ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА " ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" В ДИРЕКЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО", ОТДЕЛ " СТРОИТЕЛСТВО, СЕКТОР " КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ" ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЩИНА БУРГАС

петък, 27 юли 2018
Публикувано от: Елена Данова-Коцева

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

ул. "Александровска" № 26

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ,

 

И ЗАПОВЕД № 2079 /27.07.2018 год.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността: Главен експерт

в дирекция "Строителство", отдел " Строителство", сектор " Капитално строителство и енергийна ефективност"

при Общинска администрация - Община Бургас

 

         * Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • степен на образование -бакалавър ;

 • професионален опит - 2 години;

 • ранг - IV младши.

   

         * Допълнителни изисквания:

  1. Да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" в област строителство - строителен инженер, архитект, урбанист, или/ и други еквивалентни;

  2. Да познава нормативната  база по ЗУТ и всички подзаконови нормативни актове;

             3.   Компютърна грамотност: MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express, архивиращи програми;

   

          * Начин за провеждане на конкурса:     

             - решаване на тест;

             - интервю. 

    

           * Размер на основна заплата, определена за длъжността, съгласно класификатора на длъжностите в администрацията - в диапазона от 510 лв. до 1100 лв.

   

          * Необходими документи за кандидатстване:

             - заявление по образец - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

             - декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

             - копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност.

             - копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.;

   

   

   

          * Място и срок за подаване на документите:

              Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, деловодство

              Краен срок за подаване на документи - до 14 дни, считано от датата на публикуване на обявлението.

   

               * Нормативни документи за подготовка за конкурса:

 1. Закон за устройство на територията;

 2. Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

 3. Закон за енергийната ефективност;

 4. Закон за техническите изисквания към продуктите;

 5. Закон за обществените поръчки.

 

            * Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

            В официалния сайт на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел "Кариери".

 

            * Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

 

 

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас                

 

 

Файлове и ресурси


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 443 последна промяна: 09:59:12, 27 юли 2018