промени.

МИРГ Бургас-Камено е сдружение с нестопанска цел в обществена полза и обхваща следната територия: ж.к. "Меден рудник", кв. "Крайморие", кв. "Акациите", Рибарското селище "Ченгене скеле", с. Маринка, с. Димчево, с. Извор, с. Твърдица, както и всички населени места в община Камено. Целта на програмата с шест мерки е да се повиши конкурентоспособността на местния бизнес в рибарския сектор, създаване на нови работни места и грижа за природните ресурси на Бургас.

При оценяването на подадените проекти най-много точки носи критерият нови работни места. Кандидатстващите фирми или НПО трябва задължително да са регистрирани в Бургас или Камено, а не, примерно, в Созопол и Царево.

 

МИРГ Бургас-Камено обявява конкурс за следните позиции:

 

1. Изпълнителен директор

Отговорности и задължения за длъжността:

 • Изпълнителният директор ръководи и координира дейността на административния персонал на сдружението;
 • Изпълнява решенията на Управитения съвет и Общото събрание на МИРГ Бургас-Камено;
 • Комуникира с УО на ПМДР, ДФЗ-РА, бенефициенти и др.
 • Подготвя и подава искания за плащания;
 • Отговаря за подготовката на стратегически документи, насоки за кандидатстване по мерки и др.;
 • Осъществява мониторинг на финансирани от МИРГ Бургас-Камено проекти;
 • Организира набирането на средства за дейността на сдружението;
 • Планира и управлява дейностите по популяризиране Стратегията за ВОМР.

 

Изисквания за длъжността "Изпълнителен директор":

 • Висше образование, най-малко степен "Бакалавър";
 • Професионален стаж най-малко 5 години;
 • Управленски опит най-малко 2 години;
 • Опит в управление и/или изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС или от други международни донори;
 • Познаване на нормативната уредба в областта на европейското финансиране и по-специално изискванията и процедурите за финансиране по ПМДР, особенно в частта по подхода ВОМР;
 • Владеене на чужд език е предимство;
 • Умения за работа с ИСУН 2020, MS Office и др.

 

Необходими документи, които кандидатите да представят:

 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копия на документи за допълнителни квалификации - при наличие на такива;
 • Копие от трудова книжка или други документи, удостоверяващи професионален и управленски опит;
 • Копие от документи, удостоверяващи опит в в управление и/или изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС или от други международни донори.

 

 

2. Експерт по прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие

Отговорности и задължения за длъжността:

 • Отговаря за популяризирането, управлението и изпълнението на финансовите механизми на МИРГ Бургас-Камено по изпълнение на целите, заложени в Стратегията за ВОМР;
 • Оказва експертна и мотодическа помощ на потенцални или вече одобрени бенефициенти;
 • Подготвя вътрешни документи, насоки за кандидатстване по мерки и др.;
 • Изготвя справки, доклади и други документи, необходими за прилагане на подхода ВОМР;
 • Осъществява мониторинг на финансирани от МИРГ Бургас-Камено проекти;
 • Подпомага процеса на набиране на средства за дейността на сдружението;
 • Осъществява дейностите по популяризиране Стратегията за ВОМР.

 

Изисквания за длъжността "Експерт по прилагане на подхода ВОМР":

 • Висше образование, най-малко степен "Бакалавър";
 • Професионален стаж най-малко 2 години;
 • Познаване и спазване на процедурите за изпълнение на проекти и водене на отчетна проектна документация;
 • Владеене на чужд език е предимство;
 • Умения за работа с ИСУН 2020, MS Office и др.

 

Необходими документи, които кандидатите да представят:

 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копия на документи за допълнителни квалификации - при наличие на такива;
 • Копие от трудова книжка или други документи, удостоверяващи професионален опит.

 

 

3. Технически асистент

Отговорности и задължения за длъжността:

 • Отговаря за изготвянето и оформянето на информационни материали;
 • Подготвя и води протокол на заседанията на УС  и Общото събрание на сдружението;
 • Отговаря за информационния архив и кореспонденцията на МИРГ Бургас-Камено;
 • Изготвя справки, доклади и други документи;
 • Отговаря за публукациите на страницата на сдружението;
 • Поддържа база данни с потенциални бенефициенти, партньори и др.;
 • Осъществява дейностите по популяризиране Стратегията за ВОМР.

 

Изисквания за длъжността "Технически асистент":

 • Висше образование, най-малко степен "Бакалавър";
 • Професионален стаж най-малко 2 години;
 • Познаване и спазване на процедурите за изпълнение на проекти и водене на отчетна проектна документация;
 • Владеене на чужд език е предимство;
 • Умения за работа с ИСУН 2020, MS Office и др.

 

Необходими документи, които кандидатите да представят:

 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копия на документи за допълнителни квалификации - при наличие на такива;
 • Копие от трудова книжка или други документи, удостоверяващи професионален опит.

 

 

Начин и срок за подаване на документи:

Кандитатите могат да изпращам своята кандидатура и изикваните документи на е-мейл [email protected] в срок до 20.02.2020 г.

 

Повече информация можете да откриете в сайта на Местната инициативна рибарска група Бургас-Камено http://flag-burgas.org/.

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 2877 последна промяна: 15:07:13, 03 февруари 2020