ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПОСЛЕДВАЩО НАЗНАЧЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ОЗЕЛЕНИТЕЛ“

понеделник, 18 юни 2018
Публикувано от: Елена Данова-Коцева

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 

По Проект "Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство "Зелени асистенти" в Община Бургас", финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура № BG05M9OP001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество" за длъжността "Озеленител"

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

ул.  "Александровска" № 26

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПОСЛЕДВАЩО НАЗНАЧЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТ "ОЗЕЛЕНИТЕЛ"

 Провеждането на конкурса цели избора на 13 човека, които да преминат обучение за длъжност "озеленител", като след това ще бъдат назначени на трудов договор с пълно работно време за една година по проект "Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство "Зелени асистенти" в Община Бургас", BG05M9OP001-2.010-0376-C01

 

* Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за включване в обучението за длъжността:

- Безработни лица - регистрирани в дирекция "Бюро по труда", които са в трудоспособна възраст;

- Неактивни лица - безработни лица, които не са регистрирани в "Бюрото по труда";

- Представители на уязвими групи (представители на малцинства, соц. слаби и др.);

- Всички кандидати трябва да имат завършен десети клас.

 

* Начин за провеждане на конкурса:

            Първи етап:

  • по документи

Втори етап: 

  • събеседване с одобрените на първи етап кандидати

     

* Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление до Ръководителя на проекта по образец;

- Автобиография по образец;

- Медицинско;

- Удостоверение за завършен 10 - ти клас;

- Попълнена анкетна карта по образец.

 

* Място и срок за подаване на документите:

Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, деловодство.

Краен срок за подаване на документи - до 10.08.2018 г.

* Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурс

 На официалния сайт на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел "Кариери".

* Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

 

 

* Допълнителна информация

1. Обученията ще бъдат проведени в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Колъо Фичето", гр. Бургас, както и в парници и оранжерии на фирми, с които училището има споразумение за водене на практики при тях, както и на терени, които социалното предприятие "Зелени асистенти" е поело ангажимент да обработва.

2. След приключване на обученията предприятието ще развива своята дейност на територията на следните населени места и крайни квартали на гр. Бургас - кв. Крайморие, и Лесопарк Росенец; кв. Черно Море и кв. Рудник; кв. Долно Езерово; кв. Лозово; с. Маринка (Парк село Маринка); с.Твърдица; с. Димчево; с.Извор; с. Брястовец; с. Драганово; с. Изворище, с. Миролюбово, с. Братово, с. Равнец; гр. Българово.

 

 

 

РУСКА БОЯДЖИЕВА

ЗАМ.-КМЕТ "ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ, ОКОЛНА СРЕДА"

 


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 663 последна промяна: 09:50:41, 23 юли 2018