През изминалата седмица са установени превишения в нивата на ФПЧ в „Долно Езерово“

понеделник, 23 ноември 2020
Публикувано от: Стефан Минчев

През изминалата седмица на територията на община Бургас са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен.   

По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

Фини прахови частици

АИС кв. "Долно Езерово"

на 16 ноември - 1.00 път /СДН/

на 17 ноември - 1.27 пъти /СДН/

 

По отношение на питейната вода - резултатите от изпитването и химичния анализ на проби от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба №9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1590 последна промяна: 09:53:00, 23 ноември 2020