ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА НА СЛЕДНАТА ПОЗИЦИЯ: „Управител“ на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – 1 щатна бройка

петък, 03 август 2018
Публикувано от: Елена Данова-Коцева

 

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

ул. "Александровска" № 26

 

набира

кандидати за работа за 

следната позиция:

 

 

"Управител" на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - 1 щатна бройка

 

Място на работа: Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, разположено в гр. Бургас, ул."Поп Грую"№45      

 

Характер на работата:

Формира и провежда социалната политика в социалната услуга в общността - "Защитено жилище за лица с умствена изостаналост". Организира, ръководи и контролира цялостната работа в съответствие с действащото законодателство. Сключва, изменя, прекратява трудовите правоотношения с персонала на социалното заведение при спазване на трудовото законодателство. Разработва бюджета, упражнява контрол върху утвърдения бюджет и отговаря за законосъобразното и целесъобразното изразходване на средствата. Актуализира Правилника за вътрешния трудов ред и Правилника за вътрешния ред и всички вътрешни правила, кодекси и норми, изискуеми от българското законодателство, като следи за тяхното спазване. Представлява Защитено жилище за лица с умствена изостаналост пред юридически и физически лица. Отговаря за стриктното изпълнение на всички нормативни актове, касаещи предоставянето на качествени социални услуги на потребителите - лица с умствена изостаналост.

 

Работно време - 8 часа дневно при 5-дневна работна седмица.

Размер на основната заплата, определена за длъжността - 755 лв. (седемстотин и петдесет и пет лева)

 

Допълнителна информация:

Вид и основание на трудовото правоотношение: трудов договор за неопределено време (безсрочен), сключен на основание чл. 67, ал. 1 от Кодекса на труда, с шестмесечен изпитателен срок.

 

Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

 

 • образователно-квалификационна степен - висше, степен "Магистър";

 • специалности: "Социални дейности"; "Социална педагогика"; "Психология" и други в социалната сфера;

 •  добра компютърна грамотност;

 • професионален или управленски опит: 2 години

Да познава следните нормативни и поднормативни актове:

 • Закон за социално подпомагане;

 • Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане;

 • Кодекс на труда;

 • Закон за интеграция на хората с увреждания;

 • Правилник за прилагане на закон за интеграция на хората с увреждания;

 • Закон за здравето.

Допълнителни изисквания: отговорност, приветливост, комуникативност, търпение, умение за работа с лица от целевата група (лица с умствена изостаналост), умения за  работа в екип, умение да планира, ръководи и организира собствените си задължения и тези на персонала.

 

Процедурата по подбор ще се проведе на 2 етапа: 

 • оценка на допустимост на кандидатите по документи;

 • събеседване.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление по образец до Кмета на Община Бургас със задължително посочени и четливо изписани адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и активен имейл адрес на кандидата;

 • автобиография

 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;

 • копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит -  трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, Образец УП-3 и др., ако е приложимо.

   

Място и срок за подаване на документите:

Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, деловодство.

Краен срок за подаване на документи -  23.08.2018 г., до 17.30 ч.

 

           * Документите могат да се подават на място лично или чрез препоръчана поща с обратна разписка.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъци с фамилиите на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, определените дати за събеседване, или други съобщения, касаещи кандидатите:

Официалният сайт на Община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел "Кариери".

 

Кандидатите ще бъдат допълнително уведомени и на посочените от тях имейл адреси и телефони относно резултатите след всеки етап на подбора.

 

 

Д-р Лорис Мануелян

Заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт"

Община Бургас

 

 

Файлове и ресурси


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 236 последна промяна: 12:22:01, 03 август 2018