Стартира създаването на Център за върхови постижения в Университет „Проф.д-р Асен Златаров”

сряда, 28 октомври 2020
Публикувано от: Димитър Шишманов
1

За първи път в Бургас ще бъде създаден Център за върхови постижения къмБургаски университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Научноизследователскилабораторен комплекс. Той е в рамките на изпълнението на ПроектBG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе по Оперативна програма "Наука иобразование за интелигентен растеж", приоритетна ос 1 "Научниизследвания и технологично развитие", Процедура BG05M2OP001-1.001"Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения".  Това заяви днес по време на старта на строително-ремонтните работи проф.Сотир Сотиров, който е ръководител на административния екип на проектаУНИТе.

Парньори по проекта са  Университет "Проф. д-р Асен Златаров" Бургас(БУ), Софийски университет "Св. Климент Охридски" (СУ), Техническиуниверситет София (ТУ), Русенски университет "Ангел Кънчев" (РУ) и Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" (ШУ), Подкрепящаорганизация е Община Бургас.Целта на Центъра за върхови постижения е разработване и внедряване нанай-съвременни информационни и комуникационни технологии, насочени къмбизнеса.

В Научноизследователския лабораторен комплекс към Центъра за върховипостижения към Бургаски университет "Проф. д-р Асен Златаров" ще сепостроят 4 лаборатории - ПРОТОТИПНА ЛАБОРАТОРИЯ, СИСТЕМИ РЕАЛНО ВРЕМЕ И ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА БИОСЕНЗОРИ и КОМПЮТЪРНА ЛАБОРАТОРИЯ ХЕТЕРОГЕННИ И ВГРАДЕНИ АРХИТЕКТУРИ, И ОБРАБОТКА НА ДАННИ. Първата от лабораториите -  за прототипиране на платки, ще се намира всградата на Техническия колеж. Идеята е тя да се превърне в модернапроизводствена база за печатни платки в малки количества, като в нея сеобучават кадри за Индустрия 4.0. Това разказа ръководителят на научния екип проф. Станислав Симеонов.  Обединение на мощностите, с цел обработка на големи масиви от данни, работа с невронни мрежи, симулация на интелигентни системи и модели, ще започне в сътрудничество с още два университета, партньори по проекта - в Шумен и София.Това ще бъде и част от дейността на втората лаборатория по проекта. Някои от възможните тестове и симулации, които ще могат да се извършватв нея, са как да се управляват безопасно самолети, които са на автопилоти се командват от компютри. Тази лаборатория ще работи за предотвратяване на самолетни катастрофи.

"В новите лаборатории ще се развиват не само преподавателите вуниверситета, но и ще се обучават студенти", каза в приветствието си ректора на университета проф. д-р Магдалена Миткова. Зам.-областният управител Владимир Крумов каза, че всяка стотинка, вложена в образованието, дава богата реколта в бъдеще." Надявам се, че в рамките на няколко месеца да бъдат открити лабораториите на Центъра за върхови постижения. Научният екип е воден от проф. Станислав Симеонов, в него има 7 извънредно сериозни учени. Към тях ще има и административен и технически екип. В момента, в който центърът заработи, нашата цел е да поканим там нашите даровити студенти, които да се докоснат до тази техника, която не се намира навсякъде и се надяваме част от тях да останат при нас като учени", сподели приоткриването проф. Д-р Сотир Сотиров.УНИТе проект, ориентиран и към бизнеса.

Научноизследователските дейности на партньорите ще са концентрирани върху по-ускореното въвеждане на нови технологии в сферите на производството и услугите.

По този начин ще се проправи път за интегриране на България в Единния дигитален пазар в Европа. От друга страна УНИТ ще насърчава привличането на работа на млади и талантливи изследователи, с което да се спре процесът на изтичане на кадри към други страни. Разрешаването на ключови проблеми, свързани с изграждането на дигитално общество в България, е друга цел, към която работещите експерти по УНИТще се стремят.

Развитието на ИКТ ще осигури по-качествено образование исъздаването на специалисти в различни области. Това от своя страна еключов фактор за създаването на развита и конкурентноспособна икономика. Създаването на Центъра за върхови постижения ще допринесе за развитиетона областта информатика и ИКТ в страната и фокусирането на научната дейност върху потребностите на икономиката и обществото. Една от целите е да се създаде уникална изследователска инфраструктура, включително един нов научно-изследователски комплекс, и реконструкция на 4 съществуващи бази.

Линкове към Видео:

https://youtu.be/peK27V8d6xA

https://youtu.be/bIGvvcMvPKI

Още снимки


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1010 последна промяна: 09:29:27, 29 октомври 2020