ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" - 1 щатна бройка в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания-3 /ЦНСТДБУ-3/

петък, 03 август 2018
Публикувано от: Елена Данова-Коцева

 

ОБЯВА ЗА

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" - 1 щатна бройка

Място на работа: Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания-3 /ЦНСТДБУ-3/

Адрес:  Гр. Бургас, к-с,,Меден рудник", бл.408, вх.А, ет.2,ап. ляв и десен

Кратко описание на длъжността: оказва индивидуална подкрепа и грижа на потребителите на социалната услуга ,,Център за настаняване на деца без увреждания-3"; осъществява връзките със системата от услуги в общността; отговаря за качественото провеждане на социалната дейност в услугата; участва в екипни срещи за идентифициране на проблем и работа по преодоляването му; подпомага вземането на самостоятелно решение, съобразно индивидуалните възможности на децата в социалната услуга; подпомага придобиването на нови умения, навици, осмисляне и организиране на свободното време, подобряване на комуникативните умения; подпомага цялостното развитие на личността, умения за справяне в извънредни ситуации.

Изготвяне на задължителна документация, свързана с работа по случай - специализирана оценка на потребностите на потребителите в социалната услуга и настъпили промени, индивидуален план за грижи, социален доклад, становища, протоколи и др. Води и съхранява задължителна документация и отчетност.

Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен - бакалавър или магистър "Социални дейности", "Социална педагогика", "Социално консултиране" и други в социалната сфера
 • професионалният опит се счита за предимство

Допълнителни и специфични изисквания:

 • Умения и подход за работа с деца от 3 до 18 години

 • Комуникативност

 • Mобилност

 • Отговорност

 • Предприемчивост и инициативност

 • Мотивация

 • Социални и организаторски умения

 • Умения за работа в екип;

 • Компютърна грамотност: MS Windows, Word, Internet Explorer;

Вид на правоотношението: Длъжността се заема чрез сключване на срочен трудов договор до завръщане на отсъстващия служител, на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда.

Размер на основната заплата, определена за длъжността - 595 (петстотин деветдесет и пет) лв.

Допълнителни възнаграждения: за професионален опит; нощен, извънреден и празничен труд, ако е приложимо.

Работно време - пълно работно време, по график, при сумирано изчисляване на работното време, със съботни, неделни, нощни и празнични смени.

Начин за провеждане подбора на кандидатите:

 •  подбор по документи;
 •  събеседване;

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление по образец до Управителя на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания-3/ЦНСТДБУ-3/

 • професионална автобиография

 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;

 • копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит, ако е приложимо - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.;

Място и срок за подаване на документите:

 • Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания-3/ЦНСТДБУ-3/, с адрес, гр. Бургас, ж.к. ,,Меден рудник", бл. 408, вх. А, ет. 2, от 8,30 до 17,00 ч. в срок от до 27.08.2018 г.,

За контакти 056/810077; 0879/656691 - Станка Матанова, Управител.

 

 • Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез препоръчано писмо с обратна разписка.

 

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на подбора:

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания-3/ЦНСТДБУ-3/,

гр. Бургас, ж.к. ,,Меден рудник", бл. 408, вх. А, ет.2, ап. ляв, десен - във фоайето пред кабинета на Управителя.

 

МАЯ КАЗАНДЖИЕВА

Директор на дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт"

Община Бургас

 

Файлове и ресурси


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 221 последна промяна: 12:06:21, 16 август 2018